keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 557/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului"

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 557/16.12.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-27585/03.12.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Comisiei Tehnico Economice nr. 12/02.12.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) şi alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului", potrivit proiectului P55/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA-_canal_Fratelia_zona_Cercului.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 732.825 lei / 200.889 EURO Construcţii-montaj : 623.251 lei / 170.848 EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 732.825 lei / 200.889 EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Canal L = 478 m, De 400 x 9,8 mm din tuburi PVC cu mufă L = 196 m, De 500 x 12,3 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 90 dmc/sec Q = 162 dmc/sec

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : CC Ex:1

Atasament: REFERAT_-_Fratelia-zona_Cercului.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2008-

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Fratelia pe străzile Cercului, Musicescu şi Steaua.

Această deficienţă impune realizarea unor reţele de canalizare pe strada Cercului, Musicescu şi Steaua.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului ” este estimată la 732.825 lei (cu TVA), respectiv 200.889 Eur (1 EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 55/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1