keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 593/26.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

26.11.2019

Hotararea Consiliului Local 593/26.11.2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC.2019- 30158/25.11.2019 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC.2019- 30158/25.11.2019 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.11.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2019 - 30158/25.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.(b) şi alin.4 lit.(a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.3 şi art.196 alin.1, lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019, conform:
Anexei nr.1 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa A Buget local;
Anexei nr.2 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa E Activităţi finanţate integral din venituri proprii;
Anexei nr.3 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa F Integral venituri proprii,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.539/25.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est/II Vest, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi, Birou Administrativ, Birou Salubrizare, Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ordonatorilor tertiari de credite.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Administrativ;
- Biroului Salubrizare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA Anexa nr.1

Rectificare nr.6

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - SURSA A Buget local

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 1.099.267,65 18.425,25 1.117.692,90

VENITURI PROPRII 2 49.90 795.028,03 18.392,25 813.420,28

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 872.960,03 18.425,25 891.385,28

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 796.838,82 15.768,19 812.607,01

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 422.076,00 0,00 422.076,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 420.576,00 0,00 420.576,00

Impozit pe venit 7 03.02 4.700,00 0,00 4.700,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 03.02.18 4.700,00 0,00 4.700,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 415.876,00 0,00 415.876,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 04.02.04 0,00 0,00 0,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 00.07 1.500,00 0,00 1.500,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 05.02 1.500,00 0,00 1.500,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02.50 1.500,00 0,00 1.500,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 00.09 212.410,49 8.235,19 220.645,68

Impozite si taxe pe proprietate 16 07.02 212.410,49 8.235,19 220.645,68

Impozit pe cladiri 17 07.02.01 164.916,99 6.000,00 170.916,99

Impozit pe cladiri - PF 18 07.02.01.01 31.559,44 1.000,00 32.559,44

Impozit pe cladiri - PJ 19 07.02.01.02 133.357,55 5.000,00 138.357,55

Impozit pe terenuri 20 07.02.02 34.374,50 735,19 35.109,69

Impozit pe terenuri - PF 21 07.02.02.01 14.546,80 735,19 15.281,99

Impozit pe terenuri - PJ 22 07.02.02.02 18.763,80 0,00 18.763,80

Impozit pe terenurile extravilane 23 07.02.02.03 1.063,90 0,00 1.063,90

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

24 07.02.03 8.508,00 1.500,00 10.008,00

Pag. 1 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Alte impozite si taxe de proprietate 25 07.02.50 4.611,00 0,00 4.611,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 00.10 155.428,70 7.533,00 162.961,70

Sume defalcate din TVA 27 11.02 77.932,00 33,00 77.965,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

28 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 44.003,00 0,00 44.003,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 30 11.02.09 9.781,00 33,00 9.814,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 12.02 2.100,00 1.500,00 3.600,00

Taxe hoteliere 32 12.02.07 2.100,00 1.500,00 3.600,00

Taxe pe servicii specifice 33 15.02 150,00 0,00 150,00

Impozit pe spectacole 34 15.02.01 66,10 0,00 66,10

Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 83,90 0,00 83,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 75.246,70 6.000,00 81.246,70

Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 63.749,00 3.000,00 66.749,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 38.562,30 3.000,00 41.562,30

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 16.02.02.02 25.186,70 0,00 25.186,70

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 16.02.50 11.497,70 3.000,00 14.497,70

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 6.923,63 0,00 6.923,63

Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 6.923,63 0,00 6.923,63

Alte impozite si taxe 43 18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63

C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 76.121,21 2.657,06 78.778,27

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 26.858,21 1.000,00 27.858,21

Venituri din proprietate 46 30.02 26.557,21 1.000,00 27.557,21

Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 22.430,91 1.000,00 23.430,91

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 30.02.05.30 22.430,91 1.000,00 23.430,91

Venituri din dividende 49 30.02.08 4.126,30 0,00 4.126,30

Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 30.02.08.03 4.126,30 0,00 4.126,30

Venituri din dobanzi 51 31.02 301,00 0,00 301,00

Alte venituri din dobanzi 52 31.02.03 301,00 0,00 301,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 00.14 49.263,00 1.657,06 50.920,06

Pag. 2 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 33.02 2.386,05 0,00 2.386,05

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 33.02.10 588,65 0,00 588,65

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 33.02.12 1.250,00 0,00 1.250,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 33.02.13 90,00 0,00 90,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 33.02.28 457,40 0,00 457,40

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02 1.642,20 0,00 1.642,20

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02.50 1.642,20 0,00 1.642,20

Amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02 33.247,08 0,00 33.247,08

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 35.02.01 32.743,18 0,00 32.743,18

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 63 35.02.01.02 32.743,18 0,00 32.743,18

Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 35.02.50 503,90 0,00 503,90

Diverse venituri 65 36.02 11.987,67 1.657,06 13.644,73

Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 66 36.02.05 570,00 0,00 570,00

Taxe speciale 67 36.02.06 7.848,67 1.000,00 8.848,67

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 68 36.02.14 769,00 0,00 769,00

Alte venituri 69 36.02.50 2.800,00 657,06 3.457,06

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 37.02.03 -89.000,26 0,00 -89.000,26

Varsaminte din sectiunea de functionare 72 37.02.04 89.000,26 0,00 89.000,26

IV. SUBVENTII 73 00.17 57.058,28 0,00 57.058,28

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 00.18 57.058,28 0,00 57.058,28

Subventii de la bugetul de stat 75 42.02 57.058,28 0,00 57.058,28

A. De capital 76 30.396,38 0,00 30.396,38

Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 77 42.02.16 20.396,38 0,00 20.396,38

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

78 42.02.16.01 20.396,38 0,00 20.396,38

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate 79 42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00

Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00

B. Curente 81 26.661,90 0,00 26.661,90

Pag. 3 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 42.02.34 5,00 0,00 5,00

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 84 42.02.65 904,30 0,00 904,30

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

85 42.02.69 7.367,40 0,00 7.367,40

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 45.02 169.223,09 0,00 169.223,09

Fondul European de Dezvoltare regionala 87 45.02.01 158.103,48 0,00 158.103,48

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 88 45.02.01.01 158.103,48 0,00 158.103,48

Fondul Social European 89 45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 91 45.02.07 285,27 0,00 285,27

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 45.02.07.01 285,27 0,00 285,27

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 93 48.02 26,25 0,00 26,25

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 94 48.02.15 26,25 0,00 26,25

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 95 48.02.15.01 26,25 0,00 26,25

TOTAL CHELTUIELI 96 1.109.199,54 18.425,25 1.127.624,79

CHELTUIELI CURENTE 97 01 884.117,78 18.425,25 902.543,03

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98 10 202.989,65 1,25 202.990,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 99 20 315.976,71 16.581,01 332.557,72

TITLUL III DOBANZI 100 30 21.780,33 0,00 21.780,33

TITLUL IV SUBVENTII 101 40 146.469,68 0,00 146.469,68

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 51 52.044,04 510,00 52.554,04

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 103 55 10.490,30 40,50 10.530,80

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 104 56 298,74 0,00 298,74

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 105 57 38.827,70 -7,50 38.820,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 106 58 68.648,56 0,00 68.648,56

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 59 26.592,07 1.299,99 27.892,06

CHELTUIELI DE CAPITAL 108 70 187.861,04 0,00 187.861,04

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 109 71 166.861,04 0,00 166.861,04

Pag. 4 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 110 72 21.000,00 0,00 21.000,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 111 81 37.440,46 0,00 37.440,46

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 112 85 -219,74 0,00 -219,74

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 50.02 113.063,62 1.245,00 114.308,62

Autoritati publice si actiuni externe 114 51.02 90.533,29 1.245,00 91.778,29

CHELTUIELI CURENTE 115 01 85.591,60 1.245,00 86.836,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 116 10 63.113,43 0,00 63.113,43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 117 20 13.751,15 -55,00 13.696,15

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 118 58 527,02 0,00 527,02

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 119 59 8.200,00 1.300,00 9.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 120 70 4.941,69 0,00 4.941,69

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 121 71 4.941,69 0,00 4.941,69

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 122 51.02.01 90.533,29 1.245,00 91.778,29

Autoritati executive 123 51.02.01.03 90.533,29 1.245,00 91.778,29

Alte servicii publice generale 124 54.02 750,00 0,00 750,00

CHELTUIELI CURENTE 125 01 750,00 0,00 750,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 20 750,00 0,00 750,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 127 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Fondul National de Preaderare 128 54.02.04 0,00 0,00 0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 129 54.02.07 0,00 0,00 0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 130 54.02.10 0,00 0,00 0,00

Alte servicii publice generale 131 54.02.50 750,00 0,00 750,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 132 55.02 21.780,33 0,00 21.780,33

CHELTUIELI CURENTE 133 01 21.780,33 0,00 21.780,33

TITLUL III DOBANZI 134 30 21.780,33 0,00 21.780,33

CHELTUIELI DE CAPITAL 135 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Pag. 5 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 136 55.02.00 21.780,33 0,00 21.780,33

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 137 59.02 40.853,28 0,00 40.853,28

Ordine publica si siguranta nationala 138 61.02 40.853,28 0,00 40.853,28

CHELTUIELI CURENTE 139 01 33.366,00 0,00 33.366,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 10 30.600,00 0,00 30.600,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 20 2.626,00 0,00 2.626,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 142 51 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 143 59 140,00 0,00 140,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 144 70 7.487,28 0,00 7.487,28

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 145 71 7.487,28 0,00 7.487,28

Din total capitol

Ordine publica 146 61.02.03 35.961,78 0,00 35.961,78

Politie locala 147 61.02.03.04 35.961,78 0,00 35.961,78

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 148 61.02.05 4.891,50 0,00 4.891,50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 149 64.02 471.510,21 7.143,19 478.653,40

Invatamant 150 65.02 107.206,86 333,00 107.539,86

CHELTUIELI CURENTE 151 01 71.552,55 333,00 71.885,55

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 152 10 800,00 0,00 800,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153 20 45.755,02 300,00 46.055,02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 154 55 10.490,30 40,50 10.530,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 57 5.227,70 -7,50 5.220,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 156 58 2.017,98 0,00 2.017,98

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 157 59 7.261,55 0,00 7.261,55

CHELTUIELI DE CAPITAL 158 70 35.654,31 0,00 35.654,31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 159 71 35.654,31 0,00 35.654,31

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 160 65.02.03 14.762,95 40,50 14.803,45

Invatamant prescolar 161 65.02.03.01 13.791,07 7,50 13.798,57

Invatamant primar 162 65.02.03.02 971,88 33,00 1.004,88

Pag. 6 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Invatamant secundar 163 65.02.04 91.793,91 292,50 92.086,41

Invatamant secundar inferior 164 65.02.04.01 25.588,02 2,40 25.590,42

Invatamant secundar superior 165 65.02.04.02 66.142,36 290,10 66.432,46

Invatamant profesional 166 65.02.04.03 63,53 0,00 63,53

Invatamant postliceal 167 65.02.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 168 65.02.11 0,00 0,00 0,00

Alte servicii auxiliare 169 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 170 65.02.50 650,00 0,00 650,00

Sanatate 171 66.02 97.384,04 710,00 98.094,04

CHELTUIELI CURENTE 172 01 74.958,77 710,00 75.668,77

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 173 10 15.865,94 0,00 15.865,94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 174 20 2.957,89 200,00 3.157,89

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 175 51 50.517,04 510,00 51.027,04

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 176 58 5.617,90 0,00 5.617,90

CHELTUIELI DE CAPITAL 177 70 22.425,27 0,00 22.425,27

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 178 71 22.425,27 0,00 22.425,27

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 179 66.02.06 80.950,21 710,00 81.660,21

Spitale generale 180 66.02.06.01 80.950,21 710,00 81.660,21

Servicii de sanatate publica 181 66.02.08 16.433,83 0,00 16.433,83

Cultura, recreere si religie 182 67.02 146.332,56 6.040,20 152.372,76

CHELTUIELI CURENTE 183 01 132.301,53 6.040,20 138.341,73

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 184 10 32.428,28 0,00 32.428,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 20 98.996,56 6.040,20 105.036,76

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 51 300,00 0,00 300,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 187 58 316,69 0,00 316,69

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 188 59 260,00 0,00 260,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 189 70 14.250,77 0,00 14.250,77

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 190 71 14.250,77 0,00 14.250,77

Pag. 7 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 191 85 -219,74 0,00 -219,74

Din total capitol

Servicii culturale 192 67.02.03 75.402,99 2.235,19 77.638,18

Institutii publice de spectacole si concerte 193 67.02.03.04 39.123,58 0,00 39.123,58

Case de cultura 194 67.02.03.06 36.229,41 2.235,19 38.464,60

Alte servicii culturale 195 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00

Servicii recreative si sportive 196 67.02.05 68.879,30 3.805,01 72.684,31

Sport 197 67.02.05.01 27.707,07 1.700,00 29.407,07

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 67.02.05.03 41.172,23 2.105,01 43.277,24

Servicii religioase 199 67.02.06 2.050,27 0,00 2.050,27

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 200 67.02.50 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 201 68.02 120.586,75 59,99 120.646,74

CHELTUIELI CURENTE 202 01 119.103,33 59,99 119.163,32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 203 10 59.711,99 1,25 59.713,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204 20 12.410,01 58,75 12.468,76

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 205 51 1.227,00 0,00 1.227,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 57 33.600,00 0,00 33.600,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 207 58 1.423,81 0,00 1.423,81

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 208 59 10.730,52 -0,01 10.730,51

CHELTUIELI DE CAPITAL 209 70 1.483,42 0,00 1.483,42

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 210 71 1.483,42 0,00 1.483,42

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 211 68.02.04 7.553,95 110,40 7.664,35

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 212 68.02.05 71.573,30 -325,93 71.247,37

Asistenta sociala in caz de boli 213 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 214 68.02.05.02 71.573,30 -325,93 71.247,37

Asistenta sociala pentru familie si copii 215 68.02.06 2.382,16 -142,95 2.239,21

Crese 216 68.02.11 9.564,42 0,00 9.564,42

Prevenirea excluderii sociale 217 68.02.15 29.512,92 418,47 29.931,39

Ajutor social 218 68.02.15.01 19.909,11 280,12 20.189,23

Pag. 8 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Cantine de ajutor social 219 68.02.15.02 9.603,81 138,35 9.742,16

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 220 68.02.50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 221 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 222 69.02 121.338,20 10.037,06 131.375,26

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 223 70.02 93.085,62 5.170,00 98.255,62

CHELTUIELI CURENTE 224 01 45.565,62 5.170,00 50.735,62

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 225 10 470,01 0,00 470,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 226 20 33.678,08 5.170,00 38.848,08

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 227 56 0,90 0,00 0,90

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 228 58 11.416,63 0,00 11.416,63

CHELTUIELI DE CAPITAL 229 70 10.079,54 0,00 10.079,54

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 230 71 10.079,54 0,00 10.079,54

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 231 81 37.440,46 0,00 37.440,46

Din total capitol

Locuinte 232 70.02.03 13.948,02 0,00 13.948,02

Dezvoltarea sistemului de locuinte 233 70.02.03.01 13.948,02 0,00 13.948,02

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 234 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 235 70.02.05 9.611,73 0,00 9.611,73

Alimentare cu apa 236 70.02.05.01 9.611,73 0,00 9.611,73

Amenajari hidrotehnice 237 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 238 70.02.06 15.290,56 3.000,00 18.290,56

Alimentare cu gaze naturale in localitati 239 70.02.07 23,27 0,00 23,27

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 240 70.02.50 54.212,04 2.170,00 56.382,04

Protectia mediului 241 74.02 28.252,58 4.867,06 33.119,64

CHELTUIELI CURENTE 242 01 27.549,79 4.867,06 32.416,85

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 243 20 27.039,00 4.867,06 31.906,06

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 244 56 297,84 0,00 297,84

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 245 58 212,95 0,00 212,95

CHELTUIELI DE CAPITAL 246 70 702,79 0,00 702,79

Pag. 9 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 247 71 702,79 0,00 702,79

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 248 74.02.03 357,54 0,00 357,54

Salubritate si gestiunea deseurilor 249 74.02.05 27.597,20 4.867,06 32.464,26

Salubritate 250 74.02.05.01 18.678,50 4.500,00 23.178,50

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 251 74.02.05.02 8.918,70 367,06 9.285,76

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 252 74.02.06 297,84 0,00 297,84

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 253 79.02 362.434,23 0,00 362.434,23

Combustibili si energie 254 81.02 108.432,83 0,00 108.432,83

CHELTUIELI CURENTE 255 01 81.326,52 0,00 81.326,52

TITLUL IV SUBVENTII 256 40 36.469,68 0,00 36.469,68

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 257 58 44.856,84 0,00 44.856,84

CHELTUIELI DE CAPITAL 258 70 27.106,31 0,00 27.106,31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 259 71 6.106,31 0,00 6.106,31

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 260 72 21.000,00 0,00 21.000,00

Din total capitol

Energie termica 261 81.02.06 108.432,83 0,00 108.432,83

Transporturi 262 84.02 254.001,40 0,00 254.001,40

CHELTUIELI CURENTE 263 01 190.271,74 0,00 190.271,74

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 264 20 78.013,00 0,00 78.013,00

TITLUL IV SUBVENTII 265 40 110.000,00 0,00 110.000,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 266 58 2.258,74 0,00 2.258,74

CHELTUIELI DE CAPITAL 267 70 63.729,66 0,00 63.729,66

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 268 71 63.729,66 0,00 63.729,66

Din total capitol

Transport rutier 269 84.02.03 254.001,40 0,00 254.001,40

Drumuri si poduri 270 84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96

Transport in comun 271 84.02.03.02 133.360,40 0,00 133.360,40

Strazi 272 84.02.03.03 101.369,04 0,00 101.369,04

Pag. 10 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 273 96.02 0,00 0,00 0,00

REZERVE 274 97.02 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 275 98.02 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 276 99.02 9.931,89 0,00 9.931,89

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 802.349,97 18.425,25 820.775,22

TOTAL VENITURI 2 00.01 802.349,97 18.425,25 820.775,22

VENITURI PROPRII 3 49.90 795.028,03 18.392,25 813.420,28

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 783.959,77 18.425,25 802.385,02

A. VENITURI FISCALE 5 00.03 796.838,82 15.768,19 812.607,01

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 422.076,00 0,00 422.076,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 00.06 420.576,00 0,00 420.576,00

Impozit pe venit 8 03.02 4.700,00 0,00 4.700,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 03.02.18 4.700,00 0,00 4.700,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 415.876,00 0,00 415.876,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 0,00 0,00 0,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 00.07 1.500,00 0,00 1.500,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02 1.500,00 0,00 1.500,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 1.500,00 0,00 1.500,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 212.410,49 8.235,19 220.645,68

Impozite si taxe pe proprietate 17 07.02 212.410,49 8.235,19 220.645,68

Impozit pe cladiri 18 07.02.01 164.916,99 6.000,00 170.916,99

Impozit pe cladiri - PF 19 07.02.01.01 31.559,44 1.000,00 32.559,44

Impozit pe cladiri - PJ 20 07.02.01.02 133.357,55 5.000,00 138.357,55

Impozit pe terenuri 21 07.02.02 34.374,50 735,19 35.109,69

Impozit pe terenuri - PF 22 07.02.02.01 14.546,80 735,19 15.281,99

Impozit pe terenuri - PJ 23 07.02.02.02 18.763,80 0,00 18.763,80

Impozit pe terenurile extravilane 24 07.02.02.03 1.063,90 0,00 1.063,90

Pag. 11 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

25 07.02.03 8.508,00 1.500,00 10.008,00

Alte impozite si taxe de proprietate 26 07.02.50 4.611,00 0,00 4.611,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 00.10 155.428,70 7.533,00 162.961,70

Sume defalcate din TVA 28 11.02 77.932,00 33,00 77.965,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

29 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 11.02.06 44.003,00 0,00 44.003,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 31 11.02.09 9.781,00 33,00 9.814,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 12.02 2.100,00 1.500,00 3.600,00

Taxe hoteliere 33 12.02.07 2.100,00 1.500,00 3.600,00

Taxe pe servicii specifice 34 15.02 150,00 0,00 150,00

Impozit pe spectacole 35 15.02.01 66,10 0,00 66,10

Alte taxe pe servicii specifice 36 15.02.50 83,90 0,00 83,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 16.02 75.246,70 6.000,00 81.246,70

Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 63.749,00 3.000,00 66.749,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 16.02.02.01 38.562,30 3.000,00 41.562,30

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 16.02.02.02 25.186,70 0,00 25.186,70

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 11.497,70 3.000,00 14.497,70

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 00.11 6.923,63 0,00 6.923,63

Alte impozite si taxe fiscale 43 18.02 6.923,63 0,00 6.923,63

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63

C. VENITURI NEFISCALE 45 00.12 -12.879,05 2.657,06 -10.221,99

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 00.13 26.858,21 1.000,00 27.858,21

Venituri din proprietate 47 30.02 26.557,21 1.000,00 27.557,21

Venituri din concesiuni si inchirieri 48 30.02.05 22.430,91 1.000,00 23.430,91

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 30.02.05.30 22.430,91 1.000,00 23.430,91

Venituri din dividende 50 30.02.08 4.126,30 0,00 4.126,30

Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 30.02.08.03 4.126,30 0,00 4.126,30

Venituri din dobanzi 52 31.02 301,00 0,00 301,00

Pag. 12 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 301,00 0,00 301,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 00.14 -39.737,26 1.657,06 -38.080,20

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 33.02 2.386,05 0,00 2.386,05

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 33.02.10 588,65 0,00 588,65

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 33.02.12 1.250,00 0,00 1.250,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 33.02.13 90,00 0,00 90,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 457,40 0,00 457,40

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 1.642,20 0,00 1.642,20

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02.50 1.642,20 0,00 1.642,20

Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 33.247,08 0,00 33.247,08

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.01 32.743,18 0,00 32.743,18

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 35.02.01.02 32.743,18 0,00 32.743,18

Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 503,90 0,00 503,90

Diverse venituri 66 36.02 11.987,67 1.657,06 13.644,73

Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 67 36.02.05 570,00 0,00 570,00

Taxe speciale 68 36.02.06 7.848,67 1.000,00 8.848,67

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 69 36.02.14 769,00 0,00 769,00

Alte venituri 70 36.02.50 2.800,00 657,06 3.457,06

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 37.02 -89.000,26 0,00 -89.000,26

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 37.02.03 -89.000,26 0,00 -89.000,26

IV. SUBVENTII 73 00.17 18.390,20 0,00 18.390,20

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 00.18 18.390,20 0,00 18.390,20

Subventii de la bugetul de stat 75 42.02 18.390,20 0,00 18.390,20

B. Curente 76 18.390,20 0,00 18.390,20

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 77 42.02.34 5,00 0,00 5,00

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20

TOTAL CHELTUIELI 79 802.349,97 18.425,25 820.775,22

CHELTUIELI CURENTE 80 01 765.129,25 18.425,25 783.554,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 202.989,65 1,25 202.990,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 20 315.976,71 16.581,01 332.557,72

Pag. 13 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL III DOBANZI 83 30 21.780,33 0,00 21.780,33

TITLUL IV SUBVENTII 84 40 146.469,68 0,00 146.469,68

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 51 2.002,81 510,00 2.512,81

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 86 55 10.490,30 40,50 10.530,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 57 38.827,70 -7,50 38.820,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 59 26.592,07 1.299,99 27.892,06

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 89 81 37.440,46 0,00 37.440,46

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 90 85 -219,74 0,00 -219,74

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91 50.02 107.594,91 1.245,00 108.839,91

Autoritati publice si actiuni externe 92 51.02 85.064,58 1.245,00 86.309,58

CHELTUIELI CURENTE 93 01 85.064,58 1.245,00 86.309,58

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 10 63.113,43 0,00 63.113,43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 20 13.751,15 -55,00 13.696,15

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96 59 8.200,00 1.300,00 9.500,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 97 51.02.01 85.064,58 1.245,00 86.309,58

Autoritati executive 98 51.02.01.03 85.064,58 1.245,00 86.309,58

Alte servicii publice generale 99 54.02 750,00 0,00 750,00

CHELTUIELI CURENTE 100 01 750,00 0,00 750,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 20 750,00 0,00 750,00

Din total capitol

Fondul National de Preaderare 102 54.02.04 0,00 0,00 0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 54.02.07 0,00 0,00 0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 54.02.10 0,00 0,00 0,00

Alte servicii publice generale 105 54.02.50 750,00 0,00 750,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 106 55.02 21.780,33 0,00 21.780,33

CHELTUIELI CURENTE 107 01 21.780,33 0,00 21.780,33

TITLUL III DOBANZI 108 30 21.780,33 0,00 21.780,33

Din total capitol

Pag. 14 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 109 55.02.00 21.780,33 0,00 21.780,33

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 110 59.02 33.366,00 0,00 33.366,00

Ordine publica si siguranta nationala 111 61.02 33.366,00 0,00 33.366,00

CHELTUIELI CURENTE 112 01 33.366,00 0,00 33.366,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113 10 30.600,00 0,00 30.600,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114 20 2.626,00 0,00 2.626,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 115 51 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 116 59 140,00 0,00 140,00

Din total capitol

Ordine publica 117 61.02.03 32.901,00 0,00 32.901,00

Politie locala 118 61.02.03.04 32.901,00 0,00 32.901,00

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 119 61.02.05 465,00 0,00 465,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120 64.02 338.278,83 7.143,19 345.422,02

Invatamant 121 65.02 69.534,57 333,00 69.867,57

CHELTUIELI CURENTE 122 01 69.534,57 333,00 69.867,57

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 123 10 800,00 0,00 800,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124 20 45.755,02 300,00 46.055,02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 125 55 10.490,30 40,50 10.530,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 57 5.227,70 -7,50 5.220,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 59 7.261,55 0,00 7.261,55

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 128 65.02.03 12.430,47 40,50 12.470,97

Invatamant prescolar 129 65.02.03.01 11.458,59 7,50 11.466,09

Invatamant primar 130 65.02.03.02 971,88 33,00 1.004,88

Invatamant secundar 131 65.02.04 56.454,10 292,50 56.746,60

Invatamant secundar inferior 132 65.02.04.01 14.724,87 2,40 14.727,27

Invatamant secundar superior 133 65.02.04.02 41.665,70 290,10 41.955,80

Invatamant profesional 134 65.02.04.03 63,53 0,00 63,53

Invatamant postliceal 135 65.02.05 0,00 0,00 0,00

Pag. 15 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Servicii auxiliare pentru educatie 136 65.02.11 0,00 0,00 0,00

Alte servicii auxiliare 137 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 65.02.50 650,00 0,00 650,00

Sanatate 139 66.02 19.599,64 710,00 20.309,64

CHELTUIELI CURENTE 140 01 19.599,64 710,00 20.309,64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 10 15.865,94 0,00 15.865,94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 20 2.957,89 200,00 3.157,89

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 51 775,81 510,00 1.285,81

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 66.02.06 3.165,81 710,00 3.875,81

Spitale generale 145 66.02.06.01 3.165,81 710,00 3.875,81

Servicii de sanatate publica 146 66.02.08 16.433,83 0,00 16.433,83

Cultura, recreere si religie 147 67.02 131.465,10 6.040,20 137.505,30

CHELTUIELI CURENTE 148 01 131.684,84 6.040,20 137.725,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149 10 32.428,28 0,00 32.428,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 20 98.996,56 6.040,20 105.036,76

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 151 59 260,00 0,00 260,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 152 85 -219,74 0,00 -219,74

Din total capitol

Servicii culturale 153 67.02.03 70.399,25 2.235,19 72.634,44

Institutii publice de spectacole si concerte 154 67.02.03.04 34.469,25 0,00 34.469,25

Case de cultura 155 67.02.03.06 35.930,00 2.235,19 38.165,19

Alte servicii culturale 156 67.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Servicii recreative si sportive 157 67.02.05 59.079,85 3.805,01 62.884,86

Sport 158 67.02.05.01 25.379,00 1.700,00 27.079,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 159 67.02.05.03 33.700,85 2.105,01 35.805,86

Servicii religioase 160 67.02.06 1.986,00 0,00 1.986,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 161 67.02.50 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 162 68.02 117.679,52 59,99 117.739,51

Pag. 16 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

CHELTUIELI CURENTE 163 01 117.679,52 59,99 117.739,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 10 59.711,99 1,25 59.713,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 20 12.410,01 58,75 12.468,76

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 51 1.227,00 0,00 1.227,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 167 57 33.600,00 0,00 33.600,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 59 10.730,52 -0,01 10.730,51

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 169 68.02.04 6.459,40 110,40 6.569,80

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 170 68.02.05 71.573,30 -325,93 71.247,37

Asistenta sociala in caz de boli 171 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 172 68.02.05.02 71.573,30 -325,93 71.247,37

Asistenta sociala pentru familie si copii 173 68.02.06 2.009,65 -142,95 1.866,70

Crese 174 68.02.11 8.946,00 0,00 8.946,00

Prevenirea excluderii sociale 175 68.02.15 28.691,17 418,47 29.109,64

Ajutor social 176 68.02.15.01 19.103,90 280,12 19.384,02

Cantine de ajutor social 177 68.02.15.02 9.587,27 138,35 9.725,62

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 178 68.02.50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 179 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 180 69.02 98.627,55 10.037,06 108.664,61

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 181 70.02 71.588,55 5.170,00 76.758,55

CHELTUIELI CURENTE 182 01 34.148,09 5.170,00 39.318,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 183 10 470,01 0,00 470,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 20 33.678,08 5.170,00 38.848,08

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 185 81 37.440,46 0,00 37.440,46

Din total capitol

Locuinte 186 70.02.03 0,00 0,00 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 187 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 188 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 189 70.02.05 4.976,73 0,00 4.976,73

Alimentare cu apa 190 70.02.05.01 4.976,73 0,00 4.976,73

Pag. 17 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Amenajari hidrotehnice 191 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 192 70.02.06 14.600,00 3.000,00 17.600,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati 193 70.02.07 23,27 0,00 23,27

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 194 70.02.50 51.988,55 2.170,00 54.158,55

Protectia mediului 195 74.02 27.039,00 4.867,06 31.906,06

CHELTUIELI CURENTE 196 01 27.039,00 4.867,06 31.906,06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 20 27.039,00 4.867,06 31.906,06

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 198 74.02.03 0,00 0,00 0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor 199 74.02.05 27.039,00 4.867,06 31.906,06

Salubritate 200 74.02.05.01 18.339,00 4.500,00 22.839,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 74.02.05.02 8.700,00 367,06 9.067,06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 74.02.06 0,00 0,00 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 79.02 224.482,68 0,00 224.482,68

Combustibili si energie 204 81.02 36.469,68 0,00 36.469,68

CHELTUIELI CURENTE 205 01 36.469,68 0,00 36.469,68

TITLUL IV SUBVENTII 206 40 36.469,68 0,00 36.469,68

Din total capitol

Energie termica 207 81.02.06 36.469,68 0,00 36.469,68

Transporturi 208 84.02 188.013,00 0,00 188.013,00

CHELTUIELI CURENTE 209 01 188.013,00 0,00 188.013,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 210 20 78.013,00 0,00 78.013,00

TITLUL IV SUBVENTII 211 40 110.000,00 0,00 110.000,00

Din total capitol

Transport rutier 212 84.02.03 188.013,00 0,00 188.013,00

Drumuri si poduri 213 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00

Transport in comun 214 84.02.03.02 110.176,00 0,00 110.176,00

Strazi 215 84.02.03.03 77.837,00 0,00 77.837,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 216 96.02 0,00 0,00 0,00

Pag. 18 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

REZERVE 217 97.02 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 218 98.02 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 219 99.02 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 296.917,68 0,00 296.917,68

TOTAL VENITURI 2 00.01 296.917,68 0,00 296.917,68

VENITURI PROPRII 3 49.90 0,00 0,00 0,00

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 89.000,26 0,00 89.000,26

C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 89.000,26 0,00 89.000,26

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 89.000,26 0,00 89.000,26

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 89.000,26 0,00 89.000,26

Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 89.000,26 0,00 89.000,26

IV. SUBVENTII 9 00.17 38.668,08 0,00 38.668,08

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 00.18 38.668,08 0,00 38.668,08

Subventii de la bugetul de stat 11 42.02 38.668,08 0,00 38.668,08

A. De capital 12 30.396,38 0,00 30.396,38

Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 42.02.16 20.396,38 0,00 20.396,38

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

14 42.02.16.01 20.396,38 0,00 20.396,38

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate 15 42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00

Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 16 42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00

B. Curente 17 8.271,70 0,00 8.271,70

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 18 42.02.65 904,30 0,00 904,30

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

19 42.02.69 7.367,40 0,00 7.367,40

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 45.02 169.223,09 0,00 169.223,09

Fondul European de Dezvoltare regionala 21 45.02.01 158.103,48 0,00 158.103,48

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 45.02.01.01 158.103,48 0,00 158.103,48

Fondul Social European 23 45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34

Pag. 19 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 25 45.02.07 285,27 0,00 285,27

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 45.02.07.01 285,27 0,00 285,27

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 27 48.02 26,25 0,00 26,25

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 28 48.02.15 26,25 0,00 26,25

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 29 48.02.15.01 26,25 0,00 26,25

TOTAL CHELTUIELI 30 306.849,57 0,00 306.849,57

CHELTUIELI CURENTE 31 01 118.988,53 0,00 118.988,53

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 32 51 50.041,23 0,00 50.041,23

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33 56 298,74 0,00 298,74

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 34 58 68.648,56 0,00 68.648,56

CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 187.861,04 0,00 187.861,04

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 166.861,04 0,00 166.861,04

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 37 72 21.000,00 0,00 21.000,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 38 50.02 5.468,71 0,00 5.468,71

Autoritati publice si actiuni externe 39 51.02 5.468,71 0,00 5.468,71

CHELTUIELI CURENTE 40 01 527,02 0,00 527,02

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 41 58 527,02 0,00 527,02

CHELTUIELI DE CAPITAL 42 70 4.941,69 0,00 4.941,69

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 43 71 4.941,69 0,00 4.941,69

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 44 51.02.01 5.468,71 0,00 5.468,71

Autoritati executive 45 51.02.01.03 5.468,71 0,00 5.468,71

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 46 59.02 7.487,28 0,00 7.487,28

Ordine publica si siguranta nationala 47 61.02 7.487,28 0,00 7.487,28

CHELTUIELI CURENTE 48 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 49 70 7.487,28 0,00 7.487,28

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50 71 7.487,28 0,00 7.487,28

Pag. 20 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Din total capitol

Ordine publica 51 61.02.03 3.060,78 0,00 3.060,78

Politie locala 52 61.02.03.04 3.060,78 0,00 3.060,78

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 53 61.02.05 4.426,50 0,00 4.426,50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54 64.02 133.231,38 0,00 133.231,38

Invatamant 55 65.02 37.672,29 0,00 37.672,29

CHELTUIELI CURENTE 56 01 2.017,98 0,00 2.017,98

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 57 58 2.017,98 0,00 2.017,98

CHELTUIELI DE CAPITAL 58 70 35.654,31 0,00 35.654,31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 59 71 35.654,31 0,00 35.654,31

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 60 65.02.03 2.332,48 0,00 2.332,48

Invatamant prescolar 61 65.02.03.01 2.332,48 0,00 2.332,48

Invatamant primar 62 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00

Invatamant secundar 63 65.02.04 35.339,81 0,00 35.339,81

Invatamant secundar inferior 64 65.02.04.01 10.863,15 0,00 10.863,15

Invatamant secundar superior 65 65.02.04.02 24.476,66 0,00 24.476,66

Invatamant profesional 66 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00

Invatamant postliceal 67 65.02.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 68 65.02.11 0,00 0,00 0,00

Alte servicii auxiliare 69 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 70 65.02.50 0,00 0,00 0,00

Sanatate 71 66.02 77.784,40 0,00 77.784,40

CHELTUIELI CURENTE 72 01 55.359,13 0,00 55.359,13

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 51 49.741,23 0,00 49.741,23

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 74 58 5.617,90 0,00 5.617,90

CHELTUIELI DE CAPITAL 75 70 22.425,27 0,00 22.425,27

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 76 71 22.425,27 0,00 22.425,27

Din total capitol

Pag. 21 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 77 66.02.06 77.784,40 0,00 77.784,40

Spitale generale 78 66.02.06.01 77.784,40 0,00 77.784,40

Servicii de sanatate publica 79 66.02.08 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 80 67.02 14.867,46 0,00 14.867,46

CHELTUIELI CURENTE 81 01 616,69 0,00 616,69

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 51 300,00 0,00 300,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 83 58 316,69 0,00 316,69

CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 14.250,77 0,00 14.250,77

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 85 71 14.250,77 0,00 14.250,77

Din total capitol

Servicii culturale 86 67.02.03 5.003,74 0,00 5.003,74

Institutii publice de spectacole si concerte 87 67.02.03.04 4.654,33 0,00 4.654,33

Case de cultura 88 67.02.03.06 299,41 0,00 299,41

Alte servicii culturale 89 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00

Servicii recreative si sportive 90 67.02.05 9.799,45 0,00 9.799,45

Sport 91 67.02.05.01 2.328,07 0,00 2.328,07

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 92 67.02.05.03 7.471,38 0,00 7.471,38

Servicii religioase 93 67.02.06 64,27 0,00 64,27

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 94 67.02.50 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 95 68.02 2.907,23 0,00 2.907,23

CHELTUIELI CURENTE 96 01 1.423,81 0,00 1.423,81

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 97 58 1.423,81 0,00 1.423,81

CHELTUIELI DE CAPITAL 98 70 1.483,42 0,00 1.483,42

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 99 71 1.483,42 0,00 1.483,42

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 100 68.02.04 1.094,55 0,00 1.094,55

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 101 68.02.05 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de boli 102 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 103 68.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Pag. 22 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Asistenta sociala pentru familie si copii 104 68.02.06 372,51 0,00 372,51

Crese 105 68.02.11 618,42 0,00 618,42

Prevenirea excluderii sociale 106 68.02.15 821,75 0,00 821,75

Ajutor social 107 68.02.15.01 805,21 0,00 805,21

Cantine de ajutor social 108 68.02.15.02 16,54 0,00 16,54

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 109 68.02.50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 110 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 111 69.02 22.710,65 0,00 22.710,65

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 112 70.02 21.497,07 0,00 21.497,07

CHELTUIELI CURENTE 113 01 11.417,53 0,00 11.417,53

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 56 0,90 0,00 0,90

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 115 58 11.416,63 0,00 11.416,63

CHELTUIELI DE CAPITAL 116 70 10.079,54 0,00 10.079,54

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 117 71 10.079,54 0,00 10.079,54

Din total capitol

Locuinte 118 70.02.03 13.948,02 0,00 13.948,02

Dezvoltarea sistemului de locuinte 119 70.02.03.01 13.948,02 0,00 13.948,02

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 120 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 121 70.02.05 4.635,00 0,00 4.635,00

Alimentare cu apa 122 70.02.05.01 4.635,00 0,00 4.635,00

Amenajari hidrotehnice 123 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 124 70.02.06 690,56 0,00 690,56

Alimentare cu gaze naturale in localitati 125 70.02.07 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 126 70.02.50 2.223,49 0,00 2.223,49

Protectia mediului 127 74.02 1.213,58 0,00 1.213,58

CHELTUIELI CURENTE 128 01 510,79 0,00 510,79

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 56 297,84 0,00 297,84

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 130 58 212,95 0,00 212,95

CHELTUIELI DE CAPITAL 131 70 702,79 0,00 702,79

Pag. 23 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 132 71 702,79 0,00 702,79

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 133 74.02.03 357,54 0,00 357,54

Salubritate si gestiunea deseurilor 134 74.02.05 558,20 0,00 558,20

Salubritate 135 74.02.05.01 339,50 0,00 339,50

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 136 74.02.05.02 218,70 0,00 218,70

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 137 74.02.06 297,84 0,00 297,84

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 138 79.02 137.951,55 0,00 137.951,55

Combustibili si energie 139 81.02 71.963,15 0,00 71.963,15

CHELTUIELI CURENTE 140 01 44.856,84 0,00 44.856,84

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 141 58 44.856,84 0,00 44.856,84

CHELTUIELI DE CAPITAL 142 70 27.106,31 0,00 27.106,31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143 71 6.106,31 0,00 6.106,31

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 144 72 21.000,00 0,00 21.000,00

Din total capitol

Energie termica 145 81.02.06 71.963,15 0,00 71.963,15

Transporturi 146 84.02 65.988,40 0,00 65.988,40

CHELTUIELI CURENTE 147 01 2.258,74 0,00 2.258,74

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 148 58 2.258,74 0,00 2.258,74

CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 63.729,66 0,00 63.729,66

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 63.729,66 0,00 63.729,66

Din total capitol

Transport rutier 151 84.02.03 65.988,40 0,00 65.988,40

Drumuri si poduri 152 84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96

Transport in comun 153 84.02.03.02 23.184,40 0,00 23.184,40

Strazi 154 84.02.03.03 23.532,04 0,00 23.532,04

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 155 96.02 0,00 0,00 0,00

REZERVE 156 97.02 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 157 98.02 0,00 0,00 0,00

Pag. 24 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

DEFICIT 158 99.02 9.931,89 0,00 9.931,89

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB

Pag. 25 / 25

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2019 – 30158/25.11.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2019

Avand in vedere: - Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Timișoara, Activitatea de

Trezorerie și Contabilitate Publică – SSAEEBL nr. 7523/13.11.2019 prin care se comunică repartizarea sumei de 33 mii lei pe trimestrul IV pentru finanţarea cheltuielilor invățământului particular sau confesional acreditat;

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare ale bugetului local;

- Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1, art.82 și art.49 al.8,9 și 10; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentația aferentă.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2019 – 30158/25.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2019 Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. SC2019 – 30158/25.11.2019 a Primarului Municipiului Timișoara;

- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică – SSAEEBL nr. 7523/13.11.2019 prin care se comunică repartizarea sumei de 33 mii lei pe trimestrul IV pentru finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat Școala primară Wendy Kids;

- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-28952/13.11.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 67.02 ”Cultură recreere și religie” întreținere spații verzi la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.000 mii lei pentru întreținere spații verzi și 50 mii lei pentru Grădina Zoologică, la capitolul 74.02 ”Protecția mediului” verzi la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 367,06 mii lei pentru cotizații.

- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U. nr. SC2019-29185/14.11.2019, prin care se

solicită suplimentarea la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” iluminat public cu suma de 3.000 mii lei;

- Referatul Biroului Administrativ nr. SC2019-27003/24.10.2019 prin care se solicită

suplimentarea la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 150 mii lei pentru utilități;

- Referatul Biroului Salubrizare nr. SC2019-27396/29.10.2019 prin care se solicită

suplimentarea la capitolul 74.02 ”Protecția mediului” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 4.500 mii lei pentru salubrizare străzi și colectare deșeuri abandonate;

- Referatul Direcției de Asistență Socială a Mun. Timișoara nr. 14320/03.10.2019 și nr.

17539/21.11.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 68.02 ”Asigurări și asistență socială” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 60 mii lei și redistribuiri de sume cu influență 0 la capitolul 68.02 ”Asigurări și asistență socială”;

- Referatul Casei de Cultură a Mun. Timișoara nr. 4463/22.11.2019 prin care se solicită

suplimentarea la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.235,19 mii lei și redistribuiri de sume cu influență 0 la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;

- Referatul Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est nr. SC2019-

22229/05.09.2019 și nr.SC2019-29613/20.11.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.020 mii lei;

- Referatul Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive nr. SC2019- FN, prin care se

solicită suplimentarea la capitolul 65.02 ”Învățământ” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 300 mii lei, la capitolul 66.02 ”Sănătate” la titlul 20 ”Bunuri și servicii”

cu suma de 200 mii lei, la titlul 51 ”Transferuri” (secțiunea funcționare) cu suma de 510 mii lei;

- Referatul Serviciului Public Creșe nr.3992/31.10.2019, prin care se solicită

redistribuiri de sume cu influență totală 0 la capitolul 68.02 ”Asigurări și asistență socială”;

- Referatul Serviciului Buget nr.SC2019-30142/25.11.2019, prin care se solicită

redistribuiri de sume cu influență 0 la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” titlul 81.02 ”Rambursări de credite”;

- Referatul Biroului Finanțare Școli nr.2408/25.11.2019 și nr.2409/25.11.2019 prin care se solicită redistribuiri de sume cu influență 0 la capitolul 65.02 ”Învățământ” și la capitolul 65.10 ”Învățământ” în cadrul titlului 20 ”Bunuri și servicii”;

- Referatul Serviciului Juridic nr. SC2019 – 23947/24.09.2019 prin care se solicită

suplimentarea sumei de 1.300 mii lei capitolul 51.02 ”Autorități publice” la titlul 59 ”Alte cheltuieli”;

- Referatul Filarmonicii Banatul Timișoara nr. 6141/11.11.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 67.10 ”Cultură recreere și religie” activitati autofinanțate la venituri și cheltuieli cu suma de 54 mii lei din sponsorizări;

- Referatul Sport Club Municipal nr. 620/24.10.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 67.02 ”Cultură recreere și religie” titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 1.700 mii lei;

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1, art.82 și art.49 al.8,9 și 10; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a; Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, conform anexelor:

 Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2019 – sursa A Buget local;

 Anexa nr.2 – Buget local pe anul 2019 – sursa E Activități finanțate integral

din venituri proprii;

 Anexa nr.3 – Buget local pe anul 2019 – sursa F Integral venituri proprii;

DIRECTOR ECONOMIC, PT. SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU ILONA JAKAB Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA nr.2

RECTIFICARE nr.6

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - SURSA E Activitati finantate integral venituri proprii

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 42.983,59 54,00 43.037,59

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 42.974,09 54,00 43.028,09

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 42.974,09 54,00 43.028,09

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.988,90 0,00 1.988,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 5 16.10 18,10 0,00 18,10

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 6 16.10.05 18,10 0,00 18,10

Venituri din proprietate 7 30.10 1.970,80 0,00 1.970,80

Venituri din concesiuni si inchirieri 8 30.10.05 1.595,30 0,00 1.595,30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 9 30.10.05.30 1.595,30 0,00 1.595,30

Alte venituri din proprietate 10 30.10.50 375,50 0,00 375,50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 11 00.09 40.985,19 54,00 41.039,19

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12 33.10 38.667,98 0,00 38.667,98

Taxe si alte venituri in invatamant 13 33.10.05 7.687,70 0,00 7.687,70

Venituri din prestari de servicii 14 33.10.08 747,20 0,00 747,20

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 33.10.14 20.390,90 0,00 20.390,90

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 33.10.16 6,00 0,00 6,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 33.10.17 400,00 0,00 400,00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.19 854,50 0,00 854,50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 33.10.50 8.581,68 0,00 8.581,68

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 32,00 0,00 32,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 34.10.50 32,00 0,00 32,00

Diverse venituri 22 36.10 1.740,98 0,00 1.740,98

Pag. 1 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 23 36.10.32 -8,00 0,00 -8,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 24 36.10.32.02 -8,00 0,00 -8,00

Alte venituri 25 36.10.50 1.748,98 0,00 1.748,98

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 544,23 54,00 598,23

Donatii si sponsorizari 27 37.10.01 464,29 54,00 518,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

28 37.10.03 -256,00 0,00 -256,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 29 37.10.04 256,00 0,00 256,00

Alte transferuri voluntare 30 37.10.50 79,94 0,00 79,94

II. VENITURI DIN CAPITAL 31 00.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri 32 39.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 33 39.10.01 9,50 0,00 9,50

TOTAL CHELTUIELI 34 43.001,34 54,00 43.055,34

CHELTUIELI CURENTE 35 01 42.726,09 54,00 42.780,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36 10 11.134,40 53,18 11.187,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37 20 31.105,49 0,82 31.106,31

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 39 59 102,00 0,00 102,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 275,25 0,00 275,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 275,25 0,00 275,25

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 42 64.10 42.981,34 54,00 43.035,34

Invatamant 43 65.10 40.099,34 0,00 40.099,34

CHELTUIELI CURENTE 44 01 39.974,09 0,00 39.974,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 45 10 10.895,90 0,00 10.895,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46 20 28.591,99 0,00 28.591,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 47 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 48 59 102,00 0,00 102,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 49 70 125,25 0,00 125,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50 71 125,25 0,00 125,25

Pag. 2 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Din total capitol

Servicii educationale complementare 51 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 52 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 53 65.10.03 18.173,80 0,00 18.173,80

Invatamant prescolar 54 65.10.03.01 12.223,40 0,00 12.223,40

Invatamant primar 55 65.10.03.02 5.950,40 0,00 5.950,40

Invatamant secundar 56 65.10.04 16.796,74 0,00 16.796,74

Invatamant secundar inferior 57 65.10.04.01 4.517,29 0,00 4.517,29

Invatamant secundar superior 58 65.10.04.02 12.139,45 0,00 12.139,45

Invatamant profesional 59 65.10.04.03 140,00 0,00 140,00

Invatamant postliceal 60 65.10.05 3.209,90 0,00 3.209,90

Servicii auxiliare pentru educatie 61 65.10.11 1.918,90 0,00 1.918,90

Internate si cantine pentru elevi 62 65.10.11.03 1.918,90 0,00 1.918,90

Cultura, recreere si religie 63 67.10 2.882,00 54,00 2.936,00

CHELTUIELI CURENTE 64 01 2.732,00 54,00 2.786,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 238,50 53,18 291,68

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 20 2.493,50 0,82 2.494,32

CHELTUIELI DE CAPITAL 67 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 68 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 69 67.10.03 2.807,00 54,00 2.861,00

Institutii publice de spectacole si concerte 70 67.10.03.04 1.857,00 54,00 1.911,00

Case de cultura 71 67.10.03.06 950,00 0,00 950,00

Servicii recreative si sportive 72 67.10.05 75,00 0,00 75,00

Sport 73 67.10.05.01 75,00 0,00 75,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 74 69.10 20,00 0,00 20,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 75 70.10 20,00 0,00 20,00

CHELTUIELI CURENTE 76 01 20,00 0,00 20,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 77 20 20,00 0,00 20,00

Pag. 3 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

CHELTUIELI DE CAPITAL 78 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 79 70.10.50 20,00 0,00 20,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 80 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 81 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 82 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 83 99.10 17,75 0,00 17,75

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 42.726,09 54,00 42.780,09

TOTAL VENITURI 2 00.01 42.726,09 54,00 42.780,09

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 42.726,09 54,00 42.780,09

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 42.726,09 54,00 42.780,09

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 1.988,90 0,00 1.988,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 6 16.10 18,10 0,00 18,10

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 7 16.10.05 18,10 0,00 18,10

Venituri din proprietate 8 30.10 1.970,80 0,00 1.970,80

Venituri din concesiuni si inchirieri 9 30.10.05 1.595,30 0,00 1.595,30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 10 30.10.05.30 1.595,30 0,00 1.595,30

Alte venituri din proprietate 11 30.10.50 375,50 0,00 375,50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 12 00.09 40.737,19 54,00 40.791,19

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 13 33.10 38.667,98 0,00 38.667,98

Taxe si alte venituri in invatamant 14 33.10.05 7.687,70 0,00 7.687,70

Venituri din prestari de servicii 15 33.10.08 747,20 0,00 747,20

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 16 33.10.14 20.390,90 0,00 20.390,90

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 17 33.10.16 6,00 0,00 6,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 18 33.10.17 400,00 0,00 400,00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 19 33.10.19 854,50 0,00 854,50

Pag. 4 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 33.10.50 8.581,68 0,00 8.581,68

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 32,00 0,00 32,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 32,00 0,00 32,00

Diverse venituri 23 36.10 1.748,98 0,00 1.748,98

Alte venituri 24 36.10.50 1.748,98 0,00 1.748,98

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 288,23 54,00 342,23

Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 464,29 54,00 518,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

27 37.10.03 -256,00 0,00 -256,00

Alte transferuri voluntare 28 37.10.50 79,94 0,00 79,94

TOTAL CHELTUIELI 29 42.726,09 54,00 42.780,09

CHELTUIELI CURENTE 30 01 42.726,09 54,00 42.780,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31 10 11.134,40 53,18 11.187,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32 20 31.105,49 0,82 31.106,31

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 33 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 59 102,00 0,00 102,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 35 64.10 42.706,09 54,00 42.760,09

Invatamant 36 65.10 39.974,09 0,00 39.974,09

CHELTUIELI CURENTE 37 01 39.974,09 0,00 39.974,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 10.895,90 0,00 10.895,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39 20 28.591,99 0,00 28.591,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 40 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41 59 102,00 0,00 102,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare 42 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 43 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 44 65.10.03 18.093,80 0,00 18.093,80

Invatamant prescolar 45 65.10.03.01 12.223,40 0,00 12.223,40

Invatamant primar 46 65.10.03.02 5.870,40 0,00 5.870,40

Invatamant secundar 47 65.10.04 16.751,49 0,00 16.751,49

Pag. 5 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Invatamant secundar inferior 48 65.10.04.01 4.507,54 0,00 4.507,54

Invatamant secundar superior 49 65.10.04.02 12.103,95 0,00 12.103,95

Invatamant profesional 50 65.10.04.03 140,00 0,00 140,00

Invatamant postliceal 51 65.10.05 3.209,90 0,00 3.209,90

Servicii auxiliare pentru educatie 52 65.10.11 1.918,90 0,00 1.918,90

Internate si cantine pentru elevi 53 65.10.11.03 1.918,90 0,00 1.918,90

Cultura, recreere si religie 54 67.10 2.732,00 54,00 2.786,00

CHELTUIELI CURENTE 55 01 2.732,00 54,00 2.786,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 238,50 53,18 291,68

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 20 2.493,50 0,82 2.494,32

Din total capitol

Servicii culturale 58 67.10.03 2.657,00 54,00 2.711,00

Institutii publice de spectacole si concerte 59 67.10.03.04 1.707,00 54,00 1.761,00

Case de cultura 60 67.10.03.06 950,00 0,00 950,00

Servicii recreative si sportive 61 67.10.05 75,00 0,00 75,00

Sport 62 67.10.05.01 75,00 0,00 75,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 63 69.10 20,00 0,00 20,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 64 70.10 20,00 0,00 20,00

CHELTUIELI CURENTE 65 01 20,00 0,00 20,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 20 20,00 0,00 20,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 67 70.10.50 20,00 0,00 20,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 68 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 69 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 70 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 71 99.10 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 257,50 0,00 257,50

Pag. 6 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TOTAL VENITURI 2 00.01 257,50 0,00 257,50

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 248,00 0,00 248,00

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 248,00 0,00 248,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 248,00 0,00 248,00

Diverse venituri 6 36.10 -8,00 0,00 -8,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 7 36.10.32 -8,00 0,00 -8,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 8 36.10.32.02 -8,00 0,00 -8,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 9 37.10 256,00 0,00 256,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 10 37.10.04 256,00 0,00 256,00

II. VENITURI DIN CAPITAL 11 00.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri 12 39.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 13 39.10.01 9,50 0,00 9,50

TOTAL CHELTUIELI 14 275,25 0,00 275,25

CHELTUIELI CURENTE 15 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 275,25 0,00 275,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 17 71 275,25 0,00 275,25

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 18 64.10 275,25 0,00 275,25

Invatamant 19 65.10 125,25 0,00 125,25

CHELTUIELI CURENTE 20 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 125,25 0,00 125,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22 71 125,25 0,00 125,25

Din total capitol

Servicii educationale complementare 23 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 24 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 25 65.10.03 80,00 0,00 80,00

Invatamant prescolar 26 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant primar 27 65.10.03.02 80,00 0,00 80,00

Invatamant secundar 28 65.10.04 45,25 0,00 45,25

Invatamant secundar inferior 29 65.10.04.01 9,75 0,00 9,75

Pag. 7 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Invatamant secundar superior 30 65.10.04.02 35,50 0,00 35,50

Invatamant profesional 31 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00

Invatamant postliceal 32 65.10.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 33 65.10.11 0,00 0,00 0,00

Internate si cantine pentru elevi 34 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 35 67.10 150,00 0,00 150,00

CHELTUIELI CURENTE 36 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 37 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 38 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 39 67.10.03 150,00 0,00 150,00

Institutii publice de spectacole si concerte 40 67.10.03.04 150,00 0,00 150,00

Case de cultura 41 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00

Servicii recreative si sportive 42 67.10.05 0,00 0,00 0,00

Sport 43 67.10.05.01 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 44 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 45 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 46 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 47 99.10 17,75 0,00 17,75

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB

Pag. 8 / 8

Atasament: Anexa_3.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA Anexa nr.3

Rectificare nr.6

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - Sursa F Integral venituri proprii

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 675.609,56 510,00 676.119,56

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 437.213,55 0,00 437.213,55

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 437.213,55 0,00 437.213,55

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 291,00 0,00 291,00

Venituri din proprietate 5 30.10 291,00 0,00 291,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 291,00 0,00 291,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 291,00 0,00 291,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 436.922,55 0,00 436.922,55

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 33.10 435.023,26 0,00 435.023,26

Venituri din prestari de servicii 10 33.10.08 2.493,67 0,00 2.493,67

Venituri din cercetare 11 33.10.20 298,00 0,00 298,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 33.10.21 292.940,31 0,00 292.940,31

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 33.10.30 136.551,28 0,00 136.551,28

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 14 33.10.31 2.200,00 0,00 2.200,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 33.10.50 540,00 0,00 540,00

Diverse venituri 16 36.10 1.786,00 0,00 1.786,00

Alte venituri 17 36.10.50 1.786,00 0,00 1.786,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 37.10 113,29 0,00 113,29

Donatii si sponsorizari 19 37.10.01 113,29 0,00 113,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 20 37.10.03 -2.769,74 0,00 -2.769,74

Varsaminte din sectiunea de functionare 21 37.10.04 2.769,74 0,00 2.769,74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 221.522,01 510,00 222.032,01

Subventii de la bugetul de stat 23 42.10 3.224,96 0,00 3.224,96

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

24 42.10.70 3.224,96 0,00 3.224,96

Pag. 1 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Subventii de la alte administratii 25 43.10 218.297,05 510,00 218.807,05

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 26 43.10.10 775,81 510,00 1.285,81

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 27 43.10.14 25.868,23 0,00 25.868,23

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 28 43.10.16 23.873,00 0,00 23.873,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

29 43.10.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 30 43.10.33 167.780,01 0,00 167.780,01

Alte sume primite de la UE 31 46.10 4.793,02 0,00 4.793,02

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 32 46.10.04 4.793,02 0,00 4.793,02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 33 48.10 12.080,98 0,00 12.080,98

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 34 48.10.01 8.435,61 0,00 8.435,61

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 35 48.10.01.01 7.407,85 0,00 7.407,85

Prefinantare 36 48.10.01.03 1.027,76 0,00 1.027,76

Fondul Social European (FSE) 37 48.10.02 1.591,21 0,00 1.591,21

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 38 48.10.02.01 1.591,21 0,00 1.591,21

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 39 48.10.11 2.054,16 0,00 2.054,16

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 40 48.10.11.01 1.781,68 0,00 1.781,68

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 41 48.10.11.02 272,48 0,00 272,48

TOTAL CHELTUIELI 42 675.609,56 510,00 676.119,56

CHELTUIELI CURENTE 43 01 623.508,81 510,00 624.018,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 401.039,83 0,00 401.039,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 20 200.859,80 510,00 201.369,80

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 46 58 20.509,18 0,00 20.509,18

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47 59 1.100,00 0,00 1.100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 52.100,75 0,00 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 52.100,75 0,00 52.100,75

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 64.10 675.609,56 510,00 676.119,56

Sanatate 51 66.10 675.609,56 510,00 676.119,56

CHELTUIELI CURENTE 52 01 623.508,81 510,00 624.018,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 401.039,83 0,00 401.039,83

Pag. 2 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 20 200.859,80 510,00 201.369,80

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 55 58 20.509,18 0,00 20.509,18

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 56 59 1.100,00 0,00 1.100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 52.100,75 0,00 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 52.100,75 0,00 52.100,75

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 59 66.10.06 675.609,56 510,00 676.119,56

Spitale generale 60 66.10.06.01 675.609,56 510,00 676.119,56

Servicii de sanatate publica 61 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 62 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 63 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 64 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 65 99.10 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 602.999,63 510,00 603.509,63

TOTAL VENITURI 2 00.01 602.999,63 510,00 603.509,63

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 434.443,81 0,00 434.443,81

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 434.443,81 0,00 434.443,81

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 291,00 0,00 291,00

Venituri din proprietate 6 30.10 291,00 0,00 291,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 291,00 0,00 291,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 30.10.05.30 291,00 0,00 291,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 434.152,81 0,00 434.152,81

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 435.023,26 0,00 435.023,26

Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 2.493,67 0,00 2.493,67

Venituri din cercetare 12 33.10.20 298,00 0,00 298,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 33.10.21 292.940,31 0,00 292.940,31

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 33.10.30 136.551,28 0,00 136.551,28

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 15 33.10.31 2.200,00 0,00 2.200,00

Pag. 3 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 33.10.50 540,00 0,00 540,00

Diverse venituri 17 36.10 1.786,00 0,00 1.786,00

Alte venituri 18 36.10.50 1.786,00 0,00 1.786,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 37.10 -2.656,45 0,00 -2.656,45

Donatii si sponsorizari 20 37.10.01 113,29 0,00 113,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 21 37.10.03 -2.769,74 0,00 -2.769,74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 168.555,82 510,00 169.065,82

Subventii de la alte administratii 23 43.10 168.555,82 510,00 169.065,82

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 24 43.10.10 775,81 510,00 1.285,81

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 25 43.10.33 167.780,01 0,00 167.780,01

TOTAL CHELTUIELI 26 602.999,63 510,00 603.509,63

CHELTUIELI CURENTE 27 01 602.999,63 510,00 603.509,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28 10 401.039,83 0,00 401.039,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 29 20 200.859,80 510,00 201.369,80

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30 59 1.100,00 0,00 1.100,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 602.999,63 510,00 603.509,63

Sanatate 32 66.10 602.999,63 510,00 603.509,63

CHELTUIELI CURENTE 33 01 602.999,63 510,00 603.509,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34 10 401.039,83 0,00 401.039,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35 20 200.859,80 510,00 201.369,80

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36 59 1.100,00 0,00 1.100,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 66.10.06 602.999,63 510,00 603.509,63

Spitale generale 38 66.10.06.01 602.999,63 510,00 603.509,63

Servicii de sanatate publica 39 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 41 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 42 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 43 99.10 0,00 0,00 0,00

Pag. 4 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 72.609,93 0,00 72.609,93

TOTAL VENITURI 2 00.01 72.609,93 0,00 72.609,93

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 2.769,74 0,00 2.769,74

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 2.769,74 0,00 2.769,74

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 2.769,74 0,00 2.769,74

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 37.10 2.769,74 0,00 2.769,74

Varsaminte din sectiunea de functionare 7 37.10.04 2.769,74 0,00 2.769,74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8 00.18 52.966,19 0,00 52.966,19

Subventii de la bugetul de stat 9 42.10 3.224,96 0,00 3.224,96

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

10 42.10.70 3.224,96 0,00 3.224,96

Subventii de la alte administratii 11 43.10 49.741,23 0,00 49.741,23

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 12 43.10.14 25.868,23 0,00 25.868,23

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 43.10.16 23.873,00 0,00 23.873,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

14 43.10.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00

Alte sume primite de la UE 15 46.10 4.793,02 0,00 4.793,02

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 16 46.10.04 4.793,02 0,00 4.793,02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 17 48.10 12.080,98 0,00 12.080,98

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 18 48.10.01 8.435,61 0,00 8.435,61

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 19 48.10.01.01 7.407,85 0,00 7.407,85

Prefinantare 20 48.10.01.03 1.027,76 0,00 1.027,76

Fondul Social European (FSE) 21 48.10.02 1.591,21 0,00 1.591,21

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 22 48.10.02.01 1.591,21 0,00 1.591,21

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 23 48.10.11 2.054,16 0,00 2.054,16

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 24 48.10.11.01 1.781,68 0,00 1.781,68

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 25 48.10.11.02 272,48 0,00 272,48

TOTAL CHELTUIELI 26 72.609,93 0,00 72.609,93

CHELTUIELI CURENTE 27 01 20.509,18 0,00 20.509,18

Pag. 5 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 28 58 20.509,18 0,00 20.509,18

CHELTUIELI DE CAPITAL 29 70 52.100,75 0,00 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30 71 52.100,75 0,00 52.100,75

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 72.609,93 0,00 72.609,93

Sanatate 32 66.10 72.609,93 0,00 72.609,93

CHELTUIELI CURENTE 33 01 20.509,18 0,00 20.509,18

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 34 58 20.509,18 0,00 20.509,18

CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 52.100,75 0,00 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 52.100,75 0,00 52.100,75

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 66.10.06 72.609,93 0,00 72.609,93

Spitale generale 38 66.10.06.01 72.609,93 0,00 72.609,93

Servicii de sanatate publica 39 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 41 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 42 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 43 99.10 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB

Pag. 6 / 6