keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 580/24.12.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

24.12.2015

Hotararea Consiliului Local 580/24.12.2015
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-34413/24.12.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 547/08.12.2015 - privind aprobarea proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. b) si alin (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 547/08.12.2015, care va avea următorul conţinut:
" Se aprobă proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3, în valoare totală de 152.164.389,36 lei/34.308.348,98 euro (inclusiv TVA) ".

Art. 2: Se aproba modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 547/08.12.2015, care va avea următorul conţinut:
" Se aprobă alocarea sumei de 6.160.049,77 lei / 1.388.900,11 euro (exclusiv TVA) pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile ce revin Municipiului Timişoara pentru obiectivul de investiţii "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare ".

Art. 3: Se modifica Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 547/08.12.2015, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se modifica Anexa 3 si Anexa 4 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 547/08.12.2015, conform Anexei 3 si Anexei 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 547/08.12.2015 raman neschimbate.

Art. 6 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara constituită prin Dispoziţia nr. 797/22.07.2014 a Primarului Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Unităţii de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1

SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Finanţarea investiţiei: „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3, se va realiza din următoarele surse:

- Fonduri UE (FC) 56,04%

- Buget de stat 38,96%

- Buget local 5%

Structura valorii investiţiei în preţuri constante, fără TVA, pe surse de finanţare,se prezintă astfel:

Tabel 48

Surse Valoare (mii Lei) Valoare (mii Euro)

Contribuţia de la bugetul local (5%) 6.160,04977 1.388,90011

Contribuţia de la bugetul de stat (38,96%) 47.999,10781 10.822,30966

Contribuţia Fond Coeziune (56,04%) 69.041,83782 15.566,79244

Total 123.200,99540 27.778,00221

  • Anexa 1
  • SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Atasament: Anexa_2_-_indicatorii_tehnico-economici_.pdf

Anexa 2

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul

Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană -

Etapa a II-a” in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3

Indicatorii tehnico-economici:

Investiţie Mii lei Mii Euro

Exclusiv TVA 123.200,99538 27.778,00221

din care: C+M 112.793,04859 25.431,33311

Inclusiv TVA 152.164,38936 34.308,34898

Din care: C+M 139.863,38026 31.534,85305

Capacităţi fizice In urma realizării investiţiei se reabilitează:

• Reţele termice de transport - 9.067 m traseu. • Reţele termice de distribuţie – 20.095 m traseu. • Total lungime de traseu reabilitat – 29.162 m traseu.

Atasament: Anexa_3.pdf

Anexa 3

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

Subsemnatul Nicolae Robu în calitate de Primar al Municipiului Timişoara, solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a, pentru care am depus prezenta Cerere de Finanţare, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la infracțiunea de fals in declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Municipiul Timişoara va asigura valoarea aferentă cofinanţării, cheltuielilor eligibile (non- funding gap) şi costurile altele decât cele eligibile aferente proiectului, in valoare de 35.123.443,76 lei/7.919.246,88 euro, reprezentând 23.08% din valoarea totală a proiectului;

2. Municipiul Timişoara îşi asuma responsabilitatea asigurării fondurile necesare finanţării integrale a proiectului;

3. Municipiul Timişoara va menţine proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/ reabilitate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;

4. sunt conştient că Municipiul Timişoara este singurul responsabil din punct de vedere legal şi financiar faţă de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu pentru implementarea proiectului.

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele Municipiului Timişoara.

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.

Ştampila:

Semnătura:

Data: