keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 33/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea Grădinii Zoologice" din Municipiul Timişoara

20.07.2004

Hotararea Consiliului Local 33/20.07.2004
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea Grădinii Zoologice" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2004 -12419/ 07.07.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (d), (f), (m) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru "Reamenajarea Grădinii Zoologice" din Municipiul Timişoara conform Proiectului nr. AP/0315/2003 şi a indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrare Mediu Urban al Direcţiei Edilitare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Administrare Mediu Urban;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GHEORGHE DAVID
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ANEXA_LA_HCL_-_GR_DINA_ZOOLOGIC_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/F3831EF31B2810D0C2256ECA001D6CD9/ANEXA_LA_HCL_-_GR was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Referat_Gradina_Zoo.pdf

ROMÂNIA Se aprobã, JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMÃRIA DIRECŢIA EDILITARÃ Serviciul Administrare Mediu Urban Nr. _________________

REFERAT Primãria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2003 Studiul de Fezabilitate pentru realizarea “Reamenajãrii Grãdinii Zoologice” din Municipiul Timişoara. Studiul a fost realizat de SC AGHI PROIECT SRL. Justificarea necesitãţii acestei reamenajãri constã în: amplasamentul speciilor şi amenajãrilor existente sunt dispuse fãrã un anumit criteriu de organizare a spaţiului şi de valorificare a particularitãţilor de relief; împrejmuirea existentã este total necorespunzãtoare şi cu mare risc atât în ceea ce priveşte accesul necontrolat al persoanelor şi animalelor cât şi în ceea ce priveşte evadarea animalelor sãlbatice; în incintã nu existã peste tot alei asfaltate şi mai ales circuite de vizitare cu sens unic; nu sunt amenajate reţele interioare, pentru circuitul apei şi nici bazine, absolut necesare pentru anumite specii de animale şi pãsãri. Având în vedere faptul cã finanţarea obiectivului se va face din bugetul local propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea studiului de fezabilitate “Reamenajarea Grãdinii Zoologice” din Municipiul Timişoara în valoare de 27 339 160 mii lei conform proiectului numãrul AP-0315, întocmit de SC AGHI PROIECT SRL Timişoara. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiþiei sunt: 1) Valoare totalã …………………………………... 27 339 160 mii lei din care construcţii montaj ………………….. 24 142 410 mii lei 2) Eşalonarea investiţiei: În funcþie de alocaţiile bugetare; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţã tehnicã: - studii de teren geo, topo 60 000 mii lei; - cheltuieli pentru avize, acorduri 60 000 mii lei; - cheltuieli pentru proiectare 1 200 000 mii lei; - cheltuieli pentru organizare licitaþii 10 000 mii lei.

- consultanţã, asistenţã tehnicã, verificare proiect 200 000 mii lei. TOTAL:1 530 000 mii lei

4) Cheltuieli pentru investiţia de bazã: - alei ……………………………... 4 386 000 mii lei - parcaje …………………….…….. 396 000 mii lei - regularizare canal - podeþ ………. 2 500 000 mii lei - reţea apã – canal ………………... 3 090 000 mii lei - iluminat …………….…………… 1 544 000 mii lei - mobilier urban …………………... 350 000 mii lei - împrejmuiri ……………………… 2 850 000 mii lei - adãposturi ………………………. 2 660 000 mii lei - bazine în þarcuri ………………… 4 000 000 mii lei - sistematizare verticalã incintã ….. 700 000 mii lei - depozit …………………………. 850 000 mii lei

TOTAL: 23 326 000 mii lei 5) Alte cheltuieli 2 483 160 mii lei - organizare de şantier, Inspecţia de Stat în Construcţii etc.

6) Durata posibilã de realizare a investiţiei …………………... 12 luni; 7) Preţul de cost mediu ………………………………….. 27 339 160 / 24 142 410 mii lei

ŞEF SERVICIU DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO ŞEF SERV.ADM.MEDIU URBAN AVIZAT JURIDIC:

VASILE CIUPA