keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 360/25.10.2011 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la "Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România" - ALZIAR

25.10.2011

Hotararea Consiliului Local 360/25.10.2011
privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la "Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România" - ALZIAR


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 22816/12.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
Luând în considerare Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Adresa "Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România"- A.L.Z.I.A.R, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2011-22814/ 12.10.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) şi lit.e) , alin.(4) lit. a) şi alin.(7) lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă aderarea Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la "Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România" - A.L.Z.I.A.R, în condiţiile prevăzute de Actul de constituire din Anexa nr. 1, de Statutul din Anexa nr. 2 şi de Actele de modificare şi completare a acestora din Anexa nr. 3.A şi Anexa nr. 3.B, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Timişoara, a cheltuielilor necesare aderării şi plăţii cotizaţiei anuale conform Statutului A.L.Z.I.A.R cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3: Se aprobă desemnarea Primarului Municipiului Timişoara, D-l Gheorghe Ciuhandu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în cadrul Adunării Generale şi Comitetului Director ale A.L.Z.I.A.R. şi, totodată, se împuterniceşte să semneze documentele necesare aderării la A.L.Z.I.A.R.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

 

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ GHEORGHE CIUHANDU SC2011- 22816/12.10.2011

REFERAT

privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la „Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România” – ALZIAR

„Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România” – ALZIAR este o organizaţie neguvernamentală având ca obiectiv principal conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural. ALZIAR a luat fiinţă la data de 15 iunie 2004 la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România, municipiilor Alba Iulia şi Târgovişte şi Asociaţiei franceze a oraşelor şi regiunilor de artă şi istorie şi oraşelor cu zone protejate. Sediul asociaţiei este în municipiul Târgovişte, Bd. Calea Domnească nr. 208. Asociaţia are în prezent 23 de membri – 14 consilii judeţene şi 9 primării de oraşe. În cadrul acestei asociaţii, autorităţile locale din România cu patrimoniu cultural pot acţiona într-un cadru organizat pentru crearea unui cadru legislativ coerent care să identifice, să protejeze şi să introducă în circuitele turistice zonele istorice, culturale şi artistice, dezvoltarea unei strategii naţionale unitare, conformă cu reglementările europene în domeniu, şi promovarea acestui patrimoniu cultural la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional. De asemenea, asociaţia oferă consultanţă membrilor pentru elaborarea de proiecte pentru atragerea de finanţări externe şi asistenţă în stabilirea de microparteneriate cu persoane şi organizaţii din străinătate. Cotizaţia anuală pentru oraşe şi municipii este de 0,02 lei/locuitor. Conform ultimelor date ale Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică Timiş, populaţia stabilă a municipiului Timişoara la data de 1 ianuarie 2010 era de 311.440 locuitori. În conformitate cu aceste date, taxa corespunzătoare anului 2011 este de 6.228,80 lei. Această taxă va fi actualizată anual în funcţie de datele statistice oficiale. La propunerea asociaţiei şi având în vedere patrimoniul cultural al municipiului Timişoara, considerăm că aderarea la această asociaţie reprezintă o oportunitate excelentă de promovare a patrimoniului cultural al oraşului nostru.

FP 53-01, Ver. 1

 

2

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem:

- aprobarea aderării Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la „Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România” – A.L.Z.I.A.R, în condiţiile prevăzute de Actul de constituire din Anexa nr. 1, de Statutul din Anexa nr. 2 şi de Actele de modificare şi completare a acestora din Anexa nr. 3.A. şi Anexa nr. 3.B. la prezentul referat;

- aprobarea cuprinderii în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Timişoara, a cheltuielilor necesare aderării şi plăţii cotizaţiei anuale conform Statutului A.L.Z.I.A.R cu modificările şi completările ulterioare;

- se desemnează Primarul Municipiului Timişoara, D-l Gheorghe Ciuhandu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în cadrul Adunării Generale şi Comitetului Director ale A.L.Z.I.A.R. şi, totodată, se împuterniceşte să semneze documentele necesare aderării la A.L.Z.I.A.R.

Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Birou Arh. Aurelia Junie Diana Donawell Director executiv Direcţia Economică Consilier Ec. Smaranda Haracicu Maria Telbis

Avizat juridic Cons. Jr. Sorin Chira

Atasament: hcl_360_anexe.pdf

T AUX ur 4 LA ta nr ao NR LA HCL NE, lin 2510, 2041 ACT DE CONSTITUIRE In baza procesului verbel nr.1/30.06.2005 statutul si actul constitutiv al Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania se modifica si se completeaza astfel : e Consiliul de initiativa format din membrii fondatori : Consiliul Judetean Alba — prin HCI nr.174/11.11.2003 si imputernicirea nr.1916/17.03.2004 Consiliul Judetean Arges — prin HCJ nr.24/26.02.2004 si imputernicirea nr.2099/26.03,2004 Consiliul Judetean Brasov — prin HCJ nr.89/05.03.2004 si imputernicirea nr.2327/25.03.2004 Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud — prin HCI nr.7/13.01.2004 si imputernicirea nr.1254/18.03.2004 Consiliul Judetean Braila — prin HCJ nr.15/26.02.2004 si imputernicirea nr.1457/26.03.2004 Consiliul Judetean Dambovita — prin HCI nr.95/15.12.2003 si imputernicirea nr.1364/16.03.2004 Consiliul Judetean Gorj — prin HCI nr.7/26.02.2004 si imputernicirea nr.1630/25.03.2004 Consiliul Iudetean Mehedinti — prin HCTI nr.29/16.03.2004 si imputernicirea nr.2055/29.03.2004 Consiliul Judetean Mures — prin HCJ nr.20/17.02.2005 si imputernicirea nr.-/25.11.2003 Consiliul Judetean Olt — prin HCI nr.24/19.02.2004 si imputernicirea nr.2048/25.03.2004 Consiliul Judetean Prahova — prin HCJI nr:30/05.03.2004 si imputernicirea nr.1972/25.03.2004 Consiliul Judetean Tulcea — prin HCJ nr.105/12.12.2003 si imputernicirea nr,1659/15.03.2004 Consiliul Judetean Vaslui — prin HCJ nr.8/17.02.2004 si imputernicirea nr.1099/29.03.2004 Primaria municipiului Alba Iulia — prin HCL nr.371/30.09.2003 si imputernicirea Jud. Alba nr,5214/16.03.2004 Primaria municipiului Campulung — prin HCL nr.15/29.01, 2004 si împuternicirea Jud.Arges nr.5316/12.03.2004 Primaria municipiului Hunedoara — prin HCL nr.20/29.01.2004 si imputernicirea Jud.Hunedoara nr.10432/29.03.2004 Primaria orasului Nasaud — prin HCL nr.108/15.12.2003 si imputernicirea Tud.Bistrita Nasaud " nr.5620/10.03.2004

rimaria municipiului Orastie — prin HCL nr.167/29.12.2004 si imputernicirea Jud. Hunedoara nr.11765/02.11.2005 Primaria orasului Pucioasa — prin HCL nr.39/25.03.2004 si imputernicirea Jud.Dambovita nr.6129/30.03.2004 Primaria orasului Rasnov — prin HCL nr.38/10.03.2004 si imputernicirea Jud.Brasov nr.3211/23.03.2004 Primaria municipiului Targoviste — prin HCL nr.322/23.12.2003 si imputernicirea Jud.Dambovita nr.5714a/29.03.2004 Asociatii constituiti in Adunarea Generala au hotarat de comun acord constituirea Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania, asociatie neguvernamentala, non-profit si fara caracter politic. Asociatia se infiinteaza si urmeaza sa functioneze in baza dispozitiilor —_ Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si cu : prevederile statului. Scopul si obiectul de activitate al asociatiei : e Scopul— protejarea valorilor de patrimoniu si de arta confirmate documentar e Obiectivele de activitate sunt urmatoarele : - sensibilizarea locuitorilor la prevalarea, conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului prin punerea in practica a unor actiuni si mijloace specifice; - crearea unui serviciu educativ pentru publicul tanar ; - dezvoltarea unei strategii pentru intampinarea si formarea publicului (expozitii permanente — temporare, pliante, brosuri, documente audio-vizuale); - preluarea si punerea in valoare a experientei si exemplelor de buna practica în materie de restaurare: a patrimoniului, de dezvoltare urbana si amenajare a teritoriului la nivel local, regional, national si international, in relatie cu ministerele interesate; REA - utilizarea si realizarea obiectivelor si in organizarea si urmarirea activitatilor promovate a unui personal calificat si certificat de Ministerul Culturii si Cultelor, prin consultarea prealabila a Directiilor Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu si MLPTL, - garantarea conventiilor de parteneriat cu colectivitatile publice teritoriale, institutii publice, in domeniul cunoasterii si valorificarii patrimoniului istoric si cultural; - realizarea prin contract a tuturor actiunilor de cercetare si cunoastere sau valorificare a patrimoniului istoric si cultural pentru persoanele fizice sau juridice, - organizarea unor activitati de formare si specializare pentru cercetarea, conservarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural, precum si în domeniul dezvoltarii urbane si amenajarii teritoriului, in cadrul conventiilor de parteneriat cu colectivitatile; - publice, miscarile de tineret si de animatie culturala, alte ONG-uri cu profil similar;

1 coordonarea efortului financiar la lucrarile de interes zonal, regional sau national ce vor fi stabilite în programul propriu de prioritati; editarea documentatiei scrise si audiovizuale privind patrimoniul istoric si cultural al oraselor, municipiilor si judetelor; organizarea de intalniri, colocvii, seminarii, mese rotunde, calatorii de studii privind localitatile si zonele istorice si de arta; folosirea unui personal calificat, atestat in conditiile legii pentru atingerea obiectivelor, organizarea si asigurarea urmaririi actiunilor de promovare in domeniul patrimoniului, dezvoltarii urbane si amenajarii teritoriului; sprijinirea realizarii evidentelor bunurilor de patrimoniu istoric si de arta in cooperare cu institutiile abilitate de actele normative in vigoare; participarea la operatiuni referitoare la orasele, municipiile si regiunile istorice, pe scara europeana si internationala; consultanta pentru elaborarea de proiecte pentru atragere de finantari externe; alte tipuri de consultanta; asistenta in stabilirea de micro parteneriate intre persoanele juridice romane si persoane si organizatii de peste hotare; colaborarea in parteneriat cu alte organizatii si institutii interne si externe in vederea scopurilor propuse; organizarea de seminarii de lucru, simpozioane, schimburi de experienta, calatorii de studii si documentare, stagii practice în alte institutii din tara si strainatate; realizarea, tiparirea si comercializarea de cursuri, manuale, pliante, ghiduri turistice si carte de informare stiintifica; orice alte activitati de natura sa influenteze realizarea scopului propus, potrivit dispozitiilor legale. Denumirea asociatiei este Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania Sediul asociatiei este in Romania, judetul Dambovita, strada Calea Domneasca, nr.208. Durata de funciionare a asociatiei este pe termen nedeterminat Patrimoniul initial al asociatiei este alcatuit din aportul în bani al asociatiilor si are valoarea de 21.000.000 (douazeci si unu milioane lei) cate 1.000.000 lei din partea fiecarui asociat Membrii asociatiei vor cotiza anual functie de numarul populatiei stabile din fiecare unitate administrativ-teritoriala , astfel : - 200 lei/locuitor pentru localitatile rurale si urbane - 100 lei/focuitor pentru consiliile judetene Organele de conducere ale asociatiei sunt : - Adunarea Generala - Comitetul Director - Comisia de Cenzori

1 1 Presedintele asociatiei a fost ales domnul Mircea Hava— primarul cipiului Alba Iulia. - Comitetul Director format din 9 membrii a fost ales de Adunarea Generala În reprezentanti — presedinti si primari ai : CJ Alba, CJ Arges, CJ Bistrita Nasaud, CJ Dambovita, CJ Mehedinti, CI Olt, CI Prahova, Primariei municipiului Alba Iulia, Primariei municipiului Targoviste. In Comisia de Cenzori au fost desemnati reprezentanti ai CI Gorj ( presedintele comisiei ), CJ Braila si primariei orasului Pucioasa. Asociatii au hotarat sa-l imputerniceasca pe domnul arh.Barbu Dumitru — viceprimar al municipiului Targoviste, domiciliat in Targoviste, str, Independentei , Bl. JS, etaj 6, ap.18, jud. Dambovita, identificat prin CI seria DD nr. 038693 eliberat la data de 21.08.2000 de politia Targoviste, sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, inscrierea asociatiei in Registrul Asociatiilor si fundatiilor, obtinerea avizelor necesare. Actul a fost redactat in £, exemplare, membrii asociatiei primind un duplicat xerox.

ROMÂNIA : BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI a “VERITAS” Târgovişte, Bld. LC. Bratianu bl. D2 B, parter, cod operator 1803 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 52 Anul 2005 luna decembrie ziua 14 În fata mea NEAGU NICULINA notar public la sediul biroului s-a prezentat : 1. BARBU C. DUMITRU, cu domiciliul în municipiul Targoviste, Bld, Independentei, bl. J5, sc. 5, ap. 18, judetul Dambovita, identificat cu Cl seria DD nr. 038693, eliberata de catre Pol. Targoviste, la data de 21.08.2000, in calitate de mandatar pentru ASOCIATIA LOCALITATILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA; care, după citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului înscris si au semnat toate exemplarele lui; În temeiul art.8 lit.b din Legea nr.386/1995 - SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS S-a perceput taxa judiciara de timbru deţi A RON cu chitanta nr. 024146] eliberata de . *P. Asociati "VERITAS” l n S-a perceput onorariul de BD RON + 2220 RON TVA cu bon fiscal nr COX liberat de B.N.P iati "VERITAS” ; Un CE

"a MEN Nr de au In 360 NR.Z LA HCL MR, duiu 25.10 204 STATUTUL ASOCIAȚIEI LOCALITĂȚILOR ŞI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTĂ DIN ROMÂNIA DENUMIRE. SCOP. DURATĂ. SEDIU. Art.1.- Unitățile administrativ teritoriale din România, constituite potrivit legii in comune, oraşe, municipii şi județe, cu preocupări pentru protejarea valorilor de patrimoniu şi de artă confirmate documentar, se constituie în "ASOCIAŢIA LOCALITĂȚILOR ŞI ZONELOR ISTORICE ŞI DE ARTĂ al cărei caracter este nonguvernamental, nonprofit şi apolitic . Art.2.- Asociaţia îşi fixează ca obiective pentru activitatea proprie şi a oraşelor şi zonelor aderente următoarele : sensibilizarea locuitorilor la prevalarea, conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului prin punerea în practică a unor acţiuni şi mijloace specifice; crearea unui serviciu educativ pentru publicul tânăr ; dezvoltarea unei strategii pentru întâmpinarea si formarea publicului (expoziții permanente — temporare, pliante, broşuri, documente audio- vizuale), - preluarea şi punerea în valoare a experienței şi exemplelor de bună practică în materie de restaurare a patrimoniului, de dezvoltare urbană şi amenajare a teritoriului la nivel local, regional, național şi internațional, în relație cu ministerele interesate ; utilizarea in realizarea obiectivelor şi în organizarea si urmărirea activităților promovate a unui personal calificat si certificat de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin consultarea prealabilă a Direcţiilor Județene pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu şi MLPTL; garantarea convențiilor de parteneriat cu colectivitățile publice teritoriale, instituții publice, în domeniul cunoaşterii şi valorificării patrimoniului istoric şi cultural; realizarea prin contract a tuturor acțiunilor de cercetare şi cunoaştere sau valorificare a patrimoniului istoric şi cultural pentru persoanele fizice sau juridice; organizarea unor activități de formare şi specializare pentru cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, precum şi în domeniul dezvoltării urbane şi amenajării teritoriului, în cadrul convențiilor de parteneriat cu colectivitățile publice, mişcările de tineret şi de animație culturală, alte ONG-uri cu profil similar; coordonarea efoftului financiar la lucrările de interes zonal, regional sau național ce vor fi stabilite în programul propriu de priorități;

Pag. 2/6 editarea documentației scrise şi audiovizuale privind patrimoniul istoric şi cultural al oraşelor, municipiilor si județelor; organizarea de întâlniri, colocvii, seminarii, mese rotunde, călătorii de studii privind localitățile şi zonele istorice şi de artă; - folosirea unui personal calificat, atestat în condițiile legii pentru atingerea obiectivelor; - organizarea şi asigurarea urmăririi acţiunilor de promovare în donieniul patrimoniului, dezvoltării urbane şi amenajării teritoriului ; - sprijinirea realizării evidențelor bunurilor de patrimoniu istoric şi de artă în cooperare cu instituțiile abilitate de actele normative în vigoare ; - participarea la operațiuni referitoare la oraşele, municipiile si regiunile istorice, pe scară europeană şi internațională; - consultanta pentru elaborarea de proiecte pentru atragerea de finantari externe; - alte tipuri de consultanta; - asistenta in stabilirea de micro parteneriate intre persoanele juridice romane si persoane si organizaţii de peste hotare; - colaborarea în parteneriat cu alte organizații şi instituții interne si externe în vederea scopurilor propuse; - organizarea de seminarii de lucru, simpozioane, schimburi de experienţă calatorii de studii şi documentare, stagii practice în alte instituții din țară şi străinătate; - realizarea, tipărirea şi comercializarea de cursuri, manuale, pliante, ghiduri turistice şi carte de informare ştiinţifică; - orice alte activități de natură să influenţeze realizarea scopului propus, potrivit dispozițiilor legale. Art.3.- Sediul central al acestei asociații este stabilit in Târgovişte, strada Calea Domneasca, nr. 208. Art.4.- Durata — Asociaţia se constituie pe termen nelimitat. Art5.- Pot adera la Asociaţie, cu titlu de membri activi, unitățile administrative prezentate la art. 1, în calitatea lor de persoane juridice; Unitățile administrativ teritoriale pot fi reprezentate de primari şi preşedinţi sau de o persoană împuternicita de aceştia, în acest scop. Aderarea la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Arta din România se face la cererea scrisă a primarului şi/sau preşedintelui Consiliului Județean, adresată preşedintelui Asociaţiei, în temeiul hotărârii de asociere a Consiliului Local sau Judeţean, după caz, Cererea de aderare va fi însoțită de fişa de prezentare a unității administrativ teritoriale respective si de documente care să susțină calitatea istorică sau artistică, precum şi de suma de 1.000.000 lei pentru cheltuieli preliminare.

Pag. 3/6 Valoarea patrimoniului asociației este de 21 milioane de lei vechi. Cererea de aderare, împreună cu hotărârea Consiliului Local sau Județean şi fişa de prezentare, însoțite de un referat de recomandare din partea Comitetului Director, se prezintă în prima şedinţă a Adunării Generale în vederea adoptării hotărârii de aderare. Art.6.- Calitatea de membru al Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România se pierde: la cererea scrisă a primarului şi/sau preşedintelui Consiliului Județean, însoțită de hotărârea Consiliului Local, referitoare la denunțarea acordului de asociere; neplata cotizației anuale în doi ani consecutiv ; Art.7.- Drepturile membrilor Asociaţiei: să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; să ia parte la întocmirea materialelor de pe ordinea de zi şi să participe la dezbateri; să exprime opinii asupra documentelor elaborate în lipsa lor; să formuleze cereri şi propuneri; să solicite motivat, includerea, pe ordinea de zi a Adunării Generale şia altor probleme decât a celor anunțate; să ia parte la întocmirea şi aprobarea proiectelor prioritare şi să beneficieze de finanțările astfel aprobate; să utilizeze banca de date şi informații a Asociației; Art.8.- Membrii Asociaţiei au obligațiile: să respecte prevederile statutului, hotărârile Adunării Generale şi deciziile Comitetului Director ; să contribuie la realizarea obiectivelor Asociaţiei ; să participe la Adunarea Generală şi Şedinţele Comitetului Director; să achite cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală funcţie de numărul populaţiei stabile din fiecare unitate administrativ — teritorială, astfel : 200 lei/ locuitor pentru localitățile rurale şi urbane ; 100 lei/locuitor pentru consiliile județene ; Art.9,- Resursele Asociaţiei se constituie din: cotizații, subvenții şi participări; produsul prestațiilor realizate; donaţii; dobânzi ale fondurilor plasate: toate celelalte resurse utile la realizarea obiectivelor Asociaţiei

Pag. 4/6 Art.10.- Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: - Adunarea Generală - Comitetul Director - Comisia de Cenzori Adunarea Generală — este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi se compune din primarii localităților şi/sau preşedinţii consiliilor judeţene membre ori din alți reprezentanți desemnați potrivit conținutului prezentului statut. Pentru membrii aleşi în organele de conducere se ia în considerare funcția ocupată astfel încât în cazul vacantării postului sau a unei schimbări succesorul preia şi atribuțiile exercitate potrivit prezentului statut. Adunarea Generală se întruneşte semestrial, în şedinţe ordinare, la convocarea Comitetului Director. Adunarea Generală se poate întruni ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea Comitetului Director. Art.11.- Adunarea Generală are atribuțiile: - aprobă, modifică, completează statutul Asociaţiei ; - analizează şi controlează activitatea desfăşurată de către Comitetul Director ; - stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei ; Adunarea Generală este statutară în prezenta a 50% + 1 din membrii săi, iar hotârările se iau cu votul favorabil a 50%+1 din numărul celor prezenți. Art.12.- Comitetul Director — este organul executiv al Asociaţiei, ales de Adunarea Generală din rândul membrilor săi pe perioada unui mandat de 4 ani, astfel încât să fie reprezentate toate zonele geografice ale ţării. Comitetul Director alege dintre cei 9 membrii a săi, prin vot secret: - un preşedinte - doi vicepreşedinţi ; care, împreună cu un secretar general retribuit vor asigura desfăşurarea activității în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului statut. Preşedintele, Vicepreşedinții şi secretarul Comitetului Director sunt în acelaşi timp şi preşedintele, vicepreşedinţi şi secretarul Asociaţiei. Se stabileşte ca nivelul de retribuire al secretarului general sa fie similar celui al unui director din aparatul propriu de primărie municipală. Art.13.- Comitetul Director: - pune în operă scopul Asociaţiei ; - - convoacă Adunarea Generală în sesiuni, propune ordinea de zi şi asigură buna desfăşurare a lucrărilor ; - prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei ;

Pag. 5/6 colaborează şi cooperează cu celelalte structuri asociative ale colectivităților locale, constituite pe plan național şi internațional ; informează Adunarea Generală asupra problemelor ce apar în activitatea asociaților ; elaborează programe anuale de acțiune, precum şi proiectul de buget şi lista investițiilor, în vederea aprobării lor în plen ; - - elaborează informări şi propuneri către autoritățile administrației publice centrale, către serviciile publice descentralizate, cu privire la problemele care sunt sesizate Asociaţiei ; - asigură realizarea drepturilor şi obligațiilor Asociaţiei în cadrul organismelor la care este asociată sau afiliată ; - poate invita toate persoanele din structurile române sau străine care lucrează sub aceleaşi obiective enunțate în prezentul statut. Art.14.- Preşedintele Comitetului Director are urmatoarele atribuții: - conduce lucrările Adunărilor Generale - convoacă şedinţele Comitetului Director şi conduce lucrările acestuia ; - reprezintă Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice în relațiile cu terții ; - semnează actele şi documentele adoptate de organele Asociaţiei ; - stabileşte sarcinile pentru vicepreşedinţi, secretar şi membrii Comitetului Director; - exercită controlul şi îndrumarea activității membrilor Comitetului Director şi a corpurilor profesionale ; - administrează şi gestionează patrimoniul Asociaţiei ; Art.15.- Controlul modului de administrare şi gestionare a patrimoniului Asociaţiei se va efectua de către o Comisie de cenzori aleasă de Adunarea Generală dintre membrii săi. 7 Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membrii, dintre care unul este preşedintele comisiei, pentru care se solicită a fi persoană atestată. Membrii Comitetului Director nu pot fi cenzori. Art.16.- Comisia de cenzori: - verifică modul de administrare, gestionare a patrimoniului Asociaţiei ; - întocmeşte rapoartele pe care le prezintă în Adunarea Generală ; - Poate fi invitată la şedinţele Comitetului Director, fără drept de vot. Art.17.- Asociaţia se dizolvă prin:. - hotărârea Adunării Generale ; - prin hotărâre judecătorească în cazurile: + când scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice : » când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ;

- Pag. 6/6 7 e când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a | constituit; . când Asociaţia a devenit insolvabilă ; Art.18.- Lichidarea În cazul dizolvării, lichidarea, se face de Comitetul Director sau de persoane anume desemnate de Adunarea Generală. În cazul dizolvării prin hotărâre judecătorească, lichidatorii vor fi numiți prin hotărâre judecătorească. În cazul dizolvării prin hotărâre a Adunării Generale, lichidatorii autorizați în condițiile legii, vor fi numiţi de Adunarea Generală sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. Mandatul Comitetului Director încetează odată cu numirea lichidatorului. Lichidatorii sunt obligați să primească şi să păstreze registrul şi alte acte ale Asociaţiei, îndeplinind mandatul sub controlul cenzorilor, A Față de Asociaţie şi asociați, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului. Art.19.- Formalitățile privind publicitatea lichidării şi radierii Asociaţiei sunt în sarcina lichidatorilor, Art.20.- Asociaţia îşi încetează activitatea la data radierii din Registrul Fundațiilor şi Asociaţiilor .

ROMÂNIA 7 BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI “VERITAS” Târgovişte, Bld. I.C. Bratianu hl. D2 B, parter, cod operator 1803 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 55 23 Anul 2005 luna decembrie ziua 14 În fata mea NEAGU NICULI 1. BARBU C. DUMITRU, bl. J5, sc. 5, ap. 18, judetul Dambovita, identifi Pol. Targoviste, la data de 21.08.2000, in calitate de mandatar pentru ASOCIATIA LOCALITATILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA; care, după citirea actului, au consimtit la auteniificarea prezentului înscris si au semnat toate exemplarele lui; - nr. 038693, eliberata de catre În temeiul art.8 lit.b din Legea nr.386/1995. SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS 1) S-a perceput taxa judiciara de timbru de /| RON cu chitanta 1035 66 eliberata de E P, Asociati "VERITAS” S-a perceput onorariul de 20 CO RON + el? TVA cu bon fiscal nr. eliberat de B.N.P, Asociati "VERITAS” - A N, NOTAR PUBLI 1 A NEAGU NICU, a Ă 2 A 2 “ s/ N E A ut /

ANERA Ap, Sta HOL 360 ANEXA NP, Sk, LA HOL NR. Liu 25.10.2041 ASOCIATIA LOCALITATILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA PROCES VERBAL INCHEIAT ASTAZI 30.06.2005 In sedinta din 30.06.2005 Adunarea Generala a hotarat urmatoarele modificari ale statutului si actului constitutiv: In statut se completeaza la articolul 2 ca obiective urmatoarele: - consultanta pentru elaborarea de proiecte pentru atragerea de finantari externe, alte tipuri de consultanta; —_ asistenta in stabilirea de micro parteneriate intre persoanele juridice romane si persoane si organizatii de peste hotare; - — eolaborarea în parteneriat cu alte organizatii si institutii interne si externe in vederea scopurilor propuse; — organizarea de seminarii de lucru, simpozioane, schimburi de experienta, calatorii de studii si documentare, stagii practice în alte institutii din tara si strainatate; — realizarea, tiparirea si comercializarea de cursuri, manuale, pliante, ghiduri turistice si carte de informare stiintifica; — orice alte activitati de natura șa influenteze realizarea scopului propus, potrivit dispozitiilor legale. A _ În statut la articolul 5 se completeaza, : Valoarea patrimoniului initial este de 21 milioane lei vechi, In statut la articolul 8 se va modifica cuantumul cotizatiilor astfel: — 2800 lei/locuitor pentru localitatile rurale si urbane; -— 108 lei/locuitor pentru consiliile judetene. în statut la articolul 12 se va modifica Comitetul Director este format din 9 membrii si secretar executiv se inlocuieste cu secretar general. In actul de constituire se adauga ca noi membrii : __ Consiliul Judetean Mures — prin HCJ nr.20/17.02.2005 si imputernicirea nr.-/25.11.2005 ] Primaria municipiului Orastie — Judetul Hunedoara — prin HCL nr.16729.12.2004 si imputernicirea nr.11765/02.11.2005. La sfarsitul actului constitutiv se adauga: In Comitetul Director au fost propusi 9 membrii — reprezentanti ai CI Alba, CI Arges, CI d, CI Dambovita, CI Mehedinti, CI Olt, CI Prahova, i municipiului Targoviste. Comisia de Cenzori a fost stabilita din reprezentanti ai CJ Gorj ( presedintele comisiei ), CJ Braila si Primariei orasului Pucioasa. Presedintele asociatiei a fost ales domnul Mircea Hava — primarul municipiului Alba Iulia. Membrii asociati au botarat sa-l imputerniceasca pe domnul Barbu Dumitru — viceprimarul municipiului Targovistez-domiciliat in Targoviste, str.Independentei,Bl J15,etaj 6, ap.18, jud Dambovita, identificat prin Cl seria DD nr. 038693 eliberat la data de 21.08.2000 de politia Targoviste, sa semneze la notar si la Tribunalul Judetului Dambovita modificarile stabilite de Adunarea Generala. FT TC E d 7 3 Primaria municipiului Aiba

ROMÂNIA BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI “VTERITAS” Târgovişte, Bld. I.C, Bratianu bi. DZ B, pater, cod operator 1803 E ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. Anul 2005 luna decembrie ziua 14 În fata mea NEAGU NICULINA notar public la sediul biroului s-a prezentat : 1. BARBU C. DUMITRU, cu domiciliul in municipiul Targoviste, Bld. Independentei, bl. J5, sc. 5, ap. 18, judetul Dambovita, identificat cu Cl seria DD nr. 038693, eliberata de catre Pol. Targoviste, la data de 21.08.2000, in calitate. de mandatar pentru ASOCIATIA LOCALITATILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA: care, după citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului înscris si au semnat toate exernplarele lui; În ternsiul ari.8 lit.b din Legea nr.36/1995_ SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS A S-a perceput taxa judiciara de timbru deăf 1 Asaciati "VERITAS” La

a VER Nr 3B da HOL 360 ANEXA HE TD LI MLM. ZE bit 25.l0. 2oti , DOSAR NR.7326/2005 ROMANIA QR Sf JUDECATORIA TARGOVISTE JUDETUL DAMBOVITA INCHEIEREA Ă Sedinta din Camera de Consiliu din data de :27.12.2003 INSTANTA COMPUSA DIN: PRESEDINTE: FLORIN EFTENE GREFIER : LILIANA CIUCARDEL Ministerul Public reprezentat prin, procuror, TON CANACHE Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect cererea de modificare a statutului, formulata de Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania, cu sediul in Targoviste, str.Calea Domneasca nr.208, judetul Dambovita. Actiunea este legal timbrata conform chitantei nr.4139419 dm 20.06.2005 în suma de 19 lei RON, si timbu judiciar in suma de 5.000 lei. La apelul nominal facut m sedinta din Camera de Consiliu s-a prezentat persoana imputernicita, numitul Barbu Dumitru. Procedura de citare — legal indeplinita. S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, Reprezentantul asociatiei, avand cuvantul, solicita admiterea cererii, in sensul de a se dispune inregistrarea modificarilor aduse statutului asociatiei, in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Reprezentantul Parchetului, avand cuvantul, pune concluzii de adinitere a cererii, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare. INSTANTA Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targoviste, judetul Dambovita sub nr.7326/20.12.2005, Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania, prin persoana imputernicita, numitul Barbu Dumitru, a solicitat inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor a modificarilor aduse statutului prin Procesul Verbal din 30.06.2005 si autentificat sub nr.5526/14.12. 2005. La dosarul cauzei au fost depuse in dovedirea cererii urmatoarele : Procesul verbal din 30.06.2005 incheiat in Adunarea Generala a membrilor asociatiei, si autentificat sub nr.5526/14.12.2005 de Notar Public Neagu Niculina, chitanta nr.4139419 din 20.06.2005, in valoare de 19 lei RON, reprezentand taxa judiciara de timbru , si timbrul judiciar in valoare de 5.000 lei. Analizand cererea formulata de petitionara, coroborand inscrisurile depuse la do- sarul cauzei si facand incidente in speta dispozitiile legale, rezulta ca cererea este inteme- iata, fiind indeplinite dispozitiile art.33 din 0.G. nr.26 /2000, modificata si completata prin OG nr.37/2003, cu privire la asociatii si fundatii, considerente pentru care instanta urmeaza sa admita cererea formulata.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DISPUNE: Admite cererea formulata de Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania, cu sediul in Targoviste, str.Calea Domneasca nr.208, judetul Dambovita, prin persoana imputernicita Barbu Dumitru, domiciliat in Targoviste, str.Independentei b1.J5, et.6, ap.18, judetul Dambovita. Dispune inscrierea modificarilor aduse statutului si actului constitutiv al Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania prin procesul verbal al adunarii generale din 30.06.2005, in registrul asociatiilor si fundatiilor. Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare. Pronuntata in sedinta publica din data de 27.12.2005. PRESEDINTE, GREFIER, DEFINITIVĂ SI IREVOCABILĂ Red. E.FI ES Dact. C.L. 6 &x./29.12.2005