keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 33/29.07.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în CF nr. 420139, nr. topo 7088/1/1/1, la preţul de 110.000 euro

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 33/29.07.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în CF nr. 420139, nr. topo 7088/1/1/1, la preţul de 110.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-17056 din 13.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresele cu nr.CM2016-001065/07.07.2016 si CM2016-001068/08.07.2016, înregistrate la Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara de către dl. Ciuca Sorin în calitate de administrator al SC.INDUSTRIA LANII SA , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr.topo 7088/1/1/1, având o suprafaţă utilă totala de 823,88 mp şi un preţ de vânzare de 110.000 euro;
Având în vedere adresa nr. 1807 din 06.07.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa nr. CM2016- 001065 din 11.07.2016 a Biroului Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. CM2016-001065, 001068 din 11.07.2016 a Biroului Sport,
Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr.topo 7088/1/1/1, la preţul de 110.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C.INDUSTRIA LÂNII S.A. prin administrator Ciuca Sorin;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. SC2016-17056/13.07.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr.topo 7088/1/1/1la preţul de 110.000 euro.

Având în vedere adresele cu nr.CM2016-001065/07.07.2016 si CM2016- 001068/08.07.2016, înregistrate la Direcţia Comunicare de către dl. Ciuca Sorin în calitate de administrator al SC.INDUSTRIA LANII SA , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr.topo 7088/1/1/1, având o suprafaţă utilă totala de 823,88 mp şi un preţ de vânzare de 110.000 euro .

Imobilul are un regim de înălţime de D+P, la subsol deţine 3 încăperi , având o suprafaţă utilă totala de de 412,60 mp iar la parter deţine 4 magazii cu o suprafaţă utilă totală de 411,28 mp.

Având în vedere adresa nr. 1807 din 06.07.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra imobilului din Timişoara,inclus in Ansamblul Fabricii de bere cod TM-II-a-06167, poziţia138 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa CM2016- 001065 din 11.07.2016 că nu a prevăzut în bugetul pe 2016 sume necesare achiziţionării unor imobile ca urmare a exercitătii dreptului de preemţiune.

Prin adresa cu nr.CM2016-001065,001068 din 11.07. 2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.CM2016-001065,001068 din 11.07.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură )ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                       

                                                         Cod  FO  53‐ 01, ver.2

In conformitate cu art.4,alin.(4), art.9 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice : ,,Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului roman, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.’’

In conformitate cu art.36,alin (1) şi alin (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală ,republicată şi modificată;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului din Timişoara , înscris în C.F. nr.420139, nr.topo 7088/1/1/1, la preţul de 110.000 euro.

    VICEPRIMAR, FARKAS IMRE    

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                   

SERVICIUL JURIDIC                         

                      Cod FO 53‐01,ver.2