keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 410/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BANUL SEVERINULUI"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 410/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BANUL SEVERINULUI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 14091/14.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Banul Severinului", conform proiectului nr. W-3606 întocmit de SC COSMUN WEST SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_SF_Str._Banul_Severinului.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. ................... din .....................

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"AMENAJARE STR. BANUL SEVERINULUI"

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Banul Severinului”.

Strada Banul Severinului este situată în zona de vest a oraşului şi este amplasată între liniile CF spre Arad şi strada Theodor Aman, traversând strada Mickievicz. Această stradă are o lungime totală de 312 m şi cuprinde două sectoare distincte. Între liniile CF şi strada Mickievicz, pe o lungime de 68 m strada este din pământ şi nu există trotuare.

Pe sectorul str. Mickievicz – str. Theodor Aman, pe o lungime de 244 m, strada are un carosabil de 4,00 m lăţime cu îmbrăcămine bituminoasă, pe care se execută reţeaua de canalizare. Pe ambele părţi ale fronturilor clădite, în multe zone există trotuare de 1,00 m lăţime din asfalt şi din dale. Există zone in care trotuarele existente sunt degradate sau lipsesc.

Din cauza stării carosabilului (îmbrăcăminte şi lăţime) şi lipsei trotuarelor pe anumite sectoare, circulaţia rutieră şi pietonală se desfăşoară anevoios, mai ales în perioadele ploioase.

Studiul de fezabilitate se realizează în vederea creerii unor condiţii corespunzătoare desfăşurării circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor pe tot parcursul anului, din punct de vedere al confortului şi siguranţei utilizatorilor. Prin realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase moderne din beton asfaltic şi amenajarea unui carosabil de 6,00 m lăţime, corespunzător unei străzi de categoria a III-a, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe acestă stradă atât pentru autovehicule cât şi pentru pietoni şi o evacuare corespunzătoare a apelor de suprafaţă. Strada Banul Severinului este parţial din pământ şi parţial cu îmbrăcăminte bituminoasă pe o lăţime de 4,00 m, corespunzător unei străzi de categoria a IV-a. Elemente geometrice: parte carosabilă 6,0 m şi trotuare de 1,50 m. Viteza de circulaţie este de 30 km/h ţinând cont de caracterul străzii. Corecţiile sunt legate de linia roşie a părţii carosabile, prin aceasta urmărindu-se realizarea scurgerii apelor în corelare cu accesele la imobilele existente. Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă cât şi de pe trotuare sunt preluate de gurile de scurgere de pe partea carosabilă, iar de acolo vor fi dirijate spre canalizare. În profil transversal strada se realizează cu profilul transversal sub formă de acoperiş cu panta transversală de 2,5 %, iar trotuarele au panta transversală de 1,0 % spre partea carosabilă. După execuţia carosabilului se vor realiza marcaje la sol şi va fi completată semnalizarea prin indicatoare rutiere.

Suprafaţa construită este de 3758 de m2. Principalele lucrări ce urmează a fi executate sunt: - realizarea platformei părţii carosabile; - realizarea suprastructurii rutiere;

-proiectarea dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor; - realizarea trotuarelor; - realizarea acceselor în incinte;

- amenajare zone verzi. Pentru reglementarea circulaţiei rutiere şi pietonale în zonă se prevăd lucrări de marcaje şi indicatoare rutiere conform reglementărilor în vigoare.

Structura constructivă. Strada Banul Severinului are o parte carosabilă parţial din pământ şi parţial cu un

carosabil imbrcăminte bituminoasă de 4,00 m lăţime. În cadrul proiectului îmbrăcămintea bituminoasă va fi completată şi acoperită cu un strat de uzură de 3...6 cm grosime, iar pentru realizarea carosabilului de 6,00 m se va executa o structură rutieră nouă, în completarea carosabilului existent. În zona sectorului vestic (liniile Cf – str.Mickievicz) se amenajează un carosabil de 6,00 m lăţime cu structură rutieră nouă, iar la capăt se prevede o platformă de întoarcere. Se realizeze o îmbrăcăminte bituminoasă modernă realizată din beton asfaltic, iar categoria străzii să fie a III-a pe toată lungimea ei. Elementele geometrice în profil transversal solicitate de beneficiar pentru această stradă corespund unei străzi colectoare, adică o stradă de categoria a III-a şi anume: - partea carosabilă 6,00 m; - panta transversală 2,5 %; - trotuare 1,00 m. Se realizeze o îmbrăcăminte bituminoasă din beton asfaltic.

Pe sectorul de carosabil nou se prevede: 4 cm beton asfaltic B.A. 16; 6 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25; 20 cm piatră spartă; 20 cm balast; 7 cm strat filtrant nisip. Pe sectorul carosabil existent: - 3…6 cm beton asfaltic B.A. 16.

Trotuare:6 cm dale din beton; 2 cm nisip; 15 cm balast. Accese: 8 cm dale din beton; 2 cm nisip;15 cm balast.

Scurgerea şi evacuarea apelor Scurgerea apelor de suprafaţă de pe zona străzii se realizează prin gurile de scurgere

de la marginea părţii carosabile şi prin rigole care se formează între carosabil şi bordura ridicată. Pentru uşurarea evacuării apelor la marginea părţii carosabile s-a prevăzut a se executa dale din beton. Partea carosabilă s-a proiectat cu o pantă transversală de 2,5 %. Trotuarele s-au proiectat cu o pantă a părţii carosabile de 1,0 % spre zonele verzi.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare Banul Severinului” este estimată la 638.707 RON, reprezentând 180.100 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare Banul Severinului” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Banul_Severinului.pdf

3,546 curs valutar ANEXA LA HCL NR…..DIN……

Lei Euro Lei Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 3.000 846 3.000 846 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2.500 705 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 28.000 7.895 28.000 7.895

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 846 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 15.000 4.230 15.000 4.230

12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 51.500 14.522 46.000 12.971

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

14. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere 519.134 146.383 519.134 146.383 15. 4.2. OB 2 Zone verzi 10.820 3.051 10.820 3.051 16. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 529.954 149.434 529.954 149.434

17. Capitolul 5. Alte cheltuieli 18. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 18.548 5.230 18.548 5.230 19. 5.2. Comisioane, taxe etc 20. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 2.743 773 0 0 21. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8%) 4.240 1.195 0 0 22. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 2.650 747 0 0 23. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 29.073 8.198 0 0 24. TOTAL GENERAL 638.707 180.100 576.502 162.560 25. Din care C+M 548.502 154.665 0 0

Curs valutar B.N.R. (26 Mai 2006) 1 Euro = 3,5464 lei

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei "Amenajare str. Banul Severinului"

Nr . Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Supusă licitaţieiTotală

DEVIZ GENERAL

Atasament: Anexa_-_SF_Banul_Severinului.pdf

Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr. W – 3606 „Amenajare str. Banul Severinului Timişoara” întocmită de S.C. CosMun West S.R.L., principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investitiei: 638.707 lei din care construcţii montaj: 548.502 lei

Durata de realizare a investiţiei: 2 luni Capacităţi: a)carosabil 2149 m² b)trotuare 596 m² c)accese 131 m²

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing. IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES