keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 41/05.02.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obţinerea finanţării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanţare ce au fost depuse la ADR Timiş şi au fost respinse

05.02.2019

Hotararea Consiliului Local 41/05.02.2019
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obţinerea finanţării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanţare ce au fost depuse la ADR Timiş şi au fost respinse


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019 - 1658/22.01.2019, a d-nei consilier local LAURA CHINDRIŞ;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2019 - 1658/29.01.2019, al Biroului Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic cu nr. SC2019 - 1658/01.02.2019, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 1658/29.01.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010;
În temeiul art. 54 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 05.02.2019;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisei speciale de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obţinerea finanţării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanţare ce au fost depuse la ADR Timiş şi au fost respinse,nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisei speciale de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obţinerea finanţării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanţare ce au fost depuse la ADR Timiş şi au fost respinse - Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia specială de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obţinerea finanţării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanţare ce au fost depuse la ADR Timiş şi au fost respinse.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Proiect.pdf

ROMÂNIA AVIZAT JUDEŢUL TIMIŞ Secretar ' MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL Jr. SIMONA DRAGOI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisei speciale de analiză și verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timișoara pentru obţinerea finanţării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanțare ce au fost depuse la ADR Timiş şi au fost respinse Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019 - 1658/22.01.2019, a d-nei consilier LAURA CHINDRIŞ; Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2019 - „al Biroului aparatului permanent de lucru al Consiliului Local; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerț, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; În temeiul art, 54 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; HOTĂRĂŞTE: Art.1: Se înființează Comisia specială de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obţinerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanțare ce au fost depuse la ADR Timiș şi au fost respinse. Comisia îşi va derula activitatea pe o perioadă de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. Art.2: Comisia va avea următorii membrii: SETE ANANAS EATA ORIENT consilier local „consilier local DIA TEA EEE VITA EEE GOES IESE ENI consilier local Cod FO 53-02, ver.1

„...consilier local ...„consilier local Art. 3: La lucrările comisiei pot fi invitate persoane din aparatul de specialitate al Primarului şi din serviciile publice de interes local subordonate, fără drept de vot şi fără plata vreunei remunerații. Persoanele din aparatul de specialitate al Primarului şi din serviciile publice de interes local subordonate sunt obligate să acorde de îndată, la cererea membrilor comisiei, informațiile solicitate. Membrii comisiei vor efectua activitatea de informare în şedinţă sau individual. Art.4: Comisia este legal întrunită şi ia hotărâri cu majoritatea membrilor săi, întrunindu-se în termen de o zi de la data constituirii, pentru alegerea preşedintelui comisiei. Preşedintele de comisie va convoca și va conduce lucrările acesteia. Art.5: Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la sfârşitul verificărilor, un raport întocmit în urma analizei şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde propuneri de măsuri concrete precum şi propuneri de îmbunătățire a activității în domeniile supuse analizei şi verificării. Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia specială de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obținerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanțare ce au fost depuse la ADR Timiş şi au fost respinse. Art.7: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Județul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Direcției Urbanism; - Direcției generale drumuri, poduri, parcaje şi rețele de utilităţi; - Direcției Economice; - Direcției de Mediu; - Direcției Dezvoltare; - Direcției Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est; - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest; - Direcției Comunicare - Relaționare; - Biroului Audit; - Biroului Managementul Calității; - Corpului de control și antifraudă al Primarului; - Membrilor Comisiei; - Mass-media locale; Preşedinte de şedinţă, Consilier Cod FO 53-02, ver.1

Atasament: Aviz_Juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-1658/29.01.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 31.01.2019 Sc2013 - (659/01.02-20 6 AVIZ la Raportul de specialitate privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timișoara pentru obținerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane și a celorlalte cereri de finanțare ce au fost depuse la Agenția pentru Dezvoltare Regională Regiunea de Vest și au fost respinse, pe POR 2014-2024. Avand in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate nr. SC2019-1658/29.01.2019 conform caruia se propune constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obţinerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanţare ce au fost depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Regiunea de Vest şi au fost respinse, pe POR 2014-2020.; Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL 377/2010, conform căruia “Consiliul Local va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului”; Conform art. 54 alin. (7) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (7)Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre. Având în vedere art. 36 alin (2) lit. b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conform căruia, Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; Se avizeaza favorabil raportul de specialitate inregistrat cu nr. SC2019-1658/29.01.2019 privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obţinerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane și a celorlalte cereri de

finanţare ce au fost depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Regiunea de Vest şi au fost respinse, pe POR 2014-2020. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte motivele, necesitatea și oportunitatea demersului privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obținerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane și a celorlalte cereri de finanțare ce au fost depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Regiunea de Vest şi au fost respinse, pe POR 2014-2020 şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Prezentul aviz are ca premiză legalitatea documentelor premergătoare, nu priveste aspecte tehnico- economice, de specialitate ale documentației, nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica = / Cod FO53-13, Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA i = JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL BIROUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL sc2019-458/ & -of 2013 RAPORT DE SPECIALITATE privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obţinerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanțare ce au fost depuse la Agenția pentru Dezvoltare Regională Regiunea de Vest şi au fost respinse, pe POR 2014-2020. Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-001658 din 22.01.2019 a doamnei consilier local Laura Chindriş; Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL 377/2010, conform căruia “Consiliul Local va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului”; Luând în considerare prevederile art. 36 alin (2) lit. b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conform căruia, Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; Conform art. 54 alin. (7) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (7)Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre. Având în vedere adresa nr. RE2018-2184/16.10.2018 prin care doamna consilier Laura Chindris a solicitat Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, să întreprindă toate demersurile necesare pentru obținerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind 6 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

îmbunătățirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane PROPUNEM Aprobarea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de întocmire a dosarului înregistrat de către Primăria Municipiului Timişoara pentru obținerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane şi a celorlalte cereri de finanțare ce au fost depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Regiunea de Vest şi au fost respinse, pe POR 2014-2020. ÎNTOCMIT, cj. COSTACHE BIANCA 29 21 trena Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Ctiurii S-a înregistrat cu numărul: SC2019-001658 din 22.01.2019 SC45 Corespondenta Consiliul local - aparatul propriu de lucru la Consiliul local - aparatul propriu de lucru Am preluat de lg LAURA CHINDRIS «CONSILIER LOCAL Cu adresa: Timişoara, Total 3 file Terfhen de rezolvare: 21.02.2019 Termen direcţie: 06.02.2019 Obs. EXPUNERE DE MOTIVE RBE. OBTINERE FINANTARI NERAMBURSABILE ACORDAȚANIIN FONDUL DE MEDIU Timişoara, la 22,01.2019 Şili eterent, Declar că sunt de acord și îmi exprim consimțăpântul înt:mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu cdiăcter persoiial] conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în cega ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, penitui a fi colectate, folosite, prelugrate şi stocate de către Primăția Timişoara, în vederea îndeplinirii atribuțiitor legale ale acestei in! i. Semnătuia ......... Cod var. 4 RE

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMARIA CONSILIUL LOCAL Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel/fax: +40 256 -220311, www.primariatrm.ro EXPUNERE DE MOTIVE privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a modului de intocmire a dosarului inregistrat de catre Primaria Municipiului Timisoara pentru obtinerea finantarii nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul publie local de persoane, și a celorlalte cereri de finanțare ce au fost depuse la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Regiunea Vest și au fost respinse, pe POR 2014-2020 ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR: “Articolul S4 alin(7) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Articolul 54 alin (7) Consiliile locale pot organiza, din proprie îniţiativă sau la inițiativa Primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză şi verificare, obieciivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre. “ Articolul 23 din Regulament De Organizare Şi Funcţionare Al Consiliului Local Al Municipiului Timișoara Articolul 23: (1) Consiliul local va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului. (2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. (3) Fiecare comisie de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. AVÂND ÎN VEDERI: * Adresa nr. SC 2018-000358/16.10.2018 prin care Laura Chindriș - consilier local ALDE Timişoara a solicitat DIRECTIEI EDILITARE din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, să întreprindă toate demersurile necesare pentru obţinerea finanțării nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea

emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane. Nerespectarea prevederile Art, 12 “Conţinutul dosarului de finanţare” din Ghidul de Finanţare a Programului privind îmbunătățirea calițății aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane ,„ aprobat prin Ordinul nr. 741 din 13.07.2018: K) hotărârea consiliului local/consiliului general al municipiului Bucureşti, din care rezultă asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii şi cheltuielile neeligibile, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, în copie certificată „conform cu originalul “; ) extras din planul de calitatea aerului (PCA) referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, după caz, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat şi ştampila; Nerespectat prevederile Art. 15 “Depunerea dosarului de finanțare” din Ghidul de Finanţare (2) Documentele depuse în copie vor fi certificate „conform cu originalul“. Nu s-au respectat prevederile Art, 17 „Contestarea rezultatului” din Ghidul de Finanţare (1) Solicitanţii respinşi prin decizia Comitetului director pot depune o contestaţie la sediul Autorităţii în termen de 5 zile de la data afişării pe pagina de internet a listei proiectelor respinse. SOLICIT: Constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a modului de intocmire a dosarului inregistrat de catre Primaria Municipiului Timisoara pentru obtinerea finantarii nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante î în transportul public local de persoane. Comisia va avea ca obiectiv verificarea modului în care s-a realizat dosarul inregistrat de catre Primaria Municipiului Timisoara pentra obtinerea finantarii nerambursabile acordată din Fondul de Mediu, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane Comisia isi va desfăşurara activitatea pe o perioada de 60 de zile de la data adoptării hotărârii, La lucrările Comisiei pot fi invitaţi persoane din aparatul de specialitate al Primarului, fără drept de vot şi fără plata vreunei remuneraţii. Persoanele din aparatul de specialitate al Primarului și din serviciile publice de interes local subordonate sunt obligate să acorde de îndată, la cererea membrilor comisiei, informaţiile solicitate, Membrii comisiei vor efectua activitatea de informare în şedinţă sau individual. Comisia lucrează în mod valabil și ia hotărâri cu majoritatea membrilor săi, întrunindu -se în termen de una zi de la data constituirii pentru alegerea preşedintelui comisiei. Preşedintele de comisie va convoca şi conduce lucrările acesteia,

) | " Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la sfârşitul verificărilor, un raport | întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. | * , . * n at ţ * Raportul va cuprinde propuneri de măsuri concrete precum şi propuneri de îmbunătăţire a activității în domeniile supuse analizei şi verificării. Propun spre dezbatere si aprobare in Consiliul Local Timisoara proiectul de hotarare privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a modului de intocmire a dosarului inregistrat de catre Primaria Municipiului Timisoara pentru obtinerea finantarii nerambursabile acordată din Fondul de Medin, în cadrul Programului privind îmbunătătirea calității aerului și | reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în | transportul public local de persoane, și a celorlalte cereri de finanțare ce au fost depuse la ADR ] Timiş şi au fost respinse. Timişoara 17.01.2019 Consilier Local ALDE Timisoara Laura Chindris