keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 152/12.06.2001 privind aprobarea obiectivului de investiţie " Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Timişoara, Zona Centru- Paris-Brediceanu"

12.06.2001

Hotararea Consiliului Local 152/12.06.2001
privind aprobarea obiectivului de investiţie " Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Timişoara, Zona Centru- Paris-Brediceanu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-4085/15.03.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.47/1998 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dezvoltarea reţelelor de alimentare şi distribuţie cu gaze naturale în Zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara - Zona Centru-Paris-Brediceanu";
Având în vedere Protocolul de colaborare nr.SC2000-10744/04.08.2000 încheiat între Asociaţia Proprietarilor de imobile din Zona Centru-Paris-Brediceanu şi Primăria Municipiului Timişoara;
Având în vedere Actul de donaţie al Asociaţiei Proprietarilor de Imobile din Zona Centru-Paris-Brediceanu;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă obiectivul de investiţie " Dezvoltarea Reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara, Zona Centru-Paris-Brediceanu".
Art.2: Finanţarea lucrărilor pentru obiectivul prevăzut la art.1 se face în proporţie de 70% din bugetul local şi 30% din resurse financiare puse la dispoziţie de Asociaţia Proprietarilor de Imobile din Zona Centru-Paris-Brediceanu.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Asociaţiei Proprietarilor de Imobile din Zona Centru- Paris- Brediceanu;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI