keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 468/20.12.2010 privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente unor obiective de investitii in domeniul apa-canal

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 468/20.12.2010
privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente unor obiective de investitii in domeniul apa-canal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-28913/03.12.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 558/16.12.2008 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Extinderi reţele apa Ghiroda";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 512/25.11.2008 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extinderi reţele apă-canal Mehala zona Mesteacănului;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 511/25.11.2008- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extindere reţele apă-canal Plopi - zona Martir Ioan Tănase";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 509/25.11.2008 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extindere reţele canal Plopi zona Parâng;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 513/25.11.2008 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extinderi Reţele apă- canal - zona Blaşcovici";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 514/25.11.2008 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extinderi reţele apă-canal- Plopi zona Repin" ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 237/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extinderi reţele apă- canal- Ciarda Roşie- zona Chevereşului";
În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa 4 din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. b) şi c) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii Devizelor Generale pentru următoarele obiective de investitii din domeniul apa canal, astfel:

Denumire obiective de investitii Valoare totala deviz general aprobată
(fara TVA)
- lei - Valoare totala deviz general actualizată
(fara TVA)
- lei -
Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 615.819 717.378
Extindere retele apă canal Mehala zona Mesteacănului 956.775 1.075.743
Extindere retele apă canal Plopi zona M.I.Tănase 951.969 1.011.385
Extindere retele canal Plopi zona Parang 1.212.208 1.404.742
Extinderi retele apă - canal zona Blaşcovici 883.151 1.037.386
Extindere retele apă - canal Plopi zona Repin 1.243.299 1.734.439
Extindere retele apă - canal Ciarda Rosie zona Cheveresului 873.814 1.289.748

Devizele Generale Actualizate aferente obiectivelor de investiţii mai sus menţionate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA TEHNICA SC 2010-28913/03.12.2010

R E F E R A T privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente

unor obiective de investitii în domeniul apă - canal

Prin HCL 558/16.12.2008, HCL 512/25.11.2008, HCL 511/25.11.2008, HCL 509/25.11.2008, HCL 513/25.11.2008, HCL 514/25.11.2008, HCL237/22.04.2008 s-au aprobat în Consiliul Local Devizele Generale pentru următoarele obiective de investiţii :

«Extinderi retele canal Fratelia zona Cercului », având o valoare de 732.825 lei (cu TVA); «Extinderi retele apă canal Mehala zona Mesteacănului»,având o valoare de 1.138.562 lei (cu TVA);

«Extinderi retele apă canal Plopi zona M.I.Tănase» având o valoare de 1.132.843 lei (cu TVA); «Extinderi retele canal Plopi zona Parang», având o valoare de 1.442.528 lei (cu TVA); «Extinderi retele apă – canal zona Blaşcovici», având o valoare de 1.050.950 lei (cu TVA); «Extinderi retele apă - canal Plopi zona Repin», având o valoare de 1.479.526 lei (cu TVA); «Extinderi retele apă - canal Ciarda Rosie zona Cheveresului», având o valoare de 1.039.842 lei (cu TVA);

Cetăţenii din cartierele Plopi, Mehala, Blaşcovici, Steaua-Fratelia, Ciarda Rosie prin reprezentanţii lor din cadrul Consiliilor Consultative de Cartier, au solicitat în numeroase rânduri să analizăm posibilitatea ca, odată cu realizarea reţelelor de apă şi de canalizare pe străzile cuprinse în investiţiile mai sus menţionate (21 străzi), să executăm parţial şi racordurile la canal şi branşamentele la apă din conducta principală până la limita de proprietate.

Conform Ordinului ANRSC nr. 88/2007, articolul 138, alin. 3 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă si de canalizare : « racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia ».

Prin executarea racordurilor parţiale la reţeaua de canalizare şi a branşamentelor la reţeaua de apă într-un mod unitar de către Primăria Municipiului Timişoara, există garanţia executării unor lucrări de calitate care va permite o administrare corespunzătoare în viitor de către operatorul serviciului de apă-canal, respectiv SC AQUATIM SA.

Lucrările suplimentare presupun realizarea unui număr de 207 branşamente apă, 354 racorduri la canal, 453 ml reţea de apă şi 682 ml reţea de canal.

Având în vedere cele mai sus menţionate propunem, aprobarea actualizării devizelor generale ale obiectelor de investiţii, astfel:

Denumire obiective de investitii Valoare totala deviz general

aprobată (fara TVA)

- lei -

Valoare totala deviz general

actualizată (fara TVA)

- lei - Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 615.819 717.378 Extindere retele apă canal Mehala zona Mesteacănului 956.775 1.075.743 Extindere retele apă canal Plopi zona M.I.Tănase 951.969 1.011.385 Extindere retele canal Plopi zona Parang 1.212.208 1.404.742 Extinderi retele apă – canal zona Blaşcovici 883.151 1.037.386 Extindere retele apă - canal Plopi zona Repin 1.243.299 1.734.439 Extindere retele apă - canal Ciarda Rosie zona Cheveresului 873.814 1.289.748 Anexăm alăturat devizele generale actualizate aferente obiectivelor de investiţii mai sus menţionate. VICEPRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SORIN GRINDEANU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, MARIUS ONEŢIU MIRELA LASUSCHIEVICI Red, / Dact. C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1