keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 43/30.01.2013 privind modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara

30.01.2013

Hotararea Consiliului Local 43/30.01.2013
privind modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 1/22.06.2012 - privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 1/15.01.2013 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ehegartner Petru;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/15.01.2013 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului GEANĂ NISTOR PAVEL;
În conformitate cu prevederile art.31 şi art.36 alin.1 şi 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art.1: Se modifică componenţa Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în sensul înlocuirii domnului Ehegartner Petru, al cărui mandat a încetat de drept , cu domnul GEANĂ NISTOR PAVEL.
Comisia de validare va avea următoarea componenţă:
- SIMONIS ALFRED-ROBERT - Preşedinte
- GEANĂ NISTOR PAVEL - Secretar
- BOGLUŢ DOREL - Membru
- BONCEA GEORGE-FLAVIUS - Membru
- SARACAN MARIA - Membru

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Domnului Geană Nistor Pavel;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI