keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 538/16.12.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2008 pentru patru imobile din proprietatea FUNDAŢIEI UMANITARE "CENTRUL VIEŢII"

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 538/16.12.2008
privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2008 pentru patru imobile din proprietatea FUNDAŢIEI UMANITARE "CENTRUL VIEŢII"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.I04 - 8401/28.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism,sport şi culte mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădiri Fundaţiei Umanitare "Centrul Vieţii", datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul 2008, pentru următoarele imobile din proprietatea acesteia, destinate desfăşurării de activităţi social-umanitare:
- imobilul situat la adresa Str. Cosmonauţilor nr.2, Bl.D2, Ap.35, înscris în CF nr.115612 Timişoara, nr. cadastral 27045/XXXV
- imobilul situat la adresa Aleea Ciobanului nr.3A, ap.32, înscris în CF nr.121414 Timişoara, nr. cadastral 27065/XXXII
- imobilul situat la adresa Str. Lisabona Bl.713, Sc.C, Ap.12, înscris în CF nr.108175, nr. cadastral 27056/XII
- imobilul situat la adresa Piaţa Sfântul Petru (fostă Mircea cel Bătrân), BL.74, Sc.A, Ap.12, înscris în CF nr.70760 Timişoara, nr. top 20721/1 - 20722/1/2/XII

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Fundaţiei Umanitare "Centrul Vieţii";
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1, C.I.F. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.primariatm.ro

Nr.____________________ din________ 2008,

APROBAT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru patru imobile din

proprietatea FUNDAŢIEI UMANITARE „CENTRUL VIEŢII”

În conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind

codul fiscal, modificată: „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt după cum

urmează (…): 19. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii,

fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local. » Fundaţia Umanitara „Centrul Vieţii”, cu sediul în Timişoara, str. Ion Negulici nr.20, cod de înregistrare fiscală 11824792, prin cererea înregistrată la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara cu nr.E12007-028915/07.12.2007, solicită acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul 2008, pentru următoarele imobile din proprietatea sa, situate în Municipiul Timişoara, respectiv:

- imobilul situat la adresa Str. Cosmonauţilor nr.2, Bl.D2, Ap.35, înscris în CF nr.115612 Timişoara, nr. cadastral 27045/XXXV

- imobilul situat la adresa Aleea Ciobanului nr.3A, ap.32, înscris în CF nr.121414 Timişoara, nr. cadastral 27065/XXXII

- imobilul situat la adresa Str. Lisabona Bl.713, Sc.C, Ap.12, înscris în CF nr.108175, nr. cadastral 27056/XII

- imobilul situat la adresa Piaţa Sfântul Petru (fostă Mircea cel Bătrân), BL.74, Sc.A, Ap.12, înscris în CF nr.70760 Timişoara, nr. top 20721/1 – 20722/1/2/XII

Fundaţia completează cererea iniţială, la cererea compartimentului de specialitate din

cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, cu documente justificative, depuse sub nr.E12008-015191/22.04.2008, respectiv E12008-010111/03.11.2008.

Potrivit declaraţiei pe proprie răspundere a Preşedintelui Fundaţiei, Dl. Junc Daniel, domiciliat în Timişoara, Calea Dorobanţilor nr.1, BL.E/4, Sc.C, Ap.17, CNP1531024354746, imobilele susmenţionate sunt folosite pentru activităţi cu scop social-umanitar. Potrivit art.3 din Statutul Fundaţiei, aceasta are scop nelucrativ, personal, nepatrimonial constând în principal în sprijinirea persoanelor aflate în nevoi, desfăşurând

activităţi de ajutorare umanitară (femei, bătrâni, orfani, familii cu mulţi copii, tineri căsătoriţi). Adunarea generală, organul de conducere şi de administrare a Fundaţiei, are, printre atribuţiile prevăzute la art.13 din statut şi pe aceea de aprobare a înfiinţării sau desfiinţării de organizaţii cu scop lucrativ ale fundaţiei, inclusiv societăţi comerciale, cu condiţia ca acestea să fie în legătură cu scopul principal al fundaţiei.

Patrimoniul fundaţiei se completează, în condiţiile legii, cu subvenţii, donaţii, legate, bunuri mobiliare şi imobiliare, diferite forme de sponsorizare şi fonduri obţinute din ţară şi din străinătate, în lei şi în valută, de la persoanele fizice şi juridice, din activităţi proprii, din venitul organizaţiilor prevăzute la art.13 lit.”m” din prezentul statut, precum şi din orice mijloace ce nu contravin legii (art.23 din statut). Veniturile fundaţiei, aşa cum se instituie la art.24 din Statut, constau sau provin din:

a) Ajutoare financiare sau bunuri mobiliare ori imobiliare ale membrilor sau ale terţilor, persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate;

b) contribuţii, taxe de înscriere la aderarea de noi membri; c) diverse forme de valorificare a patrimoniului (dobânzi, dividende, chirii, acţiuni,

cota-parte din profiturile legal obţinute, etc.) d) taxe pentru participarea la cursuri, simpozioane, seminarii sau alte activităţi

organizate de fundaţie sau în colaborare, potrivit prezentului statut; e) cotizaţii, subvenţii, subscripţii, sponsorizări şi alte surse permise de lege. Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2008, Fundaţiei Umanitare „Centrul Vieţii”; pentru imobilele:

- imobilul situat la adresa Str. Cosmonauţilor nr.2, Bl.D2, Ap.35, înscris în

CF nr.115612 Timişoara, nr. cadastral 27045/XXXV - imobilul situat la adresa Aleea Ciobanului nr.3A, ap.32, înscris în CF

nr.121414 Timişoara, nr. cadastral 27065/XXXII - imobilul situat la adresa Str. Lisabona Bl.713, Sc.C, Ap.12, înscris în CF

nr.108175, nr. cadastral 27056/XII - imobilul situat la adresa Piaţa Sfântul Petru (fostă Mircea cel Bătrân),

BL.74, Sc.A, Ap.12, înscris în CF nr.70760 Timişoara, nr. top 20721/1 – 20722/1/2/XII

DIRECTOR EXECUTIV EC. ADRIAN BODO