keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 597/21.11.2013 privind achiziţionarea unor locuinţe aflate în executare la instituţii bancare prin licitaţie publică organizată cu ocazia unor executări silite

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 597/21.11.2013
privind achiziţionarea unor locuinţe aflate în executare la instituţii bancare prin licitaţie publică organizată cu ocazia unor executări silite


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-33494 / 21.11.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.74/2007 - privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 - privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achiziţionarea de până la 129 de locuinţe la preţul de cel mult 9.000 EURO/unitate locativă cu TVA inclus, locuinţe aflate în procedura de executare silită la instituţii bancare, prin participarea la licitaţie publică organizată de către instituţia bancară cu ocazia unei executări silite asupra unor locuinţe, exceptând imobilele în care se află domiciliul debitorilor persoane fizice.

Art. 2 : Analiza publicaţiilor de vânzare de la instituţiile bancare şi participarea la licitaţiile organizate la nivelul instituţiilor bancare se va face prin reprezentanţi stabiliţi prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3 : Imobilele cu destinaţia de locuinţă achiziţionate în baza procedurii mai sus arătată vor fi proprietatea Municipiului Timişoara, vor fi incluse în domeniul public de interes local fiind interzisă înstrăinarea acestora, vor avea statut de locuinţe sociale sau de necesitate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Juridic, Direcţia Economică şi Primarul Municipiului Timişoara direct sau prin reprezentanţii nominalizaţi de el.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI