keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 581/26.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2

26.11.2019

Hotararea Consiliului Local 581/26.11.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-27959 din 04.11.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-27959 din 04.11.2019 al Biroului Construcţii - Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.11.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr SC2019-27959 din 04.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi coerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 24/01.10.2019 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico -Economică;
Având in vedere Programul de Dezvoltare 2019, investiţii, cap 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior;
În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.b) şi alin 4 lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi 3 şi art.196 alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico -economică elaborată la faza DALI , pentru investiţia DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, jud. Timis întocmită de S.C. "CONPAC ARHITECT" S.R.L, Cluj.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza DALI , pentru proiectul "DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, jud. Timis prevazuţi în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei pentru proiectul "DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, jud. Timis prevazută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Construcţii - Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli ,Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCȚII- INSTALAȚII Data 8 7 (20 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „DALI+PT Extindere corp clădire Cl la Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2” 1. Descrierea situației actuale În vederea aprobării DALI, conditie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr. 46 /18.04.2019 pentru realizarea „DALI+PT Extindere corp clădire Cl la Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad , nr.2”, cu ctapa a II-a, respectiv realizarea PT Proiectul Tehnic şi pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiţii 2019 a obiectivului, la cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei Starea fatadelor, a acoperisului si a finisajelor atat exterioare cat si interioare este nesatisfacatoare, necesitand lucrari de reabilitare. Datorita numarului insuficient de Sali de clasa si a costurile nejustificat de mari pentru supractajarea cu un nivel s-a hotarat in comisia CTE prin fisa tehnica nr 24/01.10.2019 varianta 3 maximala care consta in demolarea corpului existent si construirea unui corp nou cu suprafața desfăşurată optimă. Construirea unui corp nou cu regim de înălțime S+P+3 Corpul nou construit ar avea o structură optimizată, mult mai eficientă decât în cazul soluţiei de reabilitare atât ca și gabarit cât și din punct de vedere al realizării tehnologice si din cel al costurilor de punere în operă. Corpul de clădire nou propus va ocupa amprenta la sol a corpului de clădire existent; se va realiza în urma demolării corpului de clădire existent expertizat sau pe o noua locatie din amplasamentul studiat Se recomandă aceasta solutie deoarece structura de rezistență existentă a clădirii nu permite preluarea încărcărilor suplimentare rezultate din supraetajarea cu 2 niveluri a clădirii, Aceasta presupune costuri mai mici decât Soluția reabilitarii si supraetajarii cu un nivel datorită optimizării structurii și eliminării lucrărilor tehnologice de consolidare, a desfacerilor necesare la structura şi la compartimentările existente precum şi a reabilitărilor ulterioare aceasta presupune o structura de rezistență unitară Aceasta solutie e mai eficienta deoarece se obţin suprafeţele necesare, şi în principal numărul de săli de curs, adică 10 săli în plus. Descrierea investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate După finalizarea “ D.A.L.I” pentru obiectivul de investiţii menţionat, documentația a fost înaintată Comisiei Tehnico-Economice (C.T.E.) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții şi reparații capitale. Comisia a avizat conditionat de obtinerea avizelor varianta III maximală, prin Fişa Tehnică nr. 24/01.10.2019 privind realizarea investiţiei „DALI+PT Extindere corp clădire Cl la Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2” Obiectiv General: Se propune demolarea corpului existent si construirea unui corp nou cu suprafața desfăşurată optimă. Construirea unui corp nou cu regim de înălțime S+P-+3 Conform documentațiilor ataşate: se va demola integral corpul de clădire existentă. Lucrările de demolare și cele de eliberare a terenului de moloz vor fi executate îngrijit.

La execuția lucrărilor de demolare vor fi respectate toate normele şi normativele în vigoare care reglementează execuția unor astfel de lucrări. Toate lucrările se vor executa pe baza unui proiect tehnic, verificat conform legislației în vigoare şi cu avizul expertului tehnic. Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea obiectivului la o imagine normal, unitara, eliminarea riscurilor de incidente ca urmare a degradărilor si neconformităților apărute in exploatare Îmbunătăţirea infrastructurii sociale vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esenţiale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, educaţionale, de sănătate şi pentru siguranță publică în situații de urgenţa. În prezent, construcția existentă are regimul de înălțime P+E+Pod. Clădirea deserveşte ca şi unitate de învățământ. Clădirea este realizată după un proiect din 1973 al Institutului de Proiectări Timişoara IPROTIM. Un proiect de şcoală generală cu 8 clase, cu câte 4 clase/ nivel, cu orientarea acestora spre est si sud. Faţă de proiectul inițial, care prevedea o clădire cu acoperiş terasă, s-a adăugat în decursul timpului un acoperiş șarpantă clădirii după un proiect datat 2010. Altă modificare suferită a fost termoizolarea exterioră cu polistiren expandat. Tâmplaria ferestrelor si a ușilor a fost înlocuită față de cea iniţială. Tâmplăria exterioară este din PVC iar ușile interioare sunt din lemn. Clădirea se încadrează în categoria de importanță B — construcții de importanță deosebită potrivit HGR 766/97 Se propune construirea unui corp nou cu suprafața desfăşurată optimă. Construirea unui corp nou cu regim de înălțime S+P+3 Spaţiul nou realizat va aduce mai multe avantaje şcolii şi procesului de învățămât în zonă; vor fi cu 10 săli de clasă mai multe, săli de clasă mai mari, amfiteatru si sala multifunctionala. Se poate asigura procesul de învățare pentru un efectiv şcolar mai mare Din punct de vedere al eficienţei energetice, intervenția aduce un plus de sustenabilitate clădirii reducând emisiile de dioxid de carbon, prin termoizolare şi prin oferirea posibilității de a regla uzul de energie termică doar atunci și când este nevoie. In concluzie, prin aprobarea documentatiei s-au stabilit urmatoarele: Valoarea totala a investitiei : 6.414.748,58 lei (inclusiv TVA), Din care constructii montaj CTM. 5.461.426,35 lei (inclusiv TVA) Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni. Avand in vedere prevederile legale expuse, apreciem ca priectul de HCL privind DALI+PT Extindere corp clădire Cl la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2 indeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobari plenului sonsiliului local. Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Con PASCU Mihai ZA

Atasament: anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / 2019 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTIŢIEI “DALI+PT Extindere corp clădire Cl la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2” „D.A.L.L” pentru obiectivul de investiții “DALI+PT Extindere corp clădire Cl la Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad , nr.2” întocmit de S.C, "CONPAC ARHITECT” are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni. Valoarea totala a investitiei : 6.414.748,58 lei (inclusiv TVA), Din care constructii montaj CHEM. 5.461.426,35 lei (inclusiv TVA) Capacități (în unități fizice şi valorice): S construita la sol existenta Corp Cl =62Imp S construita desfăşurată existenta Corp Cl = 1242mp Şef birou Construcții Instalaţii Consilier Constafifin PASCU Mihai ZA Em rea Redactat Z.M.

Atasament: anexa_2.pdf

(N conac arhitect CUI RO 6208184 J12/2637/1994 Str. L.Pasteur Nr.44, BI.VI, Ap.30 Cluj-Napoca, Romania +40371177302 offlce&plv.ro „ISO 9001 |) Registered [ISO 14001] Registered CA www.conpacarhitect.ro DENUMIRE OBIECTIV AMPLASAMENT CONȚINUT/ FAZA PROIECTANT GENERAL AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PROIECT DATA Extindere Corp Clădire C1 Rezultând Corp Clădire Max. P+3 La Școala Generală Nr.7, Str. l.l.De La Brad, Nr.2, Timișoara MUN. TIMIȘOARA, STR. I.I. DE LA BRAD NR.2, JUD. TIMIȘ D.A.L.l. s.c. Conpac Arhitect s.r.l. MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN SERVICIUL ȘCOLI SPITALE ADRESĂ: TIMIȘOARA, C.D.LOGA, NR.1 B-DUL. P10/2019 IUNIE 2019

LISTĂ DE SEMNĂTURI șef proiect arhitectură Arhitectură Rezistență Instalații Verificator proiect rezistență Expert Tehnic Arh. Dragoș Alexandru Fodoreanu Arh. Daniela Stoica Ing. Petru Coșobea E Ing. Sorin Mureșan Ing. loan Tănăsoiu Ing. loan Horea Maniu

CUPRINS CUPRINS.......... A, PIESE SCRISE 1. Informații generale privind obiectivul de investiții 1,1, Denumirea obiectivului de investiții .............. 1.2. Ordonator principal de credite/investitor ............ oo ii i ei e e esti eee 7 1.3. Ordonator de credite (secundar/investitor) .......... e ilie e e e i tt ii teen 7 1.4. Beneficiar vor vivo O E ET EEE EN DE E E E E E 7 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție.............. od cil ll 7 2, Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenție. o... coli li 7 2.1, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare iv a 7 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficienţelor. .8 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice: .............. o... o... 9 3. Descrierea construcției i isi iii tits ete este te a a E VA A E n 10 3.1. Particularităţi ale amplasamentului: coli cote iii e roni Sete Rea SERE A arena 11 a) Descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni în plan) iesi reci iii iei i EI EA E A EA E E ATENA E EEE EEE AEON A e ee 11 b) Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile .. 11 c) Datele seismice şi cliimatiCe. +. user creare ii cereri 11 d) Studii de teren sie ere e re einen eee 11 e) Situația utilităţilor tehnico-edilitare existente ............... i i i tii nenea einen 12 f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția ............... colete tit ete e nete n aere e 12 9) Informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenţei unor zone Protejate... .. urii iii ii “e EERO ERIE 12 3.2. Regimul eri ta SOCOR VENE EEE 12 a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune.......... oi i i e e e se e RS A E EA A A E EA A A ERE EA A E E A EA AR NE NEA N ENE E NE NE De A Renee 12 b) existente... «cnezate ES 2 c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz 12 d) Informații extrase din documentațiile de urbanism, după caz... 13 dd, Caracteristici tehnice și parametrii ricin ta CET Tie 13 a) Categoria și clasa de importanță: i io i se sent ten nenea 13 b) Cod în Lista monumentelor istorice, după caz: ........ oii oii isi teii iti inta tinea e 13 c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție: ............ ii. oi 13 d) Suprafața. CONS Ul tă Gr TF IG IT RT SET TE TEST EET TE ine 13 e) Suprafața construită desfășurată... coveruri sea TE SE 13 f) Valoarea de inventar a construcției: ...... os eee iii initiati ns nt NS N NS NR 13 3) Alţi parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente: .................. 13

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. ces ese iii initierea 15 35: Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit o iii iii i iei etienne 15 3.6. Actul:doveditor:al. forţei majore, dupăiCaZi..... ru one use cerea e one ne 16 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de cerere ronet nene rin TATI ERIE III EI E A E E E E E VE ie 16 a) Glasa'de'risa GE FII SEE NEI CET TI CO ITI TOT 17 b) Prezentarea a minimum două soluții de intervenție ........... ius iii iii intentii iii 7 c) Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: ...... 18 d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor şi:conformiexigențelor iara sa Ex RI CA E TE 18 5, Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a sosire ri tnt dei tt St e ti i SE IDE SE E la 19 5,1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional- arhitectural şi economic; CUpriNZÂNĂ zii NL O DECT OD DECO UE 19 a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru ie rii ei reia 19 b) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalității construcției reabilițate:. «scosi iii VI N ET E E 19 c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția: o oo ei e ce nene e tn 19 d) Informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:.......... iii i i Le et ere tennis N SII It tt Rt en 20 e) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor deintervenţie: +++: eri IL FETITE EL e ORE O PI A CTE 20 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare: ........... oii is iii ie iata nenea 20 5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale: cos ee eee e a at anna 20 5.4. Costurile:estimative. ale investiţiei ri ste aere E 21 5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: ........ o. loc cec ese ee sie tea ta tnt SIA 21 a) impactul social şi RI EI ERE EA N E 211 b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de Operare.......... oi oi ei e e e e i e II III IEI III N E ENI OR PRE NI OEI TRE TE ARNt ea 21 Cc) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității şi a siturilor Protejate, dUPĂ CBI mes II EG ET a e E PEN E a E 21 5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:............. 21 a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă ........... cei cec ee e re a at N AR SENEI AI IER SEA 21 4

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung......... o. oc ci ii ciinii E 21 c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară . ll d) analiza economică; analiza cost-eficacitate ...... ..25 e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor iei iii ii cil 25 6. Scenariul tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat ol ii elice iii, 25 6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității şi riscurilor E TENE TE E 25 6.2. Selectarea şi justificarea scenariului /opţiunii optim(e), recomandat(e)................... 32 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiţiei. oi li cl iii iii iii 2 a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 32 b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiţii - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; ........ oi ilie cecene iii ina iai 32 c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; ....... 32 d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiții, exprimată în luni. ........ .32 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice....... ... 32 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal CONSTITUITE cerceta oc sei EL NE VETERAN NEO AT VE E E TI A E 32 7. Urbanism, acorduri şi avize conforme: ........ oi oii iei initia e nt e te n e e NE RR nenea 32 FT, Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire: ........... 32 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară: .......... 32 75 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege..... 32 7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente: ....... 32 7.5 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică: i iii oii iei ea sina tei eine eee 32 7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiționa soluţiile tehnice, precum: su sar Ă 32 a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creșterea performanţei „+. e SOSITE LECTIE 33 b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;............ oil cei eee ei iesenii eine 33 c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; ............. 33 d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; ............ ii e i e i tit eset tan tente 33 e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiţiei. ......................... 33 B. PIESEDESENATE „asociat vrea cico OCR LEVI VERO PE ERETRIA E TEREN 33 1 Construcţia existentă .......... oi ii cei ee i e ETER SIE EI OEI NET E OT E NE RA e 33 a) plan de amplasare ÎN ZONĂ: iv ii ITI E IE E E EL N 33 b) plan de situaţie; o ee ieri e ei re re tnt E EI IEEE E E IEI ERE NC NI EDER OR Tate 33

c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, fațade, li EEE ES SES TITI ZT ITI TITEI 31 2 Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat (ă): ici 31 a) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă și instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după Caz; ii ere eee iii ie e A OOPS OO OO IRA OO RER en nana 31 b) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri ELITE ITI UI GIA ITI e na 31

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiții 1.1, Denumirea obiectivului de investiții Extindere Corp Clădire C1 Rezultând Corp Clădire Max. P+3 La Școala Generală Nr.7, Str. I.l.De La Brad, Nr.2, Timișoara 1.2, Ordonator principal de credite/investitor Municipiul Timișoara 1,3, Ordonator de credite (secundar/investitor) Nu este cazul 1.4, Beneficiar Municipiul Timișoara prin Serviciul Școli Spitale 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenţie S.C. CONPAC ARHITECT S.R.L. 2. Situaţia existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenție 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare Situată în cadrul Euroregiunii Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DKMT), regiune transfrontalieră constituită în 1994, ce se întinde pe 77.456 km2 şi include o populaţie de cca. 6 milioane locuitori, prin poziţia sa geografică, cu posibilităţi de interconectare prin căi de comunicaţie terestre, aeriene şi navale, la care se adaugă plasarea pe traseul une-ia dintre cele mai importante linii europene de telecomunicaţie prin fibră optică, Timişoara este, în prezent, principala poartă de intrare în România, dinspre Europa Centrală şi de Vest. În plus, proiectele cuprinse in planul de investiţii realizat prin PIDU conectează Timişoara la coridoarele rutiere şi feroviare ale Europei Centrale. Municipiul Timișoara, reşedinţa Judeţului Timiş, este cel mai mare oraş din partea de vest a României, cu o populație stabilă, la 01.01.2014, de 333.650 locuitori (insse.ro, 2015), reprezentând 45,06% din populaţia Judeţului Timiş, 18,43% din populația Regiunii Vest şi 1,68% din populația totală a ţării. Datele recensământului din 2011 relevă prezența, în municipiul Timişoara, a 21 de etnii şi 18 religii nominalizate, cu 81,36% din totalul populaţiei de etnie română şi 9,66% aparţinând altor etnii (maghiari, sârbi, germani, romi etc.). 8,98% din locuitorii oraşului au ales să nu-şi declare etnia. Din punct de vedere economic, Timişoara polarizează în prezent peste 80% din cifra de afaceri a județului şi peste 30% din cea a regiunii. În Timişoara sunt concentrate instituţiile culturale mari (teatre, opera, filarmonica, muzee, galerii), dar şi opt universităţi renumite (peste 50.000 studenți). Există zone construite compacte, dar acestea sunt discontinue ca structură urbană, iar infrastructura tehnico-edilitară şi dotările socio- economice sunt nesatisfăcătoare.

La nivel de Comisie Europeană au fost efectuate mai multe studii privind dezvoltarea policentrică a Europei (ESPON - European Spatial Planning Observation Network), iar acestea confirmă potenţialul de polarizare socio-economică al Timişoarei asupra jumătăţii de vest a României, a părţii de sud-est a Ungariei şi a celei de nord-est a Serbiei. Studiul ESPON 1.1.1, a introdus şi definit mai multe concepte cheie la nivelul UE, printre care şi pe cel de zone urbane funcționale (ZUF) care sunt definite ca „având un centru urban de cel puţin 15.000 de locuitori și o populație totală de peste 50.000 de locuitori”. Primele 76 de zone urbane funcţionale au fost desemnate ca zone metropolitane de creştere europeană. Există patru categorii de zone metropolitane de creştere europeană, în funcţie de următoarele criterii: masă, competitivitate, conectivitate şi cunoştinţe. Bucureştiul şi Timişoara sunt singurele zone metropolitane de creştere europeană din România. CONTEXT EUROPEAN, NAŢIONAL ŞI LOCAL La nivel european, Comisia Europeană a aprobat la data de 03.03.2010 documentul numit EUROPA 2020 O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Europa 2020 propune trei priorități care se susţin reciproc: - creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; - creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; - creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE: - 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; - 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); - obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens); - rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare; - numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficienţelor În prezent, construcția existentă are regimul de înălțime P+E+Pod. Clădirea deservește ca și unitate de învăţământ. Clădirea este realizată după un proiect din 1973 al Institutului de Proiectări Timișoara IPROTIM. Un proiect de școală generală cu 8 clase, cu câte 4 clase/ nivel, cu orientarea acestora spre est si sud. Față de proiectul inițial, care prevedea o clădire cu acoperiș terasă, s-a adăugat in decursul timpului un acoperiș șarpantă clădirii după un proiect datat 2010. Altă modificare suferită a fost termoizolarea exterioră cu polistiren expandat. Tâmplaria ferestrelor si a ușilor a fost înlocuită față de cea inițială. Tâmplăria exterioară este din PVC iar ușile interioare sunt din lemn. Clădirea se încadrează în categoria de importanţă B - construcții de importanță deosebită potrivit HGR 766/97. Potrivit SR EN 1990:2004, clădirea se încadrează în clasa de importanță II - construcții de importanță deosebită, iar în baza criteriilor prevăzute de normativul P100-1 /2006, cod valabil pentru construcțiile existente, în clasa Il, clădiri a căror rezistență seismică este importantă sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea gravă, cu un factor de importanța Yie=1 2.

Conform normativului P 100-1/2013 clădirea este amplasată într-o zonă seismică cu acceleraţia de proiectare aș=0.208 şi o perioadă de colţ a terenului T.=0.7 s. Din punctul de vedere al acţiunilor climatice, amplasamentul clădirii se află într-o zonă cu valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol de 1.5 kN/m? (Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, indicativ CR 1-1-3-2012) şi cu o valoare caracteristică a presiunii de referinţă a vântului de 0.6 kN/m? (Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012). Adâncimea maximă de îngheţ în zona de amplasament este de 70 cm, conform STAS 6054-77. Beneficiarul intenționează extinderea corpului de clădire C1 astfel încât dintr-un corp existent cu regim de P+1E să rezulte o clădire cu regim de înălțime maxim P+3E, Necesitatea și deficiențele Clădirea care face obiectul acestui proiect este situata în municipiul Timișoara, strada I.l.De La Brad, Nr.2. În prezent activitatea în clădirea școlii este grevată de lipsa spațiilor. Se dorește crearea unor noi clase cu spațiile anexe aferente, foaier pentru activitățile din pauze, precum și grupurile sanitare necesare. Aceste spații noi vor permite instituției de învăţământ în cauză să ofere posibilitatea instruirii unui număr considerabil mai mare de elevi. Există o oportunitate ca odată cu supraetajarea corpului de clădire să se realizeze o termoizolare mai eficientă a planșeului acoperișului. Deasemenea noua învelitoare a acoperișului va asigura o protecție mai bună împotriva infiltrațiilor. Oportunitate Realizarea investiţiei este oportună deoarece odată cu aceasta se mărește capacitatea școlii și se diversifică spațiile de învățământ. 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice: În urma analizării situației existente și identificării necesităților, a deficienţelor și oportunităţilor s-a stabilit obiectivul proiectului, respectiv extinderea și eficientizarea termică a clădirii și îmbunătățirea activității școlare prin crearea de spații noi dedicate. Pentru atingerea acestui obiectiv s-au stabilit următoarele obiective specifice: Extinderea și dotarea spațiilor de tip clasă pentru activitățile de învăţământ Reabilitarea finisajelor, utilităţilor și dotărilor, pentru a oferii instituției de învăţământ un mediu de lucru mai sănătos; Eficientizarea termică a clădirii prin termoizolarea planșeului podului precum și prin înlocuirea învelitorii acoperișului Reabilitarea instalațiilor și a centralei proprii de încălzire Se vor studia mai multe soluții posibile de implementat și se vor lua în calcul fiind primul factor de decizie recomandarile expertizei tehnice. În cazul în care clădirea existentă nu îndeplinește condițiile necesare din punct de vedere al asigurării exigențelor esențiale, se va lua în calcul și variantă realizării unei clădiri noi care să fie realizată după toate standardele actuale. Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie îmbunătățirea calităţii infrastructurii educaţionale, extinderea spațiilor de învățământ pentru a răspunde cererii mărite, în creștere, a numărului de copii din învăţământul primar și gimnazial, dotarea cu echipamente de specialitate a școlii, în vederea asigurării unui proces educațional la standarde europene, a creşterii participării populației şcolare (elevi de școală primară și gimnaziu), precum şi a cadrelor didactice la un proces educaţional primar și gimnazial aliniat la standarde europene de înaltă calitate care să permită unităţilor de învăţământ să-și îndeplinească misiunea de formare a tinerilor în dezvoltarea locală, regională şi naţională.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în îmbunătăţirea calității spaţiului în care se desfăşoară actul pedagogic și asigurarea unui proces educaţional la standarde europene prin implementarea următoarelor: 1. Reabilitarea infrastructurii școlii prin măsuri de consolidări, subzidiri, reparaţii la structură, reparații la toate instalațiile (electrice, sanitare, termice) 2. Extinderea școlii (se va studia posibilitatea extinderii prin supraetajare sau prin demolare și realizarea unei clădiri noi) respectiv a spaţiilor de învățământ - majorarea numărului sălilor de clasă pentru a raspunde cererii actuale și încercarea de a translata procesul de învăţământ spre o desfățurare într-un singur schimb 3. Modernizarea și reorganizarea funcțională a școlii. Spațiile educaționale şi administrative sunt dotate nesatisfăcător, iar fondurile alocate pe plan local şi central sunt insuficiente pentru reamenajarea corespunzătoare desfăşurării activităţii în condiţii de calitate şi siguranţă 4. Îmbunătăţirea dotărilor educaţionale, în conformitate cu cele mai noi standarde în domeniu. Starea actuală a dotărilor și echipamentelor IT din școală, justifică investiţii pentru modernizarea și echiparea acesteia, pentru îmbunătățirea condițiilor de educaţie pentru infrastructură şi dotări, ceea ce va permite acestei unități de învăţământ gimnazial să-și îndeplinească misiunea de formare a tinerilor în dezvoltarea locală, regională și naţională 5. Ameliorarea siguranței mediului educaţional se va realiza prin consolidarea structurii de rezistență și reabilitarea clădirii, prin înlăturarea igrasiei şi refacerea integrală a grupurilor sanitare, creându-se astfel un mediu adecvat în vederea desfăşurării normale a actului educaţional 6. Creşterea accesibilității persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale. Prin implementarea proiectului, Municipalitatea Timişoara prevede montarea unei platforme ridicătoare verticală, unei platforme ridicătoare balustradă, a unui lift pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii, precum şi a 3 grupuri sanitare la parter, etajul unu şi doi, special echipate pentru acestea. 7. Îmbunătăţirea condiţiilor de școlarizare și muncă pentru elevi şi respectiv cadre didactice prinin utilarea cu dotări şi echipamente IT de ultimă generaţie, făcând astfel cursurile mult mai atractive. Investițiile ce vor fi realizate în cadrul proiectului „ Extindere Corp Clădire C1 Rezultând Corp Clădire Max. P+3 La Școala Generală Nr.7, Str. I.l.De La Brad, Nr.2, Timișoara” vor asigura premisele creşterii capacității de școlarizare a unității de învăţământ care face obiectul proiectului, determinând astfel îmbunătăţirea condiţiilor de acces la educație şi contribuind astfel la realizarea indicatorilor aferenți domeniului major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitate şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Descrierea construcției existente: Clădirea P+1E are în plan, formă neregulată cu dimensiunile maxime de 43.5 x 17.7m. Înălţimea clădirii la coamă este de aproximativ 11.50m de la C.T.A. Principalele subansamble structurale ale clădirii sunt: Pereţi de închidere din zidărie de cărămidă cu grosime de 30cm Pereţi portanți interior din cărămidă plină cu grosimea de 25cm Pereţi de compartimentare din cărămidă cu grosimea de 17cm, 9cm Stâlpi din beton armat turnați monolit Grinzi din beton armat prefabricate Scări și copertine de beton armat monolit Planșee din fâșii înguste prefabricate cu goluri rotunde

a) b) C) d) Structura acoperișului este de tip șarpantă, realizată din elemente de lemn, într-o etapă ulterioară, mai recentă. Fiind o clădire construită înainte de anul 1977, structura acesteia nu mai corespunde cu normativele și reglementările în vigoare din domeniul proiectării și execuției. De asemenea, pentru a funcţiona corespunzător, clădirea ar trebui adusă la standardele actuale în cee ace privește: siguranța în exploatare, normele de igienă, securitatea la incendiu, accesibilatea mediului urban. Deficiențe ale clădirii actuale: - La parter si etaj nu există grupuri sanitare pentru elevi dimensionate corespunzător și separate baieţi/fete, respectiv pentru persoane cu handicap - La parter si etaj nu există grupuri sanitare pentru cadrele didactice și personalul auxiliar dimensionate conform normativelor și separate pe sexe - Nu sunt respectate normele de dimensionare a spațiilor de învăţământ - săli de clasă - și cele de igienă privind suprafețele și volumul minim de aer (la parter există două săli de clasă a căror suprafață este de doar 27.00 m!, respectiv 40.00 m?; una dintre aceste săli este improvizată în locul unde iniţial era o zonă exterioară acoperită) - La etaj există clase/grupe care ar trebui să își desfășoare activiatea la parter (grupe de școală primară, clasă pregătitoare etc.) - Din punct de vedere al siguranței la incendiu, nu sunt respectate prevederile normativului P 118/1999 privind caile de evacuare (casa de scară deschisă) 3.1. Particularităţi ale amplasamentului: Descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan) Terenul studiat este situat pe strada |.I.De La Brad, Nr.2 și se află în intravilanul municipiului Timișoara în partea nordică, fiind proprietatea Municipiului Timișoara -Domeniul Public- conform CF și are o suprafață totală de 15120 m2. Dimensiunile în plan ale construcției sunt aproximativ 43.5 x 17.7m, iar înălțimea la coamă este de aproximativ 11.5m de la C.T.A.. Construcția are aria construită de 621 m! și desfășurată de 1242 ml. Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile Accesul principal la imobil se face de pe strada lon lonescu de la Brad. Exista doua accese secundare, unul din str. Perlei si altul din intrarea Aca de Barbu. Terenul este delimitat pe toate laturile de străzi: pe latura nordică, de strada lon lonescu de la Brad, pe latura vestică de str. Perlei, pe latura sudică pe str. Horia Măcelariu, iar pe latura estică de aleea Intrarea Aca de Barbu. Dintre cele 4 străzi, str. I.I. de la Brad este strada cu trafic mai intens si str. Horia Măcelariu. Datele seismice și climatice Din punctul de vedere al acţiunilor climatice, amplasamentul clădirii se află într-o zonă cu valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol de 1.5 kN/m? (Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, indicativ CR 1-1 -3-2012) şi cu o valoare caracteristică a presiunii de referință a vântului de 0.6 kN/m? (Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012). Adâncimea maximă de îngheţ în zona de amplasament este de 70 cm, conform STAS 6054-77. Prin funcțiunea sa și importanta economică, cladirea se incadrează in clasa de importantă Il, conform codului P100-1/2006. Studii de teren Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare:

îi) e) f) 3) a) b) c) Din studiul geotehnic efectuat de SC Cenconstruct SRL, prin efectuarea unui foraj si a doua sondaje, s-a putut evalua natura terenului si a fundatiilor cladirii. Lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, tipul moderat. Conform Sondajului Sd 1, cota de fundare a clădirii este situată la Dr = -1 „60 m de la cota terenului sistematizat, în stratul de argilă gălbui cenușie cu concrețiuni calcaroase, vârtoasă, aflat între cotele -1,40m... -2,30 m. Fundaţia clădirii este de tip izolat cu talpă și cuzinet, alcătuită din beton, iar dimensiunile in plan ale fundației sunt Lxl = 1,40 m x 1,35 m. Conform Sondajului Sd2, cota de fundare a clădirii este situată la Dr= -1 „60 m de la cota terenului sistematizat, în stratul de argilă gălbui cenușie cu concrețiuni calcaroase, vârtoasă, aflat între cotele -1,40m... -2,30 m. Fundaţia clădirii este de tip continuu alcătuită din beton, iar lățimea fundației este B = 0,80 m. În urma expertizei tehnice se va hotărî daca mai sunt necesare realizarea altor lucrări de consolidare a fundaților clădirii existente, precum și tipul acestora. Cota de fundare recomandată pentru realizarea viitoarelor extinderi la clădirea existentă este D; = -1,60 m, situată în stratul de argilă gălbui cenușie cu concrețiuni calcaroase, vârtoasă, aflat între cotele -1,40 m ...-2,30 m. Studii de specialitate necesare (studii topografice, geologice, de stabilitate a terenului, hidrologice, hidrotehnice, dupa caz) S-a realizat documentația topografică necesară redactării proiectului. Situația utilităţilor tehnico-edilitare existente În zonă există toate utilităţile edilitare, clădirea fiind deja racordata la acestea. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția Vulnerabilități cauzate de factori de risc antropici: emisii de poluanți care duc la poluarea mediului, fenomene legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu - NU ESTE CAZUL. Vulnerabilități cauzate de factori de risc naturali: lipsa unei consolidări a terenului în cazul unor inundații sau fenomene meteorologice extreme - NU ESTE CAZUL. Informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate Nu este cazul. 3.2. Regimul juridic Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul aferent investiţiei este situat în intravilanul municipiului Timișoara. Imobilul cu număr cadastral 402810-C1, este înscris în cartea funciară nr. 402810 având proprietar municipalitatea Timișoara - Domeniul Public. Conform PUG zona este destinată instituțiilor publice si serviciilor fiind parțial zonă de sport și zonă verde. Nu există specificații în legătură cu servituți sau drepturi de preempțiune. Destinația construcției existente Școală generală Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz 12

d) a) b) C) d) e) A 3) Nu este cazul. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz Conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului General de Urbanism următoarele constrângeri se aplică parcelei studiate: Înălțimea maximă admisă: Înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 20m și respectiv 35+P+4+R Corpurile de clădire din interiorul parcelei vor respecta înălțimea de cornișă maximă chiar dacă pe parcelă există un corp de clădire cu înălțime mai mare Spaţii libere și plantate: Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 20% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă medie și înaltă) Procentul maxim de ocupare a terenului: Pentru parcelele comune - 60%, iar pentru cele situate pe colț - 75% Coeficientul de utilizare maxim a terenului: Pentru parcelele comune - 2,2, iar pentru cele situate pe colț - 2,8. 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici: Categoria și clasa de importanță: Categoria B și clasa Il de importanță Cod în Lista monumentelor istorice, după caz: Clădirea nu este monument istoric. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție: Anul construirii - 1973 Suprafața construită: 621,00 m? Suprafața construită desfășurată: 1242,00 m? Valoarea de inventar a construcției: Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente: Regimul de înălțime existent este de P+E1+POD LISTA INCĂPERI SITUAȚIE EXISTENTĂ Nivel Nr. crt Funcţiune Suprafață ( mp ) Plan Parter P.01 G.S. 4.53 Plan Parter P.02 Cabinet Medical 12.43 Plan Parter P.03 Sala Consultatii 11,79 Plan Parter P.04 Sala portar 12.95 Plan Parter P.05 Hol 13.13 Plan Parter P.06 Hol intrare 13.80 Plan Parter P.07 Sala Clasa 50.28 Plan Parter P.08 Sala Clasa 50.28 Plan Parter P.09 Sala Clasa 50.46 13

Plan Parter P.10 Sala Clasa 39.48 Plan Parter P.11 Grup social 18.15 Plan Parter P.12 Casa Scarii 18.66 Plan Parter P.13 Hol 77.03 Plan Parter P.14 Grup social 10.10 Plan Parter P.15 Sala 4.63 Plan Parter P.16 Sala 3.99 Plan Parter P.17 Sala 7.09 Plan Parter P.18 Amfiteatru 67.85 Plan Parter p.19 Casa Scarii 15.97 Total Parter 482.60 m? Plan Etaj 1 E.01 Sala 17.17 Plan Etaj 1 E.02 Sala 25.09 Plan Etaj 1 E.03 Sala 10.52 Plan Etaj 1 E.04 Hol 16,97 Plan Etaj 1 E.05 Sala Clasa 50,28 Plan Etaj 1 E.06 Sala Clasa 50.28 Plan Etaj 1 E.07 Sala Clasa 50,46 Plan Etaj 1 E.08 Sala Clasa 50.46 Plan Etaj 1 E.09 Grup social 17.72 Plan Etaj 1 E.10 Casa scării 18.49 Plan Etaj 1 EN Hol 66.57 Plan Etaj 1 E.12 Grup social 10.08 Plan Etaj 1 E13 Hol 4.63 Plan Etaj 1 E.13 Sala 11,33 Plan Etaj 1 E.14 Sala Clasa 67.71 Plan Etaj 1 £,15 Casa scării 15.95 Total Etaj 1 483.71 m? TOTAL 966.31 m? 14

3.4, Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică, Clădirea existentă dispune de 5-6 săli de curs pe nivel, 3 birouri, grupuri sanitare pentru elevi si grup sanitar pentru profesori. Are 2 circulații verticale precum și un hol de nivel. Din punctul de vedere al încărcărilor gravitaţionale, structura existentă este conformată într-un mod acceptabil. Utilizarea tipului de structura (stâlpi beton armat marginali și zidărie de cărămidă portantă pe zona centrală, cu rezemarea grinzii pe zidăria de cărămidă) caracteristică perioadei de execuție a clădirii, nu mai corespunde prevederilor normelor actuale, aceasta comportându-se bine în timp la acțiunea solicitărilor gravitaționale. Există trasee optime de transmitere a încărcărilor din suprastructură la infrastructură şi la terenul de fundare. Din punct de vedere al încadrării în clasa de risc seismic se pot face următoarele observații: clădirea studiată prezintă formă neregulată în plan și formă regulată în elevație. Tipul structurii acestei clădiri nu se poate încadra conform normativelor actuale în nici o categorie de structură deoarece nu putem spune despre clădire că este alcătuită din cadre sau din zidărie. Zidăria existentă în zona centrală, în zona axului C nu este corect conformată, conform normativelor în vigoare care impun în cazul structurilor cu pereţi deși, distanțe maxime între pereţi pe cele două direcții principale <5.00 m, iar în cazul structurilor cu pereți rari, distanțe maxime între pereți, pe cele două direcţii principale <9.00m, conform CR 6-2013. În cazul clădirii studiate zidăria este dispusă pe o singură direcție. Lungimea diafragmei din zidărie ajunge până la 16m, fără a avea sâmburi intermediari din 5 în 5 m conform P100-1 din 2013. Din punct de vedere al încadrării structurii în structura în cadre, nu se poate face acest lucru deoarece putem discuta maxim de existența unor cadre plane marginale, deoarece pe zona centrală nu există stâlpi, rezemarea grinzilor făcându-se direct pe zidăria prevăzută cu centură de beton armat, prin intermediul unor cuzineți de beton armat. Planșeul din fâșii prefabricate nu are o suprabetonare corespunzătoare fapt care duce la imposibilitatea considerării planșeului șaibă rigidă. În structura existentă datorită acestor combinații de soluții, în cazul unei solicitări orizontale se produce torsiune semnificativă, plus zona de rezemare a grinzilor pe zidărie nu este una sigură. 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii: Siguranța în exploatare: scările de evacuare sunt dimensioante conform normelor tehnice și au balustrade de protecție s-au prevăzut pardoseli adecvate funcțiunilor încăperilor și nu sunt antiderapante unde e cazul se respectă gabaritele de circulație în plan orizontal și vertical Igienă, sănătate și mediu: s-a prevăzut iluminat și ventilație naturală în încăperi s-au prevăzut grupuri sanitare, pe sexe, pentru elevi și personalul angajat clădirea este racordată la utilități materialele de construcție propuse nu emit radiații dăunătoare pentru utilizatori Economie de energie și izolare termică: s-a prevăzut termosistem perimetral, așezat peste închiderile verticale invelitoarea existentă din țiglă ceramică se va înlocui cu o învelitoare din tablă fălțuită pentru noile goluri propuese, s-au prevăzut ferestre cu tâmplărie din PVC cu rupere de punte termică și două straturi de sticlă. 15

3.6. Protecție împotriva zgomotului: Se realizează protecție fonică față de zgomotul exterior, prin pereții din zidărie, dublaţi cu panouri termoizolante și tâmplăria cu geam termo-fonoizolant Actul doveditor al forței majore, după caz: Nu este cazul. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare: * Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. În urma investigaţiilor și a analizelor efectuate în cadrul prezentei expertize, asupra urat variantelor expuse, pentru lucrarea „Extindere corp i clădire C1 la Școala Generală nr.7” strada |. De la Brad, nr.2, Timișoara, în urma celor prezentate în capitolul 11, pentru a putea îndeplinii EI de siguranță din punct de vedere al rezistenței și stabilității se recomandă implementarea variantei 3 sau după caz a variantei sugerate 3.1. În vederea demolării construcției existente se va lua în calcul delimitarea foarte clară a perimetrului de lucru. Se va începe desfacerea începând de la partea superioară a construcției fără producerea de șocuri și vibrații astfel încât construcțiile adiacente să nu sufere degradări. Având în vedere cele prezentate în capitolele 10 și 11 referitor la conformarea structurii în plan care nu corespunde normelor actuale, precum și a modului de rezemare al grinzilor direct pe zidărie, precum și la necesitatea subzidirii fundațiilor existente, atât cele continue cât și cele izolate, intervenție complicată și costisitoare în special pe zona fundațiilor continue interioare și izolate datorită spațiului mic de lucru și a adâncimii la care se intervine, precum și a tehnologiei de execuție se recomandă excluderea variantei unu. Având în vedere deschiderile care ajung până la 17.5m, în cazul unei structuri independente secţiunile necesare sunt foarte mari și nu se justifică utilizarea acestor gabarite pentru acest tip de lucrare. Având în vedere tipul structurii existente care prezintă o conformare necorespunzătoare în plan, precum și a modului de rezemare al grinzilor direct pe zidărie și a planșeului din fâșii prefabricate fără suprabetonare corespunzătoare, nu se justifică o asemenea intervenție de "îmbrăcare”” a structurii neconforme într-o structură nouă independentă. Fundarea acestei structuri metalice poate fi una foarte dificilă deoarece ea se poziţionează adiacent structurii existente iar fundația ei nu trebuie să influenţeze negativ fundaţia structurii existente. Toate acestea duc la recomandarea excluderii variantei doi. Se menționează că soluţiile constructive propuse în expertiza de față nu sunt exclusive, proiectantul putând imagina și propune şi alte soluţii justificate tehnic și avizate de elaboratorul prezentei expertize. Proiectul va fi întocmit cu respectarea normelor actuale în vigoare şi va fi vizat de un verificator atestat MLPAT și de realizatorul prezentei expertize. Se va realiza o calitate foarte bună a execuției, printr-o bună urmărire a acesteia de către responsabilul însărcinat şi întocmirea proceselor verbale la toate categoriile de lucrări necesare. Lucrările se vor executa sub continua supraveghere a unui cadru tehnic cu experienţă în domeniu. Se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare, specifice unor astfel de lucrări. Materialele reciclabile se vor separa de celelalte deșeuri rezulatate din intervențiile asupra clădirii si se vor reintroduce in circuitul economic, iar celelalte se vor evacua de către firme autorizate. Pentru desfășurarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor de intervenţie asupra clădirii, beneficiarul, împreună cu constructorul, vor lua următoarele măsuri: > Delimitarea suprafeței în care se execută lucrările şi unde responsabilitatea revine constructorului. 16

> Stabilirea căilor şi drumurilor de acces pentru constructor. Instruirea personalului constructor cu normele şi regulile proprii de protecţia muncii şi PSI, > Locurile de muncă periculoase vor fi marcate vizibil. Prevederile din normele menţionate mai sus vor fi complectate prin adoptarea tuturor măsurilor pe care beneficiarul sau executantul le consideră necesare în vederea desfăşurării lucrărilor în deplină siguranță. vi Investigațiile efectuate în cadrul unei expertize tehnice nu pot fi exhaustive, ele se fac prin sondaje limitate. Oricare din variantele posibile de extindere se vor implementa, este strict necesară elaborarea unui program de urmărire a comportării în timp a construcției, conform P 130-1999 - Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor. Se sugerează, față de variantele propuse, dacă există posibilitatea, execuției unei construcții noi pe un alt amplasament din cadrul suprafeței de teren disponibile, conform cerințelor actuale și păstrarea construcției analizate astfel încât să nu fie perturbat procesul de desfășurare al activității de învăţământ pe perioada lucrărilor. Orice nepotrivire între recomandările din expertiza de față şi situaţia reală de pe teren va fi semnalată proiectantului și expertului pentru stabilirea unor noi soluții adecvate. a) Clasa de risc seismic Clasa de risc seismisc Il b) Prezentarea a minimum două soluții de intervenție Soluția 1: Extinderea cu un etaj peste corpul de clădire existent. Se obțin 5 săli de curs noi cu grupurile sociale și birourile aferente. Se propune desfacerea integrală a șarpantei podului. Stâlpii existenți pot prelua incărcările suplimentare generate de etajul suplimentar. Fundațiile existente necesită subzidiri, capacitatea lor portantă nu este suficientă pentru a prelua și încărcările generate de etajul suplimentar. Soluția 2: Extinderea cu 2 etaje peste corpul de clădire existent. Se obțin 5 săli de curs noi pe nivel, adica în total 10 săli de curs. Este necesară realizarea unei fundații independente continue la o adancime cel putin egala cu cea a cladirii existente; se vor face subzidiri si consolidari ale fundatiei/structurii existente daca se vor cere prin expertiza tehnica Cele 2 etaje nou create vor avea o structura de rezistență independentă și vor descărca pe fundațiile continue propuse; vor fi necesare desfaceri ale planșeelor existente pentru ridicarea stâlpilor interiori noi propuși, precum și pentru realizarea sistemului de grinzi nou propuse. Sunt necesare modificări ale pereților exteriori, ale pereților de închidere care să îmbrace și noua structură de rezistență. Pentru a respecta înălțimile utile de nivel necesare, etajele propuse vor avea înălțimi structurale mai mari, ceea ce va crea scări mai lungi și cu suprafețe mai mari decât cele existente (existand in acest caz riscuri legate de respectarea normativelor de siguranta in exploatare si securitatea la incendiu) 17

c) d) Soluția 3: Se propune construirea unui corp nou cu suprafața desfășurată optimă Construirea unui corp nou cu regim de înălțime S+P+3 Corpul nou construit ar avea o structură optimizată, mult mai eficientă decât în cazul soluțiilor 1 si 2 atât ca și gabarit cât și din punct de vedere al realizării tehnologice si din cel al costurilor de punere în operă Corpul de clădire nou propus va ocupa amprenta la sol a corpului de clădire existent; se va realiza în urma demolării corpului de clădire existent expertizat sau pe o noua locatie din amplasamentul studiat Se recomandă soluția 3 deoarece structura de rezistență existentă a clădirii nu permite preluarea încărcărilor suplimentare rezultate din supraetajarea cu 2 niveluri a clădirii. Soluţia 3 presupune costuri mai mici decât Soluția 2 datorită optimizării structurii și eliminării lucrărilor tehnologice de consolidare, a desfacerilor necesare la structura și la compartimentările existente precum și a reabilitărilor ulterioare. Soluția 3 presupune o structura de rezistență unitară spre deosebire de Soluția 2 care presupune 2 structuri de rezistență care lucrează independent. Soluția 3 este mai eficientă decât Soluția 1 deoarece se obțin suprafețele necesare, și în principal numărul de săli de curs, adică 10 săli în plus. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii: Conform documentațiilor atașate: se va demola integral corpul de clădire existentă. Lucrările de demolare și cele eliberare a terenului de moloz vor fi executate îngrijit. La execuția lucrărilor de demolare vor fi respectate toate normele şi normativele în vigoare care reglementează execuţia unor astfel de lucrări. Toate lucrările se vor executa pe baza unui proiect tehnic, verificat conform legislaţiei în vigoare şi cu avizul expertului tehnic. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate: Conform documentațiilor atașate: În urma analizelor şi verificărilor efectuate, precum și din studiul documentelor avute la dispoziție au rezultat următoarele: a Lucrările propuse sunt posibil a fi realizate cu condiția respectării tuturor indicaţiilor şi recomandărilor din expertiza tehnică. a Lucrările vor fi executate numai pe baza unui proiect tehnic cu detalii de execuţie, întocmit de către un inginer constructor, verificat conform legislației în vigoare şi cu avizul expertului tehnic. a Atât la proiectare cât şi la execuţie se vor lua toate măsurile necesare cu privire la asigurarea normelor de protecţie a muncii și de prevenire a incendiilor. Prevederile din normele în vigoare pot fi completate prin adoptarea de alte măsuri pe care proiectantul, beneficiarul sau executantul le consideră necesare în vederea desfăşurării lucrărilor în deplină siguranţă. Având în vedere cele prezentate mai sus, se apreciază că suprafețele utile dorite de către beneficiar sunt posibil a fi realizate, cu conditia demolării corpului de clădire existent sau construirii pe o noua locație. 18

5.1 a) b) c) Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural Nu este cazul. Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz: Nu este cazul Intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, dup caz: Nu este cazul Demolarea parțială a unor elemente stucturale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției: Se vor desface total elementele structurale ale acoperișului (șarpanta de lemn) împreună cu învelitoarea. Se va demola în întregime clădirea pe două niveluri, inclusiv structura de rezistență. Introducerea unor elemente structural/nestructurale suplimentare Se va ridica o structură nouă pentru corpul propus cu regim de înălțime P+3+Pod Se vor realiza închiderile și compartimentările necesare din zidărie. Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente: Nu este nevoie Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate Soluția tehnică cuprinde lucrări de hidroizolații și termoizolații cu materiale corespunzătoare normativelor și standardelor în vigoare. Branșarea rețelei de apă-canal la rețeaua existentă Din punct de vedere al esteticii și plasticii arhitecturale, finisajele interioare vor suporta următoarele propuneri: zugrăveli lavabile pe tencuieli driscuite și gletuite, la pereți și tavane, faianțe în încăperile sanitare Pardoseli din podele laminate Pardoseli din gresie antiderapantă în încăperile sanitare și în zona casei scărilor Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția: Vulnerabilități cauzate de factori de risc antropici: emisii de poluanți care duc la poluarea mediului, fenomene legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu - nu este cazul 19

d) ej 5.2, 5.3. Vulnerabilități cauzate de factori de risc naturali: Nu este cazul Informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri ar heologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate: Nu este cazul. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție: Clădirea va avea o suprafață construită de 743 mp, cu 122 mp mai mare. Suprafața desfășurată va fi de 2.972 mp, cu 1.730 mp mai mult. Va exista un amfiteatru, o sală multifuncţională, un spațiu dedicat atelierelor. Grupuri sanitare pe fiecare nivel, inclusiv câte unul pe nivel dedicat persoanelor cu dizabilități. Sălile de curs in corpul existent au în medie 50 mp, iar in corpul propus vor avea în medie 60 mp. Spațiile vor fi bine iluminate natural, iar materialele folosite pentru finisaje vor fi de bună calitate. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare: Instalații electrice Se va realiza o instalație electrică nouă care să cuprindă toate spațiile nou edificate Instalații voce-date Instalaţie nouă conform proiectului tehnic Instalații de detecție și semnalizare Instalaţie nouă conform proiectului tehnic Instalații sanitare Instalaţie nouă racordată la branșamentul existent Instalații de stingere Conform proiectului tehnic de specialitate - daca va fi cazul Instalații termice Vor fi prevazute instalatii termice, compuse din centrala termica, conducte, radiatoare Instalaţie de aer condiționat/ventilație Instalaţie nouă conform proiectului tehnic de specialitate. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale: Durata ( luni ) Denumirea activitatii 24 6 8 10 | 12 [14 16 18 |20 |22 |24 Perioada Achizitie Lucrari de demolări/desfaceri E Lucrari de constructii Lucrari de constructii — instalatii si finisaje Refacerea terenului, amenajari exterioare Remedierea neconformitatiilor Receptie 20

5.4, 5.5, a) b) c) 5.6, a) Costurile estimative ale investiţiei Costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare Var 1. conform devizului anexat, 2925229.27 ron + TVA Var 3. conform devizului anexat, 6414748.27 ron + TVA Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei Sustenabilitatea realizării investiţiei: impactul social și cultural Spaţiul nou realizat va aduce mai multe avantaje școlii și procesului de învățămât în zonă; vor fi cu 10 săli de clasă mai multe, săli de clasă mai mari, amfiteatru si sala multifunctionala. Se poate asigura procesul de învățare pentru un efectiv școlar mai mare Din punct de vedere al eficienței energetice, intervenția aduce un plus de sustenabilitate clădirii reducând emisiile de dioxid de carbon, prin termoizolare și prin oferirea posibilității de a regla uzul de energie termică doar atunci și când este nevoie. estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare Atribuirea execuției lucrărilor se va face conform legislației în vigoare. Firma care va executa lucrările va avea personal propriu sau subcontractanti. Pentru urmărirea derulării proiectului va fi desemnată o echipa din partea beneficiarului și se va contracta un diriginte de șantier pe fiecare specialitate. În etapa de execuție, constructorul va veni cu personalul propriu angajat. Clădirea, urmând să funcționeze cu personalul deja angajat în unitate, nu se preconizează a se crea noi locuri de muncă. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii și a siturilor protejate, după caz Lucrarile de interventie vor avea in vedere aducerea terenului si a spatiilor verzi la starea initiala. Nu vor exista lucrari care sa aiba un impact negativ asupra mediului. In Zona in care se va construi clădirea nu exista situri protejate. Pe parcursul executiei constructiei vor fi respectate toate prevederile legate de protejarea mediului inconjurator si diminuarea efectelor poluarii determinate de executia lucrarilor. Cu lucrarile propuse nu se va modifica calitatea aerului, solului si apei, iar mediul exterior nu va fi poluat. Se vor urmari regulile specifice pe perioada desfasurarii santierului astfel incat sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgatoare sau freatice invecinate, poluarea fonica a vecinatatii, degajarea de noxe sau substante in suspensie in atmosfera. Toate operatiunile de evacuare a deseurilor, precum si ambalajelor substantelor toxice si periculoase se vor face in baza unui contract cu o companie de salubrizare autorizata. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție: prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință Analiza are in vedere situatia existenta, raportarea numarului de angajați la suprafata utila totala, respectiv la suprafata utila a atelierelor, birourilor si a salilor de clasa analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung Din înregistrările aflate în registrul școlii, s-a observat dublarea numărului de copii înscriși la clasa pregătitoare în 2019 față de 2018. În prezent școala funcţionează în 2 schimburi, spațiile existente nefiind suficiente pentru desfățurarea în bune condiţii a activităților didactice. Din datele de sondaj studiate, se observă o tendință de creștere a natalității în județul Timiș și în Mun. Timișoara, dar și o infuzie de oameni din județele învecinate. 21

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investitii este pe de o parte necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte arata necesitatea interventiei financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar. Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si masura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. La baza prezentei analize cost beneficiu au stat la baza urmatoarele ipoteze: Element Ilpoteze Anul 2019 este considerat anul de referinţă al proiectului, analiza economico- Orizontul de timp | financiară a proiectului având punct de referinţa acest an. Ipotezele se referă la un orizont de timp de 20 de ani, respectiv 2019 - 2039. TVA In Devizul General a fost calculată Taxa pe valoarea adăugată de 19%. Costurile Dupa implementarea proiectului va trebui asigurata functionarea scolii. salariale Aceasta poate functiona cu personalul existent. Indicatori de performanta financiara Indicatorii de performanta (evaluare) financiara pe care ii vom analiza in cazul acestui tip de investitie sunt : 1. Indicatori de performanta traditionali: - fluxul de numerar (cash flow) cumulat; - raportul cost - beneficiu; 2. Indicatori de performanta bazati pe actualizare: - valoarea actuala neta (VAN); - rata interna de rentabilitate (RIR). Fluxul de numerar (cash flow) cumulate Fluxul de numerar (cash flow) cumulat este reprezentat prin proiectia veniturilor socio-economice (asimilate cu flux cumulat) pe o perioada de 20 ani. Valoarea actualizata neta (VAN) Această metodă constă în compararea cheltuieli initiale (10) cu valoarea actuala a cash-flow-urilor asteptate (CF1, CF2, ... CFn) pe intreaga durata de viata a investitiei (n). unde, YVAN=-1, +Y'CF, (la)? p=l n = orizontul de timp = 20 ani a = rata de actualizare = 5% 22

In determinarea indicatorilor financiari, rata de actualizare recomandata este de 5%. Cu ajutorul acestui criteriu de selectie se apreciaza ca fiind rentabile acele proiecte a caror valoare actuala neta este pozitiva. Pentru o rata de actualizare data, valoarea actuala neta pozitiva semnifica faptul ca fluxurile de disponibilitati nete degajate, capitalizate cu aceasta rata, sunt superioare cheltuielilor de investitii, capitalizate (pe baza aceleiasi rate) in cursul perioadei pe care se face analiza. Analiza financiara va evalua in special: a) profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite in proiect; b) durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea fondurilor structurale. Durata de viata economica a proiectului Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului ar trebui formulate pentru o perioada adecvata vietii sale economice. Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 20 de ani, fiind luate în considerare veniturile si costurile generate de noile investitii, comparate cu situatia actuala (fara nici o investitie), In determinarea indicatorilor pe perioada de 20 ani valorile cheltuielior si veniturilor au fost influentate cu ratele estimate ale inflatiei prezentate in tabelul urmator: Anul 1 E 3 4 5 6 [7 a [9 [10 Rata inflatiei (%) | 2,3 |» 2,2 [2,1 20 |2,0[2,0 |2,0]2,0 [2,0 Anul 11 |” 13 | 15 Lu lu 18 [19 [20 Rata inflatiei (%) 20 [20 |20 [20 [2,0 |2,0[20 |2,0|20 2,0 Cheltuielile avute in vedere, incepand cu primul an, se refera la: Cheltuieli cu energia electrica Cheltuieli cu utilitatile (apa/canal) Cheltuieli cu utilitatile (încalzire) Cheltuieli cu materiale specifice Cheltuieli de intretinere Veniturile vor fi egale cu cheltuielile, avand in vedere ca este o institutie care nu genereaza venituri. Rata interna de rentabilitate financiara (RIR)

Rata interna de rentabilitate reprezinta acea rata a dobanzii compuse care atunci cand se foloseste ca rata de actualizare (a) pentru calculul valorii actuale a fluxurilor de cash-flow si de investitii ale proiectelor face ca suma valorii actuale a cash-flow-ului sa fie egala cu suma valorii actuale a costurilor de investitii (practic, V.A.N. = 0). R.l.R. = “a” (necunoscut), pentru care VAN = 0, adică: 1, -Y'CF, (l+a)” p=l Rata interna de rentabilitate indica, de fapt, rata medie a dobanzii care se va percepe pe toata durata de viata economica a investitiei asupra fondurilor ramase investite, dupa recuperarea progresiva a capitalului. Este utilizata in vederea stabilirii gradului de profitabilitate al investitiei si trebuie comparata cu valoarea ratei de actualizare. Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru, pe perioada analizata, de 20 de ani, este de 3.17 %, mai mica decat 5 % cat reprezinta rata de actualizare stabilita prin reglementari, demonstrand necesitatea interventiei financiare nerambursabile. Durabilitatea financiara a proiectului Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat in toti anii de operare. Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si necesitatea alocarii fondurilor locale catre realizarea si a altor obiective in scopul imbunatatirii standardelor actuale pana la nivel european, exista posibilitatea ca acest proiect sa fie realizat intr-o perioada de timp mai mare, ceea ce ar duce, implicit, si la cresterea costurilor de investitie si totodata, planificarea acestui obiectiv intr-un orizont mai indepartat de timp in care starea infrastructurii sociale se va degrada, va incetini ritmul de dezvoltare al comunitatilor din aria de interes imediat si nu numai. Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decat cele nerambursabile este limitata, intrucat recuperarea unei astfel de investitii la care s-ar adauga costul unui eventual credit (dobanzi, comisioane bancare, diferente de curs valutar datorate inflatiei, etc.) ar depasi suportabilitatea de plata a institutiei, Calculul raportului cost-beneficiu Raportul cost-beneficiu se calculeaza pentru fiecare an al orizontului de timp ca raport intre costuri operationale si venituri din operare. Valori supraunitare ale acestui indicator dovedesc faptul ca investitia nu se poate autosustine prin activitatile pe care le va derula in proiectul propus. Valorile supraunitare inseamna imposibilitatea ca investitia sa genereze venituri financiare suficiente pentru acoperirea costurilor operationale si chiar obtinerea unui excedent financiar. Formula de calcul este: Cost Raportul cost beneficiu = E EET x 100 Beneficiu Pentru ca, in cazul de fata veniturile sunt egale cu cheltuielile, raportul cost/beneficiu este egal cu 1, deci se incadreaza in reglementari, demostrand capacitatea veniturilor nete de a sustine costurile investitiei, Rata interna de rentabilitate este acea valoare pentru care VNA este egala cu zero. In cazul in care se obtine o valoare neta actualizata mai mare decat zero, rata interna de rentabilitate va fi mai mare decat rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-se.

Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru, pe perioada analizata, de 20 de ani, este de 3,17% mai mica decat 5%, demonstrand necesitatea interventiei financiare nerambursabile. Fezabilitatea acestui proiect este indeplinita din punct de vedere al cash-flow-ului, investitia fiind sustenabila din punct de vedere al acoperirii cheltuielilor din venituri in perioada de exploatare. Indicatorii financiari arată capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a sustine costul total cu investitia, indiferent de sursele de finantare ale acestuia. Faptul ca VFNA este negativ, iar RIR este mai mic decat rata de actualizare arata ca proiectul necesita interventie financiara din alte fonduri pentru a putea fi viabil. analiza economică; analiza cost-eficacitate valoarea de inventar a cladirii valoarea investitiei var 1 2,925,229.27 lei+tva din care C+M 2,296,922.43 lei+tva var 3 6,414,748.58 lei+tva din care C+M 5,461,426.35 lei+tva analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor Pentru diminuarea disconfortului, se propune ca efectuarea lucrarilor la scoala sa fie efectuate in perioada vacantei de vara. In cazul in care din motive obiective incadrarea in aceasta perioada nu va fi posibila, se va avea in vedere efectuarea lucrarilor pe tronsoane. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității şi riscurilor Din punct de vedere tehnic si al sustentabilității, varianta 3 este cea recomandata. DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii var.1 In lei/euro la cursul 4.7223 lei/euro din data de 24/06/2019 Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare:(fara TVA) NA Valoare (cu TVA) cheltuieli i Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 13 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00 aducerea terenului la starea initiala 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 25

31 Studii 6,000.00 1,140.00 7,140.00 3.1.1 Studii de teren 6,000.00 1,140.00 7,140.00 3.1.2 Raport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00 3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00 obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Expertizare tehnica 7,000.00 1,330.00 8,330.00 3.4 Certificarea performantei energetice si 0.00 0.00 0.00 auditul energetic al cladirilor 3.5 Proiectare 54,745.00 10,401.55 65,146.55 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 3:53 Studiu de fezabilitate/documentatie de 23,045.00 4,378.55 27,423.55 avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 4,200.00 798.00 4,998.00 vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a 7,500.00 1,425.00 8,925.00 proiectului tehnic si a detaliilor de 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 20,000.00 3,800.00 23,800.00 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 3.7.1 Managementul de proiect pentru 0.00 0.00 0.00 obiectivul de investitii 3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 3.8 Asistenta tehnica 34,455.00 6,546.45 41,001.45 3.8.1 Asistenta tehnica din partea 11,955.00 2,271.45 14,226.45 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 8,000.00 1,520.00 9,520.00 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 3,955.00 751.45 4,706.45 fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii 3.8.2 Dirigentie de santier 22,500.00 4,275.00 26,775.00 TOTAL CAPITOL 3 102,200.00 19,418.00 121,618.00 CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 2,270,283.05 431,353.78 2,701,636.83 4.1.1 01. Infrastructura 228,952.43 43,500.96 272,453.39 4.1.2 02. Suprastructura 1,959,567.76 372,317.87 2,331,885.64 4.1.3 00. DEMOLARI 81,762.85 15,534.94 97,297.79 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 14,639.38 2,781.48 17,420.86 functionale 4.2.1 02. Suprastructura 14,639.38 2,781.48 17,420.86 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 40,000.00 7,600.00 47,600.00 functionale care necesita montai 4.3.1 02. Suprastructura 40,000.00 7,600.00 47,600.00 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00 functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 4.5 Dotari 185,210.00 35,189.90 220,399.90 4.5.1 02. Suprastructura 185,210.00 35,189.90 220,399.90 26

Corp Clădire Max. P+3 La Școala Generală Nr.7, Str. I.I.De La Brad, Nr.2, Timișoara 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 4 2,510,132.43 476,925.16 2,987,057.59 CAPITOL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 12,000.00 2,280.00 14,280.00 5.11 Lucrari de constructii si instalatii 12,000.00 2,280.00 14,280.00 aferente organizarii de santier Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 25,266.15 0.00 25,266.15 5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00 creditului bancii finantatoare 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul 11,484.61 0.00 11,484.61 calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) 5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul 2,296.92 0.00 2,296.92 statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 11,484.61 0.00 11,484.61 Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00 autorizatia de construire/desfiintare 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 275,630.69 52,369.83 328,000.52 (12.0% din C+M) 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 5 312,896.84 54,649.83 367,546.67 CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 TOTAL Extindere Corp Clădire C1 Rezultând 2,925,229.27 550,992.99| 3,476,222.26 TOTAL Constructii+Montaj 2,296,922.43 436,415.26| 2,733,337.69 DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii var.2 In lei/euro la cursul 4.7223 lei/euro din data de 24/06/2019 Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare: (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) cheltuieli 5 Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 27

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00 aducerea terenului la starea initiala 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 | CAPITOL 3 | Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica SL Studii 6,000.00 1,140.00 7,140.00 3.1.1 Studii de teren 6,000.00 1,140.00 7,140.00 3.1.2 Raport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00 3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 8.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00 obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Expertizare tehnica 7,000.00 1,330.00 8,330.00 3.4 Certificarea performantei energetice si 0.00 0.00 0.00 auditul eneraetic al cladirilor 3.5 Proiectare 54,745.00 10,401.55 65,146.55 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 35,3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 23,045.00 4,378.55 27,423.55 avizare a lucrarilor de interventii si deviz aeneral 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 4,200.00 798.00 4,998.00 vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a 7,500.00 1,425.00 8,925.00 proiectului tehnic si a detaliilor de 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 20,000.00 3,800.00 23,800.00 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 3.7.1 Managementul de proiect pentru 0.00 0.00 0.00 obiectivul de investitii 3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 3.8 Asistenta tehnica 53,955.00 10,251.45 64,206.45 3.8.1 Asistenta tehnica din partea 11,955.00 2,271.45 14,226.45 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 8,000.00 1,520.00 9,520.00 38:12 pentru participarea proiectantului la 3,955.00 751.45 4,706.45 fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Insnectoratul de Stat 3.8.2 Dirigentie de santier 42,000.00 7,980.00 49,980.00 TOTAL CAPITOL 3 121,700.00 23,123.00 144,823.00 CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 4,752,286.42 902,934.42 5,655,220.84 4.1.1 3 Instalatii 542,118.20 103,002.46 645,120.66 4.1.2 1. Infrastructura 491,030.17 93,295.73 584,325.90 4.1.3 2 Suprastructura 3,680,874.04 699,366.07 4,380,240.11 4.1.4 00. DEMOLARI 38,264.01 7,270.16 45,534.17 28

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii Var3. In lei/euro la cursul 4.223 lei/euro din data de 24/06/2019 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 28,542.00 5,422.98 33,964.98 functionale 4.2.1 4 Montaj utilaje tehnologice 28,542.00 5,422.98 33,964.98 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 278,605.57 52,935.06 331,540.63 functionale care necesita montai 4.3.1 3 Instalatii 238,605.57 15,335.06 283,940.63 4.3.2 2 Suprastructura 40,000.00 7,600.00 47,600.00 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00 functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 4.5 Dotari 188,923.77 35,895.52 224,819.28 4.5.1 3 Instalatii ZI 3:77 705.62 4,419.38 4.5.2 2 Suprastructura 185,210.00 35,189.90 220,399.90 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 4 5,248,357.76 997,187.97 6,245,545.73 CAPITOL 5 Alte cheltuieli 5,1 Organizare de santier 28,000.00 5,320.00 33,320.00 51,1 Lucrari de constructii si instalatii 28,000.00 5,320.00 33,320.00 aferente oraanizarii de santier Sh Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 52,897.11 0.00 52,897.11 5.2.4 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00 creditului bancii finantatoare 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul 24,044.14 0.00 24,044.14 calitatii lucrarilor de constructii (0.5% 5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul 4,808.83 0.00 4,808.83 statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 24,044.14 0.00 24,044.14 Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) 3.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme 0.00 0.00 0.00 si autorizatia de construire/desfiintare 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (15.0% 721,324.26 137,051.61 858,375.87 din C+M) 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 5 802,221.38 142,371.61 944,592.99 CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 TOTAL Extindere Corp Clădire C1 Rezultând 6,172,279.13 1,162,682.58 7,334,961.72 Corp Clădire Max. P+3 La Școala Generală Nr.7. Str. I.I.De La Brad. Nr.2. Timisoara TOTAL Constructii+Montaj | 4,808,828.42| 913,677.40| 5,722,505.8 29

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) IVA Valoare:(cu TVA) de cheltuieli Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00 aducerea terenului la starea initiala 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 | CAPITOL 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 | CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii 6,000.00 1,140.00 7,140.00 3.1.1 Studii de teren 6,000.00 1,140.00 7,140.00 3:1:2 Raport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00 3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00 obtinerea de avize. acorduri si 3.3 Expertizare tehnica 7,000.00 1,330.00 8,330.00 3.4 Certificarea performantei energetice si 0.00 0.00 0.00 auditul eneraetic al cladirilor 3.5 Proiectare 54,745.00 10,401.55 65,146.55 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie 23,045.00 4,378.55 27,423.55 de avizare a lucrarilor de interventii si deviz qeneral 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 4,200.00 798.00 4,998.00 vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a 7,500.00 1,425.00 8,925.00 proiectului tehnic si a detaliilor de 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 20,000.00 3,800.00 23,800.00 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 sI Consultanta 0.00 0.00 0.00 3.7.1 Managementul de proiect pentru 0.00 0.00 0.00 obiectivul de investitii 3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 3.8 Asistenta tehnica 49,955.00 9,491.45 59,446.45 3.8.1 Asistenta tehnica din partea 11,955.00 2,271.45 14,226.45 3.8.1.1 pe perioada de executie a 8,000.00 1,520.00 9,520.00 3.8,.1.2 pentru participarea proiectantului 3,955.00 751.45 4,706.45 la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Insnectoratul de 3.8.2 Dirigentie de santier 38,000.00 7,220.00 45,220.00 TOTAL CAPITOL 3 117,700.00 22,363.00 140,063.00 30

[ CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 5,425,514.36 1,030,847.73 6,456,362.08 4.1.1 01. DEMOLARI 296,606.97 56,355.32 352,962.29 4.1.2 02. INFRASTRUCTURA 491,021.93 93,294.17 584,316.10 4.1.3 03. SUPRASTRUCTURA 4,637,885.45 881,198.24 5,519,083.69 4.2 Montaj utilaje, echipamente 14,912.00 2,833.28 17,745.28 tehnoloaice si functionale 4.2.1 03. SUPRASTRUCTURA 14,912.00 2,833.28 17,745.28 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 40,744.89 7,741.53 48,486.41 functionale care necesita montai 4.3.1 03. SUPRASTRUCTURA 40,744.89 7,741.53 48,486.41 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00 functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 4.5 Dotari 188,659.01 35,845.21 224,504.22 4.5.1 03. SUPRASTRUCTURA 188,659.01 35,845.21 224,504.22 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 4 5,669,830.25 1,077,267.75 6,747,098.00 CAPITOL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 21,000.00 3,990.00 24,990.00 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 21,000.00 3,990.00 24,990.00 aferente oraanizarii de santier 51,2 Cheltuieli conexe organizarii 0.00 0.00 0.00 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 60,075.69 0.00 60,075.69 5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00 creditului bancii finantatoare 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul 27,307.13 0.00 27,307.13 calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) 5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul 5,461.43 0.00 5,461.43 statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 27,307.13 0.00 27,307:13 Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize 0.00 0.00 0.00 conforme si autorizatia de 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 546,142.64 103,767.10 649,909.74 (10.0% din C+M) 5.4 Cheltuieli pentru informare si 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 5 627,218.33 107,757.10 734,975.43 CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 TOTAL Extindere Corp Clădire C1 Rezultând 6,414,748.58 1,207,387.85 7,622,136.42 Corp Clădire Max. P+3 La Școala Generală Nr.7. Str. I.I.De La Brad. Nr.2. Timisoara TOTAL Constructii+Montaj 5,461,426.35 1,037,671.01 6,499,097.36 31

a) b) c) d) e) a) b) c) a) b) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. Nu este cazul . PIESE DESENATE În funcţie de categoria şi clasa de importanță a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând . Construcția existentă plan de amplasare în zonă; plan de situație; releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secţiuni, faţade, cotate; Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalații, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz; planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după Caz. 2019.05.05 Conpac Arhitect 33

Atasament: exp.motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII NR2/5539 /DATA_0ş EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul “DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.L.I de la Brad, nr.2” 1. Descrierea situației actuale În vederea aprobării DALI, conditie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr. 46 /18.04.2019 pentru realizarea „DALI+PT Extindere corp clădire Cl la Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad ,, nr.2”, cu etapa a II-a, respectiv realizarea PT Proiectul Tehnic şi pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiţii 2019 a obiectivului, la cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior, este necesară aprobarea documentației tehnico- econornice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei 2. Schimbări preconizate şi rezultate așteptate După finalizarea “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii mentionat, documentația a fost inaintată Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat favorabil varianta 3, varianta maximala, prin Fisa Tehnica nr. 24/01.10.2019. privind realizarea investitiei „DALI+PT Extindere corp clădire Cl la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad, nr.2” Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect nr. P10.2019 „DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad , nr.2” elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului S.C. "CONPAC ARHITECT” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 46 /18.04.2019. În concluzie, prin Proiectul nr. P10/2019 „DALI+PT Extindere corp clădire Cl la Scoala Generala nr.7, str.H.I de la Brad, nr.2” faza D.A.L.L, s-au stabilit următoarele: Se propune demolarea si construirea unui corp nou cu suprafața desfăşurată optimă Construirea unui corp nou cu regim de înălțime S+P+3 - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 6.414.748,58 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 5.461.426,35 lei (inclusiv TVA); Durata de realizare a lucrarilor: 24 luni, Necesitatea acestor investitii a apărut nu doar din motive de siguranta — tencuieli desprinse ce pot cadea pe copiii ci si datorita numarului redus de Sali de clasa. - Descrierea investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici — Anexa 1 şi a descrierii investiţiei - Anexa 2, pentru proiectul “DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2”, îndeplineşte condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. PRIMAR Nicolae ROBU Administra Robert ŞEF BIROU Constructii-Instalatii DA PASCU