keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 318/29.07.2008 privind criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice privind numirea şi eliberarea din funcţie a administrtatorului public

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 318/29.07.2008
privind criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice privind numirea şi eliberarea din funcţie a administrtatorului public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC-2008-16380/18.07.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor;
În conformitate cu prevederile art. 112 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi art. 36 alin.(2) , lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice privind numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, după cum urmează:
a) postul se va ocupa: - prin concurs organizat de Primarul Municipiului Timişoara;
- pe durata determinată de 4 ani;
- pe baza de contract individual de munca şi contract de management;
- perioada de probă de 90 de zile;
b) evaluarea perioadei de probă şi evaluarea anuală în condiţiile legii;
c) modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de muncă conform legislaţiei muncii;

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Manangementul Calităţii;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA ' PRIMAR n Vi SC2008 —16380 / 18.07.2008 Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatn(oprimariatm.ro internet: www.primariatm.ro REFERAT privind criteriile , procedurile si atributiile specifice numirii si eliberarii din functie a administratorului public Potrivit HCL. nr.194 din 2 aprilie 2008 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara a fost infiintat postul de administrator public. Avand in vedere prevederile art. 112 alin2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, propun Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiile specifice privind numirea si eliberarea din functie a administratorului public, dupa cum urmeaza: a) postul se va ocupa: - prin concurs organizat de Primarul Municipiului Timisoara; - pe durata determinta de 4 ani; - pe baza de contract individual de munca si contract de management; - perioada de proba de 90 de zile; b) evaluarea perioadei de proba si evaluarea anuala in conditiile legii; c) modificarea, suspendarea si incetarea raportului de munca conform legislatiei muncii; e Ciuhandu Sef serviciu resurse umane; N, Cod: +7 53-09 hf;