keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 51/13.02.2015 privind includerea poetului, prozatorului şi traducătorului Anghel Dumbrăveanu pe lista personalităţilor din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132/24.03.2009 - privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 51/13.02.2015
privind includerea poetului, prozatorului şi traducătorului Anghel Dumbrăveanu pe lista personalităţilor din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132/24.03.2009 - privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 2387/29.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2013 - 035531/09.12.2013 a dnei Paulina Dumbrăveanu;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 132/24.03.2009 - privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(6), lit. a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132/ 24.03.2009 - privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor, astfel:
- includerea poetului, prozatorului şi traducătorului Anghel Dumbrăveanu (1933 - 2013) pe lista personalităţilor din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132/24.03.2009 şi amplasarea bustului acestuia pe Aleea Personalităţilor din Parcul Central din Timişoara.

Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 132/ 24.03.2009 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Solicitare_Anghel_Dumbraveanu.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara S-a înregistrat cu nu! Directia Comunicare mărul ŞC2013-035531 din 09.12.2013 SCO1 Corespondenta Primar Am preluat de la PAULINA DUMBRAVEANU Cu adresa: Timişoara, Str. E UNGUREANU nr.3 sc.b ap.3 Total 1 file Termen de rezolvare: 08.01.2014 Termen direcţie: 24.12.2013 Obs. SOL CREARE BUST- ANGHEL DUMBRAVEANU la 09.12.2013 Consilier/Befereni Valeria Arnautu

Mult stimate Domnule Primar al Municipiului Timişoara NICOLAE ROBU, Subsemnata Paulina DUMBRĂVEANU, domiciliată în Timișoara, str.E.Ungureanu nr.3, sc.B, ap.3, în calitate de soţie a lui Anghel Dumbrăveanu, acum defunct, scriitor de certă valoare și Cetăţean de Onoare al municipiului Timisoara, vă rog, alături de Asociaţia Scriitorilor din Timișoara, să aveţi în vedere crearea unui bust al scriitorului Anghel Dumbrăveanu, care să fie amplasat într-un spaţiu adecvat. El a iubit cu patimă acest oraș pe care l-a topit în poemele sale, l-a slujit și l-a cinstit prin creaţia sa timp de aproape 60 de ani. A dus cu sine în toată țara și peste fruntariile ei numele orașului drag prin numeroasele publicații și traduceri. S-a remarcat ca unul dintre scriitorii de frunte, de primă mărime ai Banatului și ai țării, înscriindu-se în circuitul literaturii române și impunându-se ca scriitor și cetățean al urbei, fiind mereu prezent în viaţa culturală a orașului, iar timp de 22 de ani a condus cu tact și pricepere Asociaţia Scriitorilor din Timişoara, fiind profund implicat în toate rânduielile ei. A lăsat literaturii române un raft de cărţi (peste 50), unele traduse în mai multe limbi de circulație internaţională, semn al valorii, ceea ce i-a adus numeroase premii naționale și internaționale, ca meritată răsplată a muncii și creației sale. Ne-ar onora dacă propunerea pentru efectuarea bustului ar veni chiar din partea Dumneavoastră, legându-și astfel numele de al Domniei Voastre, așa cum numele Papei a rărnas în istorie legat de al lui Michelangelo și de Capela Sixtină. Sculptorul Aurel Ardeleanu sugera, într-o discuție cu scriitori și artiști plastici, amplasarea bustului lui Anghel Dumbrăveanu lângă cel al lui Eminescu de lângă Filarmonică, deschizându-se astfel o acoladă în jurul poetului nepereche, care ar ține” astfel companie solitudinii marelui poet și i-ar onora și pe noii veniţi — numai scriitori. Este o sugestie, dar rămâne la latitudinea dvs. locul amplasării. Sculptorul Aurel Ardeleanu s-a declarat onorat dacă i s-ar încredința lucrarea, deoarece l-a cunoscut bine pe poet, i-a fost prieten și colaborator la reviste, îl cunoaște și îl simte și cu sufletul și ar putea realiza o operă de valoare. Vă mulțuim.anticipat pentru solicitudine și pentru preţuirea și omagierea Paulina DUMBRĂ EANU LEI i _ E Tel.: 0356/176239 9) xl 0770/474.873 scriitorului.

Atasament: Referat.pdf

FO53-01 VER2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2015 – 2387-29.01.2015

APROBAT

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind completarea Anexei nr.1 a HCL 132 din 24.03.2009 privind conferirea unei identităţi

culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin crearea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor

Prin HCL nr. 132 din 24.03.2009 a fost aprobată realizarea în Parcul Central al Municipiului Timişoara, a unei Alei a Personalităţilor. În anexa aferentă Hotărârii Consiliului Local amintită mai sus, au fost cuprinse personalităţi ale municipiului care, în decursul timpului, au adăugat valoare Timişoarei prin contribuţia lor în diferite domenii de activitate: pictură, sculptură, muzică, literatură, inginerie, arhitectură, medicină. La iniţiativa doamnei Paulina Dumbrăveanu şi având în vedere adresa cu nr. SC2013 – 035531/09.12.2013 a numitei doamne, solicităm modificarea Anexei nr.1 din HCL nr. 132 din 24.03.2009 prin amplasarea pe Aleea Personalităţilor a bustului scriitorului Anghel Dumbrăveanu. Poet, prozator şi traducător, Anghel Dumbrăveanu (1933 – 2013) s-a născut la 21 nov. 1933 în comuna Dobroteasa, judetul Olt. A absolvit Şcoala Pedagogică din Timişoara şi Facultatea de Filologie, secţia limba şi literatura română a Universității din Timişoara. Din 1953 a lucrat ca redactor la Scrisul bănăţean devenită revista Orizont, unde a fost secretar general de redacţie şi redactor-şef adjunct până în anul 1990. A fost secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Banat Timişoara şi din anul 1972 a făcut parte din Consiliul de conducere al Uniunii Scriitorilor. Volumul său de debut ca poet se intitulează Fluviile visează oceanul(1961). Odată cu apariţiile: Iluminările mării din 1967 şi Oase de corăbii din 1968 se fixează pe făgaşul unei lirici elevate, singulare, atentă la amănuntul de viaţă diurnă şi totodată la ceea ce este etern, durabil, general uman. Cu vocaţia călătoriilor şi a prieteniilor literare, a fost tradus în multe limbi străine, a tradus la rându-i din importanţi poeţi contemporani ai Europei, iar impresiile din călătorii de pe străine meleaguri şi-au făcut loc în prozele sale. A lăsat literaturii române peste 50 de volume de beletristică, unele traduse în mai multe limbi de circulaţie internatională, semn al valorii sale, ceea ce i-a adus numeroase premii naţionale şi internationale, ca meritată răsplată a municii şi creaţiei sale. A fost distins cu Premiul revista Orizont şi Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru poezie, Marele Premiu al Festivalului Internaţional Nichita Stănescu şi Premiul Internaţional de Poezie Rozeta de la Bela Voda din Kruşevăţ-Iugoslavia şi, de asemenea, în semn de preţuire şi de recunoaştere a valorii sale, i-a fost acordat titlul de Ceţăţean de onoare al Municipiului Timişoara.

FO53-01 VER2

Prin urmare,

PROPUNEM:

aprobarea completării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 24.03.2009 privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin crearea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor, astfel: includerea poetului, prozatorului şi traducătorului, Anghel Dumbrăveanu (1933 – 2013) pe lista personalităţilor din Anexa nr. 1 Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 24.03.2009 şi amplasarea bustului acestuia pe Aleea Personalităţilor din Parcul Central din Timişoara;

toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 132 din 24.03.2009 privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin crearea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor, rămân neschimbate.

Viceprimar Secretar Dan Diaconu Ioan Cojocari Director Directia Comunicare

Alina Pintile Intocmit, Monica Sava Avizat juridic,