keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 47/17.03.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dezvoltarea retelelor de alimentare si distributie cu gaze naturale in zone mari de locuinte din Municipiul Timisoara" Zona CentruParisBrediceanu

17.03.1998

Hotararea Consiliului Local 47/17.03.1998
privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dezvoltarea retelelor de alimentare si distributie cu gaze naturale in zone mari de locuinte din Municipiul Timisoara" Zona CentruParisBrediceanu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0981422/05.02.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice;
Avand in vedere prevederile prevazute in Anexa nr. 17 si 18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.20 lit.(c),(e), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art.28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate "Dezvoltarea retelelor de alimentare
si distributie cu gaze naturale in zone mari de locuinte din Municipiul
Timisoara" , Zona CentruParisBrediceanu, conform documentatiei care se
anexeaza.

Art.2: Finantarea obiectivului se face in proportie de 75% din fondurile
bugetului de stat si 25% din surse proprii.

Art.3:Cuaducerea laindeplinire aprezenteihotarari se incredinteaza Directia
Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei RelatiiComunicare;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza