keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 51/24.02.2009 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unui număr de 58 de refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

24.02.2009

Hotararea Consiliului Local 51/24.02.2009
privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unui număr de 58 de refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-2280/06.02.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(5) lit.a şi art. 123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unui numar de 58 de refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun, care fac parte din domeniul public al municipiului Timişoara, identificate conform specificaţiilor din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport sunt următoarele:
a). Dreptul de exploatare a acestor refugii;
b). Obligaţia de a asigura şi menţine curăţenia în refugiile pentru protecţia călătorilor;
c). Obligaţia de a asigura şi menţine integritatea elementelor componente ale refugiilor;
d). Se interzice amplasarea materialelor publicitare pe refugiile date în administrare.
Dreptul de administrare va putea fi revocat dacă se constată că titularul acestuia, Regia Autonomă de Transport Timişoara, nu îndeplineşte obligaţiile mai sus menţionate.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri si Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonomă de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_transmitere_RATT_58_statii_tramvai.pdf

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE Nr.

Aprobat Primar

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unui număr de 58 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în

comun.

Având în vedere refugiile pentru călătorii care folosesc mijloacele de transport în

comun, care fac parte din domeniul public al municipiului Timişoara, montate pe traseele

nou modernizate ale liniei cale conform proiectului de modernizare a infrastructurii la

liniile de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara.

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. a şi art.123, alin. (1) din Legea

nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

Având în vedere că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate şi deteriorate

periodic şi ţinând cont de faptul că exploatarea staţiilor unde sunt montate aceste refugii

pentru călători se face de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, pentru o bună

administrare şi întreţinere a acestora, propunem, transmiterea în administrarea Regiei

Autonome de Transport Timişoara a unui număr de 58 de refugii pentru călători,

identificate conform specificaţiilor din Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU ŞEF BIROU, CONSILIER PRINCIPAL, CRISTINA GAVRA VIOREL FLOREA CONSILIER, ŞEF SERVICIU JURIDIC, JR. NASTASIA MIRCEA MIRELA LASUSCHEVICI

Cod FP 53-01, Ver.1

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr.

1 BANATIM 8 P-ŢA N.BĂLCESCU str. 1 Decembrie inters. Cu str.Stan Virdrighin 2 BANATIM 6,8 A.E.M. str. 1 Decembrie inters. Cu str.Stan Virdrighin 3 BANATIM 4,10 A.E.M. str. 1 Decembrie inters. Cu str.Stan Virdrighin 4 BANATIM 4,10 P-ţa Traian str. 1 Decembrie inters. Cu str.Stan Virdrighin 5 DELIBLATA 6,8 P-ŢA N.BĂLCESCU str. 1 Decembrie inters. Cu str. Deliblata 6 DELIBLATA 6,8 BANATIM str. 1 Decembrie inters. Cu str. Deliblata 7 PRINŢUL TURCESC 1 U.M.T. Str. A.Şaguna inters. Cu str.Mihalache Ion 8 PRINŢUL TURCESC 2 P-ŢA TRAIAN Str. A.Şaguna inters. Cu str.Mihalache Ion 9 P-ŢA SARMISEGETUZA 1 U.M.T. Str. A.Şaguna (p-ţa Sarmiseguza) 10 P-ŢA SARMISEGETUZA 2 P-ŢA TRAIAN Str. A.Şaguna (p-ţa Sarmiseguza) 11 P-ŢA GEN.V.ECONOMU 1 U.M.T. P-ŢA GEN.V.ECONOMU 12 GARA TIMIŞOARA EST 1 U.M.T. M.Kogalniceanu (Gara de Est) 13 GARA TIMIŞOARA EST 2 P-ŢA TRAIAN M.Kogalniceanu (Gara de Est) 14 MARTIRILOR 9 A.E.M. B-dul L.Rebreanu inters. cu Calea Martirilor 15 MARTIRILOR 9 DÂMBOVIŢA B-dul L.Rebreanu inters. cu Calea Martirilor 16 B-DUL REGELE CAROL I 2,3,7 P-ŢA MARIA B-dul Regele Carol inters. Cu str. Tinereţii 17 B-DUL REGELE CAROL I 1,8,11 P-ŢA MARIA B-dul Regele Carol inters. Cu str. Tinereţii 18 P-ŢA IOSEFIN 2,3,7 DAMBOVIŢA P-ŢA IOSEFIN 19 P-ŢA LIBERTĂŢII 1,2,4,5,6,10 P-ŢA 700 Str. 9 Mai (P-ţa Libertăţii) 20 MANGALIA 2,3,7 DAMBOVIŢA Str. I.Prayer inters. Cu str. Mangalia 21 MANGALIA 2,3,7 P-ŢA MARIA Str. I.Prayer inters. Cu str. Mangalia 22 CRIZANTEMELOR 2,3,7 DAMBOVIŢA Str. I.Prayer inters. Cu str. Crizantemelor 23 CRIZANTEMELOR 2,3,7 P-ŢA MARIA Str. I.Prayer inters. Cu str. Crizantemelor 24 B-DUL DÂMBOVIŢA 2,3,7 capăt (sosire) B-dul Dâmboviţa inters. cu str. Ion Barac 25 B-DUL DÂMBOVIŢA 9 capăt B-dul Dâmboviţa inters. cu str. Ion Barac 26 BANATUL 7,9 DÂMBOVIŢA B-dul Dâmboviţa inters. cu str.Banatul 27 ARTA TEXTILĂ 9 DÂMBOVIŢA B-dul L.Rebreanu inters. cu Calea Şagului 28 C-TIN BRÂNCOVEANU 9 A.E.M. B-dul L.Rebreanu inters. cu str. Brâncoveanu 29 DRUBETA 9 DÂMBOVIŢA B-dul L.Rebreanu inters. cu str. Drubeta 30 DRUBETA 7 P-ŢA N.Bălcescu Str. Drubeta inters. Cu str. L.Rebreanu 31 MAREŞAL ALEX. AVERESCU 7 CHIŞODEI Str. Drubeta inters. Cu str. Lidia 32 MAREŞAL ALEX. AVERESCU 7 P-ŢA N.Bălcescu Str. Drubeta inters. Cu str. Lidia 33 MUREŞ 7 CHIŞODEI Str. Drubeta inters. Cu str.Mureş 34 MUREŞ 7 P-ŢA N.BĂLCESCU Str. Drubeta inters. Cu str.Mureş 35 MEMORANDULUI 7 DRUBETA Str. Independenţei inters. Cu str. Memorandului 36 MEMORANDULUI 7 P-ŢA N.Bălcescu Str. Independenţei inters. Cu str. Memorandului 37 P-ŢA N. BĂLCESCU 7 str. P-ţa Maria P-ŢA N.Bălcescu 38 PARC DOINA 6,7,8 P-ŢA N.BĂLCESCU Str. Ghe Doja inters. Cu str. Romulus 39 PARC DOINA 6,7,8 P-ŢA SF. MARIA Str. Ghe Doja inters. Cu str. Romulus 40 P-ŢA CRUCII 6,8 BANATIM P-ŢA CRUCII 41 P-ŢA CRUCII 6,8 P-ŢA N.BĂLCESCU P-ŢA CRUCII 42 CLUJ 6,8 BANATIM Str. Cluj inters. cu str. 1 Decembrie 43 SALA OLIMPIA 6,8 BANATIM str. 1 Decembrie inters. Cu aleea F.C. Ripensia 44 3 AUGUST 1919 1,2,4,5,6,10 P-ŢA TRAIAN STR. 3 AUGUST 1919 45 P-ŢA TRAIAN 4,6,10 PRINTUL TURCESC P-ŢA TRAIAN 46 P-ŢA TRAIAN 4,6,10 CENTRU P-ŢA TRAIAN 47 F-CA DE BERE 4,6,10,11 A.E.M. Calea Stan Virdrighin (F-ca de Bere) 48 PREFECTURA 1,2,4,5,6,10 CENTRU STR. 3 AUGUST 1919 (PREFECTURA) 49 P-ŢA BADEA CÎRŢAN 2 P-ŢA TRAIAN B-dul Take Ionescu inters. Cu str. M.Kogalniceanu 50 D.I. MENDELEEV 4,5,10 P-ŢA 700 Str. C.Brediceanu inters. cu D.I.Mendeleev 51 HOTEL CONTINENTAL 1,2,4,5,6,10 P-ŢA TRAIAN Str. Proclamaţia (Hotel Continental) 52 P-ŢA TIMIŞOARA 700 1,2,4,5,6,10 P-ŢA TRAIAN Str. C.Brediceanu (P-ŢA TIMIŞOARA 700) 53 P-ŢA SF. MARIA 1,2,6 CATEDRALA MITROPOLITANA P-ŢA SF. MARIA 54 P-ŢA SF. MARIA 1,2,6 GARA NORD P-ŢA SF. MARIA 55 CALEA CIRCUMVALAŢIUNII 4,5,10 P-ŢA 700 Str. C.Brediceanu inters. cu C.Circumvalaţiunii 56 CHIŞODEI 7 DÂMBOVIŢA Str. Drubeta inters. Cu str. V.Hugo 57 P-ŢA IOSEFIN 2,3,7 P-ŢA MARIA P-ŢA IOSEFIN 58 P-ŢA GEN.V.ECONOMU 2 P-ŢA TRAIAN P-ŢA GEN.V.ECONOMU

Pt. ŞEF BIROU, ÎNTOCMIT, ADRIAN COLOJOARĂ VIOREL FLOREA

REFUGII PENTRU CĂLĂTORI

LOCAŢIENR. CRT. DENUMIRE STATIE LINIA SENS SPRE