keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 44/29.03.1994 privind privind infiintarea Cantinei de Ajutor Social ca institutie de asistenta sociala partial autofinantata in subordinea directa a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

29.03.1994

Hotararea Consiliului Local 44/29.03.1994
privind privind infiintarea Cantinei de Ajutor Social ca institutie de asistenta sociala partial autofinantata in subordinea directa a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul domnului consilier Chilom Traian;
In conformitate cuHotarareaGuvernului nr.290/1992 privind infiintarea si organizarea cantinelor de ajutor social, al Decretului nr.151/1975 privind autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat, a Legii nr.10/1991 privind Finantele Publice;
Avand in vedere Decizia nr.1199/10.05.1993 a Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Timis privind aprobarea "Normelor orientative de organizare si functionare a activitatilor autofinantate din cadrul unitatilor fara personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Timis";
In baza prevederilor art.21 lit.(h), (s) si (t) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se infiinteaza cantina de ajutor social, ca institutie de asistenta sociala partial autofinantata, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.2: Institutia nou infiintata se va conduce pe baza unui buget de venituri si cheltuieli, in care, la partea de venituri se va trece subventiile pentru partea de asistenta sociala si veniturile proprii realizate din prestarile de servicii realizate.
Cheltuielile se vor incadra in plafonul de venituri stabilit.

Art.3: Personalul existent la cantinarestaurant "BIANCA" se preia integral si cu aceleasi functii la cantina de ajutor social nou infiintata. Statul de functiuni va fi definitivat pe baza prevederilor din H.G. nr.290/1992 precum si pe baza volumului de activitate al cantinei.

Art.4: In scopul bunei desfasurari a activitatii acestei cantinei se atribuie integral in folosinta fara chirie spatiul de la parterul imobilului din str. V. Alecsandri nr.7, inscris in C.F. nr.51 Timisoara, nr.top. 305 inclusiv spatiile care figureaza in contractul 402/1991 de asociere intre R.A. Salubritate si S.C."TRIC WEST" SRL.

Art.5: Contractul mentionat la art.4 se va renegocia intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara care are in administrare cladirea din str. V. Alecsandri
nr.7 si S.C. "TRIC WEST" SRL.

Art.6: Patrimoniul cantinei de ajutor social se constituie din patrimoniul actual al cantinei restaurant "BIANCA" din cadrul R.A. de Salubritate stabilit pe baza de dare de seama contabila la data de 31.03.1994 si din dotarile ce se vor face cu utilajele si obiectele de inventar primite ca donatie din Franta.

Art.7: Conducerea executiva a Consiliului Local al Municipiului Timisoara va lua imediat masuri pentru inceperea investitiei de modernizare a cantinei de
ajutor social.

Art.8: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia DreptOrdine, Directia Economica si Directia Tehnica a Consiliului Local al Municipiului Timisoara precum si Regia Autonoma de Salubritate Timisoara.

Art.9: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directia Economica;
Directiei Tehnice;
Regiei Autonome de Salubritate:
Cantinei de ajutor social Timisoara;
S.C. "TRIC WEST" SRL;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
ILIESCU RADU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI