keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 196/16.09.2003 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie " Modernizare Bulevardul 16 Decembrie 1989"

16.09.2003

Hotararea Consiliului Local 196/16.09.2003
privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie " Modernizare Bulevardul 16 Decembrie 1989"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 -14504/20.08.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.481/23.05.2000 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizare Bv. 16 Decembrie 1989" Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f) şi (l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie " Modernizare Bv. 16 Decembrie 1989" de la valoarea de 6.720.000 mii lei la valoarea de 10.712.055 mii lei reprezentând 290.999 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
MARIUS TEODORESCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI