keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 474/25.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

25.09.2018

Hotararea Consiliului Local 474/25.09.2018
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-22124/24.09.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-22124/24.09.2018 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.09.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 22124/24.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest, Direcţia de Urbanism si Dezvoltare Urbană, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu, Direcţia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2018 - ………………………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2018

Proiect de hotărâre privind Aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Timișoara Având în vedere:

- Adresa cu nr. 16530/17.09.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică influențele respectiv modificarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume defalcate din TVA : - diminuarea cu 888 mii lei a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu CES integrați în învățământul de masă pe trim. IV (11.02.02); - suplimentarea cu 6.623 mii lei a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06). - Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1, respectiv art. 49, alin. 12 şi alin.13; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b. Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018 și supun dezbaterii Consiliului Local documentația aferentă.

PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2018 – .............................................

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timişoara pe anul 2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2018 – ......................................... a Primarului Municipiului Timișoara;

- Adresa cu nr. 16530/17.09.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică influențele respectiv modificarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume defalcate din TVA : - diminuarea cu 888 mii lei a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu CES integrați în învățământul de masă pe trim. IV (11.02.02); - suplimentarea cu 6.623 mii lei a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06).;

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b; Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Buget Local” astfel: Capitolul Suma

(mii lei) 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor copiilor cu CES integrati in invatamantul de masa

-888,00

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

+6.623,00

Capitolul Suma repartizată

(mii lei) 51 Autorități executive +150,00 65 Învățământ -888,00 66 Sănătate +59,50 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică +1.413,50 84 Transporturi +5.000,00 TOTAL influență pozitivă +6.623,00 TOTAL influență negativă -888,00

 Anexa nr.1 – Buget Local;

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU

Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: Anexa_1.pdf

BUGE) „L LOCAL - ANEXA NR. 1 - sursa ZA Rectificare nr.3 DENUMIREA INDICATORILOR pue4 po JoyeoIpu! poS yeqoide ue1Boiy BJUen ui Jeoyn2a1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 881.951,35 5.735,00 887.686,35 VENITURI PROPRII 49.90 707.205,01 0,00 707.205,01 i. VENITURI CURENTE 00.02 838.074,46 5.735,00 843.809,46 A. VENITURI FISCALE 00.03 781.749,68 5.735,00 787.484,68 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 480.504,39 0,00 480.504,39 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 479.556,15 0,00 479.556,15 Impozit pe venit 03.02 3.964,32 0,00 3.964,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal o 03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit a 04.02 475.591,83 0,00 475.591,83 Cote defalcate din impozitul pe venit oc = 04.02.01 475.591,83 0,00 475.591,83 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale — - 04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL N _ 00.07 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital m _ 05.02 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Tr = 05.02.50 948,24 0,00 948,24 A3. iMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE wo — 00.09 120.573,01 0,00 120.573,01 Impozite si taxe pe proprietate wo — 07.02 120.573,01 0,00 120.573,01 Impozit pe cladiri = —_ 07.02.01 83.056,04 0,00 83.056,04 impozit pe cladiri - PF mo = 07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92 Impozit pe cladiri - PJ o = 07.02.01.02 52.793,12 0,00 52.793,12 Impozit pe terenuri e N 07.02.02 23.328,32 0,00 23.328,32 Impozit pe terenuri - PF — N 07.02.02.01 12.471,64 0,00 12.471,64 impozit pe terenuri - PJ N N 07.02.02.02 10.572,96 0,00 10.572,96 impozit pe terenurile extravilane nm N 07.02.02.03 283,72 0,00 283,72 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = T N 07.02.03 13.803,53 0,00 13.803,53 Pag. 1/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POS yeqoide wueifio1q Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 385,12 0,09 385,12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII 26 00.10 179.520,00 5.735,00 185.255,00 Sume defalcate din TVA 27 11.02 130.906,50 5.735,00 136.641,50 r descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 28 11.02.02 59.166,50 -888,00 58.278,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 64.051,00 6.623,00 70.674,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 12.02 11,52 0,00 11,52 Taxe hoteliere 32 12.02.07 11,52 0,00 11,82 Taxe pe servicii specifice 33 15.02 149,64 0,00 149,64 Impozit pe spectacole 34 15.02.01 107,64 0,00 107,64 Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 42,00 0,00 42,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 48.452,34 0,00 48.452,34 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale [42 18.02 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe 43 18.02.50 1.152,28 0,00 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 56.324,78 09,00 56.324,78 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 22.535,88 0,00 22.535,88 Venituri din proprietate 46 30.02 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre înstituiiile publice 48 30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din dobanzi 49 31.02 2.72 0,00 2,72 Alte venituri din dobanzi 50 31.02.03 2,72 0,00 2,72 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51 00.14 33.788,90 0,00 33.788,90 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 52 33.02 122,11 0,00 122,11 Pag.2/23

DENUMIREA INDICATORILOR po5 yeqoide r in crese Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copi 53 33.02.10 715,64 0,00 75,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 54 33.02.12 43,66 0,00 43,66 Venituri din recuperarea chelt lor de judecata, imputatii si despagubiri 55 33.02.28 2,81 0,00 2,81 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 56 34.02 325,20 0,00 325,20 Taxe extrajudiciare de timbru 57 34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02.50 133,40 0,00 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 25.439,75 0,00 25.439,75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 60 35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 61 35.02.01.02 25.386,63 0,00 25.386,63 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 62 35.02.02 53,12 0,00 53,12 Diverse venituri 563 36.02 7.901,84 0,00 7.901,84 Taxe speciale 64 36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 65 36.02.14 18,80 0,00 18,80 Alte venituri 66 36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 37.02.03 -200.769,97 0,00 -200.769,97 Varsaminte din sectiunea de functionare 68 37.02.04 200.769,97 0,00 200.769,97 II. VENITURI DIN CAPITAL 70 00.15 37,05 0,00 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 71 39.02 37,05 0,00 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat A 39.02.07 13,38 0,00 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 38.02.10 23,67 0,00 23,67 IV. SUBVENTII 74 00.17 25.191,39 0,00 25.191,39 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 25.191,39 0,00 25.191,35 Subventii de la bugetul de stat 76 42.02 25.191,39 0,00 25.191,39 A. De capital ” 9.137,63 0,00 9.137,63 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 78 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 79 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 80 42.02.20 4.137,63 0,00 4.137,63 Pag.3/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI we16o1y Bjuonul Jeoynoas wesBoJy B. Curente 16.053,76 0,00 16.053,76 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 42.02.34 5,68 0,00 5,68 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.02 18.648,45 0,00 18.648,45 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.02.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 45.02.01.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Fondul Social European 45.02.02 425,53 0,00 425,53 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.02.01 425,53 3,00| 425,53 TOTAL CHELTUIELI 887.621,45 5.735,00 393.356,45 CHELTUIELI CURENTE 01 552.864,62 5.735,00 658.599,62 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Mo 165.585,69 0,00 165.585,69 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 241.094,76 6.623,00 247.717,76 TITLUL Il DOBANZI 14.538,40 0,00 14.538,40 TITLUL IV SUBVENTII 131.500,00 0,00 131.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35.756,91 0,00 35.756,91 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.689,00 0,00 7.889,00 Titlul VIll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 328,50 0,00 328,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35.574,21 -888,00 34.686,21 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadruiui financiar 2014-2020 1.146,96 0,00 1.146,96 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 100 19.650,19 0,00 16.650,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 200.150,83 0,00 200.150,83 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 102 186.106,83 0,00 186.106,83 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 103 14.044,00 0,00 14.044,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 104 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 105 700,00 0,00 -700,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 106 50.02 86.605,38 150,00 86.755,38 Autoritati publice si actiuni externe 107 51.02 72.066,98 150,00 72.216,98 CHELTUIELI CURENTE 108 01 67.872,64 150,00 68.022,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 109 10 51.354,27 0,00 51.354,27 Pag. 4/23

DENUMIREA INDICATORILOR puBi po3 JOJBDIpul poI weifio1y EJUSNUI 18911081 WRIBOIA TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 110 20 12.417,75 150,00 12.567,75 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 111 58 500,62 0,00 500,62 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 112 59 3.600,00 0,00 3.600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 113 70 4.294,34 0,00 4.294,34 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 114 71 4.294,34 0,00 4.294,34 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 115 85 -100,00 0,90 -100,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 116 51.02.01 72.066,98 150,00 72.216,98 Autoritati executive 117 51.02.01.03 72.066,98 150,00 72.216,98 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 118 55.02 14.538,40 0,00 14.538,40 CHELTUIELI CURENTE 119 01 14.538,40 0,00 14.538,40 TITLUL HI DOBANZI 120 30 14.538,40 0,00 14.538,40 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica sl imprumuturi 122 55.02.00 14.538,40 0,00 14.538,40 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 123 59.02 36.796,00 0,00 36.796,00 Ordine publica si siguranta nationala 124 61.02 36.796,00 0,00 36.796,00 CHELTUIELI CURENTE 125 01 30.209,01 0,00 30.209,01 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 126 10 27.700,01 0,00 27.700,01 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 127 20 2.270,00 0,00 2.270,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 128 51 0,00 0,00 0,00 XI ALTE CHELTUIELI 129 59 238,00 0,00 239,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 130 70 6.586,99 0,00 6.586,99 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 131 71 5.586,99 0,00 6.586,99 Din total capitol Ordine publica 132 61.02.03 32.126,11 0,00 32.126,11 Politie locala 133 51.02.03.04 32.126,11 0,00 32.126,11 Protectie civila si protectie contra incen! r (protectie civila nonmilitara) 134 61.02.05 4.669,89 0,00 4.669,89 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 135 64.02 386.870,81 -828,50 386.042,31 Pag. 8/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoyeoIpU| poS jeqosde uie15014 ejuongur Invatamant 136 65.02 35.881,10 -888,00 84.993,10 CHELTUIELI CURENTE 137 01 64.244,61 -888,00 63.356,61 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 138 10 665,00 0,00 665,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 139 20 43.730,01 0,00 43.730,01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 140 55 7.689,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 141 57 4.626,21 -888,00 3.738,21 TITLUL X Praiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 142 58 12,00 0,00 12,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 143 59 7.522,39 0,00 7.522,39 CHELTUIELI DE CAPITAL 144 70 21.636,49 0,00 21.636,49 TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE 145 71 21.636,49 0,00 21.636,49 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 146 65.02.03 14.430,38 0,00 14.430,38 invatamant prescolar 147 65.02.03.01 12.475,12 0,00 12.475,12 Invatamant primar 148 65.02.03.02 1.955,26 0,00 1.955,26 Invatamant secundar 149 65.02.04 + 11.438,72 -888,00 70.550,72 Invatamant secundar inferior 150 65.02.04.01 18.849,16 -122,60 18.726,56 Invatamant secundar superior 151 65.02.04.02 52.484,56 -765,40 51.719,16 Invatamant profesional 152 65.02.04.03 105,00 0,00 105,00 Invatamant postliceal 153 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 154 65.02.11 12,00 0,00 12,00 Alte servi 155 65.02.11.30 12,00 0,00 12,00 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 156 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 157 66.02 82.708,30 59,50 82.767,80 CHELTUIELI CURENTE 158 01 52.620,99 59,50 52.880,49 TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL 159 10 15.084,08 0,00 15.084,08 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 160 20 2.900,00 59,50 2.959,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 181 51 34.636,91 0,00 34.636,91| CHELTUIELI DE CAPITAL 162 70 30.087,31 0,00 30.087,31 TITLUL XIIL ACTIVE NEFINANCIARE 183 71 30.087,31 0,00 30.087,31 Din total capitol Pag.6/23

DENUMIREA INDICATORILOR pUBI po3 JoțBIPUI POD we15o14 Jeoyqoa1 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 184 66.02.06 67.224,22| 0,00 67.224,22 Spitale generale 165 66.02.06.01 67.224,22 0,00 67.224,22 Servicii de sanatate publica 166 66.02.08 15.484,08 59,50 15.543,58 Cultura, recreere si religie 167 67.02 116.751,61 0,00 116.751,61 CHELTUIELI CURENTE 168 01 102.573,04 0,00 102.573,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 169 10 25.198,02 0,00 25.198,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 170 20 76.732,22 0,00 76.732,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 171 51 200,00 0,00 200,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 172 58 194,00 0,00 194,00 TITLUL Xf ALTE CHELTUIELI 173 59 248,80 0,00 248,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 174 70 14.178,57 0,00 14.178,57 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 175 71 14.178,57 0,00 14.178,57 Din total capitol | Servicii culturale 176 67.02.03 53.265,93 0,00 53.265,93 Institutii publice de spectacole si concerte 177 67.02.03.04 32.817,93 0,00 32.817,93 Case de cultura 178 67.02.03.06 20.312,00 0,00 20.312,00 Alte servicii culturale 179 67.02.03.30 136,00 0,00 136,00 recreative si sportive 80 67.02.05 60.864,00 0,00 60.864,00 181 67.02.05.01 23.172,87 0,00 23.172,87 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 182 67.02.05.03 37.691,13| 0,00 37.691,13 183 67.02.06 2.088,38 0,00 2.088,38 n domeniile culturii, recreerii si religiei 184 67.02.50 533,30 0,00 533,30 Asigurari si asistenta sociala 185 68.02 101.529,80 0,00 101.529,80 CHELTUIELI CURENTE 186 J01 99.725,47 0,00 99.725,47 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 187 10 45.152,02 0,00 45.152,02 TITLUL If BUNURI SI SERVICH 188 20 14.464,00 0,00 14.464,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 189 51 920,00 0,00 920,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 190 57 30.948,00 0,00 30.948,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 191 58 201,45 0,00 201,45 Pag. 7/23

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 10JBaIpUl POI yeqo1de we16o1g Ure1601d TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 192 59 8.040,00 000| 8.040,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 193 70 2.104,33 0,00 2.104,33 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 194 ” 2.104,33 0,00 2.104,33 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANii PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 195 85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 196 68.02.04 4.043,50 0,00 4.043,50 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 197 68.02.05 58.340,53 0,00 58.340,53 Asistenta sociala in caz de boli 198 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 199 68.02.05.02 58.340,53 0,00 58.340,53 Asistenta sociala pentru familie si copii 200 68.02.06 1.254,50 0,00 1.254,50 Crese 201 68.02.11 8.087,82 0,00 8.087,82 Prevenirea excluderii sociale 202 68.02.15 29.803,45 0,00 29.803,45 Ajutor social 203 68.02.15.01 20.798,54 0,00 20.798,54 Cantine de ajutor social 204 68.02.15.02 9.004,91 0,00 9.004,91 in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 205 68.02.50 0,00 0,00 0,00 în domeniul asistentei sociale 206 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 207 69.02 87.966,46 1.413,50 89.379,96 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 208 70.02 67.530,64 1.413,50 68.944,14 CHELTUIELI CURENTE 209 01 24.032,99 1.413,50 25.446,49 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 210 a 10 432,29 0,00 432,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 211 20 23.459,78 1.413,50 24.873,28 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 212 56 1,00 0,00 1,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 213 58 139,92 0,00 138,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 214 70 8.491,65 0,00 8.491,65 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 215 71 8.491,65 0,00 8.491,65 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 216 81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 217 85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Locuinte 218 70.02.03 4.575,45 0,00 4.575,45 Dezvoltarea sistemului de locuinte 219 70.02.03.01 4.575,45 0,00 4.575,45 Pag.8/23

DENUMIREA INDICATORILOR ejuanțul JoyeoIpUI pod pUBI po3 weifo1y Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 220 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 221 |70.02.05 5.568,65 0,00 5.568,65 Alimentare cu apa 222 |70.02.05.01 5.568,65 0,00 5.568,65 Amenajari hidrotehnice 223 |70.02.05.02 0,00 0,00| 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 224 (10.02.06 6.345,87 1.300,00 7.645,87 Alimentare cu gaze naturale în localitati 225 [70.02.07 500,00 0,00 500,00 in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 226 170.02.50 50.540,87 113,50 50.854,17 227 74.02 20.435,82| 0,00 20.435,82 CHELTUIELI CURENTE 228 [01 19.853,30 0,00 19.853,30 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII - 229 |20 19.500,00 0,00 19.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 230 [56 327,50 0,00 327,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 231 |58 25,80 0,00 25,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 232 |70 582,52 0,00 582,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE [233 7 582,52 0,00 582,52 Din total capitol 1 Salubritate si gestiunea deseurilor 234 |74.02.05 20.082,52 0,00 20.082,52 Salubritate 235 |74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 236 |74.02.05.02 6.082,52 0,00 6.082,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 237 |74.02.06 353,30 0,00 353,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 238 (79.02 289.382,80 5.000,00 294.382,80 Combustibili si energie 239 |81.02 72.848,91 0,00 72.848,91 CHELTUIELI CURENTE 240 |01 55.500,00 0,00 55.500,00 TITLUL IV SUBVENTII Ţ 241 |40 55.500,00 0,00 55.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 170 17.348,91 0,00 17.348,91 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 243 |71 3.454,91 0,00 3.454,91 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 244 172 13.894,00 0,00 13.894,00 Din total capitol Energie termica Protectia mediului 245 |81.02.06 72.848,91 0,00 72.848,91 246 [84.02 216.533,89 5.000,00 221.533,89 Transporturi Pag.9/23

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po 1oyeoIpu! POD yeqoide we1Boly 18011091 UBIBOId CHELTUIELI CURENTE 247 01 121.694,17 5.000,00 126.694,17 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 248 20 45.621,00 5.000,00 50.621,00 TITLUL IV SUBVENTII 249 40 76.000,00 0,00 76.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 250 58 73,17 0,00 73,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 94.839,72 0,00 94.839,72 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 252 ”" 94.689,72 0,00 94.689,72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 253 72 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Transport rutier 254 84.02.03 216.533,89 5.000,00 221.533,89 Drumuri si poduri 255 84.02.03.01 25.784,13 0,00 25.784,13 Transport in comun 256 84.02.03.02 127.282,53 0,00 127.282,53 Strazi 257 84.02.03.03 63.467,23 5.000,00 68.467,23 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 258 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 259 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 260 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 261 99.02 5.670,10 0,00 5.670,10 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 653.358,25 5.735,00 659.093,25 TOTAL VENITURI 00.01 653.358,25 5.735,00 659.093,25 VENITURI PROPRII 49.90 707.167,96 0,00 707.167,96 1. VENITURI CURENTE 00.02 637.304,49 5.735,00 643.039,49 A. VENITURI FISCALE 00.03 781.749,68 5.735,00 787.484,68 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 480.504,39 0,00 480.504,39 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 479.556,15 0,00 479.556,15 impozit pe venit |N E O GM 03.02 3.964,32 0,00 3.964,32 re din patrimoniul personal Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobi a 03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit o - 04.02 475.591,83 0,00 475.591,83 Cote defalcate din impozitul pe venit _ = 04.02.01 475.591,83 0,00 475.591,83 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru ec! rarea bugetelor locale N — 04.02.04 0,00 0,00 0,00 Pag. 10/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POS yeqosde we1boiq WUBIf0IA A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02 948,24 0,00 948,24 Alte împozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 948,24 0,00 948,24 /A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 120.573,01 0,00 120.573,01 Impozite si taxe pe proprietate 17 07.02 120.573,01 0,00 120.573,01 Impozit pe cladiri 18 07.02.01 83.056,04 0,00 83.056,04 impozit pe cladiri - PF 19 07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92 Impozit pe cladiri - PJ 20 07.02.01.02 52.793,12 0,00 52.793,12 impozit pe terenuri 21 07.02.02 23.328,32 0,00 23.328,32 Impozit pe terenuri - PF 22 07.02.02.01 12.471,64 0,00 12.471,84 Impozit pe terenuri - PJ 23 07.02.02.02 10.572,96 0,00 10.572,96 Impozit pe terenurile extravilane 24 07.02.02.03 283,72 0,00 283,72 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru — La bugetul de stat = restante anii anteriori = 25 07.02.03 13.803,53 0,00 13.803,53 Alte impozite si taxe de proprietate 26 07.02.50 385,12 0,00 385,12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 00.10 179.520,00 5.735,00 185.255,00 Sume defalcate din TVA 28 11.02 130.906,50 5.735,00 136.641,50 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 29 11.02.02 59.166,50 -888,00 58.278,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 11.02.06 64.051,00 6.623,00 70.674,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 31 11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 12.02 11,52 0,00 11,52 Taxe hoteliere 33 12.02.07 11,52 0,00 11,52 Taxe pe servicii specifice 34 15.02 148,64 0,00 149,64 Impozit pe spectacole 35 15.02.01 107,84 0,00 107,84 Alte taxe pe servicii spe 36 15.02.50 42,00 0,00 42,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 16.02 48.452,34 0,00 48.452,34 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18 Pag. 11/23

DENUMIREA INDICATORILOR pus po3 POD Jeqoide ejuonţul yeoynoe1 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84 A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 42 00.11 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 43 18.02 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.152,28 0,00 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 45 00.12 -144.445,19 0,00 -144.445,19 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 00-13 22.535,88 0,00 22.535,88 Venituri din proprietate 47 30.02 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din dobanzi 50 31.02 2,72 0,00 2,72 Alte venituri din dobanzi 51 31.02.03 2,12 0,00 2,72 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 52 00.14 -166.981,07 0,00| -186.981,07 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 53 33.02 122,11 0,00 122,11 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor în crese 33.02.10 75,64 0,00 75,84 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 33.02.12 43,66 0,00 43,66 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 56 33.02.28 2,81 0,00 2,81 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 34.02 325,20 0,00 325,20 Taxe extrajudiciare de timbru 58 34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02.50 133,40 0,00 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 60 35.02 25.439,75 0,00 25.439,75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 82 35.02.01.02 25.386,63 0,00 25.386,63 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 63 35.02.02 53,12 0,00 53,12 Diverse venituri 64 36.02 7.901,84 0,00 7.901,84 Taxe speciale 65 36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare 66 36.02.14 18,80 0,00 18,80 Alte venituri 67 36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 68 37.02 -200.769,97 0,00 -200.769,97 Pag. 12/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei poo POS yeqosde wue1botg Uresfio1d Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 69 37.02.03 -200.769,97 0,00 -200.769,97 IV. SUBVENTII 70 00.17 16.053,76 0,00 16.053,76 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ” 00.18 16.053,76 0,00 16.053,76 Subventii de la bugetul de stat 72 42.02 16.053,76 0,00 16.053,76 B. Curente 73 16.053,76 0,00 16.053,76 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier T4 42.02.34 5,68 0,00 5,68 Subventii de fa bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 75 42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08 TOTAL CHELTUIELI 76 653.358,25 5.735,00 659.093,25 CHELTUIELI CURENTE ” 01 618.552,25 5.735,00 624.287,25 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 78 10 165.585,69 0,00 165.585,69 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79 20 241.094,76 6.623,00 247.717,76 TITLUL lil DOBANZI 80 30 14.538,40 0,00 14.538,40 TITLUL IV SUBVENTII 81 40 131.500,00 0,00 131.500,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 51 2.920,00 0,00 2.920,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 83 55 7.689,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 84 57 35.574,21 -888,00 34.686,21 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 85 59 19.650,18 0,00 19.650,19 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 86 81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 87 85 -500,00 0,00 -500,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 88 50.02 150,00 81.960,42 Autoritati publice si actiuni externe 89 51.02 67.272,02 150,00 67.422,02 CHELTUIELI CURENTE 9a 01 67.372,02 150,00 67.522,02 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 51.354,27 0,00 51.354,27 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92 20 12.417,75 150,00 12.567,75 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 93 59 3.600,00 0,00 3.600,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 94 85 -100,00 0,00 -100,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 95 51.02.01 67.272,02 150,00 67.422,02 Autoritati executive 96 51.02.01.03 67.272,02 150,00 67.422,02 Pag. 13/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoJBAIpU| pOS uiei6o1y ejuanțul Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 14.538,40 0,00 14.538,40 CHELTUIELI CURENTE 98 01 14.538,40 0,00 14.538,40 TITLUL Il DOBANZI 99 30 14.538,40 0,00 14.538,40| Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 100 55.02.00 14.538,40 0,00 14.538,40 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 101 59.02 30.209,01 0,00 30.209,01 Ordine publica si siguranta nationala 102 61.02 30.209,01 0,00 30.209,01 CHELTUIELI CURENTE 103 01 30.209,01 0,00 30.209,01 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 104 10 27.700,01 0,00 27.700,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105 20 2.270,00 0,00 2.270,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 106 51 0,00 0,00 0,00 1 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |107 59 239,00 0,00| 239,00 Din total capitol Ordine publica 108 61.02.03 29.805,01 0,00 29.805,01 Politie locala 109 61.02.03.04 29.805,01 0,00[. 29.805,01 Protectie ci si protectie contra incendiilor (protectie ci nonmilitara) 110 61.02.05 404,00 0,00 404,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 111 64.02 285.619,75 -828,50 284.791,25 Invatamant 112 65.02 64.232,61 -888,00 53.344,61 CHELTUIELI CURENTE 113 n 64.232,61 -888,00 63.344,61 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 114 10 665,00 0,00 665,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 115 20 43.730,01 0,00 43.730,01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116 55 7.689,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117 57 4.626,21 -888,00 3.738,21 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 59 7.522,39 0,00 7.522,39 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 119 65.02.03 13.746,06 0,00 13.746,06 Invatamant prescolar 120 65.02.03.01 11.790,80 0,00 11.790,80 invatamant primar 121 65.02.03.02 1.955,26 0,00 1.955,26 Invatamant secundar 122 65.02.04 50.486,55 -888,00 49.598,55 Pag. 14/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJBDIpUI POS yeqoide weifio1g ejuențuj Jeoyyds1 Invatamant secundar inferior 123 865.02.04.01 13.606,40 -122,60 13.483,80 Invatamant secundar superior 124 65.02.04.02 36.775,15 -765,40 36.009,75 Invatamant profesional 125 85.02.04.03 105,00 0,00 105,00 Invatamant postliceal 126 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 127 65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 128 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 128 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 130 66.02 19.984,08 59,50 20.043,58 CHELTUIELI CURENTE 131 01 19.984,08 59,50 20.043,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132 10 15.084,08 0,00 15.084,08 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 133 20 2.900,00 59,50 2.959,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 51 2.000,00 0,00 2.000,00 Din total capitol medicale în unitati sanitare cu paturi 135 66.02.06 4.500,00 0,00 4.500,00 Spitale generale 136 66.02.06.01 4.500,00 0,00 4.500,00 de sanatate publica 137 66.02.08 15.484,08 59,50 15.543,58 Cultura, recreere si religie 138 67.02 102.179,04 0,00 102.175,04 CHELTUIELI CURENTE 139 01 102.179,04 0,00 102.179,04 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 140 10 25.198,02 0,00 25.198,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 20 76.732,22 0,00 76.732,22 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 142 59 248,80 0,00 248,80 Din total capitol Servicii culturale 143 67.02.03 48.441,00 0,00 48.441,00 Institutii publice de spectacole si concerte 144 67.02.03.04 28.043,00 0,00 28.043,00 Case de cultura 145 67.02.03.06 20.312,00 0,00 20.312,00 Alte servicii culturale 146 67.02.03.30 86,00 0,00 86,00 Servicii recreative si sportive 147 67.02.05 51.155,74 0,00 51.155,74 Sport 148 67.02.05.01 21.308,02 0,00 21.308,02 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 149 67.02.05.03 29.847,72 0,00 29.847,72 Pag. 15/23

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 po 1eqoide uei601g Servicii religioase 150 67.02.06 2.049,00 0,00 2.049,00 în domen Alte servi culturii, recreerii si religiei 151 67.02.50 533,30 0,00 533,30 Asigurari si asistenta sociala 152 68.02 99.224,02 0,00 99.224,02 CHELTUIELI CURENTE 153 01 99.524,02 0,00 99.524,02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154 10 45.152,02 0,00 45.152,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 20 14.464,00 0,00 14.464,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 156 51 920,00 0,00 920,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 157 57 30.948,00 0,00 30.948,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 158 59 8.040,00 0,00 8.040,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 159 85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 68.02.04 3.993,50 0,00 3.993,50 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 68.02.05 58.283,00 0.00 58.283,00 Asistenta sociala in caz de boli 162 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 163 68.02.05.02 58.283,00 0,00 58.283,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala peniru fai în 164 68.02.06 1.254,50 0,00 1.254,50 Crese 165 68.02.11 7.464,00 0,00 7.464,00 Prevenirea excluderii sociale 186 68.02.15 28.229,02 0,00 28.229,02 Ajutor social 167 68.02.15.01 19.373,51 0,00 19.373,51 Cantine de ajutor social 188 58.02.15.02 8.855,51 0,00 8.855,51 Aite cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 169 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 170 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII St DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 171 69.02 78.598,07 1.413,50 80.011,57 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 172 70.02 59.098,07 1.413,50 60.511,57 CHELTUIELI CURENTE 173 01 23.892,07 1.413,50 25.305,57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 432,29 0,00 432,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 23.458,78 1.413,50 24.873,28 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 176 81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 177 85 -100,00 0,00 -100,00 Pag. 16/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POD ,eqoide uie16oid Jeoynos1 WweJBoJd Din total capitol Locuinte 178 70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 179 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0,00 0.00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice _[180 181 70.02.05 3.200,00 0,00 3.200,00 Alimentare cu apa 182 70.02.05.01 3.200,00 0,00 3.200,00 Amenajari hidrotehnice 183 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 184 70.02.06 6.000,00 1.300,00 7.300,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 185 70.02.07 500,00 0,00 500,00 n domeniul locuintei, servii or si dezvoltarii comunale 186 70.02.50 49.398,07 113,50 49.511,57 Protectia mediului 187 74.02 19.500,00 0,00 18.500,00 CHELTUIELI CURENTE 188 01 19.500,00 0,00 19.500,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 189 20 19.500,00 0,00 19.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 190 74.02.05 19.500,00 0,00 19.500,00 Salubritate 191 74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 192 74.02.05.02 5.500,00 0,00 5.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 193 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 194 79.02 177.121,00 5.000,00 182.121,00 Combustibili si energie 195 81.02 55.500,00 0,00 55.500,00 CHELTUIELI CURENTE 1196 01 55.500,00 0,00 55.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 197 40 55.500,00 0,00 55.500,00 Din total capitol Energie termica 198 81.02.06 55.500,00 0,00 55.500,00 Transporturi 199 84.02 121.621,00 5.000,00 126.621,00 CHELTUIELI CURENTE 200 01 121.621,00 5.000,00 126.821,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 201 20 45.621,00 5.000,00 50.621,00 TITLUL IV SUBVENTII 202 40 76.000,00 0,00 76.000,00 Din total capitol Pag. 17/23

DENUMIREA INDICATORILOR puet po3 uieifo1y wuRIBoid Transport rutier 203 84.02.03 121.621,00 5.000,00 126.621,00 Drumuri si poduri 204 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 205 84.02.03.02 76.121,00 0,00 76.121,00 Strazi 206 84.02.03.03 45.500,00 5.000,00 50.500,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 207 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 208 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 209 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 210 99.02 09,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 228.593,10 0,00 228.593,10 TOTAL VENITURI 00.01 228.593,10 0,00 228.593,10 VENITURI PROPRII 49.90 37,05 0,00 37,05 i. VENITURI CURENTE 00.02 200.769,97 0,00 200.769,97 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 200.769,97 0,00 200.769,97 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 200.769,97 0,00 200.769,97 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 200.769,97 0,00 200.769,97 Varsaminte din sectiunea de functionare m| Nm TWO 37.02.04 200.769,97 0,00 200.769,97 li. VENITURI DIN CAPITAL n 00.15 37,05 0,00 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri S& = 39.02 37,05 0,00 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat — = 38.02.07 13,38 0,00 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte N = 39.02.10 23,67 0,00 23,67 IV. SUBVENTII m _ 00.17 9.137,63 0,00 9.137,63 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE + = 00.18 3.137,63 0,00 9.137,63 Subventii de la bugetul de stat wm _ 42.02 9.137,63 0,00 9.137,63 A. De capital o = 9.137,63 0,00 9.137,63 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate n i 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investi mo 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele iocale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare ao = 42.02.20 4.137,63 0,00 4.137,63 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate o N 45.02 18.648,45 0,00 18.648,45 Pag. 18/23

DENUMIREA INDICATORILOR puse! po9 10JEDIPUI POD ,eqosde Lue1BoJd Fondul European de Dezvoitare regionala 45.02.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 45.02.01.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Fondul Social European 23 45.02.02 425,53 0,00 425,53 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.02.01 425,53 0,00 425,53 TOTAL CHELTUIELI 25 234.263,20 0,00 234.263,20 CHELTUIELI CURENTE 26 01 34.312,37 0,00 34.312,37 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 27 51 32.836,91 0,00 32.836,91 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 28 56 328,50 0,06 328,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 29 58 1.146,96 0,00 1.146,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 30 70 200.150,83 0,00 200.150,83 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 31 71 186.106,83 0,00 186.106,83 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 32 A 14.044,00 0,00 14.044,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 33 85 -200,00 0,00 -200,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 34 50.02 4.794,96 0,00 4.794,96 Autoritati publice si actiuni externe 35 51.02 4.794,96 0,00 4.794,96 CHELTUIELI CURENTE 36 01 500,62 0,00 500,62 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 37 58 500,62 0,00 500,62 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 4.294,34 0,00 4.294,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 39 a! 4.294,34 0,00 4.294,34 Din total capitol Autoritati executive si legislative 40 51.02.01 4.794,96 0,00 4.794,96 Autoritati executive 41 51.02.01.03 4.794,96 0,00 4.794,96 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 42 59.02 6.586,99 0,00 6.586,99 Ordine publica si siguranta nationala 43 61.02 6.586,99 0,00 6.586,99 CHELTUIELI CURENTE x! 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 8.586,99 0,00 6.586,99 TITLUL XIil ACTIVE NEFINANCIARE 46 7” 6.586,99 0,00 6.586,99 Din total capitol Ordine publica 47 61.02.03 2.321,10 0,00 2.321,10 Pag. 19/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei yeqoide weifoid eUSngul Politie locala 48 61.02.03.04 2.321,10 0,00 2.321,10 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civita nonmilitara) 49 61.02.05 4.265,89 0,00 4.265,89 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 64.02 101.251,06 0,00 101.251,06 Invatamant 51 65.02 21.648,49 0,00 21.648,49 CHELTUIELI CURENTE 52 1 12,00 0,00 12,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 53 58 12,00 0,00 12,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 70 21.636,49 0,00 21.636,49 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 55 71 21.636,49 0,00 21.636,49 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 56 65.02.03 684,32 0,00 684,32 Invatamant prescolar 57 65.02.03.01 684,32 0,00 684,32 Invatamant primar 58 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 59 65.02.04 20.952,17 0,00 20.952,17 Invatamant secundar inferior 60 65.02.04.01 5.242,76| 0,00 5.242,76 invatamant secundar superior 61 65.02.04.02 15.709,41 0,00 15.709,41 Invatamant profesional 62 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 63 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 64 65.02.11 12,00 0,00 12,00 Alte servicii auxiliare 65 65.02.11.30 12,00 0,00 12,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 66 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate |_67 66.02 62.724,22 0,00 62.724,22 CHELTUIELI CURENTE 68 01 32.636,91 0,00 32.636,91 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 69 51 32.636,91 0,00 32.636,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 70 30.087,31 0,00 30.087,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7” 7" 30.087,31 0,00 30.087,31 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 72 66.02.06 62.724,22 0,00 62.724,22 Spitale generale 73 66.02.06.01 62.724,22 0,00 62.724,22 Servicii de sanatate publica 74 66.02.08 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/23

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 po yeqosde wuei6o1g Bjuonțiul Uie16oid Cultura, recreere si religie 75 67.02 14.572,57 0,00 14.572,57 CHELTUIELI CURENTE 76 01 394,00 0,00 394,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 200,00 0,00 200,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 78 58 194,00 0,00 194,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 70 14.178,57 0,00 14.178,57 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80 71 14.178,57 0,00 14.178,57 Din total capitol Servicii culturale 81 57.02.03 4.824,93 0,00 4.824,93 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 4.774,93 0,00 4.774,93 Case de cultura 83 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 84 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 85 |67-02.05 9.708,26 0,00 9.708,26 Sport 86 57.02.05.01 1.864,85 0,00 1.864,85 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 87 67.02.05.03 7.843,41 0,00 7.843,41 Servi 88 67.02.06 39,38 0,00 39,38 recreerii si religiei 89 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 90 68.02 2.305,78 0,00 2.305,78 CHELTUIELI CURENTE 91 01 201,45 0,00 201,45 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 92 58 201,45 0,00 201,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 93 70 2.104,33 0,00 2.104,33 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 94 71 2.104,33 0,00 2.104,33 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 95 68.02.04 50,00 0,00 50,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 96 68.02.05 57,53 0,00 57,53 Asistenta sociala in caz de boli 97 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inva 98 j68.02.05.02 57,53 0,00 57,53 Asistenta sociala pentru familie si copii 99 68.02.06 0,00 0,00 0,00 Crese 100 68.02.11 623,82 0,00 623,82 Prevenirea excluderii sociale 101 68.02.15 1.574,43 0,00 1.574,43 Ajutor social 102 68.02.15.01 1.425,03 0,00 1.425,03 Pag. 21/23

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 JoyBoIpUI POI yeqoude weiBo1y Cantine de ajutor social 103 68.02.15.02 149,40 0,00 149,40 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 104 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 105 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 106 69.02 9.368,39 0,00 9.368,39 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 107 70.02 8.432,57 0,00 8.432,57 CHELTUIELI CURENTE 108 01 140,82 0,00 140,92 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 108 56 1,0 0,00 1,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 110 58 139,92 0,00 139,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 111 70 8.491,65 0,00 8.491,65 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 112 71 8.491,85 0,00 8.491,65 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 113 85 -200,00 0,00 -200,00 Din total capitol Locuinte 114 70.02.03 4.575,45 0,00 4.575,45 Dezvoltarea sistemului de locuinte 115 70.02.03.01 4.575,45 0,00 4.575,45 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 116 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 117 70.02.05 2.368,65 0,00 2.368,65 Alimentare cu apa 118 70.02.05.01 2.368,65 0,00 2.368,65 Amenajari hidrotehnice 119 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 luminat public si electrificari rurale 120 70.02.06 345,87 0,00 345,87 Alimentare cu gaze naturale in localitati 121 70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 122 70.02.50 1.142,80 0,00 1.142,60 Protectia mediului 123 74.02 935,82 0,00 935,82 CHELTUIELI CURENTE 124 01 353,30 0,00 353,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 125 56 327,50 0,00 327,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 126 58 25,80 0,00 25,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 70 582,52 0,00 582,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 128 T1 582,52 0,00 582,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 129 74.02.05 582,52 0,00 582,52 Pag. 22/23

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 po yeqosde Je91De1 tUEIBOIJ Salubritate 130 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 131 74.02.05.02 582,52 0,00 582,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 132 74.02.06 353,30 0,00 353,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 133 79.02 112.261,80 0,00 112.261,80 Combustibili si energie [134 81.02 17.348,91 0,00 17.348,91 CHELTUIELI CURENTE 135 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 136 70 17.348,91 0,00 17.348,91 TITLUL XIli ACTIVE NEFINANCIARE 137 71 3.454,91 0,00 3.454,91 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 138 72 13.894,00 0,00 13.894,00 Din total capitol Energie termica 139 81.02.06 17.348,91 0,00 17.348,91 Transporturi 140 84.02 94.912,89 0,00 94.912,89 CHELTUIELI CURENTE 141 01 73,17 0,00 7317 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 142 58 73,17 0,00 73,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 143 70 94.839,72 0,00 94.839,72 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 144 71 94.689,72 0,00 94.689,72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 145 72 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Transport rutier 146 84.02.03 94.912,89 0,00 94.912,89 Drumuri si poduri 147 84.02.03.01 25.784,13 0,00 25.784,13 Transport în comun 148 84.02.03.02 51.161,53 0,00 51.161,53 Strazi 149 84.02.03.03 17.967,23 0,00 17.967,23 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 150 36.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 151 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT E 152 98.02 0,00 0,00 0,00| DEFICIT A 153 99.02 5.670,10 0,00 5.670,10 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 23/23 SEF SERVICIU BUGET,