keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 427/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)"

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 427/16.10.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 26877/12.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 306/09.10.2015 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)", întocmit de S.C Exe Company.Ro S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 35/19.02.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2015 –

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi

de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2015 obiectivul de investiţii ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)”. Acesta este amplasat în zona centrală a municipiului Timişoara. Dată fiind structura radială şi cu inele incomplete a reţelei stradale majore, presiunea traficului se concentreaza asupra zonei centrala a orasului, orientandu-se catre inelul I de circulatie, singurul inel (oarecum) complet. În consecinţă congestiile de circulaţie pe inelul I de circulatie cât şi pe accesele radiale au devenit cvasi-permanente. Viteza medie de circulaţie în zona centrală a scăzut până la valori de sub 10Km/h, consumul de carburanţi depăşind cu mult valorile normale (valori măsurate de 15-19 litri/100 Km cu autoturisme pentru care fabricantul indică consum urban de 6-7 litri/100 Km). Din aceste considerente reorganizarea circulaţiei rutiere pe Inel I de circulaţie este o prioritate strict necesară şi oportună pentru optimizarea şi fluidizarea traficului din municipiul Timişoara. Soluţia de principiu propusă constă în reorganizarea circulaţiei generale pe inelul I de circulaţie, pe sens unic, eliminând astfel (parţial) conflictele din principalele intersecţii de pe Inelul I şi în reconfigurarea sistemului de linii de transport public prin realizarea unui circuit pe Inelul I cu circulaţia reorganizată, astfel încât să crească semnificativ atractivitatea transportului public.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri și Poduri, Cap. C Studii şi proiecte. Studiul de Fezabilitate pentru ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)”, a fost realizat de S.C Exe Company.Ro S.R.L în baza contractului de prestări servicii nr. 35/19.02.2014. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 225.239,908 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 50.959,255 mii Euro. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 48 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)”.

Mentionăm ca pentru realizarea lucrărilor de construire a tramei stradale este necesară ocuparea a cca 400mp – teren proprietate privată (conform specificațiilor din Memoriul Tehnic întocmit de proiectant). VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC LILIANA PÎRVU Red. LP Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de

transport public (Pasaj P-ta Victoriei)"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C Exe Company.Ro S.R.L., aferent obiectivului de

investiţii ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)”, conform contractului de proiectare nr. 35 din data de 19.02.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 54 luni (48 luni execuţia) Valoare de investitie (INV) 225.239,908 mii lei (inclusiv TVA)

50.959,255 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 190.480,920 mii lei (inclusiv TVA)

43.095,231 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ):

- Carosabil nou 10.000,00 mp - Imbracaminte carosabil existent 66.100,00 mp - Trotuar nou 34.667,00 mp - Piste de ciclisti 11.250,00 mp - Marcaje rutiere 8.400,00 mp - Indicatoare circulatie 600,00 buc - Extindere linie troleibus 1,20 km - Pasaj subteran –Lucrari de structura si finisaje 3.500,00 mp - Parcaj subteran –Lucrari de structura si finisaje 22.000,00 mp - Instalatii semaforizare 200,00 buc - Canalizare pluviala 4.900,00 m - Canalizare tehnică subterană 4.900,00 m

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU