keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 427/24.11.2009 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor situate în Timişoara str. Alexandru Vlahuţă nr. 5 şi Ion Mihalache nr. 15

24.11.2009

Hotararea Consiliului Local 427/24.11.2009
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor situate în Timişoara str. Alexandru Vlahuţă nr. 5 şi Ion Mihalache nr. 15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 27444/10.11.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 si Legii nr. 79/1997 prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Prin terenurile aferente imobilelor se înţeleg terenurile situate la aceeaşi adresă poştala cu clădirea de locuit, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, întocmit de un proiectant autorizat O.C.P.I..

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Vlahuta_5.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA PATRIMONIU Primar SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII Nr.sc2009-27444/10.11.2009 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

ANEXA Privind terenurile aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite in

baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997, ce trec din domeniul public în domeniul privat al

municipiului Timişoara

NR. CRT. ADRESA NR. CF NR. TOP. 1 VLAHUTA NR.5 8650 16660 2 I. MIHALACHE NR.15 1695 6036

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Ing. Călin N. Pîrva Întocmit, Ing. Alin Stoica