keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 514/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin"

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 514/25.11.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-25696/11.11.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico Economice nr. 5/11.11.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modirficată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin", potrivit proiectului P49/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului ControlIntern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2008-

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Plopi, pe străzile Repin, Plopului, Parcului, Rotundă, Canal Bega.

Această deficienţă impune realizarea unor reţele de alimentare cu apă pe străzile Plopului, Parcului, Repin, Rotundă si Canal Bega şi canalizare pe străzile Repin, Plopului , Parcului şi Rotundă.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele apă-canal – Plopi zona Repin ” este estimată la 1.479.526 lei (cu TVA), respectiv 405.579 Euro (1 EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă- canal Plopi -zona Repin” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 49/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă canal Plopi – zona Repin ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 1.479.526 lei / 405.579 EURO Construcţii-montaj : 1.276.698 lei / 349.976 EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 1.479.526 lei / 405.579 EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Apă L = 1496 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD -Debit transportat Q = 14 dmc / sec -Canal L = 923 m, De 315 x 9,2 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 48 dmc/sec

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : CC Ex:1