keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 116/31.03.2017 privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru microbuzul Opel Vivaro înmatriculat cu nr. TM 43 SPC

31.03.2017

Hotararea Consiliului Local 116/31.03.2017
privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru microbuzul Opel Vivaro înmatriculat cu nr. TM 43 SPC


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 130/21.03.2017 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărarea Consiliului Local nr. 48/03.08.2016 - privind reorganizarea Serviciului Public Creşe Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, completată şi modificată cu Legea 258 din 03.11.2015, unităţile administrativ teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul ordonanţei prin hotărâre de consiliu local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă consumul lunar de carburanţi în limita maximă de 200 de litri/lună pentru microbuzul Opel Vivaro înmatriculat cu nr. TM 43 SPC.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviviul Public Creşe Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport Cultură;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei de Prestări Servicii Timiş;
- Serviciului Public Creşe.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae ROBU CONSILIUL LOCAL SERVICIUL PUBLIC CREŞE NR.: 130/21.03.2017

REFERAT

privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru microbuzul Opel Vivaro înmatriculat cu nr. TM 43 SPC

Prin Hotărarea Consiliului Local nr. 48/03.08.2016 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Creşe Timişoara ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/25.01.2017 s-a aprobat transmiterea dreptului de administrare a microbuzului Opel Vivaro, cu numărul de înmatriculare TM 43 SPC, Serviciului Public Crese.

Serviciului are in administrare următoarele creşe: Creşa Făt Frumos cu cele două puncte de lucru din str. Mureş nr. 6 şi str. Muzicescu nr. 9, Creşa Cosânzeana cu patru puncte de lucru str. Irlanda nr. 53, str. Suceava nr. 13, str. Brânduşei nr. 15 şi str. Stegarilor nr. 2, Creşa Harap Alb cu două puncte de lucru str. Narciselor nr. 5 şi str. Semenic nr. 8, Creşa Sânzâiana cu două puncte de lucru str. Vasile Lupu nr. 29 şi str. Leonard nr. 13, Creşa Zâna Zorilor cu două puncte de lucru str. Retezat nr. 1 şi str. Versului nr. 2 si Creşa Luceafărul cu un punct de lucru str. Drăgăşani nr.1.

Microbuzul propus în dotarea Serviciul Public Creşe Timişoara va fi folosit în deplasările necesare realizării activităţilor şi acţiunilor instituţionale, complexe, redate mai jos cu titlu exemplificativ: - deplasări la bunurile şi imobilele aflate în patrimoniul Serviciul Public Creşe, în scopul verificării funcţionalităţii acestora ori a solicitărilor primite din partea personalului subordonat cu privire la necesitatea şi oportunitatea executării unor lucrări, reparaţii curente, aprovizionare; - deplasări la punctele de lucru pentru controlul disciplinei în domeniul Securitaţii şi Sănătăţii la locul de muncă şi soluţionarea sesizărilor; - alte deplasări, potrivit specificului de activitate al Serviciul Public Creşe Timişoara.

Conform specificațiilor tehnice ale autovehiculului tipul motorului este 1.9 DTI 9 (101CP) cu capacitatea cilindrică de 1870 centimetri cubi. Consumul de combustibil în mediul urban este estimat la 9.3l/100 km la care se aplică, penru lunile aprilie-septembrie, coeficientul de climă de 1,1%.

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 5 din Ordonanţa nr 80/2001, completată şi modificată cu Legea 258 din 3.11.2015, unităţile administrativ teritoariale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul ordonanţei prin hotărâre de consiliu local

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe normativul propriu privind consumul lunar de carburanţi în limita maximă de 200 de litri/lună pentru microbuzul Opel Vivaro, înmatriculat cu nr. TM 43 SPC.

DIRECTOR EXECUTIV Floarea ZARVA SERVICIUL JURIDIC Alin STOICA BIROUL FINANCIAR Roxana CRĂCIUNESCU ÎNTOCMIT Ramona CRIȘAN AVIZAT JURIDIC Patricia CHELBU-GOJE