keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 42/29.07.2016 privind respingerea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 42/29.07.2016
privind respingerea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 7548 /28.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domneiului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 313/03.03.2016 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică cu aviz favorabil;
Având în vedere Procesul-Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara din data de 29.07.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1 nu a întrunit condiţiile impuse de dispoziţiile art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1 întocmit de S.C. "PRODAO-ING" S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Administrator Public;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroul Tehnic;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: hcl_042_anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -- ECONOMICI AI INVESTITIEI „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1 DALI pentru obiectivului de investitie „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nur. 1 întocmit de S.C, «PRODAO-ING» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei : Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 8 luni Valoarea totala a investitiei : 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA) 282.611,00 euro (inclusiv TVA) 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA) 240.372,00 curo (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M: Capacitate:(în unitati fizice si valorice)- Nu este cazul ŞEF BIROU fre Pascu — CONSILIER, Cosmin Preda Red: PC, Dact.: P.C. Ex; 2

Atasament: hcl__042_ref._+_fisa_tehnica.pdf

12 MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL ns 5 icolae Robu Nr. 48 os 2016 REFERAT privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii „D.A.LI. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul, C.D.Loga, nr. 1” Biroul Tehnic din cadrul Administratorului Public are cuprins in programul de investiții pe anul 2016 obiectivul de investiţii „DALI. + P.T, + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1” A fost finalizat “ DALI” pentru obiectivul de investitii menționat, care a fost înaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții şi reparații capitale. Comisia a avizat favorabil documentația tehnico- economică, prin Fişa Tehnică nr. 313 /03.03.2016 Față de cele prezentate mai sus este necesară întocmirea unei documentații de proiectare „P.T. + AC, - Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. pentru obiectivul „DALI + PT, + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1” DALI. are cuprinsă în cadrul indicatorilor de apreciere a eficienţei economice necesitatea si oportunitatea promovării investiţiei: având în vedere că se doreşte reamenajarea camerei 30, se impune realizarea unei documentații tehnice necesară expertizării pe baza căreia să se poată întocmi proiectul tehnic, detalii de executie, conform Hotarârii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 „privind aprobarea continutului — cadru al documentatiei tehnico — economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții” în vederea reamenajări, Din prezentarea situaţiei existente respectiv ; camera 30 este o încăpere cu supafață construită Sc=246 mp şi înălțime Hînc.=5,75 ml rezultă oportunitatea realizării investiţiei. De asemenea trebuie să luăm în considerare deficiențele situației actuale și prognozele pe termen mediu şi lung respectiv: folosirea ineficientă a volumului încăperii cu prognoza aglomerării spaţiului de lucru necesar desfăşurării activității funcţionarilor publici. Din aceste considerente rezultă că investiția este necesar a se realiza pentru a se satisface o parte din cerințele de spațiu, cu efect direct asupra optimizării şi îmbunătățirii activității funcţionarilor publici în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara Conform “ D.A.L.I” se propune exploatarea situaţiei existente referitoare la înălțimea camerei 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara, b-dul C.D.Loga , nr.1 prin reamenajarea acestui spaţiu în sensul construirii unui plangeu ce va împărți pe verticală volumul existent în două volume, a recompartimentării spațiilor nou rezultate și a construirii scării de acces cu finalitatea dublării practic a suprafeței de lucru existente în prezent fapt ce va duce la satisfacerea unci părți din cerința de spațiu necesar activității funcționarilor publici precum şi la încadrarea obiectivului în politica de investiții locale referitoare la optimizarea şi îmbunătăţirea activității funcționarilor publici. Suprafața construită desfaşurată este de 401,7mp, Valoarea investitiei este de 1.263.074 lei(inclusiv T.V.A.) din care lucrari constructii-montaj CAM. = 1.074.2% lei, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuți în anexa la prezentul referat. Durata de realizare a investiţiei este de 8 luni. l ul, EDS

an Finanțarea investiţiei se va face din bugetul local ia cap. 51.02.01.03 — Autorităţi executive- împreuna cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus, PROPUNEM: (1) Aprobarea „D.A.L.I” pentru obiectivul de investitii + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1” întocmit de S.C. «PRODAO0-ING» S.R.L,, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevazuți în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. (2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentației de Execuţie. DIRECTOR ECONOMIC, Smaranda Haracicu CONSILIER, SERVICIUL JURIDIC a

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 0303. ECONOMICĂ FIŞA TEHNICĂ de verificare şi avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții i. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 1. DENUMIRE: Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara; 2. AMPLASAMENT: Municipiul Timişoara — b-dul C.D.Loga nr. 1 ; 3. BENEFICIAR: Municipiul Timişoara; 4, FAZA: DAL. ; 5, DOCUMENTAŢIA NR: ET nr. 136/2015 DALI-pr.443/2015; 6. ELABORATOR: S.C. Prodao -Ing S.R.L. II. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI: a. VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (inclusiv TVA) = 1.263,074 mii lei respectiv 282, 611 mii euro din care C+M = 1.074,296 mii lei respectiv 240,372 mii euro; b. Durata de realizare 8 luni ; c. Statutul juridic: Primăria Municipiului Timişoara — proprietar ; d. Capacități (în unități fizice şi valorice): nu este cazul e. Surse de finanțare: ; Bugetul Local; II. CONSTATĂRILE COMISIEI: Documentaţia este conformă cerințelor legale în vigoare

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITIEI „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1 DALI pentru obiectivului de investitie 3,Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1 întocmit de S.C. «PRODAO0-ING» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei : Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 8 luni Valoarea totala a investitiei : 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA) 282.611,00 euro (inclusiv TVA) 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA) 240.372,00 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M: Capacitate:(in unitati fizice si valorice)- Nu este cazul ŞEF BIROU TEHNIC, . Pascu i Vu v CONSILIER, Cosmin Preda Red: PC, Dact.: P.C. Bx.:2