keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 48/27.02.2007 privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2007

27.02.2007

Hotararea Consiliului Local 48/27.02.2007
privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 1739/29.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achitarea de către Municipiul Timişoara a taxei de membru al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2007.

Art. 2: Se alocă din bugetul local suma de 7.723 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi suma de 100 euro pentru comisioane necesare transferului bancar.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Eurocities.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ PRIMAR SC2007 – 1739/29.01.2007 GHEORGHE CIUHANDU REFERAT cu privire la aprobarea achitării taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2007 Eurocities este o organizaţie neguvernamentală europeană, cu sediul la Bruxelles, formată din 95 de oraşe metropolă, care provin din 26 de state europene. Eurocities facilitează cooperarea şi diversele schimburi între oraşele membre, promovează proiecte europene transnaţionale - facilitând coordonarea şi asigurând acces la finanţare europeană - cu o problematică vastă, pe teme economice, sociale, culturale, de mediu etc., de interes pentru oraşe şi face lobby pe lângă instituţiile Uniunii Europene şi guvernele naţionale pentru influenţarea politicilor care afectează oraşele. Municipiul Timişoara a aderat la reţeaua Eurocities, în calitate de membru asociat, în anul 2000. Menţionăm că, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, la data de 1 ianuarie 2007, Municipiul Timişoara a devenit membru cu drepturi depline al reţelei Eurocities. Datorită acestui fapt taxa de membru va creşte în 3 etape - de la 3.955 euro în anul 2006, după cum urmează: - la 7.723 euro, în 2007; - la aproximativ 12.000 euro, în 2008; - aproximativ 16.000 euro, în 2009 (taxa pe care o plătesc în prezent celelalte oraşe membre). Ca urmare a scrisorii de înştiinţare şi a facturii nr. 2007/108 din 15.01.2006, emise de Eurocities, solicităm alocarea sumei de 7.723 euro pentru achitarea de către Municipiul Timişoara a taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2007. De asemenea, solicităm aprobarea sumei de 100 euro pentru comisioanele necesare transferului bancar. Anexăm: - o copie a scrisorii de înştiinţare, însoţită de traducere - o copie a facturii, însoţită de traducere

Întocmit Arh. Aurelia Junie Diana Donawell Şef Serviciu Consilier Verificat Ec. Adrian Bodo Director Direcţia Economică

Avizat Juridic Cons. jur. Mirela Lasuschevici

Red. 2 ex. D.D.