keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 321/27.11.2001 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 168/10.07.2001 - privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 321/27.11.2001
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 168/10.07.2001 - privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnului consilier municipal PETRU BUJOR;
Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17638/05.11.2001al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism , sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (t) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 168/2001, cu Anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care va redacta şi forma finală a hotărârii completate.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Inspecţie Comercială;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_6.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.321/27.11.2001 CONTRAVENȚIILE PRIVIND COMERȚUL STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Art.1 - Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500.000 şi 2.500.000 lei următoarele fapte: a) comercializarea oricăror produse fără autorizație de comerț stradal sau fără respectarea mențiunilor de pe acesta; b) utilizarea altui mobilier stradal decât cel stabilit de Primăria Municipiului Timişoara; Art.2 -Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000.000 şi 15.000.000 lei următoarele fapte: a) utilizarea rulotelor de alt tip decât cel comercial, ncomologate și neînmatriculate; 557

b) amplasarea teraselor sezonicre şi a vitrinelor și lăzilor frigorifice în alte locuri decât în imediata vecinătate a unității comerciale proprii: 6) amplasarea mobilierului stradal în fața unităților comerciale cu sediu fix, atunci când acestă nu aparține unităților respective: d) comercializarea produselor agroalimentare la mai puțin de 500 de metri față de acelaşi profil: Art.3 Constituie contravenție și se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 și 10.000.000 lei următoarele fapte: a) amplasarea mobilierului stradal şi a rulotelor sau amenajarea teraselor sezoniere pe spațiile verzi: b) neafișarea datelor de identificare ale comerciantului și a numărului autorizaţiei de comert stradal: c) necfectuarea salubrizării permanente a amplasamentului: d) stocarea produselor în cantități mari pe amplasamentul deţinut, creându-se astfel un aspect inestetic: ȘEF SERV.INSPECȚIA COMERCIALA MAYER SORIN depiețele