keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 509/20.11.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’

20.11.2015

Hotararea Consiliului Local 509/20.11.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-30818/20.11.2015 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturileomului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.470/30.10.2015 privind infiintarea Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’;
In baza prevederilor art. 191 alin (2) Cod Civil;
În baza prevederilor art.18^1 alin.(1) lit a), art.21 alin.(1) lit b), art.22 alin.(1) si (2), art.29 alin.(1) si (2), art.30, art.67 alin.(1), (2) lit.c), alin.(3) lit.a), c) si d), art.69 alin.(1), (4) şi (5)din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.1, art.3, art.5 alin (2), art.36 alin.(2) lit.a) si d), alin (3) pct.b) si alin.6 lit.a) pct.6, art.115 alin.1 lit b) din Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ in valoare de 2.934,50 mii lei , aferent functionarii clubului, pentru perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pana la data de 31.12.2015, potrivit Anexei nr.1, compusa dintr-o singura fila, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Distribuirea sumelor alocate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara cade in sarcina Sport Club Municipal Timisoara, potrivit hotararilor Consiliului de Administratie al clubului, care va raspunde de modul de utilizare a sumelor alocate in conformitate cu scopul si obiectivele acestuia si prevederile legale.

Art. 3: Se aproba contractul de comodat pentru spatiul sediului Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’, situat in Timisoara, Aleea FC Ripensia, nr.11(Sala Sporturilor’’Constantin Jude’’) , potrivit Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Se inlocuiesc reprezentantii Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Sport Club Municipal Timisoara, respectiv dl.Ciprian Jichici si dl. Radu Toanca, cu urmatorii: dl. IOAN MATEESCU ŞI dl. GRIGORE GRIGOROIU.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Biroul Sport -Cultura, Directia Economica din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara si Sport Club Municipal Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Sport- Cultura;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Sport Club Municipal Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2015-______________/_______2015

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club

Municipal Timisoara’’

Prin H.C.LM.T.nr.470/30.10.2015 a fost aprobata infiintarea Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’, instituţie publica în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public. Scopul clubului sportiv îl constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului Timisoara,selectia continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne si internationale, precum si organizarea de competiţii şi evenimente sportive. Totodata, prin aceeasi hotarare de consiliu local s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare, Organigrama si Statul de functii ale Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ si s-au numit in Consiliul de administratie al clubului, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timisoara si al Primarului Municipiului Timisoara.Sediul Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ a fost aprobat in Timisoara, Aleea FC Ripensia,nr.11( Sala Sporturilor’’Constantin Jude’’).

Infiintarea si functionarea cluburilor sportive este reglementata prin acte normative. Astfel , Legea nr. 69/ 2000 a educatiei fizice si sportului prevede necesitatea si modul de implicare a autoritatii publice locale in dezvoltarea generala a activitatii sportive, si in special a sportului de performanta, prin prisma interesului public local si national. - Prin hotărâre a consiliului local, se pot repartiza sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii instituţiilor cu specific sportiv din subordinea sa; -În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociaţii de drept privat sau instituţii de drept public, constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive. - Pentru scopurile şi în condiţiile stabilite prin lege pot funcţiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate în subordinea organelor administraţiei publice centrale, locale sau în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat. -Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii, elaborate conform legii. -Veniturile, indiferent de sursa, şi cheltuielile de orice natura ale oricărei structuri sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu. Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz: a) venituri proprii;b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

administraţiei publice centrale sau locale pentru finanţarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică; c) alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administraţiei publice centrale şi locale;d) alte surse. - Bugetul anual al structurilor sportive de drept public se aprobă de organele administraţiei publice locale în subordinea cărora se află. -Veniturile obţinute din activităţile structurilor sportive de drept public se gestionează şi se utilizează la nivelul structurilor sportive respective, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

De-asemenea, Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, prevede ca:

- Autonomia locală da dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

-Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, sa aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenta altor autorităţi publice. - Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: -atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

- atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; -aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul

de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

- asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul.

Avand in vedere cele mentionate, este necesar ca dupa aprobarea infiintarii clubului sportiv sa fie aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ aferent functionarii clubului, pentru perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pana la data de 31.12.2015.

Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie al clubului.Totodata,Consiliul de Administratie a aprobat si Normele financiare referitoare la categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive a Sport Club Municipal Timisoara.

Sursa de finantare pentru Bugetul clubului este asigurata din bugetul local cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie", fiind disponibila suma de 569.000 lei déjà alocata si care se va suplimenta pana la valoarea necesara, prin rectificare de buget.

Tinand cont de expunerea de motive prezentata, propunem proiectul de hotarare prin care sa se aprobe:

COD FO 53 – 01 ver.1 .

3

-Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ pe anul 2015, potrivit Anexei nr.1;.

Distribuirea sumelor alocate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara cade in sarcina Sport Club Municipal Timisoara, potrivit hotararilor Consiliului de Administratie al clubului, care va raspunde de modul de utilizare a sumelor alocate in conformitate cu scopul si obiectivele acestuia si prevederile legale.

- Contractul de comodat pentru spatiul sediului Clubului Sportiv ’’ Sport Club

Municipal Timisoara’’, situat in Timisoara, Aleea FC Ripensia, nr.11(Sala Sporturilor’’Constantin Jude’’), potrivit Anexei nr.2.

. Drept pentru care inaintam prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de

venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Directia Economica, Biroul Sport-Cultura, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Director Sport Club Municipal Timisoara, Radu Toanca Avizat Juridic,

Daniela Ştefan

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa nr.2 la HCLMT .nr.____ CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ – COMODAT

nr……… data………….. I PĂRŢILE CONTRACTANTE Art.1.

1.1 Municipiul Timisoara, cu sediul in Timisoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1, judeţul Timiş, cod poştal 300030, cod de înregistrare fiscală nr. ......, titular al contului nr. ………………., deschis la…………………, reprezentat de domnul Nicolae Robu, având calitatea de Primar şi în calitate de COMODANT, pe de o parte şi

Clubul Sportiv ‘’Sport Club Municipal Timisoara’’, infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.470/30.10.2015,ca institutie publica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara , club sportiv de drept public, cu personalitate juridica, reprezentat prin Consiliul de Administratie, în calitate de COMODATAR. au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă (comodat):

II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2.(1) Obiectul contractului îl constituie cedarea de COMODANT către COMODATAR, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a următorului bun, pentru desfăşurarea activităţii clubului sportiv: un spaţiu în suprafaţă de 89,96 mp, compus din birouri in suprafata de 73,80 mp si un grup social in suprafata de 16,16 mp , din cadrul imobilului situat in municipiul Timisoara, Aleea FC Ripensia nr.11(CF nr.416905, nr. CF vechi 19274, nr.top 9146/2/2/1/1/1). (2) Predarea-primirea bunului se va consemna în procesul verbal de predare-primire incheiat intre COMODANT si COMODATAR.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.(1)Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând cu data infiintarii Clubul Sportiv ‘’Sport Club Municipal Timisoara’’. La expirarea termenului prevăzut, părţile pot conveni să prelungească contractul printr-un act adiţional.

IV. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII Art.4. Drepturile COMODANTULUI sunt următoarele: a) să rezilieze contractul, în cazul în care COMODATARUL nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract; b) să denunţe în mod unilateral contractul de comodat, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local; c) COMODANTUL are dreptul să inspecteze spaţiul prevăzut la Art.2, precum şi modul în care COMODATARUL îşi respectă obligaţiile asumate prin contract.

2

Art.5. Obligaţiile COMODANTULUI sunt următoarele: a) să predea spre folosinţă COMODATARULUI bunul menţionat la Art. 2 din prezentul contract, pe bază de proces-verbal de predare –primire; b) să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale bunului. c) să nu-l împiedice pe COMODATAR să folosească bunul, pe toată durata contractului; d) să suporte cheltuielile necesare folosinţei acestuia, respectiv pentru utilitati privind energia termica, energia electrica, apa-canal, gaz metan, servicii salubrizare si altele. Art. 6. Drepturile COMODATARULUI sunt următoarele: a) să i se asigure de către comodant folosinţa bunului pe toată durata contractului; b) să solicite repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale bunului. Art. 7. Obligaţiile COMODATARULUI sunt următoarele: a) să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia; b) să folosească spaţiul prevăzut la Art.2 potrivit destinaţiei sale, respectiv pentru desfăşurarea activităţii clubului sportiv; c) să nu transmită folosinţa spaţiului asupra altei persoane - indiferent cu titlu oneros (locaţiune) sau cu titlu gratuit (comodat); d) să solicite acordul scris al COMODANTULUI pentru efectuarea oricăror modificări asupra spaţiului prevăzut la art.2; e) să repare bunul în ipoteza în care acesta a fost avariat, dacă nu dovedeşte că avarierea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa; f) să restituie spaţiul la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract. Eventualele investiţii sau îmbunătăţiri efectuate de COMODATAR în perioada de derulare a contractului nu pot fi ridicate, iar contravaloarea lor nu poate fi solicitată.

V. RISCURI

Art. 8. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri: a) întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale; b) folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul contract; c) dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat, atunci când exista pericolul distrugerii acestuia.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9. Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: a) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract; b) la expirarea duratei stabilite în contract, daca părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii; c) prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către COMODATAR; d) prin desfiinţarea clubului sportiv; e) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de catre comodant, cu un preaviz de 30 de zile.

3

f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului sau în cazul imposibilităţii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

VII. FORŢA MAJORĂ ART. 10. Forţa majoră dovedită în condiţiile legii apără de răspundere partea care o invocă. VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

Art. 12. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. Art. 13. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

VIII. LITIGII

Art. 14. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. Art. 15. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 16. Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile legale în vigoare. Art. 17. Prezentul contract s-a încheiat în 4 (patru) exemplare originale, câte 2 (două) pentru fiecare parte. COMODANT COMODATAR Primar, Sport Club Municipal Timisoara, Nicolae Robu Director, Director Economic, Smaranda Haracicu Radu Toanca Biroul Sport-Cultura, Mihai Costa Serviciul Juridic, Daniela Stefan

Atasament: Anexa_1.pdf

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMISOARA pe anul 2015 ( noiembrie-decembrie)

buget aprobat trim IV

B 1 2

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84) CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 2.934,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 40,00

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 10.01 33,00

Salarii de baza 10.01.01 33,00 Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03 7,00 Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01 5,00 Contributii de asigurări de somaj

10.03.02 0,20 Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03 1,70 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04 0,10 20 2.894,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.938,00 Furnituri de birou 20.01.01 5,00 Transport 20.01.07 30,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.888,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la

Credite bugetare

Cod indicator Credite de

angajament

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

A

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Anexa nr.1 la HCLMT nr. mii lei

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 260,00 Hrana pentru oameni 20.03.01 260,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 90 Medicamente 20.04.01 71 Materiale sanitare 20.04.02 19

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 5 Alte obiecte de inventar 20.05.30 5

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 300 Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 290 Deplasari în străinătate 20.06.02 10

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30) 20.30 301,5 Reclama si publicitate 20.30.01 40 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0 Chirii 20.30.04 85 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 176,5

Conducătorul instituţiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Toanca Radu

[Page]1