keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 509/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng"

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 509/25.11.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-25698/11.11.2008- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico Economice nr. 2/11.11.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE
Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng", potrivit proiectului P51/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA-_canal.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 1.442.528 lei / 395.436 EURO Construcţii-montaj : 1.244.086 lei / 341.034 EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 1.442.528 lei / 395.436 EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Canal L = 1530 m, De 315 x 9,2 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 48 dmc/sec

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. :CC Ex:1

Atasament: REFERAT_-_Plopi.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2008-

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Plopi pe străzile Parâng şi Martir Nicolae Lăcătuş. Această deficienţă impune realizarea unor reţele de canalizare pe aceste străzi.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng ” este estimată la 1.442.528 lei (cu TVA), respectiv 395.436 Euro (1 EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 51/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : CC; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1