keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 536/25.10.2019 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii şi organizaţii fară scop patrimonial, pe anul 2019

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 536/25.10.2019
privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii şi organizaţii fară scop patrimonial, pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

         Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25464/08.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
         Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-25464/08.10.2019 al Compartimentului  Sport din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
         Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2019-25464/09.10.2019  - Anexa la Raportul de specialitate  nr. SC2019-25464/08.10.2019;
         Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate;
         Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
         Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 332/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către  structuri sportive de drept public, unităţăţi şi instituţii de învăţământ,  alte organizaţii sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică;
         Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 333/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului  privind  finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică;
         În baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată;
        Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
        Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
        Având în vedere Ordinului 664/06.09.2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive;
        Având în vedere Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
        Tinând seama de Raportul nr.SC2019-24934/02.10.2019 cu rezultatele finale ale proiectelor de sport aprobate pentru alocarea contributiei financiare pe anul 2019, din bugetul local al Municipiului Timisoara, întocmit de Comisia de evaluare si analiză numita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.144/18.10.2016;
        Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
        Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
        În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d) şi alin.7 lit.c), e) si f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
        În temeiul art. 139, alin (1) si (3), a art.196,alin (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectele de activitate sportiva si contributiile financiare acordate de la bugetul local structurilor sportive, asociatiilor şi organizaţiilor fară scop patrimonial, pe anul 2019, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2: Finantarea proiectelor se va efectua în baza contractelor de finantare încheiate între Municipiul Timisoara si structurile sportive, asociatiile şi organizaţiile fară scop patrimonial, ale căror proiecte au fost admise, în conditiile şi cu respectarea contractului de finantare cadru, Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează structura de specialitate cu activitatea sportivă şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Scoli, Spitale, Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;  
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I ESt;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
- Structurilor sportive, asociatiilor,organizatiilor beneficiare;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa 1 la HCLMT nr.________________________

LISTA PROIECTELOR DE SPORT APROBATE PENTRU FINANTAREA DIN

BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA SESIUNEA 1 DE SELECTIE PE ANUL 2019

SECTIUNEA 1: PROIECTE DE SPORT DEPUSE DE CATRE STRUCTURI SPORTIVE/

ORGANIZATII DE DREPT PRIVAT I. Programul sportiv de utilitate publică ,, Promovarea sportului de performanţă

'' A. Cluburi sportive de drept privat

Nr crt

Structura sportivă/ organizaţia

Denumirea proiectului

Proiect eligibil / neeligibil

Suma solicitată lei

Punctaj obtinut conform criteriilor specifice de evaluare / Procent din punctaj maxim

Suma propusa pentru finantare din partea Municipiului Timisoara -lei-

1. CLUB SPORTIV

KREPELKA MOTORSPORT

PERFORMANTA IN RANDUL TINERILOR Eligibil 55.660,00

123/148 83,1 %

40.000,00

2.

CLUB SPORTIV INFORMATICA

MENTINEREA FUTSALULUI LA

TIMISOARA-Campionatul National Under 19 ani

Eligibil

132.510,00 150/183 81,96 %

40.000,00

3.

ASOCIATIA CLUB SPORTIV

WARRIORS TIMISOARA

SUSTINEREA TRADITIEI IN RUGBYUL

TIMISOREAN PENTRU ANUL COMPETITIONAL

2019-2020: Campionatul regional si international de

minirugby

Eligibil

55.781,00 112/138 81,15 %

30.000,00

4.

CLUBUL SPORTIV

AQUASPORT TIMIŞOARA

ŞCOALA DE ÎNOT AQUASPORT

Eligibil

27.000,00

124/153

81,0 % 25.000,00

5.

ASOCIATIA CLUBUL DE

DANS SPORTIV SPORTIM

DANCE TIMISOARA

AGENDA SPORT- PERFORMANTA

ROMANIAN INTERNATIONAL DANCE

CUP-CAMPIONATUL MONDIAL DE TINERET

2019

Eligibil 97.300,00 193/238 81,0 %

25.000,00

6.

CLUB SPORTIV ALTERNATIVE

IMBUNATATIREA PREGATIRII SPORTIVE

Eligibil

40.000,00 129/168 76,8 %

30.000,00

2

TIMISOARA

PENTRU ALPINISMUL DE ESCALADA LA MARE ALTITUDINE PENTRU

DESCHIDEREA UNEI NOI RUTE IN HIMALAYA,

VARFUL DHAULAGIRI 8167 METRI-PRIMA

ETAPA DIN ANUL 2019

7.

CLUBUL SPORTIV

NAUTIC BANAT TIMIŞOARA

CALENDARUL COMPETIŢIONAL 2019 A

CLUBULUI SPORTIV NAUTIC BANAT Timişoara

Eligibil

24.840,00 125/163 76,7 %

24.000,00

8. HALTERE

CLUB TIMISOARA

PROMOVAREA SPORTULUI OLIMPIC HALTERE:Sustinerea

sportivilor ce practica haltere

Eligibil 19.500,00

178/232 76,7 %

19.000,00

9.

ASOCIATIA CLUBUL

SPORTIV V.N. MOTORSPORT

PERFORMANTA IN MOTOCICLISM VITEZA

Eligibil

89.900,00 133/188 70,74 %

15.000,00

Total cluburi sportive de drept privat

542.491,00

248.000,00

B. Asociatii judetene pe ramura de sport ( de drept privat )

Nr crt

Structura sportivă/ organizaţia

Denumirea proiectului

Proiect eligibil / neeligibil

Suma solicitată -lei-

Punctaj obtinut conform criteriilor specifice de evaluare / Procent din punctaj maxim

Suma propusa pentru finantare din partea Municipiu - lui Timisoara -lei-

1.

ASOCIATIA JUDETEANA

DE BOX TIMIS

IMBUNATATIREA PREGATIRII SPORTIVE A

SPORTIVILOR BOXERI DIN CLUBURILE LOCALE PRIN PARTICIPAREA LA

COMPETITII DE ANVERGURA SI

SCHIMBURI INTERNATIONALE

ORGANIZATE DE AJ BOX TIMIS IN ANUL 2019

Eligibil 31.250,00

89/100 89,0 %

30.000,00

Total

31.250,00

30.000,00

3

II. Programul sportiv de utilitate publică ,, Sportul pentru Toti”

Nr crt

Structura sportivă/ organizaţia

Denumirea proiectului

Proiect eligibil / neeligibil

Suma solicitată lei

Punctaj obtinut conform criteriilor specifice de evaluare / Procent din punctaj maxim

Suma propusa pentru finantare din partea Municipiului Timisoara -lei-

1 . ASOCIATIA AUTO CLUB

RALLY TIMIS

ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS

AUTOMOBILIC SI DE KARTING, MARELE

PREMIU AL MUNICIPIULUI

TIMISOARA

Eligibil

50.000,00 106/130 81.54 %

20.000,00

2. ATLETIC

CLUB MARATON

,,CROS NOCTURN, EDIÍA VIII-A, -PRIMUL ORAS

ELECTRIFICAT PRIMUL CROS NOCTURN DIN

ROMANIA ''

Eligibil 15.180,00 116/145 80,0 %

12.000,00

Total program ,, Sportul pentru Toti”

65.180,00

32.000,00

III. Programul sportiv de utilitate publică ,, Romania in Miscare”-subprogramul ”Sport pentru Sanatate”

Nr crt

Structura sportivă/ organizaţia

Denumirea proiectului

Proiect eligibil / neeligibil

Suma solicitată lei

Punctaj obtinut conform criteriilor specifice de evaluare / Procent din punctaj maxim

Suma propusa pentru finantare din partea Municipiului Timisoara -lei-

1.

ASOCIATIA ASOCIATIA

PACIENTILOR CU

REUMATISM DIN BANAT

TRAIESTE PRIN MISCARE Eligibil 2.600,00 89/110

80.91 % 2.600,00

2 .

ASOCIATIA SPORT

TRADITIE SI CULTURA

IDENTIFICAREA ACTIVITATILOR FIZICE DE TIMP LIBER PENTRU

DIFERITE CATEGORII DE VARSTA

Eligibil

2.400,00 102/130 78,46 %

2.400,00

Total suma solicitata la ,,Sport pentru Sanatate”

5.000,00

5.000,00

4

SECTIUNEA 2: REZULTATELE PROIECTELOR SPORTIVE DEPUSE DE CATRE STRUCTURI SPORTIVE DE DREPT PUBLIC

I. Programul sportiv de utilitate publică ,, Promovarea sportului de performanţă ''

Nr crt

Structura sportivă/ organizaţia

Denumirea proiectului

Proiect eligibil / neeligibil

Suma solicitată lei

Punctaj obtinut conform criteriilor specifice de evaluare / Procent din punctaj maxim

Suma propusa pentru finantare din partea Municipiului Timisoara -lei-

1.

CLUBUL SPORTIV

MUNICIPAL TIMIŞOARA

,,SUSTINEREA SPORTULUI DE

PERFORMANTA '" Eligibil 175.356,00

285/330

86.4 % 80.000,00

2.

CLUB SPORTIV SCOLAR

NR.1 TIMISOARA

CLUB SPORTIV SCOLAR NR.1 TIMISOARA -

TRADITIE , VALORI SI PERFORMANTA IN

SPORTUL TIMISEAN

Eligibil 234.000,00 144/167 86.22 %

80.000,00

3.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,, BANATUL'

MEREU MAI BUNI :PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA

Eligibil 40.000,00 198/230 86,0 %

35.000,00

Total structuri de drept public 449.356,00 195.000,00

Compartiment Sport, Ioan Mihai Costa __________________

Calin Vastag ___________________ Ancuta Cozma ___________________

Atasament: Anexa_2.pdf

Nr.înregistrare structură sportivă/organizație Nr.înregistrare P.M.T.

_______________________________________ SC2019______________________

Anexa 2 la HCLMT______________

CONTRACT-CADRU privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului^1

................................. în anul ............ ^1 Se va menţiona proiectul/programul în cadrul căruia se regăsesc acţiunile/activităţile

finanţate.

Capitolul I Părţile

Instituţia finanţatoare Municipiul Timisoara, cu sediul în Timisoara str. Bv. CD. Loga nr. 1 judeţul Timis , codul fiscal 14756536, cont RO77TREZ24C670501203030X , deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentată prin Nicolae Robu, în calitate de PRIMAR şi Stanciu Steliana , în calitate de DIRECTOR ECONIMIC, denumită în continuare instituţia finanţatoare, şi

Structura sportivă ................, cu sediul în localitatea ............................, str. .................

nr. ......., judeţul/sectorul .................., telefon ..............., cont ...................., deschis la ..................., certificat de identitate sportivă nr. .............., reprezentată prin ...................., în calitate de ..............., şi ..........................., în calitate de ................, denumită în continuare structură sportivă, în baza dispoziţiilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, a Hotararii Consiliului Local nr…………………..au convenit încheierea prezentului contract.

Capitolul II Obiectul şi valoarea contractului

Articolul 1 Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului/programului, respectiv

a acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului sportiv ...................................., prevăzute în anexa nr. 2.1.

Articolul 2

(1)Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de .................................... lei, pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.

(2) Suma prevazuta la art.2 alin. 1 acordata ca finantare nerambursabila nu poate fi utilizata de catre beneficiar pentru activitatii generatoare de profit.

Capitolul III Durata contractului

Articolul 3 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până

la data de ....................

Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile părţilor

Articolul 4 Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 alin.1 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 2.1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2.2 si anexa2.4, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 2.3; c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi; d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2; e) să contribuie cu minim 10% din valoarea totala de finantare a programului; f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente: – raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract, la depunerea transelor; – raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli, în copie, cu menţiunea’’conform cu originalul’’, inclusiv dovada plăţilor efectuate de beneficiar, în copie, atat pentru suma alocata de Municipiul Timisoara cat si pentru contributia beneficiarului , cel putin 10% din valoarea totala a finantarii, pentru fiecare transa depusa. - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare; - raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/ anuale şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Municipiului Timișoara. -raportările vor fi întocmite în conformitate cu Precizarile inaintate de compartimentul de specialitate din Primarie catre contractantul finantarii. La solicitarea Primăriei beneficiarul va prezenta documentele justificative şi în original. g)să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

h)să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată; i)să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract. j) să notifice Finantatorul in scris, in cel mai scurt timp posibil, asupra oricaror modificari pe care intentioneaza sa le aduca activitatilor /actiunilor cuprinse initial in Anexa 2.1 la contractul de finantare, pentru aprobarea acestora de catre finantator, in caz contrar finantarea alocata poate sa fie retrasa. k) să reflecte corect si la zi, in evidentele sale contabile, toate operatiunile economico – financiare ale proiectului si sa le prezinte Finantatorului ori de cate ori ii sunt solicitate. Dupa finalizarea proiectului sau ori de cate ori i se solicita trebuie sa depuna Municipiului Timisoara balanta de verificare analitica care sa reflecte distinct sumele incasate si cheltuite aferente proiectului. Nedepunerea balantei de verificare dupa finalizarea proiectului atrage dupa sine pierderea finantarilor viitoare, l) să realizeze si sa depuna Dosarul de imagine si vizibilitate pentru actiunile din cadrul proiectului, la fiecare transa de documente justificative, care va contine: dosar de monitorizare a presei , fotografii relevante, afise , cataloage, caiet program, CD-uri , carti, albume, sau orice alte tiparituri ale proiectului, precum si dupa caz inregistrari video ale actiunilor si orice alte materiale ce releva efectul pe care l-a avut proiectul; m) sa permita Curtii de Conturi sa exercite controlul financiar asupra derularii proiectului sportiv finantat din fonduri publice; n) să respecte condiţiile şi criteriile de finanţare stabilite de finanţator;

Articolul 5 Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale; b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel: – în avans, maxim 30%, din valoarea contractului/acţiunii/ activităţii, după caz; – plata transelor, în termen de 30 zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), în limita bugetului disponibil şi a disponibilului în cont la data solicitării; c) finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative. d) va solicita rapoarte financiare insoţite de documente justificative, pentru cheltuielile efectuate din suma alocată, pentru fiecare transa depusa si decontul de imagine al proiectului sportiv; e) activitatea financiară a structurii sportive/organizaţiei...., cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de catre o comisie numită prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara, care va emite rapoarte de analiza si control, in baza carora compartimentul de specialitate emite ordonantarea de plata ; f) Biroul Audit din cadrul Primăriei şi Curtea de Conturi au dreptul de de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate conform prezentului contract; g) In baza rapoartelor de activitate intermediare/finale, la incheierea anului competiţional sau a evenimentului/competiţiei sportive, primite de la structura sportivă/organizaţia……, structura de specialitate din Primăria Municipiului Timişoara va intocmi semestrial, sau la sfârsitul anului după caz şi

ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activităţii sportive desfăşurate de către structura sportivă/organizaţia…. h) Municipiul Timişoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale structurii sportive/organizaţiei.... i) să solicite, in situaţia in care se constată că din finanţarea alocată din bugetul local nu au fost cheltuite sume in conformitate cu scopul şi obiectivele structurii sportive/asociaţiei şi nu au fost utilizate conform prevederilor prezentului contract, restituirea sumelor acordate şi/sau, dupa caz, sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate; j) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz. k) să diminueze cu cota ultimei tranşe neachitate de minim 10% valoarea finanţării acordate, in situaţia in care se constată prin Raportul de activitate final că structura sportivă/organizaţia nu şi-a indeplinit obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr.2.3 la prezentul contract;

Capitolul V Răspunderea contractuală

Articolul 6 (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), instituţia finanţatoare are dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

Articolul 7 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

Capitolul VI Litigii

Articolul 8 Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.

Capitolul VII Dispoziţii finale

Articolul 9

Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.

Articolul 10 Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

Articolul 11 Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

Articolul 12 Anexele nr.2. 1, 2.2, 2.3 si 2.4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Articolul 13 Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, STRUCTURA SPORTIVĂ

Reprezentati legali

PRIMAR,

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

STRUCTURA DE SPECIALITATE,

SERVICIUL JURIDIC,

ANEXA nr.2.1 - la contractul-cadru Structura sportivă_________________________________

Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului/programului………………………………

Nr.

crt.

Denumirea acţiunii/activităţii

Locul de desfăşurare

Perioada acţiunii

Număr de participanţi

Costul acţiunii

- lei

Alte

Menţiuni

1.

2.

3.

Reprezentanţi legali: (nume, prenume,funcţia, semnatura şi stampila structurii sportive)

ANEXA nr.2.2 la contractul - cadru Structura sportivă _____________________________

Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul proiectului/programului……………………………..

-lei-

Nr.

crt.

Actiunea/

Activitatea/

Categorii de cheltuieli

Valoare totală

-lei-

din care

Finanţare alocata de Municipiul Timişoara

Din venituri proprii ale structurii sportive

1. Acţiunea/activitatea ....... Total ............., din care: a)… categ de cheltuieli b)… categ de cheltuieli

2. Acţiunea/activitatea ....... Total ............., din care: a)… categ de cheltuieli b)… categ de cheltuieli

Total

Reprezentanti legali: (nume, prenume,funcţia, semnatura şi ştampila structurii sportive)

ANEXA nr.2.3 la contractul-cadru Structura sportivă ______________________________

Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului/programului……………………

A.Scopul: .............................................................................................. B.Obiective: Obiectivul general: .................................................................... Obiective specifice: ................................................................... ……………………………..................................................................... C.Indicatori C1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):

a).............................................................................................. b).............................................................................................

……………………………..................................................................... C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

a)…............................................................................................ b).............................................................................................

……………………………...................................................................... C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

a)............................................................................................. b)..............................................................................................

……………………………....................................................................

Reprezentanţi legali: ........................................................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)

Anexa 2.4 la contractul -cadru Structura sportivă_________________________ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Proiectul ............................................ din Programul ............................................................................ Perioada contractului............................

Nr. crt.

Denumire indicatori TOTAL TRIM

I

TRIM

II

TRIM

III

TRIM

IV

OBSERVAŢII 1

I. VENITURI – TOTAL, din care: 1+2

1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)

a). contribuţie proprie

b). donaţii

c). sponsorizări

d). alte surse

2. Finanare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care:

1-11

1. Închirieri baze sp,sali,spatii,

aparatura,alte bunuri

1 La veniturile obținute din donații, sponsorizări și alte surse, la rubrica de observații se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

2. Onorarii /fond premiere/

Consultanţă

3. Transport

4. Cazare şi masă

5. Consumabile

6. Echipamente

7. Servicii

8. Administrative

9. Tipărituri

10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentaţie de efort

Plata arbitri, medici şi alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive şi a altor bunuri

Achiziţionarea de materiale şi echipamente sportive

Medicale şi pt. control doping

-Premii, îndemnizaţii

Altele...

-refacere după efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de înscriere/ participare la acțiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea acţiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanţa în domeniul sportului

.....şi alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL

% 100

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt

Categoria

bugetară

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului

Total

buget Contribuţie proprie

Alte surse, donaţii, sponsorizări, etc

1. Închirieri baze sp,sali,spatii,

aparatura,alte bunuri

2. Onorarii /fond premiere/

Consultanţă

3. Transport

4. Cazare şi masă

5. Consumabile

6. Echipamente

7. Servicii

8. Administrative

9. Tipărituri

10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentaţie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achiziţionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale şi pt. control doping

-Premii, îndemnizaţii

Altele...

-refacere după efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de înscriere/ participare la acţiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea acţiunilor de cercetare,documentare, informare

-consultanţa în domeniul sportului

.....şi alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL

% 100

Nota: (1)Distribuţia în detaliu, în interiorul capitolelor/articolelor/ acţiunilor/ activităţilor din Anexa 2.2, a sumelor alocate in bugetul proiectului,, cade în sarcina structurii sportive/organizaţiei, potrivit deciziilor organelor de conducere, care răspund de modul de distribuire si utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu scopul şi obiectivele acesteia si ale proiectului.

(2) Modificarea actiunilor si naturilor/categoriilor de cheltuieli cuprinse in prezentul buget se poate efectua cu respectarea art.4 pct. j din contract.

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei Responsabilul financiar al structurii sportive/organizaţiei ............................ ................................. (numele, prenumele şi semnatura)

(numele, prenumele şi semnatura)

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr.SC2019-25464/08.10.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor de activitate sportivã si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri

sportive, asociatii și organizații farã scop patrimonial, pe anul 2019

Municipiul Timişoara a susţinut continuu sportul timișorean şi a determinat prin finanţările acordate anual de la bugetul local, promovarea si derularea unor proiecte de activitate sportivă ale structurilor sportive si organizatiilor locale, care s-au încadrat în programele nationale de utilitate publică in domeniul sportului, aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului, respectiv programul ,,Promovarea sportului de performanţă ’’şi programul ,, Sportul pentru toţi”. Având in vedere ca au fost parcurse toate etapele din selectia de proiecte pe anul 2019, conform prevederilor Regulamentelor privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local aprobate prin HCLMT nr. 332/2019 si HCLMT nr.333/2019 ;

Având in vedere Comisia de evaluare care a verificat intrunireaconditiilor si criteriilor de eligibilitate , si in urma analizei documentelor din dosarele depuse de aplicanti , rezultatul evaluarii a fost urmatorul : din 17 proiecte sportive depuse au fost declarate eligibile toate cele 17 proiecte sportive ;

In baza Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva , a Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, s-au derulat toate etapele procedurii de selectie publica ;

Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, respective, a Ordinului nr. 664/06.09.2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive;

In Ordonanţei cu nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere cele expuse, consideram oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivã si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii și organizații farã scop patrimonial, pe anul 2019.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Cod: FO 53-03-ver. 2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

MUNICIPIUL TIMISOARA COMPARTIMENTUL SPORT Nr. SC2019-24464/08.10.2019 RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectelor de activitate sportivã si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate

intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii și organizații farã scop patrimonial, pe anul 2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă şi a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii și organizații farã scop patrimonial, pe anul 2019. Facem următoarele precizări: Având în vedere aparitia ultimelor reglementari aduse prin Ordinul nr. 664/06.09.2018- emitent Ministerul Tineretului si Sportului, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, prevederile Legii nr.90/16.04.2018 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38 /2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, Biroul Sport – Cultura a promovat in anul 2019 urmatoarele documente : - Regulamentul privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive de drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ, alte organizaţii sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 332/2019 ; - Regulamentul privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 333/2019; În baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată; Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

În baza Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; În vederea susținerii activității sportive, in bugetul local-sectiunea de functionare s-a alocat din bugetul aprobat pe anul 2019 la cap. 67.02.05.01-Sport , prevedere bugetara pentru finantari proiecte de sport (prin HCLMT nr. 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 si prin HCLMT nr. 386/25.07.2019 privind rectificarea bugetului local). Bugetul alocat a fost repartizat astfel : 500.000 lei –pentru finantari proiecte de sport initiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat ;

2

250 000 lei –pentru finantari proiecte de sport initiate de către structuri sportive de drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ, alte organizaţii sportive. Compartimentul Sport a initiat procedura privind organizarea selectiei publice de proiecte.

Au fost parcurse toate etapele conform prevederilor Regulamentelor privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local aprobate prin HCLMT nr. 332/2019 si HCLMT nr.333/2019 : Au fost respectate prevederile legale privind promovarea si transparenta, conform cap.3.5. Etapele procedurii de selectie de proiecte/Art.27.din Regulamente: - Programul anual de finanţări a fost publicat pe site-ul Municipiului Timisoara, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara; - A fost publicat Anuntul cu programul anual in Monitorul Oficial partea a VI-a , nr.133 din data de 08.08.2019 ; -. A fost publicat Anuntul de participare in Monitorul Oficial partea a VI-a , nr.135 din data de 12.08.2019 ; - Anunţul de participare a fost publicat pe site-ul Municipiului Timisoara, respectiv a fost transmis pentru publicare la 15 publicatii locale. Compartimentul Sport, în perioada de depunere a proiectelor, a inregistrat dosarele de finantare depuse de solicitanti si a verificat documentele depuse , conform prevederilor Regulamentului de finantare: pct.3.6 Depunerea proiectelor/-art.29. Compartimentul Sport a intocmit si a inaintat spre aprobare comisiei urmatoarele documente: -Raport de prezentare a proiectelor sportive depuse de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publica ,conform Regulamentului de finantare aprobat prin HCLMT nr. 333/14.06.2019, inregistrat cu nr. SC 2019-24290/26.09.2019, cuprinzând un numar de 14 proiecte; -Raport de prezentare a proiectelor sportive depuse de către structuri sportive de drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ, alte organizaţii sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publica, conform Regulamentului de finantare aprobat prin HCLMT NR. 332/14.06.2019, inregistrat cu nr. SC 2019-24289/26.09.2019, cuprinzând un numar de 3 proiecte .

Comisia a verificat intrunirea conditiilor si criteriilor de eligibilitate, si in urma analizei documentelor din dosarele depuse de aplicanti, rezultatul evaluarii a fost urmatorul : din 17 proiecte sportive depuse au fost declarate eligibile toate cele 17 proiecte sportive. Comisia a evaluat fiecare proiect in baza criteriilor de evaluare a proiectelor de sport, conform prevederilor pct.3.7.2. Criterii de evaluare a proiectelor de sport/ Art.34 din Regulament, care stipuleaza ca toate cererile de finantare pentru proiecte validate ca eligibile sunt supuse evaluarii. Criteriile specifice de evaluare s-au aplicat dupa grile de evaluare elaborate pe categoriile de proiecte incadrate in programele nationale de utilitate publica. Toate proiectele eligibile au întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda, conform grilei de evaluare.Comisia a propus si contributiile financiare pe anul 2019. In baza evaluarii a fost intocmit Raportul cu rezultatele proiectelor sportive-Anexa 1 la hotararea de consiliu local, inregistrat cu nr. SC2019-24934/02.10.2019. Conform prevederilor legale, secretariatul comisiei de selectie si evaluare a postat Raportul cu rezultatele proiectelor sportive pe site-ul Primariei și l-a fişat la avizierul structurii de specialitate din Primărie. Nu au fost inregistrate contestatii, drept pentru care a fost validat Raportul cu rezultatele proiectelor sportive.

3

Avand in vedere cele expuse in prezentul raport apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă şi a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii și organizații farã scop patrimonial, pe anul 2019, întruneşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

COMPARTIMENT SPORT, Consilier Mihai Costa

Consilier Călin Vaștag

Consilier Ancuța Cozma

Cod FO53-01, Ver.1