keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 36/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 36/02.02.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 1457/21.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare adresa de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest cu nr. 21531/10.12.2015, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2015-32929/11.12.2015;
Luând în considerare Instrucţiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 144/10.12.2015;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 355/28.09.2010 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 2748/29.12.2011 privind proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit.b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ART 1: Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 562/18.12.2015- privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, şi va avea următorul cuprins:
"Art.3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul
menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 7.000.000 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016."
ART 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 562/18.12.2015 rămân nemodificate.
ART 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Echipa de Implementare a Proiectului cu cod SMIS 31507 şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU Nr. SC2016 – 1457/21.01.2016

REFERAT privind modificarea HCL nr. 562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare

pentru proiectul ”Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara”, cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Proiectul „Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 355/28.09.2010, modificată şi completată prin HCL nr. 286/26.07.2011, HCL nr. 538/31.10.2014, HCL nr. 97/03.03.2015, HCL 468/30.10.2015, HCL 501/20.11.2015 şi HCL nr. 562/18.12.2015, şi se derulează în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 2748/29.12.2011 finanţat prin Regio-Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere. Proiectul este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” şi se încadrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv”, Politica 4.1 „Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente şi moderne pe întreg teritoriul polului de creştere”, Programul 4.1.2 „Creşterea calităţii spatiilor publice centrale ale municipiului Timişoara, nucleul Polului de creştere”. În urma procesului de evaluare tehnico-financiară, proiectul a fost declarat conform administrativ şi eligibil şi in 29.12.2011 s-a semnat Contractul de finantare nr. 2748, iar în prezent proiectul se află în faza de implementare. Proiectul vizează reabilitarea a 10 străzi şi 4 pieţe amplasate în situl urban „Cartier Cetatea Timişoara”, monument protejat înscris în lista monumentelor istorice, la poziţia 60 având cod TM- II-s-A-06095. Pentru realizarea proiectului a fost încheiat contractul de lucrări nr. 207/21.10.2013 cu Compania Romprest Service SA. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, ca urmare a lucrărilor de cercetare arheologică, a apărut necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, concretizate prin atribuirea unui nou contract de lucrări pentru punerea în valoare a vestigiilor descoperite – contract nr.176/22.06.2015 încheiat cu SC Corint SRL. Proiectul a fost realizat în procent de aprox. 95% până la sfârşitul anului 2015, fiind necesar să se întreprindă demersuri în vederea prelungirii Contractului de finanţare nr. 2748 şi a aprobării prin HCL a cheltuielilor necesare pentru finalizarea proiectului în 2016. Astfel, prin HCL nr. 562/18.12.2015 s-a aprobat data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi; introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului ”Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara”, cod SMIS 31507, contract de finanţare nr. 2748/29.12.2011, precum şi valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului, care se vor acoperi din surse proprii) în valoare de 1.890.000 lei care va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. La data de 30.12.2015, conform Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a fost semnat Actul adiţional nr. 5 la Contractul de finanţare nr. 2748/29.12.2011 în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea

FP 53-01, Ver.1

asigurării funcţionalităţii din surse proprii ale Municipiului Timişoara (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului). Întrucât la sfârşitul anului 2015, din lipsă de fonduri, Municipiul Timişoara nu a achitat toate lucrările efectuate în 2015, sumele, rămase neachitate până la 31.12.2015 şi devenite apoi neeligibile, trebuie acoperite din bugetul local al Municipiului Timişoara, fapt care duce la necesitatea suplimentării sumei aprobate prin HCL nr. 562/18.12.2015. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

 Modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 562/18.12.2015, privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul ”Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara”, cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, şi va avea următorul cuprins: „Art. 3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 7.000.000 lei și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

 Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 562/18.12.2015 rămân nemodificate.

 Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Echipa de Implementare a Proiectului cu cod SMIS 31507 şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

PT. SECRETAR, Jur. SIMONA DRĂGOI DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, MAGDALENA NICOARĂ SMARANDA HARACICU MANAGER PROIECT, RESPONSABIL FINANCIAR, DANIELA GHINEA DANIELA ANTONIE ÎNTOCMIT, MARIA PANTIĆ-TELBIS

AVIZAT JURIDIC, C.J. DANIELA ŞTEFAN