keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 424/29.11.2005 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Căminului pentru Pensionari - Timişoara

29.11.2005

Hotararea Consiliului Local 424/29.11.2005
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Căminului pentru Pensionari - Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 421/21.10.2005 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.42 din Legea nr. 705/2001 - privind sistemul naţional de asistenţă socială;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2002 - privind înfiinţarea Serviciului Public "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială - Timişoara"
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (e) şi (i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Căminului pentru Pensionari Timişoara ,conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru Pensionari Timişoara , conform Anexei 3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Căminul pentru Pensionari - Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Centrului Comunitar de Asistenţă Socială - Timişoara;
- Căminului pentru Pensionari Timişoara
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_3.pdf

1

Anexa nr.3 La HCL……………..

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNC[IONARE

AL CĂMINULUI PENTRU PENSIONARI TIMIŞOARA

Cap.I Dispoziţii generale Art.1. (1) Căminul pentru pensionari Timişoara este instituţia de asistenţă socială, cu personalitate juridică, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor Legii nr.17/2000, "Legea privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice" şi a Ordonanţei nr.86/2004 „pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale”.

(2) Căminul asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică beneficiarilor.

Art.2 (1) Căminul este coordonat metodologic de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (Ordonanţa nr.86/2004 „pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale” şi Hotărârea Guvernului României nr.1007/2005 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal , a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale) prin Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Timiş. Art.3 (1) Sediul administrativ al Căminului pentru pensionari Timişoara este în judeţul Timiş Timişoara, strada Inocenţiu Klein 25-29. (2) Directorul Căminului pentru pensionari Timişoara asigură conducerea, îndrumarea şi controlul serviciilor din structura instituţiei. Art.4 (1) Căminul pentru pensionari Timişoara îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament de organizare şi funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare. Art.5 (1) Căminului pentru pensionari Timişoara dispune de cod fiscal, cont în trezorerie, precum şi de ştampilă proprie.

2

Art.6 (1) Obiectivele Căminului pentru pensionari Timişoara sunt:

1. Acordarea de servicii sociale de calitate în conformitate cu prevederile legale. 2. Acordarea de servicii sociale de bază. 3. Păstrarea autonomiei beneficiarilor. 4. Prevenirea marginalizării sociale. 5. Sprijinirea persoanelor de vârsta a treia pentru reintegrare socială. 6. Îmbunătăţirea calitativă a vieţii beneficiarilor şi asigurarea unui climat apropiat de

cel familial. 7. Asigurarea unei îngrijiri complete: găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi

reinserţie socială a persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de nevoie socială. 8. Asigurarea asistenţei medicale preventive şi curative. 9. Constituirea unei bănci de date a persoanelor vârstnice instituţionalizate. 10. Facilitatea comunicării şi colaborării la nivel local şi regional cu organizaţiile şi

instituţiile ce acţionează în domeniu social. 11. Participarea la cursuri de formare profesională, respectiv urmărirea criteriilor de

performanţă ale angajaţilor. 12. Înbunătăţirea nivelului de informare a persoanelor vârstnice.

Cap.II Managementul şi organizarea Căminului pentru pensionari Art.7 (1) Organele de conducere, coordonare, monitorizare, evaluare şi control ale Căminului pentru pensionari Timişoara sunt:

• Consiliul Local al Municipiului Timişoara • Viceprimarul delegat cu probleme sociale • Directorul Căminului pentru pensionari Timişoara • Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a judeţului Timiş

(2) Directorul Căminului pentru pensionari Timişoara poate fi ajutat în activitatea sa de Consiliul consultativ care este organizat în funcţie de complexitatea problematicii sociale şi a serviciilor acordate de instituţie de către autorităţile administraţiei publice locale care asigură administrarea şi finanţarea acestora. Art.8 (1) Criteriile de normare ale personalului din Căminului pentru pensionari sunt cele prevăzute în ordinul 250/1990 al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale iar categoriile de personal sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului României nr.1007/2005 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal , a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale.

3

Art.9(1) Organigrama Căminului pentru pensionari Timişoara cuprinde un număr de 42 de posturi din care 33 sunt ocupate în prezent, 9 posturi sunt vacante. Art.10(1) Căminului pentru pensionari Timişoara este organizat astfel:

• Asistent social care asigură serviciile de informare, consiliere şi îndrumare ale beneficiarilor instituţiei noastre în conformitate cu planul individual de asistenţă şi îngrijire elaborat pentru fiecare asistat în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

• Compartimentul medical şi de îngrijire care cuprinde: medic, asistente medicale, infirmiere, maseurul, spălătoresele şi îngrijitoarele, asigură asistenţa medicală curativă şi profilactică a pacienţilor, precum şi serviciile de îngrijire individualizate conform planului individual de asistenţă şi îngrijire. Cabinetul medical asigură diagnosticul, tratamentul curativ şi profilactic, administrarea medicaţiei zilnice, monitorizarea efectelor tratamentelor aplicate, asigurarea urgenţelor medicale cu îndrumarea către servicii de specialitate din unităţi sanitare precum şi colaborarea cu acestea, educaţie sanitară a pacienţilor şi personalului angajat, recuperare şi reabilitare a beneficiarilor. Infirmierele realizează serviciile de îngrijire personală a beneficiarilor constând în: baia generală şi parţială, îmbrăcarea şi igienizarea lenjeriei, alimentarea celor care au nevoie, mobilizarea pacienţilor cu probleme, curăţarea patului şi a noptierei. Îngrijitoarele efectuează curăţenia holurilor, camerelor, grupurilor sanitare, birourilor, scărilor şi liftului, precum şi a dependinţelor. Spălătoria asigură igienizarea lenjeriei, echipamentelor beneficiarilor şi personalului.

• Biroul financiar-contabil unde îşi desfăşoară activitatea: contabilul şef, contabilul şi magazinerul, care ţin evidenţa contabilă privind operaţiunile financiare şi întocmesc actele contabile cu respectarea prevederilor legale.

• Sectorul administrativ alcătuit din: administrator, muncitori calificaţi şi necalificaţi care asigură aprovizionarea, gestionarea şi buna întreţinere a instalaţiilor şi utilajelor aflate în dotare. Administratorul efectuează aprovizionarea cu alimente şi materiale a instituţiei. Bucătăria asigură prelucrarea şi prepararea hranei zilnice precum şi porţionarea şi distribuirea acesteia beneficiarilor. Fochiştii asigură distribuirea agentului termic şi a apei calde către beneficiari. Paznicii au ca sarcină paza obiectivului, a bunurilor şi valorilor primite în pază şi să asigure integritatea acestuia. Portarul va răspunde pe perioada serviciului de integritatea clădirilor şi a bunurilor existente în instituţie. Muncitorii calificaţi şi necalificaţi asigură întreţinerea şi utilizarea instalaţiilor şi utilajelor, a mobilierului şi a clădirii. Atribuţiile personalului de execuţie sunt stabilite prin fişa postului.

Salariaţii au în principal următoarele drepturi: • Dreptul la salarizare pentru munca depusă;

4

• Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; • Dreptul la concediu de odihnă anual; • Dreptul la egalitate de şanse şi tratament; • Dreptul la demnitate în muncă; • Dreptul la securitate şi sănătate în muncă; • Dreptul la acces la formare profesională: • Dreptul la informare şi consultare; • Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului

de muncă; • Dreptul la protecţie în caz de concediere; • Dreptul de a participa la acţiuni colective; • Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Salariaţilor le revin în principal următoarele obligaţii: • Obligaţia de a realiza norma de muncă respectiv de a îndeplini atribuţiile ce îi revin

conform fişei postului; • Obligaţia de a respecta disciplina muncii; • Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, codul etic şi carta

drepturilor şi libertăţilor persoanelor vârstnice; • Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate, protecţia

muncii şi de prevenire a incendiilor; • Obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Cap.III Patrimoniul şi finanţele Căminului pentru pensionari Art.11(1) Patrimoniul este format din bunuri mobile şi imobile aflate la sediul instituţiei din strada Inocenţiu Klein 25 – 29. Art.12(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din bugetul local (alocaţii bugetare la capitolul 60 „Asistenţă socială”). Art.13(1) Proiectul de buget al Căminului pentru pensionari Timişoara se depune la Biroul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.14(1) Trimestrial ordonatorul secundar de credite aprobă situaţiile financiare, întocmite de Serviciul Financiar - Contabilitate, care se depun la Biroul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara..

5

Art.15(1) Căminul pentru pensionari Timişoara, în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local, va putea obţine şi venituri extrabugetare în condiţiile prevăzute de lege. Art.16(1) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul secundar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv, aplicată de persoanele împuternicite. Art.17(1) Ordonatorul secundar de credite aprobă efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare aprobate, avizate de control financiar preventiv,iar plata se asigură de către Serviciul Financiar - Contabilitate. Art18(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în cămin au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere conform Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr.687/2005, venituri care se varsă la bugetul local. (2) Obligaţia privind plata contribuţiei lunare de întreţinere se stabileşte printr-un angajament de plată semnat în faţa directorului unităţii de persoana vârstnică care urmează să fie îngrijită în cămin, sau dacă aceasta este lipsită de capacitate de exerciţiu de către reprezentantul său legal Cap.IV Procedura de stabilire, suspendare şi încetare a dreptului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice îngrijite în cămin Art.19(1) Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru pensionari Timişoara se face de către primar. Art.20(1) Actele necesare internării se fac prin Serviciul de Protecţie Socială Comunitară. Cap.V Dispoziţii finale şi tranzitorii Art.21(1) Salariaţii răspund conform reglementărilor în vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuasă a sarcinilor ce le revin din fişa postului. (2) Conducătorul Căminului pentru pensionari răspunde conform reglementărilor în vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuasă a sarcinilor ce revin personalului din subordine şi pentru cazul în care s-au dispus măsuri contrare prevederilor legale.

6

Art.22(1) Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative noi ce completează materia. Art.23(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al căminului pentru pensionari Timişoara a fost aprobat în data de .....................2005 şi va intra în vigoare de la data de ........................2005.

VICEPRIMAR DIRECTOR Adrian Orza Elena Iolanda Răducan

Atasament: Referat.pdf

CAMINUL PENTRU PENSIONARI APROBAT, Timisoara, Str.I.Klein nr.25-29 PRIMAR Nr. 421/21.10..2005 GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT Căminul de Bătrâni din Timişoara, a fost înfiinţat în baza Hotărârii

Ministerului Muncii nr.12293/12.09.1975, cu începere de la 1 septembrie 1975. În baza avizului favorabil al Ministerului Muncii nr. 12234/380 şi nr.

12254/275 din 08.11.1980 Căminul pentru Bătrîni s-a reprofilat în Cămin pentru Pensionari.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 29.01.2002 pentru înfiinţarea serviciului public ”Centrul Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara”, Căminul pentru Pensionari se subordonează Consiliului Local al Municipiului Timişoara

(Anexa 1). Capacitatea Căminului pentru Pensionari este de minim 87 de locuri persoane

vârstnice acestea fiind cazate in camere de 2-3 persoane, in total fiind treizeci si două de camere pentru beneficiari.

Din documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei P.S.I. reiese ca suprafaţa totală a Căminului pentru Pensionari este de 1991,58 mp.

Căminul pentru Pensionari din Timişoara este coordonat metodologic de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi funcţionează în baza următoarelor acte normative:

- Ordinul Ministrului Muncii nr.250/26.09.1990 privid normarea personalului. - Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. - Legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială. - Ordonanţa Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale. - H.G. nr.1007/2005 privind modificarea H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea

Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale.

- Ordinul Ministrului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei nr.383/05.08.2005 privind aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori.

- Codul Muncii - Legea nr.477/26.11.2004 privind codul de conduită al personalului

contractual din autorităţile şi instituţiile publice. În baza prezentului referat propunem aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de Funcţii al Căminului pentru Pensionari Timişoara, prin Hotărârea Consiliului Local în forma prezentată în anexă. VICEPRIMAR, DIRECTOR, ORZA ADRIAN RĂDUCAN ELENA IOLANDA

Atasament: Anexa_2.pdf

CĂMINUL PENTRU PENSIONARI ANEXA 2 Timişoara, Str. I. Klein nr.25-29 La HCL……... STAT DE FUNCŢII Luna octombrie 2005

Nr. crt.

Funcţia Nr.posturi aprobate

Nr.posturi ocupate

1 Director 1 1 2 Contabil şef 1 1 3 Administrator 1 1 4 Contabil 1 1 5 Magazioner 1 1 6 Medic ½ Normă ½ Normă 7 Asistente medicale 3 3 8 Maseur 1 1 9 Asistent social 1 - 10 Infirmiere 6 3 11 Spălătorese 2 2 12 Îngrijitoare 8 7 13 Paznici 4 2 14 Lenjereasă 1 1 15 Bucătar 2 2 16 Muncitor necalificat la

bucătărie 1 1

17 Şofer 1 - 18 Fochişti 3 3 19 Muncitori întreţinere 2 1 20 Muncitor necalificat 1 1

TOTAL 42 33 VICEPRIMAR, DIRECTOR, ORZA ADRIAN RĂDUCAN ELENA IOLANDA

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 La HCL……………

ORGANIGRAMA CĂMINULUI PENTRU PENSIONARI TIMIŞOARA

VICEPRIMAR DIRECTOR Adrian ORZA Elena Iolanda RĂDUCAN

DIRECTOR 1post/unitate

MAGAZINER 1post/unitate

FOCHIŞTI 3post/unitate

SPĂLĂTORESE 2posturi/unitate

AS.MEDICALE 3posturi/unitate

ASISTENT SOCIAL 1post/unitate

CONTABIL 1post/unitate

ADMINISTRATOR 1post/unitate

MASEUR 1post/unitate

MUNCITORI NECALIFICAŢI 2posturi/unitate

MEDIC 0,5 post/100 bătrâni

CONTABIL ŞEF 1post/unitate

MUNCITORI ÎNTREŢINERE 2posturi/unitate

PAZNICI 4posturi/unitate INFIRMIERE

6posturi/unitate

ŞOFER 1post/unitate

ÎNGRIJITOARE 8posturi/unitate

LENJEREASĂ 1post/unitate

BUCĂTARI 2posturi/unitate