keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 33/24.02.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timişoara, pentru luna februarie 2004, unui numar de 3461 persoane cu handicap accentuat, grav si asistenţii personali ai acestora

24.02.2004

Hotararea Consiliului Local 33/24.02.2004
privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timişoara, pentru luna februarie 2004, unui numar de 3461 persoane cu handicap accentuat, grav si asistenţii personali ai acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 -1391/27.01.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 18, alin. 1 lit. (j) şi art. 19 alin. 1 lit (g), din Legea nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, copiii şi adulţii cu handicap accentuat şi grav precum şi asistenţii personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 1 şi 2, art. 6 şi art. 7 din Normele Metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora aprobate prin Ordinul nr. 290/609/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2003 - privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timşoara;
Având în vedere prevederile Convenţiei nr. SC2003- 13836/04.08.2003, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin reprezentanţii săi legali şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (i) şi (s) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, în municipiul Timişoara, pentru luna februarie 2004, unui număr de 3461 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora, conform Listelor Anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele menţionate la alin.1 se acordă pe baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Specială.

Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna februarie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 60.02.47 - Asistenţă Socială - Subcapitolul - Drepturile asistenţilor personali pentru copiii şi adulţii cu handicap (Serviciul Public pentru Asistenţă Specială), art.20 alin.21.02 - Transport asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitori şi este în valoare estimativă de 1.010.612.000 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna februarie 2004 , pentru persoanele cu handicap grav, accentuat şi asistenţii personali ai acestora se face pe baza dispoziţiei primarului, a centralizatorului şi a unui exemplar al listelor nominale întocmite de Serviciul Public de Asistenţă Specială, pe fiecare centru de eliberare.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public pentru Asistenţă Specială din subordinea Consiliului Local Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciul Public pentru Asistenţă Specială;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VLADIMIR CULEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL al Mun.TIMISOARA Serviciul Public pentru Asistenta Speciala Nr. SC2004-………./…………2004 APROBAT

PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T Privind aprobarea pentru luna februarie 2004 a listelor beneficiarilor - persoane cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora - de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara

In conformitate cu prevederile art. 18 alin.1 lit.(j) si art. 19 alin.1 lit.(g), din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, copiii si adultii cu handicap accentuat si grav precum si asistentii personali ai acestora beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport in comun.

Prin Ordinul nr.290/609 din 26.05.2003 al Secretariatului General al Guvernului si a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei au fost aprobate Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora.

Potrivit Ordinului de mai sus beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun urmatoarele categorii de persoane:

a) copiii cu handicap accentuat; b) copiii cu handicap grav; c) adultii cu handicap accentuat; d) adultii cu handicap grav; e) asistentii personali ai persoanelor prevazute la lit. a-d ;

Potrivit art.3 alin. (1) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul

nr.290/609/2003 gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun va fi acordata la recomandarea asistentului social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.

In conformitate cu prevederile art.4 alin (1) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 290/609/2003 transportatorii elibereaza pe baza comenzilor emise de Consiliile Locale abonamente lunare pentru persoanele mentionate mai sus pe tipuri de valabilitate, incheindu-se in acest sens si un proces verbal de predare-primire, iar potrivit art. 4 alin.(2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 290/609/2003 lista beneficiarilor abonamentelor lunare se intocmeste de compartimentul de asistenta sociala din cadrul fiecarei primarii si se aproba de Consiliul Local.

2

In conformitate cu art.6 alin.(1) si alin.(2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 290/609/2003 calculul cheltuielilor aferente gratuitatilor acordate persoanelor cu handicap si asistentilor personali se va face de catre transportatori pe baza comenzii si a procesului verbal de predare-primire, iar cheltuielile aferente gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata se finanteaza din bugetele locale, conform legii. Potrivit art.7 din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr.290/609/2003 decontarea contravalorii abonamentelor pentru luna februarie 2004 persoanelor beneficiare se face conform Conventiei SC2003-13.836/04.08.2003 incheiata intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara, de primariile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta persoanele cu handicap grav, accentuat si asistentii personali la un tarif lunar de 292.000 lei/persoana, tarif aprobat prin HCL nr.171/29.07.2003 ; pe baza dispozitiei primarului insotita de un centralizator al listelor si de un exemplar al listelor nominale intocmite pe fiecare centru de eliberare. In baza art.38 lit. (d), (i) si (s) din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

Urmare a celor mai sus prezentate,

PROPUNEM

A se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pe luna februarie 2004 unui numar de 3461persoane cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora conform, Listelor Anexa care fac parte integranta din prezentul referat. Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora se va suporta din bugetul local de la Capitolul 60.02.47-Asistenta Sociala- Subcapitolul – Drepturile asistentilor personali pentru copiii si adultii cu handicap (Serviciul Public pentru Asistenta Speciala), art.20 alin.21.02-Transport asistati, bolnavi, invalizi si insotitori si este in valoare de estimativa de 1.010.612.000 lei pentru luna februarie 2004. AVIZAT Sef Serviciu Consilier Juridic VICEPRIMAR Daniela Lung Mirela Burlacu ADRIAN ORZA Avizat juridic Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa.pdf

SERVICIUL PUBLIC PENTRU Anexa la Proiectul de Hotarare nr…….…./………..2004 ASISTENTA SPECIALA

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE CU HANDICAP ACCENTUAT, GRAV SI ASISTENTII PERSONALI AI ACESTORA CARE

BENEFICIAZA DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN Pentru luna FEBRUARIE 2004

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 1659 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 162 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 849 4. Asociatia Armonia 162 5. Asociatia Speranta 170 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 459 TOTAL 3461

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Bunget Elisabeta