keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 545/28.11.2006 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii din municipiul Timişoara

28.11.2006

Hotararea Consiliului Local 545/28.11.2006
privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 21186/24.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit.a,alin(6) şi art. 8 lit.b din Legea nr.260 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate,
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea comisiei pentru eficienţă energetică care coordonează activităţile ce decurg din obligaţiile prevăzute în Legea nr.260/2006 în următoarea componenţă:
1.Gheorghe Ciuhandu-primar;
2. Lelica Crişan - consilier local ;
3. Popa Radovan Smaranda - consilier local ;
4. Sorin Karagena - consilier local;
5.Dumitru Andor-director direcţia edilitară;
6.Adrian Bodo- director economic;
7.Nicuşor Miuţ-director direcţia de patrimoniu;
8.Sorin Ciurariu-arhitect şef;
9.Ioan Zubaşcu- şef serviciu energetic;
10.Băruţa Ionel- serviciul energetic;
11.Olaru Petre - preşedinte FALT.

Art.2: Se aprobă inventarul clădirilor care vor fi incluse în programul de reabilitare termică pe anul 2006 conform tabelului anexat.

Art. 3: Se aprobă finanţarea a 33% din cheltuielile privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programul pe anul 2006

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;



Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Reabilitare_termica.pdf

ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDETUL TIMIS Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA EDILITARA SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 /

REFERAT privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor

blocuri de locuinte-condominii din municipiul Timisoara Ordonanta de Urgenta nr.174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate aprobata cu modificari prin Legea nr.260/2006 prevede la art.2 alin(6) : (6) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sunt obligate, dupa caz: a) sa constitue comisii pentru eficienta energetica care coordoneaza activitatile ce decurg din obligatiile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta; Comisia contituita în temeiul acestui act normativ va avea obligatia sa coordoneaze totalitatea activitatior ce decurg din ansamblul legislatiei în vigoare privind reabilitatrea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, dupa cum urmeaza: -inventarierea tuturor cladirilor care vor fi incluse în programele anuale de reabilitare termica; -executarea expertizei si auditului energetic al cladirilor inventariate; -notificarea asociatiilor de proprietari privind conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie, etapele de interventie, costul estimat al reabilitarii termice, conditiile de rambursare a costurilor care revin asociatiei si modul de finantare a lucrarilor, în conditiile OUG 174/2002 aprobata cu modificari prin Legea nr.260/2006; -obtinerea din partea asociatiei de proprietari a hotarârii adunarii generale privind acceptul de a include cladirea în programul de reabilitare termica si a dovezii existentei resurselor financiare pentru executia lucrarilor; -încheierea conventiei cu asociatia de proprietari pentru continuarea actiunilor privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor de locuit, întocmita în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a OUG 174/2002 care urmeaza a fi aprobate;

-punerea la dispozitia Ministerului Transporturilor,Constructiilor si Turismului a datelor si documentelor necesare fundamentarii programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare aOUG 174/2002 care urmeaza a fi aprobate; -activitatea comisiei de receptie a lucrarilor de reabilitare termica. În sensul celor enumerate anterior propunem constituirea unei comisii formate din 9 membrii, în urmatoarea componenta: 1.Presedinte –Gheorghe Ciuhandu- primar; 2. Membru – consilier local; 3. Membru – consilier local; 4.Membru – Dumitru Andor- director directia patrimoniu; 5.Membru – Nicusor Miut- director directia patrimoniu; 6.Membru – Adrian Bodo- director directia economica; 7.Membru- Sorin Ciurariu-arhitect sef; 8.Membru- Ioan Zubascu – sef serviciu energetic; 9.Secretar – Baruta Ionel – consilier, serviciu energetic. Fata de cele prezentate propunem initierea unui proiect de hotarâre a consiliului local privind constituirea Comisiei pentru eficienta energetica care sa coordoneze activitatile de reabilitare termica a cladirilor de locuit din municipiul Timisoara. DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI

Atasament: Tabel_-_Reabilitare_termica.pdf

Sistemul constructiv al pereţilor exteriori

Adresa imobil

Anul construirii

Regim înălţime S+P+nE

Nr.

ap.

Arie construită

desfăşurată -mp-

Panouri mari Zidărie

Nr. şi data Hotărârii Adunării

Generale a proprietarilor

privind reabilitarea termică a clădirii de

locuit

Observaţii (existenţa, după

caz, a unor factori cu efecte

agravante asupra igienei şi sănătăţii oamenilor:igrasie,

mucegai, faţade/terasă

degradate, pierderi agenţi termici în

subsol, etc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Calea Şagului nr 41-43

1970 S+P+10E 88 9000 X - 42 / 01.04.2006

Faţadă degradată Pierderi agent termic subsol

Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10

1976 S+P+10E 88 9250 X - 18.04.2006 Infiltraţii prin tavan, faţadă degradată, pierderi căldură etc.

Aleea Martir Octavian Ţintaru nr 1

1971 S+P+4E 55 5440 X - 2 / 21.06.2006 Pierederi agent termic , mucegai, faţadă degradată

Str. Titan nr.6 –Tapia nr 13

1968 S+P+4E 50 6000 X - 4/06.07.2006 Faţadă şi şarpantă degradată,instalaţii vechi şi neizolate,mucegai etc.

Str Hărniciei nr.3

1969 P+4E 60 5800 X - 01/28.01.2005 Faţadă degradată, pirderi de agent termic, acoperiş deteriorat.

Str. Stelelor nr. 6

1972 S+P+10E 44 6000 X - 01/28.03.2006 Faţadă degradată, igrasie mucegai etc.