keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 565/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54094, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara", şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

Hotararea Consiliului Local 565/18.12.2015
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54094, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara", şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 33896/18.12.2015, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.517/23.10.2014 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/12.09.2014 referitoare la documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă";
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 4888/24.11.2014 privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara", cod SMIS 54094;
Luând în considerare prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 21531/10.12.2015;
Având în vedere Instrucţiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 144/10.12.2015;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara", cod SMIS 54094, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art. 2: Se aprobă introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara", cod SMIS 54094, contract de finanţare nr. 4888/24.11.2014.

Art. 3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.723.200,00 lei (inclusiv TVA) şi va fi introdusă în bugetul local al municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 4888/24.11.2014 în numele Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Liceului Teoretic J.L. Calderon;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_HCL_Calderon_.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă,

JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR

MUNICIPIULTIMIŞOARA Nicolae ROBU

SC2015 –

REFERAT

privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54094, „Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon

Timişoara”, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Începând cu data de 25.11.2014, Municipiul Timişoara implementează proiectul „Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon

Timişoara”, cofinanţat în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,

Domeniul major de intervenţie 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Proiectul are un buget total în valoare de 10.387.525,33 lei (inclusiv TVA), din care:

o Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în valoare de 421.575,09 lei (inclusiv TVA),

respectiv:

- cheltuieli eligibile: 203.386,74 lei (inclusiv TVA)

- cheltuieli neeligibile: 218.188,35 lei (inclusiv TVA)

o Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 9.965.520,24 lei (inclusiv TVA).

În data de 05.05.2014, între Municipiul Timişoara şi SC PAULUS SRL a fost semnat contractul de lucrări

nr. 123, în valoare 8.079.227,39 lei, la care se adaugă TVA, având drept obiect execuţia lucrărilor de construire la

interior pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii

educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon - Timişoara”. Pe parcursul implementării a fost constatată

necesitatea revizuirii documentaţiei tehnice şi aceasta fie deoarece au fost constatate diferenţe de cantităţi de

lucrări între situaţia proiectată si cea necesară conform realitătii din teren, fie anumite neconcordanţe între părţi

ale proiectului tehnic (parte scrisa, parte desenata). Precizăm faptul că între momentul proiectării şi cel de

începere a execuţiei lucrărilor a trecut o perioadă de aproximativ 5 ani, perioadă în care clădirea care face obiectul

investiţiei a cunoscut o degradare continuă.

În acelaşi timp, revizuirea proiectului tehnic care a fost deja aprobată va fi completată cu o serie de lucrări

suplimentare necesare în vederea funcţionalităţii clădirii şi obţinerii tututor avizelor impuse de legislaţia în

vigoare, lucrări ce vor face obiectul unei noi revizuiri a proiectului tehnic

FP 53-01, Ver.1

Astfel, pentru lucrările care presupun depăşirea valorii contractului de execuţie şi pentru cele care

presupun articole care nu au fost ofertate în cadrul procedurii iniţiale ), va fi organizată o procedură de achiziţie

publică, a cărei sursă de finanţare este bugetul local. Procedura de achiziţie se va desfăşura în cursul lunilor

ianuarie 2016 – februarie 2016, iar semnare contractului de execuţie va avea loc, după estimările actuale, în cursul

lunii martie 2016. Perioada de execuţie a lucrărilor suplimentare este de 2 luni.

Astfel, deoarece în urma procedurii de achiziţie publică urmează a fi semnată un nou contract de execuţie

pentru o perioadă de 2 luni, iar contractul iniţial nu poate fi finalizat în perioada contractuală actuală, adică până

la data de 31.12.2015, Municipiul Timişoara va solicita prelungirea contractului de finanţare cu 6 luni, pănâ la

data de 30.06.2016, conform Instrucţiunii 144/10.12.2015 emisă de MDRAP. Prelungirea este necesară pentru

asigurarea îndeplinirii tuturor indicatorilor şi obiectivelor asumate de beneficiar, pentru a evita astfel posibilitatea

restituirii integrale a finanţării nerambursabile.

Având în vedere faptul că toate cheltuielile care vor fi angajate şi realizate după data de 31.12.2015 sunt

considerate neeligibile, aprobarea prelungirii proiectului presupune asumarea de către beneficiarul proiectului a

acestora după cum urmează:

- 2.500.000,00 lei (inclusiv TVA), sumă care constituie contravaloarea lucrărilor de finisaje, dirigenţie

de şantier, taxe ISC+CSC şi publicitate care vor fi executate după 31.12.2015, cuprinse în contractul

de execuţie nr. 123/05.05.2014, încheiat cu SC Paulus SRL

- 223.200,00 lei (inclusiv TVA) sumă care constituie contravaloarea lucrărilor suplimentare (

ignifugare şarpantă şi servoscară pentru persoane cu handicap) atribuite în urma procedurii de

achiziţie.

Sumele de natura cheltuielilor care au fost considerate neeligibile în mod iniţial au fost aprobate prin hotărâri

anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Suma totală de 2.723.200,00 lei (inclusiv TVA) reprezintă 26% din valoarea totală a proiectului.

Cheltuielile menţionate sunt necesare în vederea asigurării finalizării şi funcţionalităţii clădirii care face

obiectul proiectului, în condiţiile în care perioada de execuţie a lucrărilor, aşa cum a fost aceasta prevăzută în

contractul iniţial, a fost drastic redusă, de la 24 la 10 luni, pentru a îndeplini condiţiile de eligibilitate presupuse de

lansarea apelului de proiecte de la începutul anului 2014. Astfel, facem precizarea că, în conformitate cu

documentaţia tehnică (Proiect Tehnic + DALI) execuţia lucrărilor de reabilitare a clădirii Liceului Teoretic J.L.

Calderon din Timişoara trebuia să se desfăşoare pe o perioadă de 24 luni. Datorită faptului că apelul de proiecte

nu a fost lansat decât în prima parte a anului 2014, perioada de implementare a proiectului şi implicit perioada de

execuţie a lucrărilor au fost reduse astfel încât să se încadreze în termenele stabilite de Autoritatea de

Management pentru POR, nu mai târziu de sfârşitul anului 2015. Astfel, având în vedere perioada necesară

desfăşurării procedurii de achiziţie publică pentru stabilirea executantului, perioada de execuţie a fost redusă la 10

luni, fiind apoi prelungită la 13 luni, o perioadă drastic diminuată faţă de cea prevăzută în documentaţia tehnică

iniţială.

FP 53-01, Ver.1

Avand in vedere cele de mai sus,

Propunem următoarele:

- aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea,

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara”, SMIS

54094, Axa Prioritară 3 – “ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a

infrastructurii pentru formare profesională continuă”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi,

- aprobarea introducerii în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului „Reabilitarea, modernizarea,

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara”, SMIS

54094, contract de finanţare nr. 4888/24.11.2014,

- aprobarea valoarii estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1

(sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de

2.723.200,00 lei (inclusiv TVA) va fi introdusă în bugetul local al municipiului Timişoara pe anul 2016,

- lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016,

- împuternicirea Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae ROBU, să semneze toate actele necesare

din contractul de finanţare nr. 4774 / 20.10.2014 în numele municipiului Timişoara,

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică.

Pt. Secretar, Jr. Simona Drăgoi

Director Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Ing. Magdalena Nicoară Ec.Smaranda Haracicu Şef Serviciul Monitorizare Şi Implementare Proiecte Asistent proiect Ing. Gabriela Bica Ramona Popa

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan