keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 590/21.11.2013 privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Cultură a Municipiul Timişoara

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 590/21.11.2013
privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Cultură a Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC - 032704/14.11.2013. al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 244/23.04.2013 prin care s-a aprobat Agenda manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Culturală a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătaţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii;
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte precum şi desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor si proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001;
Având în vedere adresa Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cu nr. SC 2013- 032704/14.11.2013;
Având în vedere art. 36, alin. (2), lit. b) si d) si alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Culturală a Municipiului Timişoara conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă alocarea sumei de 150 000 lei de la bugetul local, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.50 Altele), pentru suplimentarea manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara, Direcţia Economică şi Biroul Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI Str. Miron Costin nr.2, Tel: 0256-498214, 306479, Fax: 0256-491526 e-mail: [email protected]

Nr. Crt.

Denumirea manifestării şi ediţia Data (perioada) Locul

Suma solicitată de la Consiliul Local

Timisoara (lei)

1 24 de ani de la Revolutia din 1989 Decembrie 2013 50 000 lei

2 Identitati Timisorene Decembrie 2013 50 000 lei 3 Tadiţii în Timişoara Decembrie 2013 50 000 lei

Pavel Dehelean

Director Casa de Cultură a Municipiului Timişoara

Atasament: Solicitare_CCM.pdf

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Str. Miron Costin nr.2 Tel: 0256-498214, 306479 Fax: 0256-491526 e-mail: [email protected] Către

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI TIMIŞOARA In atenţia Direcţiei Comunicare

Casa de Cultură a Municipiului Timisoara solicită suplimentarea Agendei manifestarilor

Casei de Cultura pe anul 2013 aprobata prin HCL 242/ 23.04.2013 prin introducerea unor proiecte

culturale ce vor avea loc în luna decembrie.

- 24 ani de la Revoluţia din 1989, suma necesara - 50 000 RON

- Identitati Timişorene, suma necesara – 50 000 RON

- Tradiţii în Timişoara – 50 000 RON

Subliniem faptul ca cele doua proiecte care necesită suplimentare sunt de importanta

locala si promovează imaginea Timişoarei. In acest scop solicităm suplimentarea bugetului cu

suma de 150 000 lei.

In speranţa unei rezolvări favorabile,

Vă mulţumim.

Director, Prof. Pavel Dehelean

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC 2013- 032704/14.11.2013

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2013

ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Prin HCL 244 din 23.04.2013 a fost aprobată Agenda manifestărilor culturale din anul 2013 ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr. SC 2013- 032704/14.11.2013 Casa de Cultură a Municipiului Timişoara suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 cu suma de 150 000 lei. Proiectele cu care se doreşte suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara sunt:

1. 24 ani de la Revoluţia din 1989, suma necesară - 50 000 RON

2. Identităţi Timişorene, suma necesară – 50 000 RON 3.Tradiţii în Timişoara – 50 000 RON

Aceste proiecte pentru care se solicită suplimentarea Agendei manifestărilor culturale pe anul 2013 sunt evenimente de anvergură şi cu tradiţie ce promovează imaginea Timişoarei. În acest scop solicităm suplimentarea bugetului Agendei manifestărilor culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara pe anul 2013 cu suma de 150 000 lei din cap.67.02.05 – servicii recreative şi sportive.

Viceprimar Secretar Dan Diaconu Ioan Cojocari Directia Economica Smaranda Haracicu Director Directia Comunicare

Alina Pintilie Director Intocmit, Monica Sava Consilier Avizat Juridic Red. Cod FO 53-01,ver.2