keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 513/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Blaşcovici"

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 513/25.11.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Blaşcovici"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-25702/11.11.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere şi avizul Comisiei Tehnico Economice nr. 7/11.11.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Blaşcovici", potrivit proiectului P52/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2008-

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Blaşcovici pe străzile Taborului, Umbrei, Semicerc şi Amzei. Această deficienţă impune realizarea unor reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe strazile Taborului şi Amzei şi reţea de canalizare pe străzile Umbrei şi Semicerc.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele apă-canal zona Blaşcovici ” este estimată la 1.050.950 lei lei (cu TVA), respectiv 288.095 Euro (1 EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă- canal zona Blaşcovici ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 52/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : CC ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă canal zona Blaşcovici ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 1.050.950 lei / 288.095 EURO Construcţii-montaj : 911.927 lei / 249.983 EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 1.050.950 lei / 288.095 EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Apă L = 496m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD -Debit transportat Q = 12 dmc / sec -Canal L = 135 m, De 315 x 7,7 mm din tuburi PVC cu mufă L = 640 m, De 400 x 9,8 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 51 dmc/sec Q = 89 dmc/sec

DIRECTOR DIRECTIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : CC Ex:1