keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 312/19.11.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002

19.11.2002

Hotararea Consiliului Local 312/19.11.2002
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 18440/18.11.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.743/2001 privind bugetul de stat pe anul 2002;
Având în vedere Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale , modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.383/2001 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 271/15.10.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002;
Având în vedere Adresa nr.9474/15.11.2002 a Consiliului Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi art.68 lit.(e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la următoarele capitole:
- Cap.51.02 - Autorităţi executive = 2.600.000 mii lei
Din care:51.02.02 - cheltuieli personal s-au diminuat cu suma de 4.850.000 mii lei, iar la 51.02.20 - cheltuieli materiale s-a suplimentat cu suma de 2.250.400 mii lei;
- Cap. 57.02 - Învăţământ
S-a suplimentat cu suma de 14.801.200 mii lei din care 57.02.02 - cheltuieli de personal suma de 12.576.200 mii lei, iar la 57.02.20 - cheltuieli materiale suma de 2.225.000 mii lei , provenind din diminuarea cheltuielilor de personal - 51.02.02 de la Cap. 51.02.
- Cap. 58.02 - Sănătate
S-a suplimentat suma de 1.220.400 mii lei pentru finanţare 58.02.02 - cheltuieli personal;
- Cap. 50.02 - Cultura, religie şi activităţi sportive
S-a suplimentat subcapitolul 59.02.50 - "Alte acţiuni" cu suma de 375.000 mii lei, respectiv agenda culturală, provenind din diminuarea cheltuielilor de personal - 51.02.02 de la Cap. 51.02;
- Cap 60.02 - Asistenţă socială
S-a suplimentat subcapitolul 60.02.47 - "Drepturile asistenţilor personali" cu suma de 9.867.000 mii lei, din care pentru 60.02.02 - cheltuieli de personal = 8.748.858 mii lei, iar pentru 60.02.20 - cheltuieli materiale (transport în comun) = 1.118.142 mii lei;
Pentru subcapitolul 60.02.50 la ajutor social s-a diminuat cu suma de 1.515.787 mii lei;
- Cap.63.02 - Gospodărie comunală
S-a suplimentat subcapitolul 63.02.07 - "Energie Termică", subvenţii pentru energie termică - 63.02.34 cu suma de 10.336.000 mii lei.
- Cap.67.02 - Agricultură şi Silvicultură
A fost suplimentat cu suma de 403.000 mii lei subcapitolul " Consultanţă agricolă" pentru finanţare cheltuieli personal - 67.02.02.=350.000 mii lei , iar cheltuieli materiale - 67.02.20= 53.000 mii lei.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.271/15.10.2002 - privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Direcţia Patrimoniu, Inspectoratul de Protecţie Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI