keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 352/18.12.2001 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie "Consolidare pasaj Calea Şagului DN 59"

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 352/18.12.2001
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie "Consolidare pasaj Calea Şagului DN 59"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-19745/06.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.94/30.03.1999 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Consolidare pasaj Calea Şagului DN 59, Km 5 + 000 - Km 6+ 600;
Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice local, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) , (d), (f) , (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie " Consolidare pasaj Calea Şagului DN 59" de la valoarea de 19.096.246 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.94/1999 , la valoarea de 34.122.619 mii lei, conform Devizului general care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din Fondul Special Drumuri.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI