keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 414/30.09.2008 privind alocarea sumei de 100 000 lei din bugetul local pentru modificări interioare la subsolul bisericii si amenajarea sălii de conferinţă a Parohiei Ortodoxe Române Iosefin

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 414/30.09.2008
privind alocarea sumei de 100 000 lei din bugetul local pentru modificări interioare la subsolul bisericii si amenajarea sălii de conferinţă a Parohiei Ortodoxe Române Iosefin


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-026991/12.09.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere adresa nr. SC2007-026991/30.11.2007 a Parohiei Ortodoxe Române Iosefin.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
Având in vedere Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În temeiul art.2 alin (1) si (2) din Hotărârea de Guvern nr.1273 din 18 octombrie 2005- pentru aprobarea Programului national "Lăcaşuri de cult- centre spirituale ale comunităţii".
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 din Ordonanţa de Guvern 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase cunoscute din România.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi lit.(c) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alocarea sumei de 100 000 lei din bugetul local cap. 67.02 "Cultură, recreere şi religie", pentru modificări interioare la subsolul bisericii şi amenajarea sălii de conferinţă a Parohiei Ortodoxe Române Iosefin din Timişoara, situată în str. P-ţa Alexandru Mocioni nr.9.

Art. 2: Suma alocată va fi utilizată pentru modificările interioare la subsolul bisericii şi amenajarea sălii de conferinţă a Parohiei Ortodoxe Române Iosefin din Timişoara.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcţia Comunicare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu ;
- Direcţiei Urbanism ;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi ;
- Direcţiei de Comunicare ;
- Direcţiei de Dezvoltare ;
- Direcţiei Fiscale ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii
- Serviciului Juridic;
- Parohiei Ortodoxe Romane Iosefin
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE COMUNICARE Biroul Relaţii Publice,Învăţământ,Cultură,Sport SC2007-026991/12.09.2008

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind alocarea sumei de 100 000 lei din bugetul local pentru modificări interioare la subsolul bisericii şi amenajarea sălii de conferinţă a Parohiei Ortodoxe Române Iosefin Prin adresa nr. SC2007-026991/30.11.2007 Parohia Ortodoxă Română Iosefin solicită sprijin

financiar în vederea efectuării unor modificări interioare la subsolul bisericii şi amenajarea sălii de

conferinţă.

În temeiul art.2 alin (1) şi (2) din Hotărârii de Guvern nr.1273 din 18 octombrie 2005- pentru

aprobarea Programul Naţional „Lăcaşuri de cult- centre spirituale ale comunităţii” ordonatorii

principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzând acţiuni prevăzute la art.1 alin 2

lit.b (reabilitarea şi consolidarea clădirilor lăcaşurilor de cult) din hotărâre, care vor fi aprobate de

consiliile locale şi vor fi finanţate şi de la bugetele locale.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 din OG. nr 82/2001 privind stabilirea

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase cunoscute din

România,” De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare

pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru

construirea şi repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu

aparţinînd cultelor, precum şi pentru activităţile de asistentă socială susţinute de acestea.”

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local, din

Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea proiectului de hotărâre de

consiliu.

Violeta Mihalache

Director Smaranda Haracicu

Director economic

Alina Pintilie Şef birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Diana Virtaci Consilier

FP 53 – 01 ver. 1 Red. D.V. 2.ex.

  • R E F E R A T