keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 363/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"-Municipiul Timişoara

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 363/28.09.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"-Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-022275 din data de 17.09.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr.138/ 17.09.2010 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi alin. 4, lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" - localitatea Timişoara, întocmit de către asistenţa tehnică asigurată de Eptisa Servicios de Ingenieria SA (Spania) în consorţiu cu WS Atkins International LTD (UK), în cadrul măsurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/004, contractul nr. 2000/RO/16/P/PE/004-04, "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale pentru regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare, Timiş, România"cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1. se asigură din:
Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale.

Art. 3 :Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află în domeniul public al localităţii Timişoara. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art.4 : La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 307/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" .

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC AQUATIM SA. Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Pag. 1 / 2

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA TEHNICĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2010-022275/17.09.2010

Referat privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” -Municipiul Timişoara

Contextul general În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 şi 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.). Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83. Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) are în pregătire un portofoliu vast de proiecte care vizează accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune care cuprinde si aproximativ 80 de proiecte majore de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată, dezvoltate în cadrul Programulului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) - document strategic de referinţă, în baza căruia se vor finanţa din Fondul de Coeziune proiecte prioritare de mediu în perioada 2007-2013. Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului. Totodată programul vizeză reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”. Finanţarea obiectivelor de investiţii se asigură din: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fonduri proprii ale Operatorului Regional şi împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale. Programul Operaţional Sectorial de Mediu cuprinde 5 axe prioritare dintre care, pentru Axa Prioritară 1 - “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată” (care se ridică la un total de aproximativ 3,3 miliarde Euro, din care grant UE în valoare de 2,8 miliarde Euro) contribuţia financiară a Uniunii Europene poate ajunge până la 85% din deficitul de finanţare calculat la nivelul proiectului, cofinanţarea fiind asigurată din bugetul naţional, bugetul local şi din fonduri proprii ale Operatorului Regional sau printr-un împrumut bancar contractat de acesta. Investiţiile prioritare Operatorul Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Timiş, S.C. Aquatim S.A. gestionează contractul de “Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale pentru regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare, Timiş, România” în cadrul căruia se pregăteşte Aplicaţia pentru Fondul de Coeziune. În vederea conformării cu cerinţele acquis-ului comunitar, a fost elaborat, în cadrul contractului de asistenţă tehnică sus-menţionat, Master Planul pentru judetul Timis pe baza căruia s-a stabilit Planul de Investiţii Prioritare. Master Planul a fost întocmit în anul 2008 de către S.C. Aquatim S.A., împreuna cu firma de consultanţă Eptisa în consorţiu cu Atkins, în strânsă colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş şi cu reprezentanţi ai diferitelor unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. Investiţiile prioritare aprobate au fost incluse în Studiul de Fezabilitate pentru „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” şi vor fi finanţate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, care va sprijini investiţii în Municipiul Timişoara, 8 oraşe si 2 comune limitrofe Timişoarei. Programul de investiţii include de asemenea lucrări suplimentare pentru deshidratarea nămolului rezultat în urma epurării apei uzate din Timisoara şi pentru depozitarea eficientă si economică a acestuia, respectând legislaţia în vigoare. Toate lucrările de investiţii prevăzute a se realiza din Fondul de Coeziune vor aparţine domeniului public al localităţilor care fac parte din proiect. Schema de finanţare care să asigure viabilitatea proiectului pentru Fondul de Coeziune este următoarea: • Grant nerambursabil UE din Fondul de Coeziune: 73,91% - reprezentând 87.860.585 Euro • Alocare de la Bugetul de Stat: 11,30% - reprezentând 13.437.501 Euro

Pag. 2 / 2

• Contribuţie Bugete Locale: 1,74% - reprezentând 2.067.308 Euro • Împrumut bancar contractat de SC Aquatim SA: 13,05% - reprezentând 15.505.606 Euro. Studiul de Fezabilitate In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 - POS Mediu, a fost elaborată Aplicaţia pentru Fondul de Coeziune, care are ca şi anexe următoarele documente:

- Studiul de Fezabilitate şi Devizul General - Analiza Cost-Beneficiu - Analiza Instituţională - Evaluarea Impactului asupra Mediului.

În perioada 2009 – 2010 au fost necesare unele revizuiri ale Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune şi ale anexelor aferente, şi implicit a Studiului de Fezabilitate.Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu, a finalizat procesul de evaluare a Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune a judeţului Timiş, după cum a rezultat în urma întâlnirii din 10.09.2010, de la Bucureşti, aprobându-se astfel şi Studiul de Fezabilitate care face parte integrantă din aceasta. Conform Studiului de Fezabilitate şi Devizului General, valoarea investiţiilor aferente Municipiului Timişoara se ridică la suma de 27.580,143 mii Euro, fără TVA. Pentru Municipiul Timişoara, indicatori tehnico-economici incluşi în proiectul pentru Fondul de Coeziune sunt următorii:

- Extindere reţea de alimentare cu apă 4,740 km - Înlocuire reţea de alimentare cu apă 4,735 km - Extindere reţea de canalizare 15,85 km - Înlocuire reţea de canalizare 12,16 km - Modernizare staţie de pompare apa uzată 1 bucată - Sistem de dezhidratare nămol 1 bucată.

Ţinând cont de aspectele prezentate mai sus, este necesară emiterea în regim de urgenţă a unei noi Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Municipiul Timişoara. Neemiterea în timp util a acestei Hotărâri de Consiliu Local ar putea conduce la întârzierea cu cel puţin 6 luni a transmiterii Aplicaţiei de către Ministerul Mediului şi Pădurilor la Comisia Europeană, având în vedere faptul că în luna octombrie va avea loc ultima şedinţă de analiză, întrunită de către Comisia Europeană, pentru anul 2010 În baza celor de mai sus, propunem emiterea în regim de urgenţă a unei noi Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Municipiul Timişoara. Avînd în vedere importanţa investiţiilor propuse în studiul de fezabilitate şi valoarea de investiţii propusă pentru municipiul Timişoara, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”-Municipiul Timişoara .

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, SMARANDA HARACICU MARIUS ONEŢIU

AVIZAT JURIDIC, CONSILIER , MIRELA LASUSCHEVICI LUCUŢ MARINELA Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

“Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea Timişoara

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – MUNICIPIUL TIMIŞOARA

(FĂRĂ TVA)

mii lei mii euro

- Valoare totala investitie (fara TVA) 116.567,474 27.580,143 o Din care C+M 93.566,572 22.138,075

- Esalonare investitie

2011 (30%) 34.970,24 8.274,04 2012 (40%) 46.626,99 11.032,06 2013 (30%) 34.970,24 8.274,04

- Durata de realizare a investitiei (luni) 36 luni - Capacitati

Extindere retea de alimentare cu apa 4,740 km Inlocuire retea de alimentare cu apa 4,735 km Extindere sistem de canalizare 15,85 km Inlocuire retea de canalizare 12,16 km Modernizare statie de pompare apa uzata 1 bucata Sistem de deshidratare namol 1 bucata

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1