keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 428/09.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 428/09.09.2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019-21673/29.08.2019 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC 2019-21674/29.08.2019 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 29.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 21674/29.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Dan Diaconu - viceprimar, în şedinţa Consiliului Local din data de 09.09.2019;
Având în vedere Procesul-Verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 09.09.2019;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.3 şi art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019, conform Anexei nr.1 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa A Buget local, celelalte anexe rămânând nemodificate, respectiv Anexa nr.2 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa D Fonduri externe nerambursabile; Anexa nr.3 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa E Activităţi finanţate integral din venituri proprii; Anexa nr.4 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa F Integral venituri proprii; Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2019; Anexa nr.6 - Program dezvoltare 2019, Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.386/25.07.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est şi II Vest, Direcţia Urbanism, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ordonatorilor tertiari de credite.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Serviciul Şcoli -Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de utilităţi;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_RECTIFICARE_nr.4_aug._2019.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2019 – 21674/29.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2019 Având în vedere: Expunerea de motive nr.SC2019 –21673/29.08.2019 a Primarului Municipiului Timișoara; Adresa nr. 1086/28.08.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) în sumă de 8.437 mii lei și sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditat (11.02.09) în sumă de 3.107 mii lei, din care salarii, sporuri , indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege , precum și contribuțiile aferente acestora în sumă de 2.941 mii lei și cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă în sumă de 166 mii lei. Suma de 8.437 mii lei se repartizează astfel:

- La Cap. 65.02 ”Învățământ” - la 65.02.04.01 Liceul Ortodox ”Antim Ivireanu” titlul 20 ”Bunuri și servicii” - pentru utilități (20.01.03, 20.01.04, 20.01.08) 30 mii lei - pentru obiecte de inventar (20.05.30) 70 mii lei - la Municipiul Timișoara titlul 20 ”Bunuri și servicii” - 65.02.04.02 articolul 20.02 ”Reparații curente” 200 mii lei

- La Cap. 66.02 ”Sănătate” - la Municipiul Timișoara titlul 20 ”Bunuri și servicii” - articolul 20.02 ”Reparații curente” 250 mii lei

- La Cap. 67.02 ”Cultură, recreere și religie” - la ”Casa de Cultură” titlul 20 ”Bunuri și servicii” - articolul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” 2.000 mii lei

- La Cap. 70.02.06 ”Iluminat public si electrificari” - la Municipiul Timișoara titlul 20 ”Bunuri și servicii” - articolul 20.01.03 ”Încălzit, iluminat și forță motrică” 500 mii lei

- La Cap. 84.02.03.03 ”Transporturi, străzi” - la Municipiul Timișoara titlul 20 ”Bunuri și servicii” - articolul 20.02 ”Reparații curente” 5.387 mii lei

Nr. Crt. Capitol Titlu

Influențe (mii lei)

1 65.02 ”Învățământ” 20 ”Bunuri și servicii” +300 2 66.02 ”Sănătate” 20 ”Bunuri și servicii” +250 3 67.02.03.06 ”Case de cultură” 20 ”Bunuri și servicii” +2.000 4 70.02 ” Locuinte, servicii si dezvoltare publica” 20 ”Bunuri și servicii” +500 5 84.02 ”Transporturi” 20 ”Bunuri și servicii” +5.387 TOTAL +8.437

Suma de 3.107 mii lei se repartizează astfel:

- La Cap. 65.02.04.02.55 ,, Alte transferuri” - Titlul 10 ,,Cheltuieli de personal” 1.573 mii lei

- Titlul 20 ,, Bunuri și servicii” 93 mii lei - La Cap. 65.03.01.55 ,, Alte transferuri”

- Titlul 10 ,,Cheltuieli de personal” 1.368 mii lei - Titlul 20 ,, Bunuri și servicii” 73 mii lei În conformitate cu art. 22 alin. 1 , art. 25 lit. „b” , art.82, art.49 alin.5, respectiv art.

39, alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019, OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, Ordonanta nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.154 alin.1, art.155 alin.1 lit.c, art.155 alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului localal Municipiului Timișoara pe anul 2019, conform Anexei nr.1 „Buget Local 2019 Municipiul Timișoara Sursa A – Buget Local rectificare nr.3”.

DIRECTOR ECONOMIC, PT. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU ILONA JAKAB

Cod FP 52 –01,Ver.1

Atasament: Anexa.pdf

BUGET LOCAL 2019 Municipiul Timisoara Sursa A- Anexa nr.1 Buget Local rectificare nr.3 cu amendament LIICL MN 426/0909 2/0 5 e 3 & 3 5 a 2 au C e DENUMIREA INDICATORILOR S e E Ss E s 3 5 £ E 6 £ 9 a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 1.022.932,31 11.544,00| 1.034.476,31 VENITURI PROPRII 2 |49.90 730.460,54 0,00 730.460,54 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 767.932,54 11.544,00 779.476,54 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 698.559,18 11.544,00 710.103,18 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 419.376,00 0,00 419.376,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 |00.06 418.376,00 0,00 418.376,00 Impozit pe venit 7 |03.02 2.500,00 0,00 2.500,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 |03.02.18 2.500,00 0,00 2.500,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 [04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 |04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 [00.07 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 [05.02 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 |00.09 170.240,85 0,00 170.240,85 Impozite si taxe pe proprietate 16 [07.02 170.240,85 0,00 170.240,85 Impozit pe cladiri 17 |07.02.01 141.558,95 0,00 141.558,95 Impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 22.201,40 0,00 22.201,40 Impozit pe cladiri - PJ 19 |07.02.01.02 119.357,55 0,00 119.357,55 impozit pe terenuri 20 [07.02.02 17.923,90 0,00 17.923,90 Impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 8.246,80 0,00 8.246,80 Impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 9.113,20 0,00 9.113,20 Impozit pe terenurile extravilane 23 |07.02.02.03 563,90 0,00 563,90 Pag. 1/24

s S E E & DENUMIREA INDICATORILOR e E Ss E S 3 S E 5 O e o a a See de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 24 07.02.03 7.308,00 0,00 7.308,00 Alte impozite si taxe de proprietate 25 |07.02.50 3.450,00 0,00 3.450,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 [00.10 102.018,70 11.544,00 113.562,70 Sume defalcate din TVA 27 [11.02 37.472,00 11.544,00 49.016,00 nea nt as pe Onea EAT finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 28 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 |11.02.06 6.650,00 8.437,00 15.087,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.09 6.674,00 3.107,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 [12.02 1.200,00 0,00 1.200,00 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Taxe pe servicii specifice 33 [15.02 100,00 0,00 100,00 Impozit pe spectacole 34 |15.02.01 16,10 0,00 16,10 Alte taxe pe servicii specifice 35 |15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 63.246,70 0,00 63.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 |16.02.02 53.749,00 0,00 53.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |16.02.02.01 33.562,30 0,00 33.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 |16.02.02.02 20.186,70 0,00 20.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 [16.02.50 9.497,70 0,00 9.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 [00.11 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 42 |18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 43 [18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 44 [00.12 69.373,36 0,00 69.373,36 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 [00.13 23.558,21 0,00 23.558,21 Venituri din proprietate 46 |30.02 23.557,21 0,00 23.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 20.430,91 0,00 20.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 20.430,91 0,00 20.430,91 Venituri din dividende 49 |30.02.08 3.126,30 0,00 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 |30.02.08.03 3.126,30 0,00 3.126,30 Venituri din dobanzi 51 [31.02 1,00 0,00 1,00 Pag. 2/24

5 3 3 8 3 su = au & po DENUMIREA INDICATORILOR E e E Ss E & 3 E £ s 8 a a Alte venituri din dobanzi 52 |31.02.03 1,00 0,00 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 [00.14 45.815,15 0,00 45.815,15 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 (33.02 1.305,60 0,00 1.305,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 [33.02.10 258,20 0,00 258,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 |33.02.12 500,00 0,00 500,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 |33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 [34.02 274,80 0,00 274,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 |34.02.50 274,80 0,00 274,80 Amenzi, penalitati si confiscari 61 [35.02 32.247,08 0,00 32.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 [35.02.01 31.743,18 0,00 31.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 63 |35.02.01.02 31.743,18 0,00 31.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 |35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 65 [36.02 11.987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 66 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 67 |36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 68 [36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 69 [36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 |37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 |37.02.03 -80.500,26 0,00 -80.500,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 |37.02.04 80.500,26 0,00 80.500,26 IV. SUBVENTII 73 |00.17 61.534,90 0,00 61.534,90 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 61.534,90 0,00 61.534,90 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 61.534,90 0,00 61.534,90 A. De capital 76 33.873,00 0,00 33.873,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate T7 [42.02.16 23.873,00 0,00 23.873,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 78 |42.02.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00 urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate | 79 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Pag. 3/24

e s 5 = 8 DENUMIREA INDICATORILOR = g E E E & 3 s £ E O o o a a Subceniii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 81 27.661,90 0,00 27.661,90 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 [42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 84 |42.02.65 904,30 0,00 904,30 paun E) postari sere pa ada e aaa oda dn fonduri etane | as [120268 aaa) 836740 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 |45.02 193.464,87 0,00 193.464,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 87 |45.02.01 182.345,26 0,00 182.345,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 88 |45.02.01.01 182.345,26 0,00 182.345,26 Fondul Social European 89 [45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 91 [45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 TOTAL CHELTUIELI 93 1.032.864,20 11.544,00| 1.044.408,20 CHELTUIELI CURENTE 94 |01 786.601,56 11.544,00 798.145,56 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 [10 197.081,73 0,00 197.081,73 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 |20 259.097,44 8.437,00 267.534,44 TITLUL III DOBANZI 97 |30 22.280,33 0,00 22.280,33 TITLUL IV SUBVENTII 98 |40 121.969,68 0,00 121.969,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 [51 52.864,04 0,00 52.864,04 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100 [55 6.733,30 3.107,00 9.840,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101 [56 298,74 0,00 298,74 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 102[57 36.227,70 0,00 36.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 103 |58 66.161,09 0,00 66.161,09 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 104 [59 23.887,51 0,00 23.887,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 105|70 209.540,66 0,00 209.540,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 106|71 188.540,66 0,00 188.540,66 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 107|72 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 108 |81 36.940,46 0,00 36.940,46 Pag. 4/24

e ă 5 m = «m o DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 6 8 E 5 o 9 e a a TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 109 |85 -218,48 0,00 -218,48 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 110 [50.02 106.920,37 0,00 106.920,37 Autoritati publice si actiuni externe 111 [51.02 84.140,04 0,00 84.140,04 CHELTUIELI CURENTE 112 |01 78.955,61 0,00 78.955,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11310 60.063,43 0,00 60.063,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114|20 11.765,16 0,00 11.765,16 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 115|58 527,02 0,00 527,02 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 116|59 6.600,00 0,00 6.600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 117|70 5.184,43 0,00 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 118|71 5.184,43 0,00 5.184,43 Din total capitol Autoritati executive si legislative 119 [51.02.01 84.140,04 0,00 84.140,04 Autoritati executive 120 |51.02.01.03 84.140,04 0,00 84.140,04 Alte servicii publice generale 121 [54.02 500,00 0,00 500,00 CHELTUIELI CURENTE 122 |01 500,00 0,00 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123 |20 500,00 0,00 500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 124|70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 125 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 126 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 127|54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 128 [54.02.50 500,00 0,00 500,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 129 [55.02 22.280,33 0,00 22.280,33 CHELTUIELI CURENTE 130 |01 22.280,33 0,00 22.280,33 TITLUL III DOBANZI 131 |30 22.280,33 0,00 22.280,33 CHELTUIELI DE CAPITAL 132|70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 133 [55.02.00 22.280,33 0,00 22.280,33 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 134 [59.02 40.638,28 0,00 40.638,28 Pag.5/24

5 5 2 e 8 5 g 5 2 au S P DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E s 3 5 , 5 6) o o a a Ordine publica si siguranta nationala 135 [61.02 40.638,28 0,00 40.638,28 CHELTUIELI CURENTE 136 [01 33.302,70 0,00 33.302,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137|10 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138 |20 2.437,70 0,00 2.437,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 139 |51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 140 [59 250,00 0,00 250,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 14170 7.335,58 0,00 7.335,58 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14271 7.335,58 0,00 7.335,58 Din total capitol Ordine publica 143 [61.02.03 35.746,78 0,00 35.746,78 Politie locala 144 |61.02.03.04 35.746,78 0,00 35.746,78 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 145 [61.02.05 4.891,50 0,00 4.891,50 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 146 [64.02 453.494,97 6.707,00 460.201,97 Invatamant 147 [65.02 96.321,23 3.407,00 99.728,23 CHELTUIELI CURENTE 148 [01 59.080,21 3.407,00 62.487,21 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149 [10 758,00 0,00 758,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 |20 37.255,02 300,00 37.555,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 151 [55 6.733,30 3.107,00 9.840,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 152|57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 153 [58 1.872,68 0,00 1.872,68 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 154 |59 7.233,51 0,00 7.233,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 18570 37.241,02 0,00 37.241,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 156 |71 37.241,02 0,00 37.241,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 157 [65.02.03 11.695,25 1.441,00 13.136,25 Invatamant prescolar 158 |65.02.03.01 10.794,37 1.441,00 12.235,37 Invatamant primar 159 |65.02.03.02 900,88 0,00 900,88 Invatamant secundar 160 [65.02.04 84.625,98 1.966,00 86.591,98 Invatamant secundar inferior 161 [65.02.04.01 24.090,26 100,00 24.190,26 Invatamant secundar superior 162 [65.02.04.02 60.472,19 1.866,00 62.338,19 Pag. 6/24

a o e = e DENUMIREA INDICATORILOR = E E Ss E s E £ o e o a a Invatamant profesional 163 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant postliceal 164 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 165 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 166 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 167 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 168 [66.02 105.244,66 250,00 105.494,66 CHELTUIELI CURENTE 169 [01 76.395,76 250,00 76.645,76 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170|10 18.383,42 0,00 18.383,42 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171|20 1.990,41 250,00 2.240,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 172|51 50.517,04 0,00 50.517,04 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 173 |58 5.504,89 0,00 5.504,89 CHELTUIELI DE CAPITAL 174|70 28.848,90 0,00 28.848,90 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 175[71 28.848,90 0,00 28.848,90 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 176 [66.02.06 86.510,83 250,00 86.760,83 Spitale generale 177 |66.02.06.01 86.510,83 250,00 86.760,83 Servicii de sanatate publica 178 [66.02.08 18.733,83 0,00 18.733,83 Cultura, recreere si religie 179 [67.02 139.843,10 3.000,00 142.843,10 CHELTUIELI CURENTE 180 [01 120.043,39 3.000,00 123.043,39 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 181 [10 30.754,89 0,00 30.754,89 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 |20 87.437,56 3.000,00 90.437,56 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 183 |51 1.300,00 0,00 1.300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 184 |58 302,94 0,00 302,94 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 185 |59 248,00 0,00 248,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 186 |70 20.018,19 0,00 20.018,19 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18771 20.018,19 0,00 20.018,19 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 188 |85 -218,48 0,00 -218,48 Din total capitol Servicii culturale 189 [67.02.03 69.415,27 2.000,00 71.415,27 Pag. 7/24

E 3 3 = & 3 5 m = au = 9 DENUMIREA INDICATORILOR 5 e E Ss E 6 8 S E 5 O e 2 a a Institutii publice de spectacole si concerte 190 |67.02.03.04 37.754,12 0,00 37.754,12 Case de cultura 191 [67.02.03.06 31.182,15 2.000,00 33.182,15 Alte servicii culturale 192 [67.02.03.30 479,00 0,00 479,00 Servicii recreative si sportive 193 [67.02.05 68.377,56 1.000,00 69.377,56 Sport 194 [67.02.05.01 29.352,46 0,00 29.352,46 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 195 |67.02.05.03 39.025,10 1.000,00 40.025,10 Servicii religioase 196 [67.02.06 2.050,27 0,00 2.050,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 197 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 198 [68.02 112.085,98 50,00 112.135,98 CHELTUIELI CURENTE 199 [01 110.772,78 50,00 110.822,78 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200 |10 56.051,99 0,00 56.051,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 201 |20 11.670,01 50,00 11.720,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 20251 1.082,00 0,00 1.032,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 203 |57 31.000,00 0,00 31.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 204 |58 1.462,78 0,00 1.462,78 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 205 |59 9.556,00 0,00 9.556,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 206 |70 1.313,20 0,00 1.313,20 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 207 [71 1.313,20 0,00 1.313,20 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 208 [68.02.04 6.852,75 0,00 6.852,75 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 209 [68.02.05 65.702,31 0,00 65.702,31 Asistenta sociala in caz de boli 210 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 211 |68.02.05.02 65.702,31 0,00 65.702,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 212 |68.02.06 2.332,84 0,00 2.332,84 Crese 213 [68.02.11 9.533,39 50,00 9.583,39 Prevenirea excluderii sociale 214 [68.02.15 27.664,69 0,00 27.664,69 Ajutor social 215 |68.02.15.01 18.310,88 0,00 18.310,88 Cantine de ajutor social 216 |68.02.15.02 9.353,81 0,00 9.353,81 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 218 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Pag.8/24

: e 5 & s m 2 au E o DENUMIREA INDICATORILOR us e E Ss E ă s € s s 9 a a Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 219 |69.02 107.663,34 500,00 108.163,34 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 220 |70.02 84.623,71 500,00 85.123,71 CHELTUIELI CURENTE 221 |01 37.214,11 500,00 37.714,11 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 222|10 470,00 0,00 470,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 223 |20 25.326,58 500,00 25.826,58 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224 |56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 225 [58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 226|70 10.469,14 0,00 10.469,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 227|71 10.469,14 0,00 10.469,14 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 228 [81 36.940,46 0,00 36.940,46 Din total capitol Locuinte 229 |70.02.03 15.358,02 0,00 15.358,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 230 |70.02.03.01 15.358,02 0,00 15.358,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 231 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 232 |70.02.05 8.611,73 0,00 8.611,73 Alimentare cu apa 233 |70.02.05.01 8.611,73 0,00 8.611,73 Amenajari hidrotehnice 234 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 235 |70.02.06 11.190,56 500,00 11.690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 236 |70.02.07 23,27 0,00 23,27 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 237 |70.02.50 49.440,13 0,00 49.440,13 Protectia mediului 238 |74.02 23.039,63 0,00 23.039,63 CHELTUIELI CURENTE 239 |01 22.336,84 0,00 22.336,84 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 240 |20 22.039,00 0,00 22.039,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 241 |56 297,84 0,00 297,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 242|70 702,79 0,00 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 243|71 702,79 0,00 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 244 [74.02.03 144,59 0,00 144,59 Salubritate si gestiunea deseurilor 245 |74.02.05 22.597,20 0,00 22.597,20 Pag. 9/24

s 5 € DENUMIREA INDICATORILOR - e € E E 8 3 = o e e a a Salubritate 246 |74.02.05.01 16.178,50 0,00 16.178,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 247 |74.02.05.02 6.418,70 0,00 6.418,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 248 |74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 249 |79.02 324.147,24 4.337,00 328.484,24 Combustibili si energie 250 |81.02 107.998,30 0,00 107.998,30 CHELTUIELI CURENTE 251 |01 81.326,52 0,00 81.326,52 TITLUL IV SUBVENTII 252|40 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 253 |58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 254 |70 26.671,78 0,00 26.671,78 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 255 |71 5.671,78 0,00 5.671,78 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 256|72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 257 [81.02.06 107.998,30 0,00 107.998,30 Transporturi 258 |84.02 216.148,94 4.337,00 220.485,94 CHELTUIELI CURENTE 259 |01 144.393,31 4.337,00 148.730,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 260 |20 58.676,00 4.337,00 63.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 261 |40 85.500,00 0,00 85.500,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 262 |58 217,31 0,00 217,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 263 |70 71.755,63 0,00 71.755,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 264 |71 71.755,63 0,00 71.755,63 Din total capitol Transport rutier 265 |84.02.03 216.148,94 4.337,00 220.485,94 Drumuri si poduri 266 |84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 267 |84.02.03.02 108.135,37 0,00 108.135,37 Strazi 268 |84.02.03.03 88.741,61 4.337,00 93.078,61 AEZ EEE EEE CEE TE TEI O OMC OO EEE ECO taia Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 269 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 270 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 271 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 272 |99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 Pag. 10/24

o) 8 , : s 5 = 8 DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E ă 2 = E o 9 a a SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 705.822,48 11.544,00 717.366,48 TOTAL VENITURI 2 |00.01 705.822,48 11.544,00 717.366,48 VENITURI PROPRII 3 |49.90 730.460,54 0,00 730.460,54 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 687.432,28 11.544,00 698.976,28 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 698.559,18 11.544,00 710.103,18 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 [00.04 419.376,00 0,00 419.376,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 |00.06 418.376,00 0,00 418.376,00 Impozit pe venit 8 |03.02 2.500,00 0,00 2.500,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 [03.02.18 2.500,00 0,00 2.500,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 |04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 |00.07 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 |05.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 |00.09 170.240,85 0,00 170.240,85 Impozite si taxe pe proprietate 17 |07.02 170.240,85 0,00 170.240,85 Impozit pe cladiri 18 [07.02.01 141.558,95 0,00 141.558,95 Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 22.201,40 0,00 22.201,40 Impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 119.357,55 0,00 119.357,55 Impozit pe terenuri 21 [07.02.02 17.923,90 0,00 17.923,90 Impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 8.246,80 0,00 8.246,80 Impozit pe terenuri - PJ 23 |07.02.02.02 9.113,20 0,00 9.113,20 Impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 563,90 0,00 563,90 Tinca uclictara de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 25 07.02.03 7.308,00 0,00 7.308,00 Alte impozite si taxe de proprietate 26 |07.02.50 3.450,00 0,00 3.450,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 |00.10 102.018,70 11.544,00 113.562,70 Sume defalcate din TVA 28 [11.02 37.472,00 11.544,00 49.016,00 Pag. 11/24

a o 5 = s DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E & 3 5 E E o 9 e a a PRE Etnii EI LEA TI finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 29 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 [11.02.06 6.650,00 8.437,00 15.087,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 31 |11.02.09 6.674,00 3.107,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 |12.02 1.200,00 0,00 1.200,00 Taxe hoteliere 33 [12.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Taxe pe servicii specifice 34 |15.02 100,00 0,00 100,00 Impozit pe spectacole 35 [15.02.01 16,10 0,00 16,10 Alte taxe pe servicii specifice 36 [15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 [16.02 63.246,70 0,00 63.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 [16.02.02 53.749,00 0,00 53.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 [16.02.02.01 33.562,30 0,00 33.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 |16.02.02.02 20.186,70 0,00 20.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 [16.02.50 9.497,70 0,00 9.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 |00.11 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 43 |18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 44 |18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 45 |00.12 -11.126,90 0,00 -11.126,90 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 |00.13 23.558,21 0,00 23.558,21 Venituri din proprietate 47 |30.02 23.557,21 0,00 23.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 [30.02.05 20.430,91 0,00 20.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 20.430,91 0,00 20.430,91 Venituri din dividende 50 |30.02.08 3.126,30 0,00 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 |30.02.08.03 3.126,30 0,00 3.126,30 Venituri din dobanzi 52 |31.02 1,00 0,00 1,00 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 1,00 0,00 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 [00.14 -34.685,11 0,00 -34.685,11 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 |33.02 1.305,60 0,00 1.305,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 [33.02.10 258,20 0,00 258,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 |33.02.12 500,00 0,00 500,00 Pag. 12/24

5 e E a 8 s au 2 rc] E o DENUMIREA INDICATORILOR 8 e E Ss E S s £ 9 9 a a Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 |33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 274,80 0,00 274,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 [34.02.50 274,80 0,00 274,80 Amenzi, penalitati si confiscari 62 |35.02 32.247,08 0,00 32.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 |35.02.01 31.743,18 0,00 31.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 |35.02.01.02 31.743,18 0,00 31.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 |35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 66 [36.02 11.987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 67 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 68 [36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 69 [36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 70 [36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T1 [37.02 -80.500,26 0,00 -80.500,26 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 |37.02.03 -80.500,26 0,00 -80.500,26 IV. SUBVENTII T3 [00.17 18.390,20 0,00 18.390,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 (00.18 18.390,20 0,00 18.390,20 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 18.390,20 0,00 18.390,20 B. Curente 76 18.390,20 0,00 18.390,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 77 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20 TOTAL CHELTUIELI 79 705.822,48 11.544,00 717.366,48 CHELTUIELI CURENTE 80 [01 669.100,50 11.544,00 680.644,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 [10 197.081,73 0,00 197.081,73 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 |20 259.097,44 8.437,00 267.534,44 TITLUL III DOBANZI 83 |30 22.280,33 0,00 22.280,33 TITLUL IV SUBVENTII 84 |40 121.969,68 0,00 121.969,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 1.822,81 0,00 1.822,81 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 86 |55 6.733,30 3.107,00 9.840,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 |57 36.227,70 0,00 36.227,70 Pag. 13/24

e s = 8 DENUMIREA INDICATORILOR pe e E Ss E S 3 5 E O e o a a TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 [59 23.887,51 0,00 23.887,51 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 89 |81 36.940,46 0,00 36.940,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 90 [85 -218,48 0,00 -218,48 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91 [50.02 101.208,92 0,00 101.208,92 Autoritati publice si actiuni externe 92 [51.02 78.428,59 0,00 78.428,59 CHELTUIELI CURENTE 93 [01 78.428,59 0,00 78.428,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 [10 60.063,43 0,00 60.063,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 |20 11.765,16 0,00 11.765,16 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96 |59 6.600,00 0,00 6.600,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 97 |51.02.01 78.428,59 0,00 78.428,59 Autoritati executive 98 |51.02.01.03 78.428,59 0,00 78.428,59 Alte servicii publice generale 99 [54.02 500,00 0,00 500,00 CHELTUIELI CURENTE 100 [01 500,00 0,00 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 |20 500,00 0,00 500,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 102 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 [54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 105 |54.02.50 500,00 0,00 500,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 106 |55.02 22.280,33 0,00 22.280,33 CHELTUIELI CURENTE 107 |01 22.280,33 0,00 22.280,33 TITLUL III DOBANZI 108 [30 22.280,33 0,00 22.280,33 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 109 [55.02.00 22.280,33 0,00 22.280,33 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 110 [59.02 33.302,70 0,00 33.302,70 Ordine publica si siguranta nationala 111 [61.02 33.302,70 0,00 33.302,70 CHELTUIELI CURENTE 112 |01 33.302,70 0,00 33.302,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11310 30.600,00 0,00 30.600,00 Pag. 14/24

a o s = S DENUMIREA INDICATORILOR 5 e = Ss E & 3 A E o 9 O a a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114 |20 2.437,70 0,00 2.437,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 115 |51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 11659 250,00 0,00 250,00 Din total capitol Ordine publica 117 [61.02.03 32.837,70 0,00 32.837,70 Politie locala 118 |61.02.03.04 32.837,70 0,00 32.837,70 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 119 [61.02.05 465,00 0,00 465,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120 [64.02 305.889,14 6.707,00 312.596,14 Invatamant 121 |65.02 57.207,53 3.407,00 60.614,53 CHELTUIELI CURENTE 122 |01 57.207,53 3.407,00 60.614,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 123 [10 758,00 0,00 758,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124|20 37.255,02 300,00 37.555,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 125|55 6.733,30 3.107,00 9.840,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126|57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 |59 7.233,51 0,00 7.233,51 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 128 [65.02.03 9.369,77 1.441,00 10.810,77 Invatamant prescolar 129 |65.02.03.01 8.468,89 1.441,00 9.909,89 Invatamant primar 130 |65.02.03.02 900,88 0,00 900,88 Invatamant secundar 131 [65.02.04 47.837,76 1.966,00 49.803,76 Invatamant secundar inferior 132 [65.02.04.01 13.666,11 100,00 13.766,11 Invatamant secundar superior 133 |65.02.04.02 34.108,12 1.866,00 35.974,12 Invatamant profesional 134 [65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant postliceal 135 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 136 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 137 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 139 [66.02 21.149,64 250,00 21.399,64 CHELTUIELI CURENTE 140 |01 21.149,64 250,00 21.399,64 Pag. 15/24

5 e sg = s DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 6 3 5 E o 9 s a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141|10 18.383,42 0,00 18.383,42 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14220 1.990,41 250,00 2.240,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143|51 775,81 0,00 775,81 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 [66.02.06 2.415,81 250,00 2.665,81 Spitale generale 145 |66.02.06.01 2.415,81 250,00 2.665,81 Servicii de sanatate publica 146 |66.02.08 18.733,83 0,00 18.733,83 Cultura, recreere si religie 147 [67.02 118.221,97 3.000,00 121.221,97 CHELTUIELI CURENTE 148|01 118.440,45 3.000,00 121.440,45 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149 [10 30.754,89 0,00 30.754,89 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 |20 87.437,56 3.000,00 90.437,56 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 151 |59 248,00 0,00 248,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 182 |85 -218,48 0,00 -218,48 Din total capitol Servicii culturale 183 67.02.03 63.246,12 2.000,00 65.246,12 Institutii publice de spectacole si concerte 154 |67.02.03.04 32.316,12 0,00 32.316,12 Case de cultura 185 |67.02.03.06 30.930,00 2.000,00 32.930,00 Alte servicii culturale 156 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 157 [67.02.05 52.989,85 1.000,00 53.989,85 Sport 158 |67.02.05.01 23.869,00 0,00 23.869,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 159 |67.02.05.03 29.120,85 1.000,00 30.120,85 Servicii religioase 160 [67.02.06 1.986,00 0,00 1.986,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 161 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 162 [68.02 109.310,00 50,00 109.360,00 CHELTUIELI CURENTE 163 |01 109.310,00 50,00 109.360,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 [10 56.051,99 0,00 56.051,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 |20 11.670,01 50,00 11.720,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 [51 1.082,00 0,00 1.032,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 167 |57 31.000,00 0,00 31.000,00 Pag. 16/24

a & E DENUMIREA INDICATORILOR £ E 3 E 5 3 5 E o e e a a TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 [59 9.556,00 0,00 9.556,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 169 |68.02.04 5.990,20 0,00 5.990,20 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 170 [68.02.05 65.657,31 0,00 65.657,31 Asistenta sociala in caz de boli 171 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 172 |68.02.05.02 65.657,31 0,00 65.657,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 173 [68.02.06 1.933,55 0,00 1.933,55 Crese 174 [68.02.11 8.876,00 50,00 8.926,00 Prevenirea excluderii sociale 175 [68.02.15 26.852,94 0,00 26.852,94 Ajutor social 176 |68.02.15.01 17.515,67 0,00 17.515,67 Cantine de ajutor social 177 |68.02.15.02 9.337,27 0,00 9.337,27 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 178 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 179 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 180 [69.02 84.776,04 500,00 85.276,04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 181 [70.02 62.737,04 500,00 63.237,04 CHELTUIELI CURENTE 182 |01 25.796,58 500,00 26.296,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 183 |10 470,00 0,00 470,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 |20 25.326,58 500,00 25.826,58 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 185 |81 36.940,46 0,00 36.940,46 Din total capitol Locuinte 186 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 187 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 188 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 189 [70.02.05 3.976,73 0,00 3.976,73 Alimentare cu apa 190 |70.02.05.01 3.976,73 0,00 3.976,73 Amenajari hidrotehnice 191 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 192 [70.02.06 10.500,00 500,00 11.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 193 [70.02.07 23,27 0,00 23,27 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 194 |70.02.50 48.237,04 0,00 48.237,04 Pag. 17/24

a e = DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 5l 3 : E o o e a a Protectia mediului 195 |74.02 22.039,00 0,00 22.039,00 CHELTUIELI CURENTE 196 |01 22.039,00 0,00 22.039,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197|20 22.039,00 0,00 22.039,00 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 198 [74.02.03 0,00 0,00 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor 199 |74.02.05 22.039,00 0,00 22.039,00 Salubritate 200 |74.02.05.01 15.839,00 0,00 15.839,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 |74.02.05.02 6.200,00 0,00 6.200,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 |79.02 180.645,68 4.337,00 184.982,68 Combustibili si energie 204 [81.02 36.469,68 0,00 36.469,68 CHELTUIELI CURENTE 205 |01 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL IV SUBVENTII 206 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 Din total capitol Energie termica 207 [81.02.06 36.469,68 0,00 36.469,68 Transporturi 208 [84.02 144.176,00 4.337,00) 148.513,00 CHELTUIELI CURENTE 209 [01 144.176,00 4.337,00 148.513,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21020 58.676,00 4.337,00 63.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 211 [40 85.500,00 0,00 85.500,00 Din total capitol Transport rutier 212 [84.02.03 144.176,00 4.337,00 148.513,00 Drumuri si poduri 213 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 214 |84.02.03.02 85.676,00 0,00 85.676,00 Strazi 215 |84.02.03.03 58.500,00 4.337,00 62.837,00 ra aa a CR IIS Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 216 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 217 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 218 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 219 |99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE Pag. 18/24

ă s 5 = 8 DENUMIREA INDICATORILOR a e E E E 5 8 < E O e e a BE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 317.109,83 0,00 317.109,83 TOTAL VENITURI 2 |00.01 317.109,83 0,00 317.109,83 VENITURI PROPRII 3 |49.90 0,00 0,00 0,00 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 80.500,26 0,00 80.500,26 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 80.500,26 0,00 80.500,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |00.14 80.500,26 0,00 80.500,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 80.500,26 0,00 80.500,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 80.500,26 0,00 80.500,26 IV. SUBVENTII 9 [00.17 43.144,70 0,00 43.144,70 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 [00.18 43.144,70 0,00 43.144,70 Subventii de la bugetul de stat 11 [42.02 43.144,70 0,00 43.144,70 A. De capital 12 33.873,00 0,00 33.873,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 13 [42.02.16 23.873,00 0,00 23.873,00 ED RI de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 14 |42.02.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate| 15 [42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Subceniii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 16 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 17 9.271,70 0,00 9.271,70 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 18 [42.02.65 904,30 0,00 904,30 Dr EI a a a a an ta dog sta dn ordine | 19 [420250 azerdo| om| 836740 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 [45.02 193.464,87 0,00 193.464,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 21 [45.02.01 182.345,26 0,00 182.345,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 |45.02.01.01 182.345,26 0,00 182.345,26 Fondul Social European 23 [45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 25 |45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 TOTAL CHELTUIELI 27 327.041,72 0,00 327.041,72 Pag. 19/24

nik E s s i = 8 DENUMIREA INDICATORILOR o e E Ss E s 3 5 + 5 O e 9 a a CHELTUIELI CURENTE 28 |01 117.501,06 0,00 117.501,06 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29 [51 51.041,23 0,00 51.041,23 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 30 [56 298,74 0,00 298,74 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 31 |58 66.161,09 0,00 66.161,09 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 |70 209.540,66 0,00 209.540,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33 |71 188.540,66 0,00 188.540,66 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 34 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 35 |50.02 5.711,45 0,00 5.711,45 Autoritati publice si actiuni externe 36 [51.02 5.711,45 0,00 5.711,45 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 527,02 0,00 527,02 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 38 [58 527,02 0,00 527,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 |70 5.184,43 0,00 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 5.184,43 0,00 5.184,43 Din total capitol Autoritati executive si legislative 41 [51.02.01 5.711,45 0,00 5.711,45 Autoritati executive 42 |51.02.01.03 5.711,45 0,00 5.711,45 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 43 |59.02 7.335,58 0,00 7.335,58 Ordine publica si siguranta nationala 44 |61.02 7.335,58 0,00 7.335,58 CHELTUIELI CURENTE 45 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 |70 7.335,58 0,00 7.335,58 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 47 |71 7.335,58 0,00 7.335,58 Din total capitol Ordine publica 48 |61.02.03 2.909,08 0,00 2.909,08 Politie locala 49 |61.02.03.04 2.909,08 0,00 2.909,08 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 50 [61.02.05 4.426,50 0,00 4.426,50 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 51 [64.02 147.605,83 0,00| 147.605,83 Invatamant 52 [65.02 39.113,70 0,00 39.113,70 CHELTUIELI CURENTE 53 |01 1.872,68 0,00 1.872,68 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 54 |58 1.872,68 0,00 1.872,68 Pag. 20/24

A 3 a 5 3 = m 2 au E o DENUMIREA INDICATORILOR e e E E E > O o o a a CHELTUIELI DE CAPITAL 55 |70 37.241,02 0,00 37.241,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 56 |71 37.241,02 0,00 37.241,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 57 |65.02.03 2.325,48 0,00 2.325,48 Invatamant prescolar 58 |65.02.03.01 2.325,48 0,00 2.325,48 Invatamant primar 59 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 60 [65.02.04 36.788,22 0,00 36.788,22 Invatamant secundar inferior 61 |65.02.04.01 10.424,15 0,00 10.424,15 Invatamant secundar superior 62 |65.02.04.02 26.364,07 0,00 26.364,07 Invatamant profesional 63 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 64 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 65 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 66 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 67 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 68 [66.02 84.095,02 0,00 84.095,02 CHELTUIELI CURENTE 69 |01 55.246,12 0,00 55.246,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 |51 49.741,23 0,00 49.741,23 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 71 |58 5.504,89 0,00 5.504,89 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 |70 28.848,90 0,00 28.848,90 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 73 |71 28.848,90 0,00 28.848,90 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 74 |66.02.06 84.095,02 0,00 84.095,02 Spitale generale 75 |66.02.06.01 84.095,02 0,00 84.095,02 Servicii de sanatate publica 76 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 77 |67.02 21.621,13 0,00 21.621,13 CHELTUIELI CURENTE 78 |01 1.602,94 0,00 1.602,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 [51 1.300,00 0,00 1.300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 80 |58 302,94 0,00 302,94 CHELTUIELI DE CAPITAL 81 |70 20.018,19 0,00 20.018,19 Pag. 21/24

5 5 = 8 DENUMIREA INDICATORILOR 5 e E Ss E £ o 9 e a a TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 82 |71 20.018,19 0,00 20.018,19 Din total capitol Servicii culturale 83 |67.02.03 6.169,15 0,00 6.169,15 Institutii publice de spectacole si concerte 84 |67.02.03.04 5.438,00 0,00 5.438,00 Case de cultura 85 |67.02.03.06 252,15 0,00 252,15 Alte servicii culturale 86 |67.02.03.30 479,00 0,00 479,00 Servicii recreative si sportive 87 [67.02.05 15.387,71 0,00 15.387,71 Sport 88 |67.02.05.01 5.483,46 0,00 5.483,46 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 89 |67.02.05.03 9.904,25 0,00 9.904,25 Servicii religioase 90 [67.02.06 64,27 0,00 64,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 91 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 92 [68.02 2.775,98 0,00 2.775,98 CHELTUIELI CURENTE 93 [01 1.462,78 0,00 1.462,78 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 94 |58 1.462,78 0,00 1.462,78 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 |70 1.313,20 0,00 1.313,20 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 96 [71 1.313,20 0,00 1.313,20 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 97 [68.02.04 862,55 0,00 862,55 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 98 [68.02.05 45,00 0,00 45,00 Asistenta sociala in caz de boli 99 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100 |68.02.05.02 45,00 0,00 45,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 101 [68.02.06 399,29 0,00 399,29 Crese 102 |68.02.11 657,39 0,00 657,39 Prevenirea excluderii sociale 103 [68.02.15 811,75 0,00 811,75 Ajutor social 104 |68.02.15.01 795,21 0,00 795,21 Cantine de ajutor social 105 |68.02.15.02 16,54 0,00 16,54 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 106 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 107 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 108 [69.02 22.887,30 0,00 22.887,30 Pag. 22/24

s E 2 $ DENUMIREA INDICATORILOR s g £ Ss E s 3 5 E 5 OS 9 a a a Locuinte, servicii si dezvoltare publica 109 [70.02 21.886,67 0,00 21.886,67 CHELTUIELI CURENTE 110 [01 11.417,53 0,00 11.417,53 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 111 [56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 112 [58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 113|70 10.469,14 0,00 10.469,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 11471 10.469,14 0,00 10.469,14 Din total capitol Locuinte 115 [70.02.03 15.358,02 0,00 15.358,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 116 |70.02.03.01 15.358,02 0,00 15.358,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 117 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 118 |70.02.05 4.635,00 0,00 4.635,00 Alimentare cu apa 119 |70.02.05.01 4.635,00 0,00 4.635,00 Amenajari hidrotehnice 120 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 121 |70.02.06 690,56 0,00 690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 122 [70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 123 |70.02.50 1.203,09 0,00 1.203,09 Protectia mediului 124 |74.02 1.000,63 0,00 1.000,63 CHELTUIELI CURENTE 125 [01 297,84 0,00 297,84 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 126 [56 297,84 0,00 297,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 12770 702,79 0,00 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 128|71 702,79 0,00 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 129 [74.02.03 144,59 0,00 144,59 Salubritate si gestiunea deseurilor 130 [74.02.05 558,20 0,00 558,20 Salubritate 131 |74.02.05.01 339,50 0,00 339,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 132 |74.02.05.02 218,70 0,00 218,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 133 [74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 134 [79.02 143.501,56 0,00 143.501,56 Combustibili si energie 135 |81.02 71.528,62 0,00 71.528,62 Pag. 23/24

8 5 E S DENUMIREA INDICATORILOR e E Ss E s 3 £ < E G S S a a CHELTUIELI CURENTE 136 [01 44.856,84 0,00 44.856,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 137 [58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 13870 26.671,78 0,00 26.671,78 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 13971 5.671,78 0,00 5.671,78 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 140|72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 141 [81.02.06 71.528,62 0,00 71.528,62 Transporturi 142 |84.02 71.972,94 0,00 71.972,94 CHELTUIELI CURENTE 143|01 217,31 0,00 217,31 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 144 [58 217,31 0,00 217,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 14570 71.755,63 0,00 71.755,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14671 71.755,63 0,00 71.755,63 Din total capitol Transport rutier 147 [84.02.03 71.972,94 0,00 71.972,94 Drumuri si poduri 148 [84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 149 |84.02.03.02 22.459,37 0,00 22.459,37 Strazi 150 [84.02.03.03 30.241,61 0,00 30.241,61 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 151 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 152 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 153 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 154 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 24/24 PT SEF SERVICIU BUGET,

Atasament: expunere_de_motive_rectificare_BUGET_nr.4_aug._2019.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2019 -

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2019

Având în vedere: - Adresa nr. 1086/28.08.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice

Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică în conformitate cu anexa nr.4 din O.G. nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, a Deciziei nr. 3775/28.08.2019 aprobată de Directorul General al DGRFP timișoara și a adresei MFP nr. 464750/2019, influențele cu care se modifică sumele defalcate din TVA în anul 2019 în sumă de 8.437 mii lei la sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) repartizate pe trimestrul III și suma de 3.107 mii lei pentru finanțarea învățământului particular și cel confessional acreditat( 11.02.09) repartizate pe trimestrul III;

În conformitate cu art. 22 alin. 1 , art. 25 lit. „b” , art.82, art.49 alin.5, respectiv art. 39, alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019, OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, Ordonanta nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.154 alin.1, art.155 alin.1 lit.c, art.155 alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019, conform Anexei nr.1 „Buget Local 2019 Municipiul Timișoara Sursa A – Buget Local rectificare nr.3”.

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019 și supun dezbaterii Consiliului Local, documentația aferentă,.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1