keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 421/29.11.2005 privind aprobarea lucrărilor de investiţii la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

29.11.2005

Hotararea Consiliului Local 421/29.11.2005
privind aprobarea lucrărilor de investiţii la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 19968/21.11.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 - pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică aprobată de Legea nr. 430/2004;
In conformitate cu prevederile art.5, 15 alin 1 lit. (a), art.22 alin.1 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 ;
In conformitate cu art.38 lit.(d), art.68 lit.(e) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă lucrările de investiţii ce se vor realiza în anul 2006 la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la articolul 1 se face de la bugetul de stat în conformitate cu O.U.G. nr. 48 / 2004 şi din surse proprii ale Companiei Locale de Termoficare Colterm SA.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA privind lucrările de investiţii la S.C. Colterm S.A.

Nr. crt.

Denumire lucrare Valoare Propusă

2006(RON)

Tip lucrare Obiective urmărite

1. Utilizarea unor turbine de mică putere ca alternativă la SR din CT Sud Timişoara (1 x 19,7 MW)

• Lucrări C * M

8,000,000

În continuare

- reducerea costului energiei termice prin: • producerea, în cogenerare a energiei electrice necesare

consumului propriu al centralei, evitându-se astfel achiziţionarea acesteia din sistem la un preţ mult mai ridicat

• creşterea randamentului energetic al ciclului datorită eliminării pierderilor prin laminarea aburului în staţia de reducere a presiunii utilizată în prezent

- creşterea veniturilor prin vânzarea în sistem a energiei electrice, produse suplimentar consumului propriu - după punerea în funcţie a investiţiei costurile de producere a energiei termice vor scădea cu cca. 5%

2. Retehnologizare CAF tip PTVM 50 Gcal/h din CET Timişoara Centru

6,000,000

Lucrare nouă

- îmbunătăţirea randamentului de funcţionare al CAF-ului faţă de proiectul iniţial prin:

• mărirea suprafeţei de schimb de căldură, prin montarea unei trepte suplimentare de transfer de căldură prin convecţie

• înlocuirea arzătoarelor existente cu arzătoare moderne, care vor asigura un randament mai bun al arderii

• reglarea automată a arderii - conducerea procesului tehnologic prin automat programabil - încadrarea în normele de mediu europene prin:

• înlocuirea arzătoarelor actuale cu arzătoare cu emisii reduse de noxe

• montarea aparaturii de monitorizare on-line a emisiilor (cerinţă obligatorie a legislaţiei de mediu actuale)

3. Modernizare PT Freidorf : a) transformare în

6,000,000

Lucrare în continuare

- reducerea costului energiei termice prin: • creşterea randamentului energetic al ciclului

centrală termică b) instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice 2 x 0,5 MW pentru producere a combinată a energiei electrice şi termice.

• eliminarea pierderilor de căldură aferente transportului agentului termic primar de la CT Sud la PT Freidorf

• producerea energiei electrice necesare consumului propriu al centralei, evitându-se astfel achiziţionarea acesteia din sistem la un preţ mult mai ridicat

- creşterea veniturilor prin vânzarea în sistem a energiei electrice, produse suplimentar consumului propriu - îmbunătăţirea alimentării cu energie termică a consumatorilor

4. CET Timişoara Centru- extindere cu unităţi moderne de cogenerare

3,600,000 Lucrare nouă

- reducerea costului energiei termice prin creşterea randamentului energetic al ciclului datorat producerii în cogenerare a energiei termice şi electrice cu 5%; - creşterea veniturilor prin vânzarea în sistem a energiei electrice, produse suplimentar consumului propriu

5. Reabilitare reţele termice de transport 3,000,000

Lucrare nouă

- reducerea costului energiei termice prin: • scăderea pierderilor de căldură prin radiaţie prin trecerea de

la sistemul clasic de izolare la conducte preizolate • reducerea pierderilor de agent termic • reducerea pierderilor de căldură conţinute în agentul termic

pierdut - creşterea fiabilităţii şi a siguranţei în alimentarea cu energie termică a consumatorilor prin:

• -determinarea rapidă a defectelor şi locaţia acestora • reducerea drastică a întreruperii alimentării cu energie

termică a consumatorilor

6. Reabilitare reţele termice de distribuţie 3,500,000 Lucrare nouă

- reducerea costului energiei termice prin: • scăderea pierderilor de căldură prin radiaţie prin trecerea de

la sistemul clasic de izolare la conducte preizolate • reducerea pierderilor de agent termic • reducerea pierderilor de căldură conţinute în agentul termic

pierdut - creşterea fiabilităţii şi a siguranţei în alimentarea cu energie termică a consumatorilor prin:

• determinarea rapidă a defectelor şi locaţia acestora • reducerea drastică a întreruperii alimentării cu energie

termică a consumatorilor

7. Reabilitarea cazanelor de abur nr. 1,2,3 din C.T. Sud prin modernizarea electrofiltrelor .

1,600,000

Lucrare în continuare

- lucrare obligatorie, face parte din programul de conformare pentru încadrarea în normele europene de mediu şi asumat de COLTERM după aprobarea Capitolului 22 ,,Mediu’’ din Programul de aderare a României la UE - îmbunătăţirea funcţionării electrofiltrelor cazanelor de abur - scăderea concentraţiei pulberilor din gazele de ardere - montarea aparaturii de monitorizare on-line a emisiilor de pulberi din gazele de ardere

8. Prelevare, evacuare şi transport zgură şi cenuşă sub formă de şlam dens la cazanele nr. 1,2,3 din C.T.Sud.

5,000,000

Lucrare nouă

- lucrare obligatorie, face parte din programul de conformare pentru încadrarea în normele europene de mediu şi asumat de COLTERM după aprobarea Capitolului 22 ,,Mediu’’ din Programul de aderare a României la UE - reducerea costurilor de producţie a energiei termice prin:

• reducerea consumului de energie electrică pentru transportul zgurii şi cenuşii

• reducerea consumurilor de apă brută pentru transportul zgurii şi cenuşii

• reducerea costurilor cu supraînălţarea depozitului de zgură şi cenuşă de la Utvin

- eliminarea spulberării prafului la depozitul de zgură şi cenuşă de la Utvin

TOTAL : 36,700,000 DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC SORIN CHIRA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 /

REFERAT privind lucrările de investiţii

la S.C. Colterm S.A. finanţate din bugetul de stat Având în vedere criteriile de performanţă structurale privind sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, asumate prin angajamente internaţionale, referitoare la reducerea şi eliminarea treptată până în anul 2007, a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru energia termică livrată populaţiei, Guvernul României a adoptat prin O.U.G. nr. 48/2004 unele măsuri privind finanţarea programelor de eficientizare în domeniu. Astfel, proiectele de retehnologizare ,modernizare şi dezvoltare a sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice vor putea fi finanţate din sumele disponibilizate prin eliminarea treptată a subvenţiilor. Punerea în operă a programelor de eficienţă energetică vor asigura reducerea costurilor în procesul de producţie transport şi distribuţie a energiei termice şi creşterea gradului de suportabilitate a populaţiei privind preţul real al energiei livrate prin sistemele centralizate. Strategia privind sistemul de termoficare al municipiului Timişoara elaborată în colaborare cu G.T.Z. şi STADWERKE KARLSRUHE şi aprobată prin H.C.L. nr. 163/2003 are ca obiectiv principal tocmai acest proces de modernizare prin care reducerea de preţ a energiei va putea fi materializată în folosul consumatorilor. În acest sens se impun succesiv următoarele măsuri :

-pe termen scurt: modernizarea instalaţiilor de producere a energiei termice, reabilitarea reţelelor primare şi secundare , automatizarea şi modernizarea punctelor şi a centralelor termice;

-pe termen mediu: montarea în C.T. –Sud a unei instalaţii de producere a energiei electrice şi termice de putere medie ( turbină cu abur în contrapresiune de 19 M.W. cuplată cu un generator electric), şi transformarea unor puncte termice în centrale termice de cartier cu precădere în soluţie tehnică de „cogenerare de mică putere”;

-pe termen lung : dezvoltarea la C.T. Sud a producţiei de energie electrică prin extinderea cu unităţi moderne de cogenerare în ciclu mixt de mare putere şi

modernizarea C.E.T. Centru printr-o unitate de cogenerare de medie putere , în soluţie modernă de turbină cu gaze şi cazan recuperator.

În anul 2005 s-au executat lucrări atât din surse proprii cît şi din alocaţii bugetare cu sume defalcate din TVA în conformitate cu H.G.326/2005, H.G. 690/ 2005 dintre care sunt în curs de finalizare următoarele lucrări:

- utilizarea unor turbine de mică putere ca alternativă pentru S.R.R. din C.T. Sud ;

- centrala electrică de termoficare Centru, reabilitare CAF tip 4-100Gcal/h nr. 3;

- retehnologizarea P.T. Freidorf prin transformarea în C.T. şi implementarea cogenerării de mică putere prin utilizarea de motoare termice;

Totalul sumelor care urmează a fi cheltuite pe parcursul anului 2005 se cifrează la 12.000.000 RON. În conformitate cu H.G. 48/2004 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 430/2004 , Compania Locală de Termoficare „ Colterm” S.A. poate beneficia şi în anul 2006 de alocaţii din bugetul statului pentru modernizări şi retehnologizări. Lucrările de investiţii în retehnologizarea şi modernizarea sistemelor centralizate de producţie şi distribuţie a energiei termice propuse a fi executate în anul următor au fost aprobate în Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie al societăţii cu H.C.A. nr 43/27.10.2005.

Toate aceste lucrări au ca scop principal reducerea costurilor în procesul de producţie al energiei termice şi electrice , obţinerea de venituri din vânzarea de energie electrică.

Având în vedere iminenta aderarea a României la U.E. începând cu anul 2007, este necesar ca, în conformitate cu obligaţiile asumate, să se execute o serie de lucrări de conformare de mediu, ca parte integrantă procesului de producţie.

În concluzie propunem spre aprobarea Consiliului Local Timişoara lucrările de investiţii ce se vor realiza în anul 2006 la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. cu finanţare de la bugetul de stat în conformitate cu OUG nr48/2004 şi din surse proprii ale societăţii.

ŞEF SERVICIU ENERGETIC CONSILIER IOAN ZUBAŞCU IONEL BĂRUŢA RED IB DAC IB