keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 428/28.10.2008 pentru modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

28.10.2008

Hotararea Consiliului Local 428/28.10.2008
pentru modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008 -24027/24.10.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 309/24.06.2008 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 426/28.10.2008- privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ion Răducanu;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.427/28.10.2008 - privind validarea mandatului de consilier al domnului Stoia T. Traian Constantin;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.9 şi art.54 din din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se modifică modifică componenţa Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, după cum urmează:
1. BLAJ ADRIANA MARIA - APT
2. CIUHANDU OVIDIU - PD-L
3. STOIA T. TRAIAN- CONSTANTIN - PSD
4. SARACAN MARIA - PD-L
5. SARAFOLEAN SILVIU GHEORGHE IOSIF - APT

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 309/24.06.2008 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- D-lui Stoia T. Traian- Constantin
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA NRSC2008 – 23942 /24.10.2008 dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT Privind modificarea componenţei Comisiei I pentru studii, prognoze, economie, buget,

finanţe, impozite şi taxe

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat de Hotărârea Consiliului Local nr.315/29.07.2008; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. – privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ION RĂDUCANU, în urma pierderii calităţii de membru a partidului politic pe listele căruia a fost ales; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. – privind validarea mandatului de consilier al domnului STOIA T. TRAIAN – CONSTANTIN; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 309/24.06.2008 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate; Având în vedere prevederile art.36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală , republicată;

PROPUNEM:

Modificarea componenţei Comisiei I – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , în sensul înlocuirii domnului Ion Răducanu a cărui mandat a încetat de drept, cu domnul STOIA T. TRAIAN- CONSTANTIN . SECRETAR, IOAN COJOCARI

Cod FP 53 – 01, Ver.1