keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 415/31.10.2017 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Amenajare strada prof. Mircea Neamtu"

31.10.2017

Hotararea Consiliului Local 415/31.10.2017
privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Amenajare strada prof. Mircea Neamtu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-26510/24.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-26510 din data de 24.10.2017 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017-26510/24.10.2017;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - anexă la raportul de specialitate nr. 26510/24.10.2017
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare str. Prof. Mircea Neamtu" şi Hotararea Consiliului Local nr.199/15.04.2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajarea str.prof. Mircea Neamtu" ;
In conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) şi lit. c), precum şi alin. 4 lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu", întocmit de S.C. Sit Infrastructure S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 10/13.01.2009, cu valorile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timisoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local in suma de 332.350,60 lei (cu TVA), alcatuită din :
a) cheltuieli deductibile in sumă de 279.922,47 lei ;
b) cheltuieli nedeductibile in sumă de 52.428,13 lei.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Scoli- Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea actualizarii Devizului General pentru obiectivul de investitii “Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu”

Având în vedere Expunerea de motive nr……................................... a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii Devizului General pentru obiectivul de investitii “Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu”; Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 262/30.06.2009 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu”. Valoarea totala a investitiei a fost estimata, conform devizului general al investitiei, la 1.084,64 mii lei, respectiv 256,156 mii Euro, sursa de finantare provenind in totalitate de la bugetul local. Ulterior, tinand cont de rata inflaţiei si modificarea TVA, prin HCL nr. 199/2014 s-a actualizat devizul general aferent obiectivului de mai sus. Datorită actualizării, valoarea investiţiei a crescut la 1.320,283 mii lei, reprezentând 294,017 mii euro, având aceeasi sursa de finanţare, respectiv bugetul local. În temeiul art. 9 alin. 2 diu OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat OMDRAFPE nr. 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Timis, in perioada 2017-2020. Conform listei aprobate, municipiul Timisoara beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 pentru 6 obiective, printre care si “Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu”. Prin adresa nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2017- 018163/20.07.2017, MDRAPFP transmite ca, în vederea încheierii contractului de finantare multianuala aferent obiectivul de mai sus, care beneficiaza de finanţare in cadrul programului amintit, se impune transmiterea catre MDRAFPE a unor documente, printre care Devizul General actualizat in conformitate cu prevederile legale, precum si hotararea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, cu posibilitatea de a asigura de la bugetul local categoriile de cheltuieli care nu se finanţeaza de la bugetul de stat prin PNDL. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției este de 879.368,98 lei, cu TVA, din care C+M 755.456,26 lei, cu TVA. Din valoarea totală a investiției, au fost suportate din bugetul local în anii anteriori următoarele sume:

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ Biroul G.M.P.E. Nr. ..................................... TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

- Contravaloarea Studiului de fezabilitate: 20.877,59 lei, achitată în 2009; - Contravaloarea Proiectului tehnic: 21.471,31 lei, achitată în 2015.

Astfel, pentru finalizarea investiției este necesară prevederea în bugetul aferent anului 2017, suma de 837.020,08 lei, cu TVA. În concluzie, ţinând cont de cele arătate mai sus, propunem aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investitii “Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu”, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in anexa. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind actualizarii Devizului General pentru obiectivul de investitii “Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, CULIŢĂ CHIŞ

SEF SERVICIU P.E., SEF BIROU G.M.P.E., LOREDANA SIBIAN NASTASIA POP CONSILIER, TEODORA GENTIMIR

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr…………………………

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitii “Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1.Descrierea situaţiei actuale Direcţia Edilitară are cuprins în programul de investiţii pe anul 2017 obiectivul de investiţii ,,Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu”. Strada Profesor Mircea Neamţu este amplasat în zona de sud a municipiului Timişoara, având o lungime de 378,00 m şi face legătura între străzile Mureş (la nord ) şi Musicescu (la sud). Sectorul de drum propus spre amenjare, în momentul de faţă, nu se prezintă într-o situaţie bună din punct de vedere al viabilităţii rutiere precum şi pentru traficul pietonal. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Municipiul Timişoara beneficiază de finanţare prin Programul National de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiţii “Amenajare stradă profesor Mircea Neamtu“, cu valoare alocată de la bugetul de stat de 1.230.587,87 lei. Municipiului Timişoara a achiziţionat în cursul anului 2009 Studiul de Fezabilitate pentru ,,Amenajare stradă Profesor Mircea Neamţu”, realizat de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 10/13.01.2009. Prin HCL nr.262/30.06.2009 a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate. Având în vedere că Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2009, s-a solicitat actualizarea Devizului General, ţinând cont de valoarea contractelor de achiziţii publice şi modificarea cotei TVA. Totodata, obiectivul de investiţii arătat fiind inclus pe lista PNDL 2017-2020, sursa de finanţare va fi atât de la bugetul de stat cât şi de la bugetul local. Faţă de cele arătate mai sus, in vederea încheierii contractului de finanţare, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu pentru aprobarea actualizării Devizului General al obiectivului de investiţii“Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu”. 3. Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii “Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu”. PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ NICOLAE ROBU CHIŞ CULIŢĂ Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: anexa.pdf

Anexa

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT Infrastructure S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Prof.Mircea Neamţu”, conform contractului de proiectare nr. 10/13.01.2009, are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 11 luni Varianta cu investiţie medie:

Valoare de investitie (INV) 879.368,98 lei (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M 755.456,26 lei (inclusiv TVA)

Surse de finantare a proiectului

1. Buget de stat 547.018,49 lei 2. Buget local 332.350,60 lei

1.2.1. cheltuieli deductibile 279.922,47 lei 1.2.2. cheltuieli nedeductibile 52.428,13 lei

Capacităţi ( rămân nemodificate şi anume)

 Suprafata carosabil 3.832,30 mp  Suprafata trotuare 1.272,00 mp  Suprafata alveole arbusti 165,60mp  Borduri din beton 20x25 770,00 ml  Borduri din beton 10x20 774,00 ml  Borduri din beton 10x15 465,00 ml  Marcaje rutiere 119,62 mp  Indicatoare rutiere 14,00 buc  Stalpi indicatoare 7,00 buc  Alveole plantare arbusti 138,00 buc  Arbusti 138,00 buc  Guri de scurgere noi 26,00 buc  Camine vizitare noi 6,00 buc

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, SEF SERVICIU PROIECTE EDILITARE, CULIŢĂ CHIŞ LOREDANA SIBIAN