keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 395/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 395/30.09.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-003543/26.08.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara, având ca beneficiar pe SC TIGEMI SRL, întocmit conform Proiectului nr. 64/MAK1/07, realizat de SC ATELIERELE ARHITECH SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. S/D+P+2E+Er, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-006235/13.12.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,0, spaţii verzi de min 10% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 846 mp, este înscris în C.F. nr. 6667 Timişoara, nr. cadastral 13486, gradina, in suprafaţa de 696 mp şi nr. cadastral 13487, curte, in suprafata de 150 mp, fiind proprietatea firmei SC TIGEMI SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC TIGEMI SRL;
-Proiectantului SC ATELIERELE ARHITECH SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/A22D25AE241B1A07C22574B100303D31/Referat.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Situatia_existenta.pdf

Attachment002_Situatia_existenta.pdf no parsed content.

Atasament: Reglementari_urbanistice.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/A22D25AE241B1A07C22574B100303D31/Reglementari_urbanistice.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443