keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 481/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare Bv. 16 DECEMBRIE 1989 - TIMIŞOARA"

23.05.2000

Hotararea Consiliului Local 481/23.05.2000
privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare Bv. 16 DECEMBRIE 1989 - TIMIŞOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SCO-5821/21.04.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale , modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(c) (e), (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "
Modernizare Bv. 16 DECEMBRIE 1989 - Timişoara" în valoare de 6.720.000 mii
lei, conform Proiectului nr. DP-305-2000 întocmit de S.C. DRUM PROIECT
S.R.L.Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local,
Cap.63.02.02 "Întreţinerea şi repararea străzilor", subcap. B "Lucrări noi".

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza