keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 333/29.09.2009 privind numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 333/29.09.2009
privind numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2009-13654/19.06.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2009-4392/06.03.2009 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara;
Având în vedere oferta S.C. "EXPERT CONTABIL MINDA" S.R.L. nr. 30/17.06.2009, oferta S.C. BIL AUDIT S.R.L. nr. 7/15.06.2009 şi oferta S.C. "EXPERT IGNEA NICOLAE" S.R.L. nr. 77/22.06.2009;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1990 - privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, auditorul financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. va fi S.C. "EXPERT CONTABIL MINDA" S.R.L., pentru o perioadă de 2 ani.
Art. 2:Se împuterniceşte conducerea executivă a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu negocierea şi semnarea contractului de audit financiar.
Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara;
- SC Expert Contabil Minda SRL;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SARACAN MARIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Audit_ADP.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DRUMURI SI TRNSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT NR. SC2009-13654/19.06.2009

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public

S.A.

Prin adresa cu numărul SC2009-004392/06.03.2009 S.C. Administrarea

Domeniului Public S.A. solicită numirea unui auditor financiar şi durata minimă a

contractului de audit financiar;

În opinia S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. domnul Minda Ioan-auditor

financiar, care a îndeplinit funcţia de cenzor la această societate din anul 2000, este în

măsură să efectueze auditul financiar deoarece cunoaşte cel mai bine situaţia economico-

financiară şi specificul societăţii;

Având în vedere oferta S.C. „Expert Contabil Minda” S.R.L. cu numărul

30/17.06.2009 potrivit căreia valoarea contractului este de 31.574,59 lei/an (conform curs

BNR din data de 08.09.2009, 1 Euro = 4,2382 lei) echivalentul a 7.450 euro/an (inclusiv

TVA), astfel că se încadrează în prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind

atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

şi a contractelor de concesiune de servicii, potrivit căruia: ,,Autoritatea contractantă are

dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea

achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu

depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii

sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ, care în acest caz se

consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei

ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2).”

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, actualizată;

Luând în considerare art. 111 alin (2) lit. b1 din Legea nr. 31/1990 privind

societăţile comerciale, republicată, care specifică faptul că adunarea generală este

obligată să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a

contractului de audit financiar;

Cod FP 53-01, ver. 1

Ţinând cont de prevederile art. 160 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile

comerciale, republicată, care specifică faptul că situaţiile financiare ale societăţilor

comerciale supuse obligaţiei legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari -

persoane fizice sau persoane juridice;

În conformitate cu prevederile art. nr. 36, alin. 2, lit. a) şi art. 45 din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem:

- contractarea auditorului financiar, respectiv SC EXPERT CONTABIL

MINDA SRL, pentru o perioadă de minim 2 ani;

- împuternicirea conducerii executive a SC Administrarea Domeniului Public

SA pentru negocierea şi semnarea contractului de audit financiar.

DIRECTOR , ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,

red/dact.M.N. Cod FP 53-01, ver. 1