keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 343/29.07.2008 Privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliului de Administratie al Filarmonicii "Banatul" Timisoara

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 343/29.07.2008
Privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliului de Administratie al Filarmonicii "Banatul" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 014927/09.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere adresa nr. SC2008 - 014927/02.07.2008 a Filarmonicii "Banatul" Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/ 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.21/ 2007 privind institutiile publice de spectacole si concerte precum si desfasurarea activitatilor de impresariat artistic;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 3/27.01.2004 privind trecerea Filarmonicii "Banatul" Timisoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 426/27.11.2007 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul Administrativ al Filarmonicii "Banatul" Timişoara şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Administrativ al Filarmonicii "Banatul" Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se numeste ca membru al Consiliului Local al Municipiului Timişoara in Consiliului de Administratie al Filarmonicii "Banatul" Timisoara D-nul consilier Bungău Ionel.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroului Relatii Publice, Învăţământ, Sport şi Cultură din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitara ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei de Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice, Invatamant, Sport si Cultura;
- Filarmonicii "Banatul" Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Filarmonica.pdf

Red. 2ex

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2008 – 014927/09.07.2008

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliului de Administratie al Filarmonicii „Banatul” Timisoara

Avându-se în vedere adresa Filarmonicii „Banatul” Timisoara cu nr. SC2008 –

014927/02.07.2008 prin care se propune numirea membrului Consiliului Local al Municipiului

Timisoara;

Având în vedere prevederile art.19 lit. b) din O.G. 21/2007 privind institutiile şi companiile de

spectacole sau concerte, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.353/2007;

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Administrativ al

Filarmonicii "Banatul" Timisoara, aprobat prin Hotărârea de Consiliu nr. 426/27.11.2007, art.3 lit. b)

din Consiliul de Administraţie trebuie să facă parte reprezentantul autorităţii administraţiei publice

locale în subordinea căreia funcţionează instituţia de spectacole sau concerte .

Datorita faptului ca mandatul D-lui consilier Pavel Ţepeneu a expirat in urma alegerilor locale

din anul 2008 si avand in vedere necesitatea numirii unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul

de Administratie al Filarmonicii „Banatul” Timisoara sustinem propunerea acestei institutii de a numi

ca membru al Consiliul de Administraţie pe D-nul consilier Bungău Ionel.

Violeta Mihalache Director Comunicare

Smaranda Haracicu Director Economic

Alina Pintilie Sef Birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Laura Arbănaş Consilier

Cod FP 53-01 ver 1